Hotărârea nr. 497/2013

Hotãrârea nr. 497 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 497


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba lista de investiții - credite interne BRD pe anul 2014, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investirii, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 împuternicește ordonatorul principal de credite sa procedeze la majorarea sau diminuarea de surse de la bugetul de stat sau alte bugete care se reflecta atat la venituri cat si la cheltuieli, cu respectarea destinației acestora de la data prezentei pana la 31.12.2013.

Art.6 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.7 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești as$zi, 19 decembrie 2013


Președinte de 'șe Iulian Bolo

O'JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013, Hotărârii Consiliului Local 435/14.11.2013 si Hotărârii Consiliului Local 456/29.11.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5392/06.12.2013, referitoare la repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal pe unitati administrativ teritoriale conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3446/2013 si M.F.P. nr.1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, plafonul aprobat fiind de 150.993,00 mii lei;

 • - Deciziile Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5256/20.11.2013 si nr.5376/05.12.2013 prin care ne-au fost alocate sume defalcate din T.V.A.;

 • -  prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului"..., alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu înregistreze plăti restante..."ăm Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006,

 • -  Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr. 1199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele care se restituie in anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti se aproba in buget, fiara afectarea echilibrului bugetar "din Ordonanța de Urgenta a Guvernului

  nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu4' modificările si completările ulterioare;

  Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești,■■ I :

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiestț jn suma de £* / 451.963,84 mii lei se diminuează cu suma de 33.868,67 mii lei.       \

Cheltuielile bugetului local în sumă de 452.463,84 mii lei se diminuează cu suma de 33.868,67 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

Prezenta rectificare produce modificări in structura la nivelul capitolelor si titlurilor bugetare, conform Anexelor nr.l si in cadrul obiectivelor de investiții conform Anexei nr.2 .

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului publicași privat, studii, strategii si prognoze:


Alexandru Paul Palas


lonut Cristian Iones


Sanda DraguleaXjNicoleta Cătălină Bozianu


Silviu Sorin Constanți:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013, Hotărârii Consiliului Local 435/14.11.2013 si Hotărârii Consiliului Local 456/29.11.2013

Prezenta rectificare este impusa de:

 • - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5392/06.12.2013, referitoare la repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal pe unitati administrativ teritoriale conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3446/2013 si M.F.P. nr. 1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, plafonul aprobat fiind de 150.993,00 mii lei;

 • - Decizia Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5256/20.11.2013 prin care ne-a fost diminuata sursa de finanțare pentru bunuri si servicii cu suma de 3.173,000 mii lei;

 • - Decizia Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5376/05.12.2013 prin care ne-a fost alocata suma de 904,00 mii lei ca sursa de finanțare pentru bunuri si servicii;

- prevederile art.49 alin. (9) care prevede ca parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului”..., alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu înregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006,


- Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr. 1199/2008 $i§m metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele car anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenfâfâ buget, fiara afectarea echilibrului bugetar ”din Ordonanța de Urgenta^^ nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul modificările si completările ulterioare;

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 451.963,84 mii lei se diminuează cu suma de 33.868,67 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma 167,85 mii lei la impozit pe venit, profit si câștiguri din capital;

 • -  diminuarea cu suma de 15.940,95 mii lei la impozite si taxe pe proprietate;

 • -  diminuarea cu suma de 9.388,72 mii lei la impozite si taxe pe bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 9.042,03 mii lei la venituri din proprietate;

 • -  diminuarea cu suma de 3.889,40 mii lei la vanzari de bunuri si servicii;

 • -  majorarea cu suma de 4.331,99 mii lei la venituri din capital;

 • -  majorarea cu suma de 1,56 mii lei la subvenții;

 • -  majorarea cu suma de 226,73 mii lei la sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 452.463,84 mii lei se diminuează cu suma de 33.868,67 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 20.23l,84mii lei se diminuează cu suma de 3.971,59 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 25,59 mii lei la cheltuieli de personal, conform Decizia Directorului General nr.5392/06.12.2013 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;

 • - diminuarea cu suma de 3.789,88 mii lei Ia bunuri si servicii;

 • - diminuarea cu suma de 125,00 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 intocmite de Direcția Tehnic Investiții

 • - diminuarea ou suma de 31,12 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent, conform Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr.l 199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare si contul de execuție al Trezoreriei Ploiești;

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 16.124,50 mii lei se majoreaza cu suma de 579,60 mii lei, astfel:

-diminuarea fondului de rezerva cu suma de 20,00 mii lei;

- majorarea cu suma de 599,60 mii lei la rambursări de credite.


 • 3. Capitolul „Tranzacții privind datoria publica si impfumtfturi prevederea de 8.533,00 mii lei se diminuează cu suma de astfel:

diminuarea cu suma de 50,00 mii lei la comisioane; diminuarea cu suma de 913,00 mii lei la dobânzi.

 • 4. Capitolul „ Ordine publica si siguranța naționala” - prevederea de 7.110,00 mii lei se diminuează cu suma de 360,00 mii lei la transferuri către Politia Locala, conform bugetului rectificat al acesteia.

5. Capitolul „Invatamant” - prevedrea de 118.036,06 mii lei se diminuează cu suma de 4.433,61 mii lei, astfel:

 • -  dimunuarea cu suma de 444,27 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 1.211,60 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 48,35 mii lei la finanțări POSDRU;

 • -  diminuarea cu suma de 140,45 mii lei la alte cheltuieli;

 • -  diminuarea cu suma de 15,66 mii lei la plăti efectuate an precedenti si recuperate in anul curent;

 • -  diminuarea cu suma de 2.573,28 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 întocmite de Direcția Tehnic Investiții.

6. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 8.804,68 mii lei se diminuează cu suma de 1.141,84 mii lei, astfel:

- diminuarea cu suma de 3,89 mii lei la asistenta sociala ( Centrul de Transfuzie);

- diminuarea cu suma de 1.137,95 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 întocmite de Direcția Tehnic Investiții.

7. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea de 45.860,20 mii lei se diminuează cu suma de 3.629,95 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 1,76 mii lei la spectacole artificii;

 • - diminuarea cu suma de 695,83 mii lei la bunuri si servicii finanțate din an precedent;

 • - diminuarea cu suma de 75,00 mii lei a transferurilor către Casa de Cultura „I.L.Caragiale”, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 212,85 mii lei a transferurilor către Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 686,00 mii lei a transferurilor către Administrația Parcului Memorial C-tin Stere, conform bugetului rectificat al acesteia;

 • - diminuarea cu suma de 3,01 mii lei la plăti efectuate an precedenti si recuperate in anul curent;

- diminuarea cu suma de 1.855,50 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 întocmite de Direcția Tehnic Investiții;

8. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 36.804,03 mii lei se diminuează cu suma de 1.978,51 mii lei, astfel:


 • - diminuarea cu suma de 30,14 mii lei la la cheltuieli de asistenta sociala in caz de invaliditate, conform bugetelor r Administrației Serviciilor Sociale Comunitare;

 • - diminuarea cu suma de 75,41 mii lei bunuri si servici ( suma de'^^lo lei la bunuri si servicii din restituiri an precedent, 4,50 miilei la bunuri si sȘ Administrația Serviciilor Sociale Comunitaresi suma de 47,19 mii lei la bunuri si servicii cresa);

 • - diminuarea cu suma de 1.009,48 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate, sume ce se regăsesc in bugetul rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 1,34 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent;

 • - diminuarea cu suma de 862,14 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 intocmite de Direcția Tehnic Investiții;

9.Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea de 60.506,07 mii lei se diminuează cu suma de 4.502,74 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 2.445,11 mii leila bunuri si servicii ( diminuare cu suma de 3,50 miilei la intretinere ceasuri publice, cu suma de 440,00 mii lei la reparații fond imobiliar si cu suma de 2.00,00 mii lei la prestări servicii SGU Ploiești);

 • - diminuarea cu suma de 1,61 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent;

 • - diminuarea cu suma de 2.057,63 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 intocmite de Direcția Tehnic Investiții;

10 . Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 29.448,03 mii lei se diminuează cu suma de 2.995,00 mii lei, astfel:

-diminuarea cu suma de 1.840,00 mii lei la bunuri si servicii (diminuarea cu suma de 1.540,00 mii lei la salubritate si cu suma de 300,00 mii lei la apa meteo);

 • - diminuarea cu suma de 1.155,00 mii lei la active nefînanciare, conform Anexei nr.2 intocmite de Direcția Tehnic Investiții;

 • 11. Capitolul „Combustibili si energie” - prevederea de 31.600,00 mii lei se majoreaza cu suma de 400,00 mii lei.

 • 12. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 69.370,43 mii lei se diminuează cu suma de 10.872,03mii lei, astfel:

-diminuarea cu suma de 4.472,80 mii lei la bunuri si servicii ( diminuarea cu suma de 3.400,00 mii lei la reparații străzi, cu suma de 400,00 mii lei la servicii monitorizare trafic si cu suma de 172,80 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent;

 • - diminuarea cu suma de 6.899,23 mii lei la active nefinanciare, conform Anexei nr.2 intocmite de Direcția Tehnic Investiții.

Lista de investiții - credite interne BRD - pe anul 2014, in suma de

20.968,10 mii lei, in structura se prezintă astfel:

- Capitolul 54.07 “Alte servicii publice generale “ - suma de 112,66 mii lei;


Capitolul 67,07 “Cultura, recreere ,

Capitolul 68,07 “Asistenta sociala” suma de 1.084,41 mii lei;

Capitolul 74.07 “Protecția mediului” - suma de 3,938,00 mii lei; ' Capitolul 84.07 “Transporturi” - suma de 14.904,39 mii lei, confo: Anexei nr. 4 si a notelor de fundamentare a Direcției Tehnic- InVest anexate.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica, DIRECTOR,


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI -


MD LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

451.963,84

405.672,12

89,76

-33.868,67

418.095,17

2

VENITURI PROPRII

0101

320.059,08

276.534,49

86,40

-34.976,96

285.082,12

3

I. VENITURI CURENTE

0002

439.193,80

388.469,22

88,45

-38.428,95

400.764,85

4

A. VENITURI FISCALE

0003

401.821,15

364.165,95

90,63

-25.497,52

376.323,63

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

159.600,93

99,28

-167,85

160.587,37

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

6,37

6,37

6,37

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

6,37

6,37

6,37

S

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

6,37

6,37

6,37

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

158.885,89

99,39

10,00

159.871,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

2.807,89

100,28

10,00

2.810,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.807,89

100,28

10,00

2.810,00

12

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

156.078,00

99,37

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

155.674,05

99,39

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

403,95

95,05

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

71.443,96

77,45

-15.940,95

76.307,70

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

92.248,65

71.443,96

77,45

-15.940,95

76.307,70

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

59.861,50

78,20

-12.247,92

64.300,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

13.770,93

75,07

-3.045,17

15.300,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări Ia

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

58.202,75

46.090,57

79,19

-9.202,75

49.000,00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

8.173,42

69,00

-3.338,40

8.507,70

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

2.836,42

56,30

-2.037,61

3.000,00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6.798,21

5.329,31

78,39

-1.298,21

5.500,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

7,69

74,81

-2,58

7,70

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.409,04

88,44

-354,63

3.500,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

148.817,28

133.121,06

89,45

-9.388,72

139.428,56

30

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

119.260,00

116.292,00

97,51

880,00

120.140,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

118.107,00

115.139,00

97,49

880,00

118.987,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

100,00

1.153,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

232,14

61,32

0,00

378,56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

232,14

61,32

378,56

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

77,25

89,52

-6,29

80,00

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

'          77,25

89,52

-6,29

80,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

16.519,67

56,78

-10.262,43

18.830,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

13.325,57

59,91

-7.042,48

15.200,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

12.530,80

7.330,74

58,50

-4.530,80

8.000,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

5.994,83

61,73

-2.511,68

7.200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

3.065,71

71,49

-788,38

3.500,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

128,39

5,01

-2.431,57

130,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.372,65

24.303,27

65,03

-12.931,43

24.441,22

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

12.915,74

58,62

-9.042,03

12.989,17

54

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

22.031,20

12.915,74

58,62

-9.042,03

12.989,17

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

457,97

457,97

457,97

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

10.274,84

46,64

-11.700,00

10.331,20

58

Venituri din dividende

300208

2.182,93

2.200,00

2.200,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.341,45

11.387,53

74,23

-3.889,40

11.452,05

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

3.425,28

96,27

-120,04

3.437,79

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.395,20

96,45

-120,04

3.400,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. intretinerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

30,03

79,47

0,00

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,05

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

1.200,09

114,29

156,00

1.206,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.169,09

111,34

125,00

1.175,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

31,00

31,00

31,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

6.236,26

58,56

-4.377,75

6.271,15

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

6.145,11

57,71

-4.468,90

6.180,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odâta cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

91,15

91,15

91,15

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

441,18

452,39

452,39

Venituri din prescripție extinctiva

360201

43,99

43,99

43,99

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

76,12

76,12

76,12

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

1,99

2,28

2,28

84

Alte venituri

360250

319,08

330,00

330,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

84,72

84,72

100,00

0,00

84,72

86

Donații si sponsorizări

370201

84,72

84,72

100,00

84,72

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-60.361,65

-35.472,71

58,77

24.888,94

-35.472,71

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

89

Alte transferuri voluntare

. 370250

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

210,00

4.441,99

2.115,23

4.331,99

4.541,99

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

210,00

4.441,99

2.115,23

4.331,99

4.541,99

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

4.370,00

10.925,00

4.330,00

4.370,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

71,99

102,84

1,99

71,99

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului           ■

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Proeent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

99

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes focal sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice             '

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

4.895,93

99,47

1,56

4.923,33

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

4.895,93

99,47

1,56

4.923,33

108

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

4.921,77

4.895,93

99,47

1,56

4.923,33

109

A. De capital

0019

4.921,77

4.755,26

96,62

-175,22

4.746,55

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

8,72

0,00

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,21

100,00

701,22

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215
120


121


122


 • 123

 • 124


125


126


127


128

129


DENUMIREA INDICATORILOR


Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare


B. CurenteFinanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții primite din Fondul de Intervenție____________________

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar_______________________

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili________________________________________

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei__________________________

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr, incaizirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri___________________________

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii_____________

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare


131


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRA TII


132Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului


Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca


134


135


136


Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap__________________________

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate______________________

Sume primite de ia UE/ alti donatori in contul plăților efectuate siprefinantari


137


 • 138

 • 139

 • 140

 • 141

 • 142


Fondul European de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

Fond de coeziune________________________________

Fondul Social European_________________________

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent420220


0020


420221


420228

420229


420232


420233


420234


420241

420236


420246


4302


430201


430204


430207


430208


4502


45.02.01


45020101

45020102

45020103

45.02.02

45020101


Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013


4.220,55

7.638,27


. 7.638,27


1.282,93

6.355,34


0,00


Realizări la

13.12.2013


4.045,33


140,67


91,42

49,25


0,00


7.864,98


7.817,51


2.689,72


5.127,79


47,47


Procent de realizare (%)


95,85


102,97


102,35


209,65

80,68


Prevederi

Influente      bugetare

(+/-)         conform

rectificare


-175,22


176,78


127,53

49,25


0,00


226,73


179,26

1.406,80

-1.227,54


47,47


4.045,33


176,78


127,53

49,25


0,00


7.865,00


7.817,53

2.689,73

5.127,80


47,47


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la 13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

47,47

47,47

47,47

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite în contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

378.832,15

353.137,18

93,22   -13.363,23    365.468,92

2

I. VENITURI CURENTE

0002

378.832,15

352.996,51

93,18

-13.540,01

365.292,14

3

A. VENITURI FISCALE

0003

401.821,15

364.165,95

90,63

-25.497,52

376.323,63

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

159.600,93

99,28

-167,85

160.587,37

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

6,37

6,37

6,37

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

6,37

6,37

6,37

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

6,37

6,37

6,37

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

158.885,89

99,39

10,00

159.871,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

2.807,89

100,28

10,00

2.810,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.807,89

100,28

10,00

2.810,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

156.078,00

99,37

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

155.674,05

99,39

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

403,95

95,05

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

708,67

79,25

-184,22

710,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

71.443,96

77,45

-15.940,95

76.307,70

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

92.248,65

71.443,96

77,45

-15.940,95

76.307,70

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

59.861,50

78,20

-12.247,92

64.300,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

13.770,93

75,07

-3.045,17

15.300,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

58.202,75

46.090,57

79,19

-9.202,75

49.000,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

8.173,42

69,00

-3.338,40

8.507,70

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

2.836,42

56,30

-2.037,61

3.000,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

5.329,31

78,39

-1.298,21

5.500,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

7,69

74,81

-2,58

7,70

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.409,04

88,44

-354,63

3.500,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

148.817,28

133.121,06

89,45

-9.388,72

139.428,56

29

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

119.260,00

116.292,00

97,51

880,00

120.140,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nîv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

118.107,00

115.139,00

97,49

880,00

118.987,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere sî distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

100,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER PICII

1202

378,56

232,14

61,32

-6,29

372,27

38

Taxe hoteliere

Y2.V2.Qn

378,56

232,14

61,32

-6,29

372,27

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

86,29

77,25

89,52

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

77,25

89,52

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

16.519,67

56,78

-10.262,43

18.830,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

13.325,57

59,91

-7.042,48

15.200,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

12.530,80

7.330,74

58,50

-4.530,80

8.000,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

5.994,83

61,73

-2.511,68

7.200,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

3.065,71

71,49

-788,38

3.500,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

128,39

5,01

-2.431,57

130,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-22.989,00

-11.169,44

48,59

11.957,51

-11.031,49

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

12.915,74

58,62

-9.042,03

12.989,17

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

22.031,20

12.915,74

58,62

-9.042,03

12.989,17

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

457,97

457,97

457,97

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedent!

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

10.274,84

46,64

-11.700,00

10.331,20

57

Venituri din dividende

300208

2.182,93

2.200,00

2.200,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-45.020,20

-24.085,18

53,50

20.999,54

-24.020,66

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

3.425,28

96,27

-120,04

3.437,79

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.395,20

96,45

-120,04

3.400,00

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

30,03

79,47

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,05

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

1.200,09

114,29

156,00

1.206,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.169,09

111,34

125,00

1.175,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

31,00

31,00

31,00

73

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

6.236,26

58,56

-4.377,75

6.271,15

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

6.145,11

57,71

-4.468,90

6.180,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări fa

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

91,15

91,15

91,15

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

441,18

452,39

452,39

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

43,99

43,99

43,99

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

81

Taxe speciale

360206

76,12

76,12

76,12

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

1,99

2,28

2,28

84

Alte venituri

360250

319,08

330,00

330,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-60.276,93

-35.387,99

58,71

24.888,94

-35.387,99

86

Donații si sponsorizări

370201

84,72

84,72

100,00

84,72

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-60.361,65

-35.472,71

58,77

24.888,94

-35.472,71

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

91

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

92

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

93

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

94

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

95

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

96

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

97

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

140,67

176,78

176,78

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

140,67

176,78

176,78

99

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

140,67

176,78

176,78

100

B. Curente

0020

0,00

140,67

176,78

176,78

101

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări Ia

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

102

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

103

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

104

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

105

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

91,42

127,53

127,53

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

49,25

49,25

49,25

108

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

0,00

111

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

112

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

113

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

114

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

73.131,69

52.534,94

71,84   -20.505,44     52.626,25

2

I. VENITURI CURENTE

0002

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

60.361,65

35.472,71

58,77

-24.888,94

35.472,71

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11

Alte transferuri voluntare

370250

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

■Paeell 2-M

4.441,99

2.115,23

4.331,99

4.541,99DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la 13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

210,00

4.441,99

2.115,23

4.331,99

4.541,99

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

4.370,00

10.925,00

4.330,00

4.370,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

71,99

102,84

1,99

71,99

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fîzicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

28

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

4.755,26

96,62

-175,22

4.746,55

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

4.755,26

96,62

-175,22

4.746,55

30

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

4.921,77

4.755,26

96,62

-175,22

4.746,55

31

A. De capital

0019

4.921,77

4.755,26

96,62

-175,22

4.746,55

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevede"! bugetare conform rectificare

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

8,72

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,21

100,00

0,00

701,22

40

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

4.220,55

4.045,33

95,85

-175,22

4.045,33

43

Sume primite de la UE/alil donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

7.638,27

7.864,98

102,97

226,73

7.865,00

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

7.638,27

7.817,51

102,35

179,26

7.817,53

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

2.689,72

209,65

1.406,80

2.689,73

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

6.355,34

5.127,79

80,68

-1.227,54

5.127,80

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

47,47

47,47

47,47

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

47,47

47,47

47,47

51

Fond de coeziune

45020103

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI -

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

452.463,84

390.361,27

86,27

-33.868,67

418.595,17

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.231,84

14.887,51

73,58

-3.971,59

16.260,25

Cheltuieli de personal

10

8.279,59

8.244,49

99,58

-25,59

8.254,00

Bunuri si servicii

20

10.468,43

5.438,30

51,95

-3.789,88

6.678,55

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

10,82

6,70

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

70,00

100,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

1.374,86

1.246,72

90,68

-125,00

1.249,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-122,58

-122,82

100,20

-31,12

-153,70

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

16.124,50

13.732,89

85,17

579,60

16.704,10

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

0,00

0,00

-20,00

0,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

100,00

774,50

Active financiare (activ patrimonial al Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

100,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

12.888,39

84,46

599,60

15.859,60

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

4.413,39

74,99

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

100,00

4.875,00,

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

3.600,00

80,00

599,60

5.099,60'

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

100,00

-3,60

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

7.169,21

84,02

-963,00

7.570,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

■      150,00

100,00

66,67

-50,00

100,00

Dobânzi

30

8.383,00

7.069,21

84,33

-913,00

7.470,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

6.530,12

91,39

-360,00

6.785,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

30,12

86,06

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

30,12

86,06

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

6.500,00

91,42

-360,00

6.750,00

INVATAMINT

6502

118.036,06

110.611,08

93,71

-4.433,61

113.602,45

Cheltuieli de personal

10

94.394,90

93.937,22

99,52

-444,27

93.950,63

Bunuri si servicii

20

16.299,48

12.712,24

77,99

-1.211,60

15.087,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

100,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

27,97

30,80

-48,35

42,45

Asistenta sociala

57

40,00

32,89

82,23

40,00

Alte cheltuieli

59

991,50

749,04

75,55

-140,45

851,05

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-91,08

-106,69

117,14

-15,66

-106,74

Active nefînanciare

71

5.921,46

2.869,41

48,46

-2.573,28

3.348,18

SANATATE

6602

8.804,68

6.414,95

72,86

-1.141,84

7.662,84

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.295,00

3.003,94

91,17

3.295,00

Bunuri si servicii

20

1.116,00

819,09

73,40

1.116,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

2.400,00

78,57

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești .

1.300,00

1.300,00

100,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.100,00

62,69

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

53,47

89,12

-3,89

56,11DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Active nefinanciare

71

1.278,95

138,45

10,83

-1.137,95

141,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

45.860,20

37.826,71

82,48

-3.629,95

42.230,25

Bunuri si servicii

20

4.362,00

2.656,97

60,91

-797,59

3.564,41

iluminat ornamental

2.400,00

1.554,83

64,78

2.400,00

spectacole artificii

34,00

32,24

94,82

-1,76

32,24

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

695,83

0,00

0,00

-695,83

0,00

acțiuni culturale

1.232,17

1.069,90

86,83

-100,00

1.132,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

24.137,00

23.089,15

95,66

-973,85

23.163,15

Casa de Cultura

800,00

725,00

90,63

-75,00

725,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

100,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.083,15

93,43

-212,85

3.087,15

Club Sportiv Municipal

9.477,00

9.477,00

100,00

9.477,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.360,00

4.604,00

85,90

-686,00

4.674,00

Finanțare- proiecte PID

56

3.815,16

2.113,94

55,41

3.815,16

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

6.734,31

79,71

0,00

8.448,00

Asociația "Lupii Galbeni 2012 "(susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

6.300,00

78,75

8.000,00

recuperări cheltuieli

-13,69

0,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

100,00

448,00

Active nefinanciare

71

6.593,87

4.731,19

71,75

-1.855,50

4.738,37

Plăti efectuate an precedent! recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.498,85

100,20

-3,01

-1.498,84

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

36.804,03

34.351,66

93,34

-1.978,51

34.825,52

Cheltuieli de personal - total din care:

10

7.195,00

7.158,10

99,49

-30,14

7.164,86

Asistenta sociala in caz de invaliditate

5.524,00

5.493,82

99,45

-30,14

5.493,86

Crese

1.671,00

1.664,28

99,60

1.671,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

736,16

574,70

78,07

-75,41

660,75

reparații crese pmp)

0,04

0,04

100,00

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

23,72

0,00

-23,72

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări Ia

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente (+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

bunuri si servicii AS SC

80,00

75,20

94,00

-4,50

75,50

Bunuri si servicii crese

582,00

449,06

77,16

-47,19

534,81

Legea 350/2005

50,40

50,40

100,00

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

14.333,00

14.236,55

99,33

14.333,00

Finanțare- proiecte PID

56

2.220,52

2.220,52

100,00

2.220,52

Asistenta sociala- total din care:

57

11.295,00

10.180,96

90,14

-1.009,48

10.285,52

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.092,00

10.021,31

99,30

-44,78

10.047,22

Ajutoare pentru locuințe

178,00

149,25

83,85

41,30

219,30

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

10,40

41,60

-6,00

19,00

Active nefinanciare - din care:

71

1.048,14

5,96

0,57

-862,14

186,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-23,79

-25,13

105,63

-1,34

-25,13

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

60.506,07

53.254,84

88,02

-4.502,74

56.003,33

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.028,75

22.108,96

81,80

-2.445,11

24.583,64

iluminat public

06

7.187,64

6.824,12

94,94

7.187,64

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.841,11

15.284,84

77,04

-2.445,11

17.396,00

intretinere ceasuri publice

39,50

32,61

82,56

-3,50

36,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

0,00

-440,00

60,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

1,61

0,00

-1,61

0,00

prestări servicii SGU PI

19.300,00

15.252,23

79,03

-2.000,00

17.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

100,00

8.300,00

Active nefinanciare

71

25.178,93

22.847,50

90,74

-2.057,63

23.121,30

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1,61

-1,62

100,62

-1,61

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

29.448,03

24.378,39

82,78

-2.995,00

26.453,03

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.432,00

21.525,03

84,64

-1.840,00

23.592,00

Salubritate

23.900,00

20.357,17

85,18

-1.540,00

22.360,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

apa meteo

1.532,00

1.167,86

76,23

-300,00

1.232,00

Active nefînanciare

71

4.016,03

2.853,36

71,05

-1.155,00

2.861,03

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

30.972,17

98,01

400,00

32.000,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

30.972,17

98,01

400,00

32.000,00

TRANSPORTURI

8402

69.370,43

50.231,74

72,41

-10.872,03

58.498,40

Bunuri si servicii

20

11.685,80

4.771,54

40,83

-3.972,80

7.713,00

reparații curente străzi

9.000,00

3.197,67

35,53

-3.400,00

5.600,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

1.573,87

62,63

-400,00

2.113,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

172,80

0,00

0,00

-172,80

0,00

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

35.900,00

34.657,53

96,54

35.900,00

Finanțare- proiecte PID

56

6.035,77

2.430,05

40,26

6.035,77

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-172,80

-172,80

100,00

-172,80

Active nefînanciare

70

15.921,66

8.545,42

53,67

-6.899,23

9.022,43

Active nefinanciare

71

15.801,66

8.425,42

53,32

-6.899,23

8.902,43

Active nefinanciare

72

120,00

120,00

100,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

378.736,15

340.252,74

89,84

-17.153,44

361.582,71

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.695,44

13.629,97

72,91

-3.846,59

14.848,85

Cheltuieli de personal

10

8.279,59

8.244,49

99,58

-25,59

8.254,00

Bunuri si servicii

20

10.468,43

5.438,30

51,95

-3.789,88

6.678,55

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

70,00

100,00

70,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-122,58

-122,82

100,20

-31,12

-153,70

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

16.054,50

13.662,89

85,10

579,60

16.634,10

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

100,00

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

0,00

0,00

-20,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

100,00

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

12.888,39

84,46

599,60

15.859,60

Rambursare credit Alpha Bank

-        5.885,00

4.413,39

74,99

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

100,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

3.600,00

80,00

599,60

5.099,60

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

100,00

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

7.169,21

84,02

-963,00

7.570,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

100,00

66,67

-50,00

100,00

Dobânzi

30

8.383,00

7.069,21

84,33

-913,00

7.470,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

6.530,12

91,39

-360,00

6.785,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

30,12

86,06

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

30,12

86,06

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

6.500,00

91,42

-360,00

6.750,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

INVATAMINT

6502

112.023,80

107.713,70

96,15

-1.811,98

110.211,82

Cheltuieli de personal

10

94.394,90

93.937,22

99,52

-444,27

93.950,63

Bunuri si servicii

20

16.299,48

12.712,24

77,99

-1.211,60

15.087,88

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

100,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

32,89

82,23

40,00

Alte cheltuieli

59

991,50

749,04

75,55

-140,45

851,05

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-91,08

-106,69

117,14

-15,66

-106,74

SANATATE

6602

7.525,73

6.276,50

83,40

-3,89

7.521,84

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.295,00

3.003,94

91,17

3.295,00

Bunuri si servicii

20

1.116,00

819,09

73,40

1.116,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

2.400,00

78,57

0,00

3.054,73DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.300,00

100,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.100,00

62,69

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

53,47

89,12

-3,89

56,11

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

35.451,17

30.981,59

87,39

-1.774,45

33.676,72

Bunuri si servicii - total- din care:

20

4.362,00

2.656,97

60,91

-797,59

3.564,41

iluminat ornamental

2.400,00

1.554,83

64,78

2.400,00

spectacole artificii

34,00

32,24

94,82

-1,76

32,24

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

695,83

0,00

0,00

-695,83

0,00

acțiuni culturale

1.232,17

1.069,90

86,83

-100,00

1.132,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

24.137,00

23.089,15

95,66

-973,85

23.163,15

Casa de Cultura

800,00

725,00

90,63

-75,00

725,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

100,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.083,15

93,43

-212,85

3.087,15

Club Sportiv Municipal

9.477,00

9.477,00

100,00

9.477,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

4.604,00

85,90

-686,00

4.674,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

6.734,31

79,71

0,00

8.448,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

6.300,00

78,75

8.000,00

recuperări cheltuieli

-13,69

0,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

100,00

448,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.498,84

100,20

-3,01

-1.498,84

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

33.535,37

32.125,18

95,79

-1.116,37

32.419,00

Cheltuieli de personal - total din care:

10 ,

7.195,00

7.158,10

99,49

-30,14

7.164,86

Asistenta sociala in caz de invaliditate

5.524,00

5.493,82

99,45

-30,14

5.493,86

Crese

1.671,00

1.664,28

99,60

1.671,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

736,16

574,70

78,07

-75,41

660,75

bunuri si servicii AS SC

80,00

75,20

94,00

-4,50

75,50

Bunuri si servicii crese

582,00

449,06

77,16

-47,19

534,81

reparații crese (pmp)

0,04

0,04

100,00

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

23,72

0,00

-23,72

0,00

Legea 350/2005

50,40

50,40

100,00

50,40DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la 13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

14.333,00

14.236,55

99,33

14.333,00

Asistenta sociala- total din care:

57

11.295,00

10.180,96

90,14

-1.009,48

10.285,52

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10.092,00

10.021,31

99,30

-44,78

10.047,22

Ajutoare pentru locuințe

178,00

149,25

83,85

41,30

219,30

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

10,40

41,60

-6,00

19,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-23,79

-25,13

105,63

-1,34

-25,13

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

35.327,14

30.408,96

86,08

-2.445,11

32.882,03

Bunuri si servicii- total din care:

20

27.027,14

22.108,96

81,80

-2.443,50

24.583,64

iluminat public

06

7.187,64

6.824,12

94,94

7.187,64

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

15.284,84

77,04

-2.443,50

17.396,00

întreținere ceasuri publice

39,50

32,61

82,56

-3,50

36,00

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

0,00

-440,00

60,00

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

15.252,23

79,03

-2.000,00

17.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

100,00

0,00

8.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

-1,61

-1,61

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25.432,00

21.525,03

84,64

-1.840,00

23.592,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

25.432,00

21.525,03

84,64

-1.840,00

23.592,00

Salubritate

23.900,00

20.357,17

85,18

-1.540,00

22.360,00

apa meteo

1.532,00

1.167,86

76,23

-300,00

1.232,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

30.972,17

98,01

400,00

32.000,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

30.972,17

98,01

400,00

32.000,00

TRANSPORTURI

8402

47.413,00

39.257,42

82,80

-3.971,65

43.441,35b

Bunuri si servicii - din care:

20

11.684,65

4.771,54

40,84

-3.800,00

7.884,6$

reparații curente străzi

9.000,00

3.197,67

35,53

-3.400,00

5.600,00(|DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

serv monitorizare trafic

2.513,00

1.573,87

62,63

-400,00

2.113,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

171,65

0,00

0,00

171,65

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)                .

40

35.900,00

34.657,53

96,54

35.900,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-171,65

-171,65

100,00

-171,65

-343,30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

73.727,69

50.108,53

67,96

-16.715,23

57.012,46

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.536,40

1.257,54

81,85

-125,00

1.411,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

10,82

6,70

161,54

Active nefinanciare

71

1.374,86

1.246,72

90,68

-125,00

1.249,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

70,00

100,00

0,00

70,00

Active nefînanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social)

72

70,00

70,00

100,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.012,26

2.897,37

48,19

-2.621,63

3.390,63

Finanțări POSDR.U unitati de invatamant

56

90,80

27,97

30,80

-48,35

42,45

Active nefinanciare

71

5.921,46

2.869,40

48,46

-2.573,28

3.348,18

SANATATE

6602

1.278,95

138,45

10,83

-1.137,95

141,00

Active nefînanciare

71

1.278,95

138,45

10,83

-1.137,95

141,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

10.409,03

6.845,13

65,76

-1.855,50

8.553,53

Finanțare- proiecte PID

56

3.815,16

2.113,94

55,41

3.815,16

Active nefînanciare

71

6.593,87

4.731,19

71,75

-1.855,50

4.738,37

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

3.268,66

2.226,48

68,12

-862,14

2.406,52

Finanțare- proiecte PID

56

2.220,52

2.220,52

100,00

2.220,52

Active nefînanciare

71

1.048,14

5,96

0,57

-862,14

186,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

25.178,93

22.845,88

90,73

-2.057,63

23.121,30

Active nefînanciare

71

25.178,93

22.847,50

90,74

-2.057,63

23.121,30

active nefînanciare finanțate din restituiri an precedent

71

1,61

1,61DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 456/29.11.2013

Realizări la

13.12.2013

Procent de realizare (%)

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1,61

-1,62

-1,61

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

4.016,03

2.853,36

71,05

-1.155,00

2.861,03

Active nefinanciare

71

4.016,03

2.853,36

71,05

-1.155,00

2.861,03

TRANSPORTURI

8402

21.957,43

10.974,32

49,98

-6.900,38

15.057,05

Finanțare- proiecte PID

56

6.035,77

2.430,05

40,26

6.035,77

Active nefînanciare

71

15.801,66

8.425,42

53,32

-6.899,23

8.902,43

Active financiare (participare la capitalul social)

72

120,00

120,00

100,00

120,00

active nefinanciare finanțate din restituiri an precedent

71

1,15

0

-1,15

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1,15

-1,15

-1,15

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.2

LISTA

obiectivelor dc investiții pe anul 2013

RECTIFICARE 11

mii lei

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

Finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente fW buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

s

9

TT'rtxt CMKiri I4i' i t

///Șfâifti'Șiți/:/:

-172/^.84;

\444.:Z/::

23.713,81

Cap.51.02-71

AUTORITATI PUBLICE

din care:

. ...

(.

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1.374,86

1.374,86

0.00

■125,00

0,00

1.249.86

100.00

1

Dotări Informatica

0,00

241,86

241,86

0,00

-100,00

0,00

141,86

100

2

Achiziție Imobile (Str. independentei, nr.10)

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

■17,00

0,00

1.108,00

0

3

Dotări loc de joaca str. Cameliei

0,00

8,00

8,00

0,00

■8,00

0,00

0,00

0

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

84.392,15

5.921.46

5.921,46

0,00

-2.573,28

0,00

3.348,18

1.832,50

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

-240,00

0,00

2.152,81

0,00

1

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36,813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

■240,00

0,00

2,152,81

0,00

B

Lucrări noi

47.579,15

3.186,28

3.186,28

0,00

-2,034,28

0,00

1.152,00

1.643.50

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

-1.000.00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr. 1 "Radu Stanian"

110,00

72,00

72,00

0,00

-14,00

0,00

58,00

0,00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiafe"

4.016,00

500,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

4

Sala de Sport C.E. -"Virgil Madgearu"

11.000,00

2,58

2,58

0,00

■2,58

0,00

0,00

0,00

5

Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituții lor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22.100,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7

80,00

65,70

65,70

0,00

-13,70

0,00

52,00

; 0,00

10

Instalație interioara de incalzire - Școala Ienachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

-157.00

0,00

238,00

' 269,00.

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

-66,00

0,00

171,00

66,00 \

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

-91,00

0,00

53,00

91,00

13

Centrala termica - Școala nr 13

0,00

160,00

160,00

0,00

-160,00

0,00

160,00

14

Centrala termica - Școala nr 19

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00.

15

Refacere acoperiș Colegiul National"Mihai Viteazul"

463,15

410,00

410,00

0,00

0,00

0.00

410,0(1.^

,^>730

Nn Crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITE

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget sfat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente W buget loca!

0

1

2

3=4+3

4

3

6

7

8

9

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

342,37

342.37

0,00

-299.00

0,00

43,37

189,00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

-4,00

0,00

26,00

0,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

-26,00

0,00

0,00

26,00

3

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

-163,00

0,00

0,00

163,00

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

-106,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare punct termic Colegiul Tehnic "Lazar Edeleanu"

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

6

Dotări - laptop Școala Gimnaziala "George Emil Palade'1

0,00

2,37

2,37

0,00

0,00

0,00

2J7

0,00

Cap.66.02-71

SANATATE

din care:

B

Lucran noi

5.609,00

500.00

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

500,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

0,00

0,00

0,00

; 0,00

0,00

0,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

778,95

778,95

0,00

-637.95

0,00

141,00

120,00

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.lA

0,00

93,00

93,00

0,00

: -90,00

0,00

3,00

90,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

-489,73

0,00

0,00

0,00

3

Documentație tehnica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (întocmire relevee, încercări de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

-28,22

0,00

3,00

0,00

4

Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipal Ploiești (Schuller)

0,00

30,00

30,00

0,00

■   -30,00

0,00

0,00

30,00

5

Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale

0,00

135,00

135,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

::%6o::-:

din care:

A

Lucruri in continuare

82.663,53

4.581,87

4.581,87

0,00

-51,50

0,00

4.530,37

51,50

1

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

4.477,37

4.477,37

0,00

0,00

0,00

4.477,37

0,00

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

-51,50

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

■ 0,00

0,00

53,00

0,00

B

Lucrări noi

5.430,32

1.674.00

1.674,00

0,00

-1.669,00

0,00

^T>372,00

Or

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40,00

0,00

-38,00

0,00

/<4»0

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

r, ■.

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

1,840,78

300,00

300,00

0,00

-297,00

0,00

4

Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

1.284,00

1.284,00

0,00

-1.284,00

0,00

/ 1-2^

C

Alte cheltuirii de investiții

0,00

338.00

338,00

0,00

-135,00

0,00

__

1

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00    |    0,00

0,00

0,00

^^00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente (+/-) buget local

0

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului

0,00

40,00

40,00

0,00

-40,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00

0,00

4

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Actualizare documentație Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

0,00

95,00

95,00

0,00

-95,00

0,00

0,00

95,00

Cap.68.02-71

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare

8.684,39

432,00

432,00

0,00

-432,00

0,00

0,00

432,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

0,00

432,00

432,00

0,00

-432,00

0,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi

0,00

180,00

180,00

0,00

-180,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești

0,00

180,00

180,00

0,00

-ISO,00

0,00

0,00

180,00

C

Alte cheltuieli de investirii

0.00

436,14

436,14

0,00

-430.14

0,00

6,00

0,00

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor aferente obiectivului: "Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești"

0,00

430,14

430,14

0,00

-430,14

0,00

0,00

0,00

2

Dotări - Centrul Cresa Ploiești

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

::::24;Ș2i:;și:::::

:::444;ii>:

::::::i:ș5fJi0Q:::::

din care

A

Lucrări in continuare

88.546,51

21.491,66

21.134,54

357,12

-749,77

444,11

21.186,00

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

14.404,13

150,00

50,00

100,00

-50,00

0,00

100,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

-43,00

0,00

7,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Maiu Roșu

18.196,05

6.538,27

6.538,27

0,00

0,00

121,51

6.659,78 3

Lot 1 -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

//2?4$i94"

Lot 2 -Contract nr.24000/29.12.2011

4.079,33

4.079,33

//'4f07^33:^

Lot 3 -Contract nr.24003/29.I2.2011

0,00

0,00

121,51

pâ21451j)':X

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

,-j!

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest I

25.356,44

7.139,34

6.882,22

257,12

-656,78

142,57

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12.2011

1.887,22

1.887,22

_

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12,2011

3.920,36

3.663,24

257,12

-1.819,17

142,57

2.^7tTJ .

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.2011

1.233,50

1.233,50

1.162,38

2.395,

Servicii dirigentie șantier

98,26

98,26

0,01

98,27

Nr-crt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de Ia bugetul local

transfer bug. stat

Influente (+/-) buget focal

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

angajament 2014

0

1

2

.1=4+5

4

5

6

7

8

9

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

396,98

396,98

0,00

0,01

180,03

577,02

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

0,00

0,00

0,00

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

396,98

396,98

0,01

180,03

577,02

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI-30,115,17mit lei

21.260,09

21.047,43

7

RTE Cămin batrani strada Cosminele

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnîsosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr.l

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASP)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

JB

Lucrări noi

89.059,39

1.696,78

1.696,78

0,00

-252.97

0,00

1.443,81

690.00

1

Reabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze, Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,03

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

-23,00

0,00

97,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP-Policlinica Cina

0,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00

540,00

9

Confecționat garduri metalice,fundație soclu Statuia Libertății (SGU)

0,00

1.280,00

1.280,00

0,00

0,00

0,00

1.280,00

C

Al te cheltuieli de investiții

31.728,20

1.987,49

1.990.49

-3,00

-1.499,00

0.00

488,49

1.160.00

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Cosminele (ANL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

-95,00

0,00

0,00

95,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

480,00

480,00

0,00

-280,00

0,00

200,00^-=

^280,00

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X-f O

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

-8,00

0,00

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21(Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

Vi <QkK

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

j                                                                                                                                                                                            i                                                                                                                                                                                                                 1

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:             -

Influente (V-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

I                   1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele           ;

0,00

22,00

25,00

-3,00

0,00

0,00

22,00

15

Plan Urbanistic Zonal cartier Albert-Carino :

0,00

160,00

160,00

0,00

-160,00

0,00

0,00

160,00

16

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.           •

0,00

315,00

315,00

0,00

-315,00

0,00

0,00

315,00

17

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

33,48

33,48

0,00

0,00

0,00

33,48

18

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești

0,00

55,80

55,80

0,00

0,00

0,00

55,80

19

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

20

PUZ Locuințe sociale strada Lucemei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

-27,00

0,00

2,00

27,00

21

SF Toalete publice                           i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

-35,00

0,00

0,00

23

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr. 10) :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

150,00

25

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

100,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

100,00

26

Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

0,00

307,00

307,00

0,00

-307,00

0,00

0,00

27

SF Safe City                                 i

0,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

33,00

33,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI           i

•:-:-:-2ao32vix-:v:-

x-xoHMâ-:-:-

din care                                     '

A

Lucrări in continuare                     i

23.817,18

2.905,03

2.905,03

0,00

-44,00

0,00

2.861,03

47,51

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice statii pompare |

20.904,00

1.340,03

1.340,03

0,00

3,00

0,00

1.343,03

0,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.PodetuIui)

2.913,18

50,00

50,00

0,00

-47,00

0,00

3,00

47,51

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

1.515,00

1.515,00

0,00

0,00

0,00

1.515,00

0,00

B

Lucrări noi                                  i

1.215,00

1.090,00

1.090,00

0,00

-1.090,00

0,00

0,00

1.010,00

1

Harta strategica de zgomot                   !

245,00

245,00

245,00

0,00

-245,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

350,00

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+executie)

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO^^o"

V'^OO

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

-30,00

0,00

6

Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

415,00

415,00

0,00

-415,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții                    I

0,00

21.00

21,00

0,00

-21.01)

0.01)

/•/)) j 1

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

-IO, 00

0,00

wo,ojk -

2

SF Extindere canalizare str.Spicului         '

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

oM7^

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor       ;

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

—^(1^00

4

____________::_____Jiî „.„u „,.k._____i_____

O.Of)

1.00

1.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

Nr. cri.

J

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente buget fecal

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

0

I

2

3«4+5

4

5

6

7

8

9

Cap.84.02-71

::::<:>ț5-ȘQț^6:

<:+:o;țHȚ+:-

><<<<:ș£o2;43<+:+

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.113,06

10.113,06

0,00

-2.183,13

0,00

7.929,93

2.052,00

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescants, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

41,00

41,00

■ 0,00

-32,00

0,00

9,00

0,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

0,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Carol Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautilor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

37,95

37,95

0,00

0,00

0,00

37,95

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Taz!au(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor, Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

0,00

10

Reabilitare si amenajare parcari bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

0,00

11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

12

Amenajare parcare B-duI Republicii b! A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

0,00

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

-284,00

0,00

956,00

284,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.010,74

3.010,74

0,00

0,00

0,00

3.010,74

0,00

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita -inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.327,67

1.327,67

0,00

0,00

0,00

1327,67

0,00

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

-64,00

0,00

136,007TT'

-=^64,00

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

50^0

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.930,00

2.930,00

0,00

-1.549,00

0,00

II 1^81,00^

l/J

fi

19

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

-84,13

0,00

20

Modernizare str. Buna Vestire

4.647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

f     1     ' FI

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

VW "

Xw

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

800,18

800,18

0,00

0,00

0,00

Nr.

crt

i

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

Credit angajament 2014

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de Ja bugetul local

transfer bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19

0,00

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

25

Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6.244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90

0,00

26

Modernizare strada Alecu Russo

0,00

105,00

105,00

0,00

-105,00

0,00

0,00

105,00

B

Lucrări noi

15.788,35

3.538,10

3.538,10

0.00

-2.744,80

0,00

793,30

12.807,80

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

33,00

33,00

0,00

-30,00

0,00

3,00

("11.000.00 •

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

-4,00

0,00

0,00

0,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

317,12

350,00

350,00

0,00

-350,00

0,00

0,00

350,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

-78,00

0,00

217,00

78,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

-682,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0,00

-530,00

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

30,00

30,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

30,00

15

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

-335,00

0,00

0,00

0,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

35,00

35,00

0,00

-35,00

0,00

0,00

35,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)                                          ■

0,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

20,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

161,10

161,10

0,00

0,00

0,00

161,10

0,00

20

Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

558,00

558,00

0,00

-558,00

0,00

0,00

0,00

21

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

65,00

65,00

0,00

-22,80

0,00

42,20

22,80

C

Alte cheltuieli de investiții

111.397.32

2.150,50

2.150.50

0.00

-1.971,30

0.00

179,20

1.263,50

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

_

80,00

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

-33,80

0,00

/

• //-«

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Făurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Țesătorilor, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, SIt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

W'-

100,00 )

Nr. ort

î

Valoare

finanțate din:

Credit

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul loca)

transfer bug. stat

Influente (+/-) buget local

Influente buget stat

BUGET RECTIFICAT 11

angajament

2014

0

1

2

3=#+J

4

J

6

7

8

9

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Branului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos, Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

0,00

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

-85,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

5,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

5,00

15

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

19,50

19,50

0,00

-17,50

0,00

2,00

17,50

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

-140,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

-10,00

0,00

5,00

0,00

22

SF+PT+DE Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

-100,00

0,00

20,00

100,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

-16,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

30,00

25

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

0,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.StranduIui cu Centura de NE-DNIB

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătura Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătura Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

0,0(1_____

20,00

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

-20,00

0,00

\’^bo

30

Reamenajare intersecție str. Gh. Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00 I

r- (

/ ) J

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-ă-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

-4,00

0,00

V'^oo^J

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

X10,00

Nr. crt

c

Valoare

1                      Finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

total buget INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente <+/-> buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 11

angajament 2014

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

33

Dotări inchidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00

0,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

36

DALI Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

37

DAL1 Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

38

SF PT DE- Drum acces din strada Libertății

0,00

136,00

136,00

0,00

-136,00

0,00

0,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumați

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

-5,00

0,00

0,00

5,00

42

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finantare( documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/Pth+CS/DATC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi.

0,00

150,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

150,00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

10,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,00

-244,00

0,00

1,00

0,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

163,00

163,00

0,00

-160,00

0,00

3,00

160,00

47

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din mun.Ploiesti

0,00

50,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

0,00

50,00

48

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

-165,00

0,00

0,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIT!! DRUMURI           ]

Mihaela IAMANDI
SERVICIUL INVESTIȚIIDEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNIT ATU CULTURA INVATAMANT SANATATE

SERVICIUL INFORMATICA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA nr. 3


LISTA obiectivelor de investiții - credite interne BRD - 2014DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII536.936.470,00


20.968.092,20


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE


Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori


Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Centru de excelenta

Cap.67.07                "            ”

CULTURA RECREERE SI RELIGIEdin care:__

Lucrări noi

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice


Reabilitare clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești


Alte cheltuieli de investiții

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a innfrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Parc vest


Cap.68.07       ________________

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII


TQȚ;AL::::::


din care:__________________________ __________________________________________

Lucrări noi

Schimbare destinație cazarma in cămin de batrani in Pavilionul B3, Str.Cosminele nr. 11A


Cap/74.07

PROTECȚIA MEDIULUI


TOTAL


din care:

Lucrări in continuare                                                            _______

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)


Cap.84.07 TRANSPORTURI


din care:               _____________________________________________________________________________________

Lucrări in continuare_________________________________________________________________________

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București- strada Barcanesti si intre B-dul București - strada Industriei - proiectare+executie

Amenajare parcari cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona Central - Sud-Est (proiectare+executie)


Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)


Modernizare cartier Penes Curcanul-Proiectare +executie


:i:i.964.436,ft«


11.964.430,00


0.00

0/00


93.684.950,00

91684.950,00


0,00


0,00

o.on


0,00


0,00


2A;'Jț04;O0jff,-0(l


20^0^000,00


20.904.000,00


4I8.383.090.1M-


89.725.700,00


4.087.080,00


6.244.280,00


40.851.280,00


9.483.100,00


112.660,00


100.000.0(1


100.000,03

12.660,00


12.660,00


928.635,67


028.635,67


928.635,67


0,00

0,00


0,00


1.084.410,00


1.084.410,00


1.084.410,00


3.938.000,00


3.938.000,00


3.938.000,00


:<i4-9lj42î86^T


2.401.386,53


0,00


0,00


232.253,00


799.404,05


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

/

0

1

2          II

5

Amenajare accese si parcari zona str.Arhip Nicolae (proiectare+Executie)

4.901.550,00 jy

12.904,00  /£

6

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu. Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

\\ X

9.874.950,00

7

Amenajare parcari in cartier EVacarescu (proiectarc+executie)

9.477.430,00

1.069.206,00

8

Refacere Pavaj Palatul Administrativ (proiectare+executie)

1.311.260,00

49.680,00

9

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre str. Carpenului- str. Alexandru Vlahuta)-proiectare+executie

544.120,00

780,00

10

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseului, Tunari- proiectarc+executie

514.000,00

4.056,61

11

Amenajare parcare si pietonal pe strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733.390,00

233,102,87

12

Reparație capitala, trotuare str.Strandului (Ieșire pasaj Bucov-limita oraș) proiectare+executie

1.703.260,00

0,00

B

Lucrări noi

169.227.670,00

11.700.000,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

100.000,00

2

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708.180,00

11.200.000,00

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

70.943.150,00

100.000,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2 (bucla Vest Bulevardul Republicii)

85.576.340,00

100.000,00

5

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa I

0,00

100.000,00

6

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101, cu lucrări vizând calea de rulare, statii adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare, etapa 2

0,00

100.000,00

C

Alte cheltuieli de investiții

151.429.720.00

8(13.0110.0(1

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102-etapa 1 (bucla nord intersecție Republicii)

0,00

0,00

2

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 102-etapa 2 (bucla nord intersecție Republicii)

0,00

0,00

3

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

0,00

4

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 101-etapa 1

0,00

0,00

5

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

81.710.520,00

0,00

6

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

19.620.200,00

703.000,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoarea totala conform SF

/

0

1

2

7

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in mun, Ploiești pentru obiectivul”Cresterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

V

50.099.000,00

8

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALl/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Tramvaiul 101-etapa 2

0,00

0,00

SERVICIUL INVESTIȚII
DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITAT1I CULTURA INVATAM ANT S ANATATE


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, B-dul Republicii nr. 2-4

ANEXA 4


Aprobat,

Ordonator principal de credite

NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiectul „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

în cadrul proiectului „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători pentru efectuarea, în continuare, a plăților aferente este necesară alocarea, pentru anul 2014, a sumei de 100.000,00 lei din Bugetul creditelor interne -BRD.

Director Executiv,

Mihaela IamandiTelefon/Fax: (+40 244) 591256


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, B-dul Republicii nr. 2-4

Anexa 4

Aprobat,

Ordonator prii          redite


NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiectul „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest”

în cadrul proiectului „Realizarea parcului municipal Ploiești Vest”, pentru efectuarea, în continuare, a plăților aferente este necesară alocarea, pentru anul 2014, a sumei de 928.635,67 lei din Bugetul creditelor interne - BRD.

Director Executiv,

Mihaela IamandiTelefon/Fax: (+40 244) 591256

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții

Anexa 4


Aprobat

Primar,

Iulian Badescu

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Credit BRD 2014 -

Cap 68.07 - Asistenta sociala pentru familie si copii

2. Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

Municipiul Ploiești a incheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/11.07.2011 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, avand ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara.

Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a acestui proiect a fost aprobata prin H.C.L. nr. 31/2010.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea la nivel regional o infrastructură modernă, eficace și eficientă, cu dotări la nivelul standardelor europene, în domeniul serviciilor de asistență socială comunitară din municipiul Ploiești prin schimbarea destinației unei foste cazărmi și reabilitarea, modernizarea, echiparea sa astfel încât să devină un spațiu propice și adecvat funcționării unui cămin de bătrâni pe termen mediu și lung.                                                 .

Pentru efectuarea plăților aferente impementarii proiectului propunem alocarea din credit BRD a sumei de 1.084.410 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.084.410 lei, (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

 • A. Lucrări in continuare

 • 1.Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (Zona Nord+Sud) +bransamente electrice statii pompare.

Investiția propusa are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Avand in vedere ca lucrările de extindere canalizare si racorduri vor fi finalizate in 2014, propunem alocarea din credit BRD a sumei de 3.938.000 lei.

Suma prevăzută in buget: 3.938.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR MIHAEEA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STQCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

ANEXA 4


APROBAT

PRIMAR

Iulian BADESCUNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din creditul B.R.D. aferent anului 2014

Capitolul 84.07- TRANSPORTURI

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului "Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

 • 1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si

mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modernizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

•Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

 • • Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

 • • Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitari;

 • • Civism, in scopul asigurării unui parteneriat cu comunitatea, respectiv luarea in considerare a nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești prin transpunerea in practica a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul unor lucrări de reparatii/ranforsari/modemizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).

In cazul lucrărilor de drumuri scenariul inerțial presupune ca nu vor fi generate beneficii financiare.

Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Transporturi”, vor reprezenta bunuri publice ce trebuie sa corespunda obiectivelor strategice propuse.

A - Lucrări in continuare

Reparații capitale parcari si accese cuprinse intre B-dul București si strada Barcanesti si intre B-dul București si strada Industriei - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19475/24.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.223/2011. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 4.087.080 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 2.066.744,98 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 1.640.507,03 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare         2013- 391.000 lei.

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Lucrările executate vor realiza marirea numărului de locuri de parcare in zona blocurilor amplasate in aceasta zona de mare aglomerare urbana.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere ca lucrările au fost finalizate si recepționate propunem diminuarea sumei cu 391.000 lei.

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central-sud-est, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19476/24.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.224/2011 Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 6.244.280 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 5.164.379,00 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 4.454.133,40 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare        2013- 722.000 lei.

Informații nefinanciare                  .

Descrierea proiectului: Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Municipiului Ploiești solicita autorităților locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare. In urma numeroaselor cereri adresate municipalității de către cetateni vor fi realizate lucrările privind amenajarea unor parcari cu dale ecologice.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări finalizate.

Având in vedere ca lucrările au fost finalizate si recepționate propunem diminuarea sumei cu 722.000 lei.

Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizart Cartier Bereasca, zona sud + zona nord - proiectare si execuție                      .

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.6357/11.04.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.419, 8/2010. Valoarea totala a investiției, conform SF = 40.851.280 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Valoare contract. 29.489.134,04 lei, inclusiv TVA, din care: 12.652.634,62 lei, inclusiv TVA , reprezintă lucrări de extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri, iar 16.836.499,42 lei, incusiv TVA, reprezintă lucrări de refacere a sistemului rutier.

Valoare lucrări executate = 9.846.248,00 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 4.000.000 lei, inclusiv TVA, din credit BRD

-3.200.000 lei, inclusiv TVA, din buget local

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Proiectul vizeaza inducerea unor influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si economic si social. Prin execuția lucrărilor se urmărește scăderea gradului de poluare a aerului, reducerea volumului de praf, scăderea emisiei diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului, creșterea siguranței si a confortului pentru conducătorii auto.

Lucrările care se executa nu induc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Stadiul fizic al lucrărilor - 90 %.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat si plata serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 3.877.747 lei.

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19419/21.10.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.218/2011.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 9.483.100 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 4.294.028,23 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 2.094.310,42 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013 - 1.240.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local

- 1.000.000 lei, inclusiv TVA, din credit BRD

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Cartierul Penes Curcanul este situat in zona de vest a municipiului Ploiești. Străzile si parcările dintre blocuri au imbracamintea din beton de ciment degradata din cauza caruia traficul auto se desfasoara anevoios cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, nesiguranța in circulație si disconfort pentru riverani.

Prin modernizarea străzii se vor imbunatati condițiile de circulație pentru toti participantii la trafic si se va asigura o mai buna legătură rutiera in acest cartier.            '

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat si plata serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 480.595,95 lei.

Amenajare accese si parcari zona strada Arhip Nicolae - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12317/11.07.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 14/31.01.2012. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 4.901.550 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 2.767.124,34 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 1.508.361,35 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare         2013- 1.300.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Prin lucrările propuse se va reface carosabilul străzilor si cailor de acces la parcari, inclusiv parcările existente.

In zonele neamenajate se vor realiza parcari cu pavele ecologice din beton de ciment, inîerbate. Se vor amplasa guri de scurgere noi, acolo unde este necesar, cu racordare la canalizarea existenta in zona.

Totodată, se vor executa lucrările conexe necesare, respectiv trasarea marcajelor pentru delimitarea locurilor de parcare, semnalizarea rutiera corespunzătoare si ridicarea capacelor de cămine, rasuflatori si guri de scurgere existente la cota noilor straturi de asfalt.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat si plata serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 477.096 lei.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești - străzile: Frăției, Horatiu, Peris-inclusiv canalizare, Ecoului, drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Dezrobirii, Lemnari, Aurora, Vidinului, Zânelor- inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita - inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.19769/13.11.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.236/2010 si nr.7/2012. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 10.937.600 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 4.794.921,42 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 685.982,88 lei, inclusiv TVA                         '

Credite bugetare        2013- 3.900.000 lei, inclusiv TVA, credit BRD

-1.335.000 lei, inclusiv TVA, buget local

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Străzile ce urmeaza sa fîe modernizate prezintă o stare avansata de degradare, respectiv: cedări ale fundației, fisuri, crăpături, denivelări, gropi, fagase, dale fracturate, rosturi colmatate cu pamant.

Din cauza acestor degradări, traficul auto se desfasoara anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, acestea conducând la nesiguranța in circulație, in special in perioadele ploioase sau cu ninsoare.

Se propune realizarea următoarelor lucrări: realizarea unui carosabil si unor trotuare care sa ofere siguranța si confort tuturor participantilor la trafic, realizarea unei canalizări menajere si pluviale care sa preia atat apa provenita din precipitații cat si apa menajera

Se vor repara trotuarele existente, care se vor aduce la o cota corespunzătoare si se vor reface in totalitate cele degradate. Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale care sa asigure accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii.

Având in vedere ca lucrările au fost finalizate si recepționate propunem diminuarea sumei cu 3.500.000 lei.                                                                     ’

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 10255/06.06.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.5/2012. Valoarea indicatorilor tehnico-economici este 9.447.430 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 9.447.430 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 8.280.013,20 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 2.637.716,88 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare        2013 - 5.750.000 lei

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Cartierul Enachita Vacarescu este situat in partea central -vestica a municipiului Ploiești si este delimitat de strada Gh.Gr.Cantacuzino la sud, strada Traian la est, Șoseaua Vestului la vest si strada Malu Roșu la nord.

Cartierul Enachita Vacarescu este străbătut de o rețea de străzi ce delimitează locuințe colective P+4E, P+10E si locuințe individuale.

Parcările din acest cartier au fost realizate odata cu construcția locuințelor colective, in perioada 1980-1985, nefiînd incluse in programul de modernizare derulat de Primăria Municipiului Ploiești in anul 2011.

Accesele carosabile in parcari au lățimi de 3,5 m, si prezintă o stare avansata de degradare, respectiv cedări ale fundației, fisuri, crăpături, denivelări, gropi, fagase, dale fracturate sau rosturi colmatate cu pamant.

Din cauza acestor degradări, in zona blocurilor, traficul auto se desfasoara anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe, conducând la nesiguranța in circulație, in special in perioadele ploioase sau cu ninsoare.

Suprafața totala ce urmeaza a fi amenajata este de 74.400 mp si include suprafața parcărilor betonate, inclusiv accese, suprafața aleilor blocurilor, suprafața trotuarelor, suprafața parcărilor noi amenajate cu pavele ecologice.

Se va reface carosabilul existent aferent cailor de acces si parcari, iar in zonele cu prăbușiri sau zonele neamenajate, cu regim juridic clarificat, se va realiza un sistem rutier nou.

Se vor repara trotuarele existente si vor fi refăcute in totalitate cele degradate. Pe trotuare se vor amenaja spatii speciale care sa asigure accesul persoanelor cu disabilitati locomotorii.

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat si plata serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 1,680.794 lei.

Refacere pavaj Palatul Administrativ - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.8447/09.05.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.8/31.01.2012.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 1.311.260 lei, inclusiv TVA.

Valoare contract = 885.344,91 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 1.200.000 lei

Pentru decontarea lucrărilor ramase de executat si plata serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 1.018.370 lei.

Modernizare strada Pielari (tronson cuprins intre strada Alexandru Vlahuta si strada Carpenului) - proiectare si execuție

Pentru decontarea serviciului de dirigente de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 1520 lei.

Refacere sistem rutier strada Costilei, Salva Viseu, Tunari

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 18579/25.10.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 129/26.03.2012. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 514.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 224.682,02 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 230.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Aceste străzi sunt situate in Cartierul Mihai Bravu al municipiului Ploiesti.Pe aceste străzi au fost executate lucrări de extindere rețea canalizare si racorduri. După realizarea lucrărilor de canalizare este necesar a se executa refacerea sistemului rutier.

Pentru decontarea serviciului de dirigentie de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 225.943,39 lei.                                                '

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.17961/16.10.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 13/31.01.2012. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 733.390 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 465.073,16 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare 2013- 500.000 lei;

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Strada Toma Caragiu, amplasata in zona centrala a Municipiului Ploiești, concentrează direcții de acces spre diferite zone de interes public, întrucât in acest perimetru sunt concentrate mai multe instituții publice, se impune realizarea unor locuri de parcare suplimentare fata de cele existente. Totodată, in urma investigațiilor de teren, s-a constatat necesitatea executării remedierilor necesare pietonalului din zona Teatrului “Toma Caragiu”.

Pentru decontarea lucrărilor si plata serviciului de dirigentie de șantier propunem diminuarea alocației rezervate inițial cu suma de 266.897,13 lei.

Reparație capitala trotuare strada Ștrandului (ieșire Pasaj Bucov - limita oraș) -proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul nr.8383/08.05.2012.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.120/2011. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 1.703.260 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 930.125,39 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 18.236,68 lei, inclusiv TVA

Credite bugetare       2013- 930.000 lei

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Strada Ștrandului delimitează locuințe colective si individuale, precum si zone industriale. Este o strada aglomerata si intens circulata, traficul auto h desfasurandu-se anevoios, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe (gaze de eșapament, praf si zgomot, etc.) si nesiguranța in circulație.

Trotuarele prezintă denivelări datorita tasarii diferite a terenului.

Prin realizarea lucrărilor propuse se va reface o suprafața de 4.200 mp de trotuar.

Totodată, in zonele in care nu exista trotuare sau acestea s-au realizat in mod haotic de către locuitorii din zona, se propune realizarea unor trotuare din pavele pe o suprafața de 8.400 mp.

Stadiul fizic al lucrărilor - lucrări sistate.

Având in vedere ca lucrările au fost sistate propunem diminuarea sumei cu 930.000 lei.

B - Lucrări noi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă (proiectare si execuție)

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 186/2010. Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA

Informații nefinanciare

Descrierea proiectului: Dezvoltarea exploziva a parcului auto al Mun.Ploiesti solicita autoritarilor locale gasirea unor soluții viabile pentru creșterea numărului de locuri de parcare in zona centrala.

Necesitatea investiției este data de situația existenta din punct de vedere al traficului din zona centrala a Municipiului Ploiești, creindu-se un număr de 371 locuri de parcare noi.

Având in vedere încheierea contractului de proiectare si execuție pentru acest obiectiv, propunem suplimentarea alocației rezervate inițial cu suma de 10.309.880 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, în vederea derulării următoarelor contracte de execuție de lucrări, se propune introducerea următoarelor poziții bugetare noi, avand ca obiect elaborarea documentațiilor tehnice.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.                                                                            .

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare înspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participantilor la trafic.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Creșterea accesibilității in partea de este a municipiului Ploiești către Coridorul Pan-european TEN-IX prin realizarea pasajului rutier peste CF, in partea de S-E A municipiului Ploiești

In prezent trecerea peste calea ferata se face la nivel de către pietoni, iar pentru vehicule fiind blocata. Având in vedere blocarea cu bariere a traversării CF dinsre strada Rafov spre Buna Vestire si invers, durata traversării dintr-o parte in alta, de către autovehicule, după realizarea uni pasaj se va reduce semnificativ.

Pentru aceasta este necesar a se intocmi documentație tehnica pentru realizarea unei supratraversari peste CF Bariera Rafov.

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltarc/modernizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud I Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor- 703.000 lei.

Strada Libertății se gaseste in apropiere de Gara de Vest, in continuarea străzii Șoseaua Vestului, trece pe langa Statia de reglare gaze Vest si se continua intre gardurile exterioare ale fostei rafinării Astra din cartierul 9 Mai si gardul de protecție a caii ferate Ploiești Sud.

Prin realizarea unei legaturi intre Gara de Vest si Gara de Sud se va reduce traficul greu din oraș a autovehiculelor ce circula pe direcția sud-vest.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela I AM AN Dl

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing. Daniel DOBRE


APROBAT, Primar Iulian Bădescu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2014 Proiectul de realizare a Pasajului Mărășești

Proiectul privind „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești - Vest și platforma industrială Brazi ” - Pasaj suprateran peste calea ferată București - Brașov a fost întocmit pentru depunerea la ADR Sud Muntenia Călărași, în vederea accesării finanțării cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional.

Valoare proiect (inclusiv TVA): 90.833.498,09 lei

HCL de aprobare a SF și a indicatorilor tehnico economici: 79/07.03.2013

în data de 11 noiembrie 2013 a fost semnat contractul de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru acest proiect.

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară includerea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2014 (Credite interne - BRD):

Cap.84.07 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

- Poziția 3: Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești -Vest și platforma industrială Brazi - suma de 100.000 lei

Manager proiecte,


Responsabil tehnic,


Mihaela Iamandi
APROBAT, Primar Iulian Bădescu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE - 2014

Proiecte de reabilitare a căii de rulare a tramvaiului

Proiectele privind Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseelor tramvaielor 101(etapa I și II) și 102 (etapa I și II) au fost depuse la ADR Sud Muntenia Călărași la 30 decembrie 2011, respectiv 16 și 19 noiembrie 2011, în vederea accesării finanțării cu fonduri europene.

în data de 15 februarie 2013 au fost semnate contractele de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru traseul tramvaiului 101 etapa I și al tramvaiului 102 etapa I.

De asemenea, în data de 29 martie 2013 au fost semnate contractele de finanțare prin Programul Operațional Regional pentru traseul tramvaiului 101 etapa II și al tramvaiului 102 etapa II.

Durata de implementare a proiectelor este de 28 de luni de la data semnării pentru proiectele 101 etapa II, 102 etapa I și 102 etapa II, respectiv de 18 luni de la data semnării pentru proiectul 101 etapa I.

Pentru buna derulare a acestor proiectului, este necesară includerea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2014 (Credite interne - BRD):

Cap.84.07 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

 • -     La poziția B7: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord -f Intersecție Republicii”

 • - suma de 100 mii lei

 • -     La poziția B8: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: Intersecție Republicii v Bucla Vest”

 • - suma de 100 mii lei

La poziția B9: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I” - suma de 100 mii lei

La poziția B10: „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II” - suma de 100 mii lei

Manager proiecte,

Mihaela Iamandi


Responsabil tehnic,

Alexandru Preda

NOTA DE FUNDAMENTARE - 2014

Proiectul de realizare a Terminalului Multimodal

în lista proiectelor din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova, la poziția 5 s-a aprobat proiectul: “Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean)”, a cărui valoare estimată este de 50.099.000 lei.

în vederea accesării de către Municipiul Ploiești a sumelor alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Planuri de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere, se intenționează realizarea documentațiilor tehnico-economice de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF (DALI) / PTh + CS / DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii de mediu, documentație de licitație, etc.).

Pentru buna derulare a acestui proiect, este necesară includerea următoarelor sume în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2014 (Credite interne - BRD):

Cap.84.07 - TRANSPORTURI

C. Alte cheltuieli de investiții

Poziția 8: Servicii de consultanță și proiectare tehnică pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modernizare a infrastructurii în mun. Ploiești pentru obiectivul "Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) - suma de 100.000 leiDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Investiții


Anexa 4


Aprobat Primar, Iulian BadescuNOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget 2013 - rectificare 11

Având in vedere prevederile art.49 alin. (9) si alin. (12) din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, se impune asigurarea in totalitate a cheltuielilor secțiunii de funcționare precum si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetara, după cum urmeaza:

Cap. 51.02-71 - AUTORITATI PUBLICE

 • 2. Achiziție imobile (Bd.Independentei, nr.10) Se diminuează suma alocata cu 17.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.108.000 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 65.02-71 INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 3. SF WI-FI Internet management - Se diminuează suma alocata cu 163.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

Capitolul 66.02-71 SANATATE

C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 1. PUZ, DALI - Amenajare Spital Pediatrie Ploiești (inclusiv avize) - Se diminuează suma alocata cu 90.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.000,00 lei (inclusiv TVA) .

Capitolul 67.02-71 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

 • 2. Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica “Paul Constantinescu” - Se diminuează suma alocata cu 51.500 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

 • B. Lucrări noi.

 • 1. Amenajare, dotare pavilioane Parc Nichita Stanescu (proiectare si execuție) - Se diminuează suma alocata cu 38.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2,00 lei (inclusiv TVA).

 • 3. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil B.dul Independentei nr. 14 - Se diminuează suma alocata cu 297.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3,00 lei.

 • 4. Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești - Se diminuează suma alocata cu 1.284.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

2. SF-Relocare Muzeul Petrolului - Se diminuează suma alocata cu 40.000 lei. Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

 • 5. Actualizare documentație Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul Independentei nr. 14- Se diminuează suma alocata cu 95.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

Capitolul 68.02 - 71 Asistenta sociala pentru familie si copii

 • A. Lucrări in continuare

 • 2. Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani recompartimentare interioara - Se diminuează suma alocata cu 432.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești - Se diminuează suma alocata cu 50.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei.

 • 2. RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății - Se diminuează suma alocata cu 43.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 7.000,00 lei.

 • 4. Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu - Se majoreaza suma alocata cu 121.510 lei, alocație buget stat (lot 3- contract nr. 24003/29.12.2011).

Suma totala prevăzută in buget: 6.659.780,00 lei.

 • 5. Reabilitare termica blocuri zona Vest 1 - se modifica suma alocata astfel:

 • - buget local - se diminuează cu 656.790 lei;

 • - buget stat - se majoreaza cu 142.570 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 6.625.120,00 lei.

 • 6. Reabilitare termica blocuri zona Vest 2 - se modifica suma alocata astfel:

 • - buget stat - se majoreaza cu 142.570 lei;

Suma totala prevăzută in buget: 577.010,00 lei.

 • B. Lucrări noi

 • 4. Sistematizare verticala, iluminat public cartier locuințe str.Gageni Se majoreaza suma alocata cu 30 lei.

Suma totala prevăzută: 30,00 lei.

 • 5. Extindere rețea gaze naturale Cartier Locuințe str. Gageni - Se diminuează suma alocata cu 150.000 lei.

Suma totala prevăzută: 0,00 lei.

 • 7. Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen - Se diminuează suma alocata cu 23.000 lei.

Se diminuează suma alocata cu 150.000 lei.

 • 8. Modernizare instalații electrice imobile PMP Policlinica Cina - Se diminuează suma alocata cu 80.000 lei.

Suma totala prevăzută: 0,00 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

 • 4. Expertize tehnice la imobile din patrimoniul Municipiului Ploiești - Se diminuează suma alocata cu 95.000 lei

Suma totala prevăzută: 0,00 lei.

 • 5. Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări tehnice pentru clădirile din patrimoniul Ploiești - Se diminuează suma alocata cu 5.000 lei

Suma totala prevăzută: 0,00 lei.

 • 6. Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor - Se diminuează suma alocata cu 280.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 200.000 lei (inclusiv TVA).

8. Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare) -Se diminuează suma alocata cu 8.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 72.000,00 lei (inclusiv TVA).

11. SF, PT,DE iluminat public Cartier Tineretului - Se diminuează suma alocata cu 50.000 lei

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 14. PUZ Cartier ANL str.Cosminele

Suma totala prevăzută in buget: 25.000,00 lei (inclusiv TVA) - Se diminuează suma alocata cu 3.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 23.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • 15. Plan Urbanistic Zonal Cartier Albert Carino - Se diminuează suma alocata cu 160.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 16. Actualizare si revizure PUG al Municipiului Ploiești, regulament local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentații aferente - Se diminuează suma alocata cu 315.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

20. Puz Locuințe strada Lucenei (Cartier Bereasca) - Se diminuează suma alocata cu 27.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 2,00 lei (inclusiv TVA).

22. SF, PT, DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic - Se diminuează suma alocata cu 35.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 24. SF, PT, DE - Extindere rețea electrica cartier locuințe str. Gageni - Se diminuează suma alocata cu 150.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 25. Expertizarea tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE - Se diminuează suma alocata cu 100.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 26. Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice - Se diminuează suma alocata cu 307.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 27. SF Safe City - se aloca suma de 33.000 lei.

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Modernizare si reabilitare străzi, inclusiv canalizare si racorduri canalizare Cartier Bereasca (zona nord+zona sud)+bransamente electrice statii pompare - se majoreaza suma alocata cu 3.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.343.030,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2.  Extindere rețea canalizare, inclusiv racorduri Cartier Gageni (str.Podetului) - se majoreaza suma alocata cu 47.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 3.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B. Lucrări noi

 • 2. Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str. Tunari (proiectare +executie) - se diminuează suma alocata cu 400.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 5. Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni - se diminuează suma alocata cu 30.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 Iei (inclusiv TVA).

 • 6. Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești - se diminuează suma alocata cu 415.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

 • 1. SF, PT, DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente cartier de locuințe Gageni - se diminuează suma alocata cu 10.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 2. SF Extindere rețea canalizare str. Spicului - se diminuează suma alocata cu 5.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

 • 3. SF Extindere rețea canalizare str. Țesătorilor - se diminuează suma alocata cu 5.000 lei.

  DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

ANEXA nr.4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

/ifi-e'yoa

APROBAT

PRIMAR

Având in vedere prevederile art.49 alin. (9) si alin. (12) din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, se impune asigurarea in totalitate a cheltuielilor secțiunii de funcționare, precum si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetara, după cum urmeaza:

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi cartier Motoi (străzile: Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras, Corlatesti).

Municipiul Ploiești a derulat contractul de lucrări nr. 14290/16.08.2010, avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi.                                              .

întrucât lucrările sunt finalizate si recepționate, se propune redistribuirea sumei de 32.000 lei.

Drumuri si accese Cartier Ghighiu (străzile: Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)

Contractul de lucrări nr.14889/27.08.2010, avand ca obiect lucrările de Drumuri si accese Cartier Ghighiu, si-a incetat aplicabilitatea incepand cu data de

Reabilitare trotuare Cartier Euachita Vacarescu -proiectare si execuție

Municipiul Ploiești a derulat contractul de lucrări nr.6589/13.04.2011. întrucât lucrările sunt finalizate si recepționate, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei.

Modernizare Cartier Penes Curcanul -proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 19419/21.10.2011. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.218/2011.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 9.483.100 lei, inclusiv TVA

Având in vedere sistarea lucrărilor de execuție pe perioada anotimpului rece, propunem redistribuirea sumei de 284.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 284.000 lei.

Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 6830/15,04,2013, in valoare de 175.246,10 lei (inclușivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări sistate

întrucât lucrările sunt sistate, urmând a se relua in anul 2014, propunem redistribuirea sumei de 64.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 64.000 lei.

Modernizare strada Vârful cu Dor, inclusiv canalizare - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 6831/15,04,2013, in valoare de 47.260,72 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări nedemarate

întrucât lucrările nu au fost demarate, propunem redistribuirea sumei de 50.000 lei.

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești -proiectare si execuție

Având in vedere derularea lucrărilor si stadiul de execuție a acestora, propunem redistribuirea sumei de 1.549.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 1.549.000 lei.

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești a derulat contractul de lucrări nr.8891/24.05.2011.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.57/2011.

Valoarea totala a investiției, conform devizului general - valoare 1.024.990 lei, inclusiv TVA.

întrucât lucrările sunt finalizate si recepționate, propunem redistribuirea sumei de 84.130 lei.

Modernizare strada Alecu Russo

Municipiul Ploiești a derulat contractul de lucrări nr.24921/16.11.2009

Lucrările au fost finalizate si recepționate, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 105.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 105.000 lei.

B -Lucrărinoi

Parcare supraterana strada Cuza Vodă (proiectare si execuție)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr.7344/22.04.2013.

Valoarea totala a investiției, conform SF = 12.708.180 lei, inclusiv TVA

întrucât lucrările de execuție sunt sistate, avand in vedere necesitatea devierii rețelelor din zona amplasamentului obiectivului, propunem redistribuirea sumei de 30.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 11.000.000 lei.

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

Se propune redistribuirea sumei de 4.000 lei.

Amenajare străpungere strada Grindului, proiectare si execuție

întrucât nu a fost derulata procedura de atribuire a contractului, propunem redistribuirea sumei de 350.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 350.000 lei.

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16608/04.10.2013, in valoare de 268.382,60 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări sistata.

întrucât lucrările se vor derula si in anul 2014 propunem redistribuirea sumei de 78.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 78.000 lei.

Modernizare strada Aviator Popescu Ciocănel, inclusiv canalizare întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 682.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 682.000 lei.

Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare

întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 530.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 530.000 lei.

Loc de odihna zona Casa Cârtii

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare, nr. 15605/19.09.2013.

Având in vedere sistarea lucrărilor pe perioada anotimpului rece, propunem redistribuirea sumei de 30.000.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 30.000 lei.

Loc de odihna zona Piața - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 15604/19.09.2013, in valoare de 19.407,24 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări nedemarate

întrucât lucrările nu au fost demarate propunem redistribuirea sumei de 20.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 20.000 lei.

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie) întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 10.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 10.000 lei.

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare - (proiectare+executie)

întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 30.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 30.000 lei.

Drum acces din strada Libertății, proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16609/04.102013, in valoare de 323.781,60 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări nedemarate

întrucât lucrările nu au fost demarate propunem redistribuirea sumei de 335.000 lei.

Sens giratoriu, intersecție B-dul Republicii si strada Laboratorului -(proiectare+executie)

întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 35.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 35.000 lei.

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului - (proiectare+executie)

întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 20.000 lei.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 20.000 lei.

Deviere rețele tehnico-edilitare zona parcare strada Cuza Vodă

întrucât, pana la aceasta data, nu a fost demarata procedura de achiziție publica de lucrări, propunem redistribuirea sumei de 558.000 lei.

Amenajare parcare strada Gh.Doja ( vis a vis SGU)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 18322/30.10.2013, in valoare de 54.594,63 lei (inclusivTVA).

Având in vedere sistarea lucrărilor pe perioada anotimpului rece, propunem redistribuirea sumei de 22.800.

Conform prevederilor O.U.G.nr.26/2012, Art.V, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, se propune prevederea unui credit de angajament, pentru anul 2014, in valoare de 22.800 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

întrucât, pana la aceasta data, nu au fost demarate procedurile de achiziție publica de servicii, propunem redistribuirea următoarelor sume si prevederea unor credite de angajament pentru anul 2014, astfel:

E.T.       - Regularizare parțiala parau Dambu - 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

PT+DE - Modernizare Cartier Mitica Apostol - 80.000 lei

Credit de angajament 2014 - 80.000 lei

DALI, PT+DE- Modernizare străzi Cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Trenului,

Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului) - 33.800 lei

Credit de angajament 2014 - 30.000 lei

DALI, PT+DE - Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Țesătorilor, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau) - 100.000 lei

Credit de angajament 2014 - 100.000 lei

SF, PT+DE - Străpungere str.Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr. Cantacuzino - 85.000 lei

Credit de angajament 2014 - 85.000 lei

DALI, PT+DE- Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare - 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

DALI, PT+ DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare - 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

DALI, PT+ DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras - 5.000 lei

Credit de angajament 2014 - 5.000 lei

DALI, PT+ DE- Modernizare str. Intrarea Labirint - 5.000 lei

Credit de angajament 2014 - 5.000 lei

DALI, PT+DE - Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare- 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

DALI+PT+DE Modernizare strada Cernica, inclusiv canalizare- 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

SF - Amenajare Sala Sporturilor Olimpia - 17.500 lei

Credit de angajament 2014 - 17.500 lei

DALI, PT+DE - Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare - 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

SF, PT+DE - Modernizare infrastructura Cartier Mimiu - 140.000 lei

Credit de angajament 2014 - 140.000 lei

DALI - Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX) -

10.000 lei

SF, PT+DE - Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest-100.000 lei Credit de angajament 2014 - 100.000 lei

DALI, PT+DE - Modernizare strada Panciu, inclusiv canalizare - 16.000 lei

Credit de angajament 2014 - 16.000 lei

SF, PT+DE - Sens giratoriu, intersecție B-dul Republicii si Str.Laboratorului-50.000 lei

SF, PT+DE - Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane: Bariera Buc 1, Bariera Buc.2 si înființare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG- 20.000 lei

Credit de angajament 2014 - 20.000 lei

SF - Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B- 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

DALI - Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului,

Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Albisor -etapa II, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu) -inclusiv canalizare si racorduri - 20.000 lei

Credit de angajament 2014 - 20.000 lei

DALI - Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua) - 20.000 lei

Credit de angajament 2014 - 20.000 lei

SF, PT+DE - Amenajare parcare str.Gh.Doja (vis a vis SGU) - 4.000 lei

SF, PT+DE - Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR) - 10.000 lei Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

Dotări închidere zona pietonala centrala - 80.000 lei

DALI - Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare- 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

SF, PT+DE - Drum acces din strada Libertății - 136.000 lei

SF, PT+DE - Sistematizare verticala Cartier locuințe str.Gageni (EDEN) -

100.000 lei

Credit de angajament 2014 - 100.000 lei

SF - Reabilitare strada Radu de la Afumați - 5.000 lei

SF - Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului - 5.000 lei

Credit de angajament 2014 - 5.000 lei

SF, PT+DE - Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire) - 10.000 lei

Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

SF, PT+DE - Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare - 10.000 lei Credit de angajament 2014 - 10.000 lei

SF, PT+DE - Deviere rețele tehnico-edilitare zona parcare str.Cuza Vodă -

160.000 lei

Credit de angajament 2014 - 160.000 lei

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din municipiul Ploiești - 50.000 lei

Credit de angajament 2014 - 50.000 lei

SF - Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului - 165.000 lei

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE         /

& Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești ț                               v


Str. Aurel Vlaîcu nr. 22 Ploiești - Județul Prahova Tel.: 0244/407710

Fax: 0244/513610

Către

: Municipiul / Orașul / Comuna

In atentia

: Domnului / Doamnei Primar

Referitor

: Rectificare buget local conform H.G. 935/27.11.2013 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata unităților de invatamant preuniversitar de stat finanțate din bugetele si prevederilor Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5376/05.12.2013

Data

: 09:12:2013               /A&/3)

De la       ’

: Director General

" Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare

: 57688

Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de inregistrare 10521/09.12.2013" care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5376/05.12.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești).

Va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, urmând sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala 'Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.

Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Pubiice Pioiesti/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 5376 / Pagina 1 din 1

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANTELO^IBUCE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 10521 /09.12.2013Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCA TI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5376/05.12.2013


PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI


502


mii lei


I - Buget inițial : cf. Legea bugetului de stat nr. 5/21,02,2013.Scrisoarea M.F.P. nr.350e00/21.03.2013, Decizia Directorului Executiv nr. 115/21.03.2013,Hotaraie Consiliul Județean nr.36/16.03.2013

II-Rectificări:Dedrie 160/11,04,2013, 185/22,04,2013, 185/24,04,2013, 288/31,05,2013, 376/25.07,2013, 382/01,08,2013, 891X5,08,2013, 015/12,08,2013, 3301/14,08,2013, 3332/21,08,2013, 3587/04,09,2013, 4480/27 09 2013 4714/03,10.2013,

4748X7,10,2013, 4783X8,10,2013, 4983/16,10,2013, 5078/29,10,2013, 5179/12,11,2013, 5222/15,11,2013, 5256X0,11.2013, 5289/25,11, 5316X7,11.2013. 5360X4.12.2013. 5376X5.12.2013                         '  '    ’

UI - Buget rectificat

Nr. crt.

INDICATOR

PREVEDERI

din care:

Denumire

Cod

an 2013

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

TOTAL

04.02.01

1

156,636.00

39,365.00

38,881.00

38,881.00

39,509.00

II

0.00

III

156,636.00

39,365.00

38,881.00

38,881.00

39,509.00

2

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

04.02.04

1*

425.00

79.00

110.00

110.00

126.00

II

0.00

-8.00

8.00

III*

425.00

79.00

110.00

102.00

134.00

425.00

79.00

110.00

102.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Sume defalcate din T.V.A. pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

TOTAL

11.02.01

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Sume defalcate din T. V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., prin Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

11.02.02

1

119,591.00

27,781.00

30,012.00

27,514.00

34,284.00

II

-604.00

-1,168.00

564.00

III

118,987.00

27,781.00

30,012.00

26,346.00

34,848.00

chelt salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

89,438.00

20,392.00

22,051.00

19,403.00

27,592.00

cheltcfart 104 ai. 2, lit. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

12,540.00

3,203.00

3,462.00

3,166.00

2,709.00

hotarari judecat pt plata salarii instit im preuniv de stat

4,640.00

1,118.00

1,200.00

1,106.00

1,216.00

drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

11,262.00

2,810.00

3,027.00

2,413.00

3,012.00

alte chelt. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

1,107.00

258.00

272.00

258.00

319.00

5

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumurile județene si comunale

prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.05

1

0.00

II

0.00

III

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

TOTAL, din care:

 • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

 • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

11.02.06

1*

1,153.00

1.060.00

38.00

38.00

17.00

li

0.00

III*

1,153.00

1,060.00

38.00

38.00

17.00

153.00

60.00

38.00

38.00

17.00

1,000.00

1,000.00

7

Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural prin Hotarare a Guvernului României

11.02.07

1

0.00

-X. trm a

II

0.00

z/c, Z4. , o x-*

III

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

*acestea urmând sa intocmeasca bugete proprii de venituri si cheltuieli.


SEF S.S.Ă ^orTChiiMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


Direcția Generaia Regionala a Finanțelor Publice Ploiești^Str. Aurel Vlaicu nr. 22 Ploiești - Județul Prahova Tel.: 0244/407710

Fax: 0244/513610


Către


: Municipiul / Orașul / Comuna

In atentia

: Domnului / Doamnei Primar

Referitor

J' -

: Rectificare buget local conform O.U.G. 99/30.10.2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat si. prevederilor Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5256/20.11.2013

Data

: 20.11.2013

De la

: Director General Domnul Daniel Cristian Petre

Nr. înregistrare : 54272

Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de înregistrare 9893/20.11.2013” care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5256/20.11.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești).

Va rugam sa procedați de urgenta la modificarea bugetului local in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, urmând sa transmiteți cate un exemplar la Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor si la Trezoreria locala de care aparțineți.


Elaborat: Ion Chircu - Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiesti/adresa transmitere fisa buget pentru aplicare Decizie 5256 / Pagina 1 din 1

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANTEL^^UBLICE PLOIEȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Nr. 9893 / 20.11.2013Anexa


FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256 / 20.11.2013

PENTRU PRIMĂRIA PLOIEȘTI                                         502

m!i lei

I - Buget iniția!      : cf. Legea bugetului de stat nr. &21,02.2013,Scrisoarea M.F.P. nr.350600/21.03.2013, Decizi Directorului Executiv nr. 119/21.03.2013,Hotarare Consiliul Județean nr.36/16.03.2013


 • II - Rectificări: Dedae 160/11,04,2013, 135/22,04,2013, 139/24,04,2013, 238/31,05,2013, 376/29,07,2013, 382/01,08,2013, 891/05,08,2013, 915/12,08,2013, 3301/14,08,2013, 3332/21,08,2013, 3587/04,09,2013, 4480/27,09,2013, 4714/03,10,2013, 4

 • III - Buget rectificat__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ '

  Nr. cri.

  INDICA TOR

  PREVEDERI

  din care:

  Denumire

  Cod

  an 2013

  trim. 1

  trim. 11

  trim. III

  trim. IV

  1

  Cote defalcate din impozitul pe venit

  TO TAL

  04.02.01

  1

  156.636,00

  39.365,00

  38.881,00

  38.881,00

  39.509,00

  II

  0,00

  III

  156.636,00

  39.365,00

  38.881,00

  38.881,00

  39.509,00

  2

  Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea Bugetelor Locale.

  TOTAL, din care:

  • - 30% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

  • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

  04.02.04

  /*

  425,00

  79,00

  110,00

  110,00

  126,00

  II

  0,00

  -8,00

  8,00

  Iii*

  425,00

  79,00

  110,00

  102,00

  134,00

  425,00

  79,00

  110,00

  102,00

  134,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,&0

  3

  Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

  TOTAL

  11.02.01

  1

  0,00

  II

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  4

  Sume defalcate din T.V.A. ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municip., pri-.i Decizie Dir. Executiv D.G.F.P. Prahova, TOTAL, d.c.:

  11.02.02

  1

  119.591,00

  27.781,00

  30.012,00

  27.514,00

  34.284,00

  II

  -1.484,00

  -1.168,00

  -316,00

  III

  118.107,00

  27.781,00

  30.012,00

  26.346,00

  33.968,00

  cheft salariile si contrib af, ale instit. invat. preuniv. de stat

  88.575,00

  20.392,00

  22.051,00

  19.403,00

  26.729,00

  d eit cfart 104 al. 2, lit. b)-e) din Legea Ed Nat nr. 1/2011

  11.636,00

  3.203,00

  3.462,00

  3.166,00

  1.805,00

  hotarari judecat pt plata salarii instit im preuniv de stat

  5.527,00

  1.118,00

  1.200,00

  1.106,00

  2.103,00

  drepturi asist pers cu handicap grav sau indemniz lunare

  11.262,00

  2.810,00

  3.027,00

  2.413,00

  3.012,00

  alte cheit. cf. art.5 aii. (3),Legea 5/21.02.2013

  1.107,00

  258,00

  272,00

  258,00

  319,00

  5

  Sume defalcate din T. V.A. pentru drumurile județene si comunale

  prin Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.05

  1

  0,00

  li

  0,00

  III

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  6

  Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

  TOTAL, din care:

  • - 80% Decizie Director Executiv D.G.F.P. Prahova

  • - 20% Hotarare Consiliul Județean Prahova

  11.02.06

  1*

  1.153,00

  1.060,00

  38,00

  38,00

  17,00

  II

  0,00

  iii*

  1.153,00

  1.060,00

  38,00

  38,00

  17,00

  153,00

  60,00

  38,00

  38,00

  17,00

  1.000,00

  1.000,00

  T-

  7

  Sume defalcate din T. V.A. pt finanțarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural             —

  prin Hotarare a Guvernului României                       \ Z

  11.02.07

  _

  1

  0,00

  li

  0,00

  Hi

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  o:ooMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE '

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A AMANTELOR PUBLICE PLOIEȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE St CONTABILITATE PUBLICA

Anexa

decizie Uirector General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5.425/ 10.12J013


SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRII EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

situație privind nivelul maxim al cheltuieli de personal an 2013 modificat cf. Ordinului comun MXLRJLP. nr. 3446/0112.2013 sl M.F.P. nr. 1944/03.12.2013 ei Deciziei DG nr. 5425 din 10.12.2013

UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Plafon aprobat an 2013 cf Ord MDRAP nr.

246/22.02.2013 si MFP

248/21.022013

Plafon aprobat an 2013 cf Ori MDRAP 2954/17.09.2013 si MFP 1346/14,081013

3lafon aprobat an 2013 cf Ord MDRAP 3358/15.111013 sl MFP 1854/13.111013

Platan aprobat an zur! d Uri MUHAP 344bAXJ.t2.2Um sl MFP 1944/03,12.2013 Sl Decizia DG rtr.5392/06.12 2013

Plafon aprobat an zuiii ctora fauHAP 3446/03.121013 si MFP 1944/03.122013 St Decizia

.           DG fir.5425/10.12 2013

Influente

Plafon aprobat an 2013

Influente

Plafon aprobai an 2013

Influente

Plafon aprobat an 2013

Influente

Plafon aprobat an 2013

Nr. cri

Cod— . iritam.

Denumire

Cod fiscal

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL GENERAL

637.598.00

5.399,00

842.995,00

11158,OC

661.689,00

-7.43B.00

654.253,00

0,0(

654.253,00

1

401

Consiliul Județean

2842889

154.338,00

100,00

154,438,00

2,872,0C

157.310.0C

-529,00

156.781,00

0,00

l56.78t,00

TOTAL MUNICIPII

200.036.ro

211,00

200.247.00

8.947,00

207,194,00

-870,00

205.324,00

0,OC

206.324,00

2

501

Camoina

2843272

53.755.00

61.00

53.816.00

1.885,00

55.701.00

-370.00

55.331.00

0.00

55.331,00

3

502

Ploiești

2844855

146.281,00

150,00

146.431.00

5.062.0C

151.493.00

-500,00

150.993.00

0,00

150.993,00

TOTAL ORAȘE

104,457,00

1.239,00

105.693,00

799,00

106.492,00

-888,00

105.593,M

105,00

105.698,00

4

601

Azvaa

2843850

6.493.00

0.00

6.493.00

-62.00

6.431.00

-11,00

6.420,00

11,00

6,431.00

5

602

Baicoi

2845710

10.619.00

161.00

10.800.00

138.00

10.938.00

•62.00

10,878,00

22.00

10.898.00

5

603

Boldești Scalarii

2842943

6.660.00

125.00

6.985,00

7,00

6,992,00

*36.00

6.958,00

36.00

6.992.00

7

604

Breaza

2345486

9.785.00

295,00

10.080,00

174,00

10.254.00

-89,00

10.165.00

0.00

10.165.00

8

605

Bușteni

2845729

7.219.00

•500.00

B.719.00

-7.00

6.712.00

-21.00

6.691.00

21.00

6.712.00

9

606

Comarnic

2845761

4.742.00

156.00

4,898,00

30.00

4.928,00

0.00

4.928.00

0.00

4.928.00

10

607

Mizil

15562570

14.968.00

220.00

15.188.00

43.00

15.231.00

-187,00

15.044.00

0.00

15.044,00

11

508

Pfopeni

2843779

5.670.00

100.00

5.770,00

0,00

5.770,00

-65,00

5.705,00

0,00

5.705.00

12

809

Sinaia

2844103

12.405,00

100.00

12,505,00

267,00

12.772.00

-333,00

12.439.00

15,00

12.454.00

13

610

Slanlc

2843504

3.938.00

34,00

3.970,00

-4.00

3,966.00

-38.00

3.928,00

0,00

3.92B.00

14

611

Urlați

2644169

6.256.00

175.00

6.431.00

87,00

6.516.00

0,00

6.51 B.OO

0.00

6.518.00

1S

512

Văleni de Munte

2642870

15.504,00

350.00

15.854,00

126,00

15.980,00

*57,00

15.923,00

0.00

15.923.00

TOTAL COMUNE

178.785,00

3.852,00

182.617,00

640,00

183157,00

-1.272,00

181.985,00

142,00

182.127,00

ta

701

Adunați

2843248

971.00

-15,00

956.00

-1,00

955.00

-10.00

945.00

0.00

945.00

17

702

Albești Pateoloqu

2845664

2.379,00

0.00

2.379.00

0.00

2.379,00

-8.00

2.371.00

0,00

2.371.00

18

703

Aluni»

2643388

1.736.00

-20,00

1.716,00

12,00

1.728,00

0,00

1.728.00

0,00

1.728.00

19

704

ApostoJache

2845451

1.138.00

110,00

1148.00

•14,00

1.234,00

-10,00

1.224,00

0.00

1.224.00

20

705

Aricești) Rahtivanr

2842927

3.012.00

0,00

3.012.00

17.00

3.029.00

•15,00

3.014.00

0,00

3.014.00

21

706

Aricestil Zeletin

2845796

729.00

10.00

739,00

0.00

739,00

-15,00

724.00

0.00

724.00

22

707

Baba Ana

2843345

1.847,00

36,00

1.883,00

22,00

1.905.00

0,00

1.905.00

0.00

1.905.00

23

708

Balta Doamnei

2845672

973.00

*21.00

952.00

•3,00

949.00

-17,00

932,00

0.00

932.00

24

709

Băltești

2544294

2.010.00

0.00

2.010.00

61,00

2.071,00

0.00

2.071.00

0,00

2.071.00

25

710

Bănești

2644731

1.597.00

39,00

1.636,00

15,00

1.651,00

0.00

1.651,00

0.00

1.651.00

25

711

Barcsnesti

2845311

5.052,00

172.00

5.224,00

0,00

5.224.00

-50.00

5,174,00

0,00

5.174,00

27

712

Balrani

18315133

935.00

43,00

978,00

7,00

985.00

*15.00

970.00

3,00

973.00

28

713

Bortea

2843736

1.606.00

29,00

1.B35.00

31,00

1.666,00

-6,00

1.660,00

0,00

1.660.00

29

714

Bercenl

2845338

2.240,00

-20,00

2.220,00

30,00

2.250,00

-7.00

2.243.00

7.00

2.250.00

30

715

Boldești Gradîstea

2643760

998,00

0.00

998.00

41,00

1.039,00

0.00

1.039.00

0,00

1.039.00

31

715

Bleiol

2845346

3.162.00

85,00

3.247.00

20,00

3.267.00

-10.00

3.257.00

0.00

3.257.00

32

717

Brebu

2845699

2.445,00

-34,00

2.411.00

-44.00

2.367.00

-13.00

2.354.00

0.00

2.354.00

33

718

Brazi

2845290

3.246.00

206,00

3,452.00

*4.00

3.448.00

-29.00

3.419.00

5,00

3.424,00

34

719

Bucov

2843531

3.862.00

270,00

4.132.00

-21.00

4.111.00

-15.00

4.096.00

0.00

4.096.00

35

720

Caluaarenl

2845656

864.00

25,00

889.00

-3.00

888,00

0,00

886.00

0.00

886,00

36

721

Carbunesti

2845176

602.00

-10,00

792.00

-11,00

781.00

-6.00

775,00

0,00

775.00

37

722

Centura

2845222

2.397.00

25,00

2.422,00

-60,00

2.362,00

-1.00

2.361,00

0.00

2.381.00

38

723

Cerasu

2843205

2.211.00

52.00

2.253,00

36,00

2.299,00

-6.00

2193,00

3.00

2.296.00

39

724

Chio;deanca       J

2843284

955.00

-20,00

935.00

4.00

939.00

-7.00

932,00

0.00

932.00

40

725

Cloraiti

2845648

3.010.00

75.00

3.085,00

138.00

3.223,00

-108.00

3.115,00

0.00

3.115.00

41

726

Cocorastil Colt

16346516

1.149,00

35.00

1.184,00

36,00

1.220,00

-20.00

1.200,00

0.00

1.200,00

42

727

Cocorastii Mislii

2845753

1.299,00

•28.00

1.271,00

17.00

1.288,00

0.00

1.288,00

0.00

1.288.00

43

72B

Colceaq

2843540

2.308.00

120.00

2.426.00

31.00

2.459,00

-6.00

2.453.00

.0,00

-T—2.453.00

44

729

Cernu

2845680

1.589.00

40.00

1.629,00

0.00

1.629,00

-26,00

1.603,00

>'15.00

”"*,1,615,00

45

730

Cosrrtnele

2843906

660.00

-30,00

630,00

-41.00

589.00

0.00

589.00

// a o.i»

.«.du///* ^5X589.00

48

731

□raina

2843973

5.765,00

75.00

5.840.00

81.00

5,921.00

•9.00

5.912.00

//,       9.00

'       5.M1.00

47

732

Draqanesti

2845257

1.687.00

0.00

1.687.00

2,00

1.689,00

-11,00

1.678.00

// ,</ 0.00

\ '-1-675:00

48

733

Dumbrava

2843329

1.718,00

•20.00

1.693,00

-36.00

1.662.00

-6,00

1.656.00

// '"0/ /0.00

- — X 1.656:00

49

734

Oumbravesti

2845621

1,507,00

178,00

1.685.00

-7.00

1.678,00

-18.00

1.660.00

//<■>/ //-O.00

>'■ ! '1.660,06


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


Direcția Generala Regionala Finanțe Publice Ploiești Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Bugete Local$

Petre


Către în atenția Referitor

: Director General

: Domnului Petre Daniel Cristian

: Repartizare nivel maxim cheltuieli de personal pe unitati administrativ teritoriale cf Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3446/2013 si M.F.P. nr. 1944/2013

De la

: Trezorier Sef

: Doamna Cornelia Văduvă

Data Nr. înregistrare

: 10.12.2013 :10590

Șeful Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale, numit prin

Decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr.177/23.04.2008,

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013, Scrisorii M.F.P. nr. 350188/25.02.2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr.246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 /21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 2954/17.09.2013 si M.F.P.nr.1346/14.08.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013 , pe județe si municipiul București, Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București, Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3446/03.12.2013 si M.F.P. nr. 1944/03.12.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București si solicitărilor formulate de Orașul Azuga cu adresa nr. 13394/10.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10691/10.12.2013, Orașul Baicoi cu adresa nr.28139/10.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10640/10.12.2013,Orașul Boldesti-Scaeni cu adresa nr. 12592/09.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10583/10.12.2013, Orașul Sinaia cu adresa nr.28775/06.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr.10560/09.12.2013, Comuna Batrani cu adresa nr.4561/10.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10639/10.12.2013, Comuna Berceni cu adresa nr.8373/10.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10646/10.12.2013, Comuna Brazi cu adresa nr.21480/09.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10559/09.12.2013, Comuna Cerasu cu adresa nr.6338/09.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10585/09.12.2013, Comuna Cornu cu adresa nr.3066/11.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr.10704/11.12.2013, Comuna Drajna cu adresele nr.9939/10.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10664/10.12.2013 si nr.9959/11.12.2013 înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10703/11.12.2013 , Comuna Filipestii de Pădure cu adresa nr.19808/09.12.2013, înregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10558/09.12.2013, Comuna Lipanesti cu adresa nr.8681/09.12.2013, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10638/10.12.2013, Comuna Maneciu cu adresa nr.14139/09.12.2013, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10584/09.12.2013, Comuna Valea Calugareasca cu adresa nr.15987/09.12.2013, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești sub nr. 10550/09.12.2013, Comuna Tinosu cu adresa nr.4034/10.12.2013, inregistrata la D.G.R.F.P. Ploiești


nr. 1944/03.12.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, minisfîurdezvoltarii regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București in valoare de 654.253 mii lei, s-a distribuit suma de 247 mii lei .rezultând o diferența de 3.323 mii lei ca rezerva la nivelul județului Prahova, conform Anexelor atașate la prezentul referat, care va fi pusa la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice.

Fata de cele sus prezentate propunem Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești emiterea deciziei.

TREZORIER SEF, Cornelia Văduvă


SEF S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircu


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE________

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE^ f^LOl^l^

__

i                        l x

DECIZIA NR. 5425


| H E Ico- fi

Directorul General al Direcției Generale Regionale Finante^p^Hce/PIp^esti,

numit prin Ordinul Președintelui A.N.A.F nr. 1382/01.08.20^^=^^

avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013, H.G.R. nr.520/2013,Scrisorii M.F.P.nr.350188/25.02.2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 / 21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013   , Ordinului comun M.D.R.A.P.nr.

2954 / 17.09.2013 si M.F.P. nr. 1346 / 14.08.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București, Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București, Ordinului comun M.D.R.A.P .nr. 3446/03.12.2013 si M.F.P. nr. 1944/03.12.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București si Referatului Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 10.590/10.12.2013

DECIDE:

Art.1. Repartizarea nivelului maxim de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2013, in valoare de 654.253 mii lei, pe unitățile administrativ teritoriale ale județului Prahova, conform Anexei atașate prezentei.

Art.2. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local, va transmite Prefecturii Județului Prahova Consiliului Județean Prahova, municipiilor, orașelor si comunelor prezenta decizie.

Art.3. Prezenta decizie va fi dusa la îndeplinire de Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local.

Data in Ploiești, astazi 10.12.2013

DIRECTOR EXECUTIV,

Petre Daniel Cristian

TREZORIER SEF, Cornelia Văduvă

SEF S.S.A.E.E.B.L., ion Chircu

Vizat: SEF SERVICIU JURIDIC, Cons. Juridic Marius Georgescu


Editat la data de: 13-DEC-13

Incasari/Plati

Veniturile bugetelor locale

.00

406,172,125.60

.00

Imp pe profit

0102

.00

6,365.00

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

6,365.00

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

2,807,888.75

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

2,807,888.75

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

156,078,005.62

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

155,674,052.62

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

403,953.00

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

708,673.33

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

708,673.33

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

71,443,951.77

.00

Impozit pe clădiri

070201

.00

59,861,496.76

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

13,770,930.36

.00

impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

46,090,566.40

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

8,173,418.81

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

2,836,416.72

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

5,329,309.59

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

7,692.50

.00

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

.00

3,409,036.20

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

116,292,000.00

.00

Sume def.din TVAfin.che PP

110202

.00

115,139,000.00

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

1,153,000.00

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

232,138.87

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

232,138.87

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

77,254.39

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

77,254.39

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

16,519,665.41

.00

impozit pe mij. de transport

160202

.00

13,325,565.49

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

7,330,739.69

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

5,994,825.80

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

3,065,709.81

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

128,390.11

.00

Venituri din propietate

3002

.00

12,915,741.93

.00

Varsaminte din profitul net RA

300201

.00

457,972.00

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

10,274,839.91

.00

Venituri din dividende

300208

.00

2,182,930.02

.00

Ven din dividente deia alti p

30020802

.00

2,182,930.02

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

3,425,279.54

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

3,395,202.00

.00

Cont.pers, benef.ale cantin.aj

330212

.00

30,029.54

.00

Venitdin recuperarea cheltuie

330228

.00

48.00

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

1,200.094.99

.00

Taxe extrajudiciare de timbre

340202

.00

1,169,094.99

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

31,000.00

.00

Credite

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

6,236,260.10

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

6,145,110.70

.00

Alte amenzi,penal.sl confiscar

350250

.00

91,149.40

.00

Diverse venituri

3602

.00

441,177.58

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

76,117.12

.00

Venit.ajut.stat recuperate

360211

.00

1,991.00

.00

Alte venituri

360250

.00

319,083.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

84,719.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

84,719.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

-    35,472,710.00

.00

Varsaminte din SF

370204

,00 .

35,472,710.00

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

.00

4,441,991.70

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

4,370,004.48

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

71,987.22

.00

tncas.din ramb.imprumutacord

4002

.00

500,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

500,000.00

.00

Subvdeia bugetul de stat

4202

.00

4,895,930.45

.00

Subv.primite ptfinantarea act

420210

.00

8,725.07

.00

Subv pt reabll termica clădiri

420212

.00

701,206.12

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

4,045,330.26

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatalii

420241

.00

49,250.00

.00

F.EiD.R.

4502

.00

7,864,987.17

.00

FD.EUROP.DE dezv.reg.

450201

.00

7,817,516.17

.00

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

.00

2,689,722.31

.00

FEDR-Sume pr.pt p!.ani anter.

45020102

.00

5,127,793.86

.00

Fondul Social European

450202

.00

47,471.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

.00

47,471.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

431,042,192.00

390,361,228.78

40,680,963.22

Autoritari publice act.ext.

5102

18,881,980.00

14,887,511.86

3,994,468.14

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

8,246,090.00

8,244,486.68

1,603.32

TlTL.il.Bunuri si servicii

510220

9,177,890.00

5,438,304.27

3,739,585.73

TITL.VI I.AIte transferuri

510255

108,000.00

10,820.00

97,180.00

Alte transferuri SD

51025597

108,000.00

10,820.00

97,180.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

510271

1,280,000.00

1,246,720.80

33,279.20

Pl.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

-      122,819.89

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

-      122,819.89

.00

Alte serv.publice generale

5402

16,707,700.00

13,732,888.96

2,974,811.04

TITL.I I.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251

774,500.00

774,500.00

.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

774,500.00

774,500.00

.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

Incasari/Plati'/EȘTI


1>

2>

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                             Cod


TlTL.Xlll.Rambursari de credit

540281,

ASPG Rambur. de credite

54028196

Pl.ef.anl prec.rec.an curent

540285

Plăti ani preced. SF

54028596

Dobânzi

5502

TITL II. - bunuri si servicii

550220

TITLUL Dobânzi

550230

Ordine pub.si siguranța

6102

TITLII.Bunuri si servicii

610220

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

TITL VI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

Invatamant

6502

TITLI.Cheltuieli de personal

650210

TITL.II.Bunuri si servicii

650220

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

Transf. intre unitatati SF

65025196

INV. - PROIECTE FEN

650256

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

TITL.X. Active nefinanciare

650271

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

Plăti ani preced. SF

65028596

Sanalate

6602

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

TITLiVLTransf.intre unitati

660251

Trans. intre unitati SF

66025196

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

TITL.X. Active nefinanciare

660271

Cultura recreere si religie

6702

TITLII.Bunuri si servicii

670220

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

Trans. intre unitati SF

67025196

Cultura.recreere si religie

670256

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

TITL.X. Active nefinanciare

670271

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

TITL.XVII.PLĂTI ANI PRECED SF

67028596

Asig si asistenta sociala

6802

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

Asig si as soc-priecte FEN

680256


Editat la data de: 13-DEC-13Credite

15,859,600.00

12,888,392.28

2,971,207.72

15,859,600.00

12,888,392.28

2,971,207.72

.00

-       3,600.00

.00

.00

-       3,600.00

.00

7,610,000.00

7,169,210.25

440,789.75

150,000.00

100,000.00

50,000.00

7,460,000.00

7,069,210.25

390,789.75

7,145,000.00

6,530,124.73

614,875.27

35,000.00

30,124.73

4,875.27

7,110,000.00

6,500,000.00

610,000.00

7,110,000.00

6,500,000.00

610,000.00

112,376,170.00

110,611,043.98

1,765,126.02

93,958,590.00

93,937,220.00

21,370.00

13,378,060.00

12,712,235.43

665,824.57

389,000.00

389,000.00

.00

389,000.00

389,000.00

.00

60,400.00

27,962.00

32,438.00

40,000.00

32,882.28

7,117.72

851,550.00

749,034.00

102,516.00

3,698,570.00

2,869,400.66

829,169.34

.00

-      106,690.39

.00

.00

-      106,690.39

.00

8,464,670.00

6,414,940.18

2,049,729.82

3,013,475.00

3,003,940.00

9,535.00

1,100,625.00

819,084.06

281,540.94

3,054,730.00

2,400,000.00

654,730.00

3,054,730.00

2,400,000.00

654,730.00

56,110.00

53,464.67

2,645.33

1,239,730.00

138,451.45

1,101,278.55

45,536,200.00

37,826,709.75

7,709,490.25

2,877,170.00

2,656,970.38

220,199.62

23,802,000.00

23,089,151.00

712,849.00

23,802,000.00

23,089,151.00

712,849.00

3,815,160.00

2,113,936.89

1,701,223.11

8,448,000.00

6,734,307.81

1,713,692.19

6,593,870.00

4,731,187.67

1,862,682.33

.00

-     1,498,844.00

' .00

.00

-     1,498,844.00

.00

35,257,902.00

34,351,652.13

906,249.87

7,158,847.00

7,158,098.00

749.00

640,219.00

574,705.36

65,513.64

14,333,000.00

14,236,554.00

96,446.00

14,333,000.00

14,236,554.00

96,446.00

2,220,520.00

2,220,516.77

3.23


1>

2>TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

10,287,316.00

10,180,955.76

106,360.24

TITL.X. Active nefinanciare

680271

618,000.00

5,955.01

612,044.99

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

25,132.77

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

25,132.77

.00

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

59,918,430.00

53,254,762.31

6,663,667.69

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

26,439,500.00

22,108,875.89

4,330,624.11

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

8,300,000.00

8,300,000.00

.00

TITL VLTRANS INTRE UNIT SF

70025196

8,300,000.00

8,300,000.00

.00

TITL.X. Active nefinanciare

700271

25,178,930.00

22,847,504.21

2,331,425.79

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

.00

1,617.79

.00

Plăti ani precedenti SD

70028597

.00

1,617.79

.00

Proiecția mediului

7402

27,748,030.00

24,378,391.82

3,369,638.18

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

23,732,000.00

21,525,028.97

2,206,971.03

TITL.X. Active nefinanciare

740271

4,016,030.00

2,853,362.85

1,162,667.15

Combustibilisi energie

8102

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

TITL.IV. Subvenții

810240

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

Transporturi

8402

59,796,110.00

50,231,827.00

9,564,283.00

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

4,771,638.00

4,269,572.00

TITL.IV. Subvenții

840240

35,900,000.00

34,657,534.05

1,242,465.95

Proiecte fond extem-neramb

840256

2,435,770.00

2,430,047.13

5,722.87

TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

8,425,417.75

3,873,712.25

TITI ..XI, Active financiare

840272

120,000.00

120,000.00

.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

172,809.93

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

171,650.53

.00

Plăti ani precedenti SD

84028597

.00

1,159.40

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

15,810,896.82

.00

întocmit,


Sef serviciu,

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești


Venituri/Cheltuieli

Cod

Veniturile bugetelor locale

Imp pe profit

0102

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

Imp.ven. din transfer prep imo

0302

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

Cote si sume def.din imp ven.

0402

Cote defal.din imp.pe venit

040201

Sume alocate ptr echilibrare

040204

Ate impozite pe venit

0502

Alte impozite pe venit

050250

Imp si taxe pe propietate

0702

Impozit pe clădiri

070201

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

Impozit pe terenuri

070202

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

Impozit pe terenuri pera.jur.

07020202

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

Taxe jud.de timbru si alte tax

070203

Sume defalcate din TVA

1102

Sume def.din TVA fin.che PP

110202

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

Alte imp.si taxe generale

1202

Taxe hoteliere

120207

taxe pe servicii specifice

1502

Impozit pe spectacole

150201

Taxe pe utillz.bunuriior

1602

Impozit pe mij. de transport

160202

Imp pe mij de transport PF

16020201

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

Taxe si tarife pt.elib.de iic.

160203

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

Venituri din propietate

3002

Varsaminte din profitul net RA

300201

Venituri din concesiuni

300205

Venituri din dividende

300208

Ven din dividente dela alti p

30020802

Venituri din prestări servicii

3302

Venit.din prestări de servicii

330208

Contpers.benef.ale cantin.aj---

-     330212.00

353,137,175.28

.00

.00

6,365.00

.00

.00

6,365.00

.00

.00

2,807,888.75

.00

.00

2,807,888.75

.00

.00

156,078,005.62

.00

.00

155,674,052.62

.00

.00

403,953.00

.00

.00

708,673.33

.00

.00

708,673.33

.00

.00

71,443,951.77

.00

.00

59,861,496.76

.00

.00

13,770,930.36

.00

.00

46,090,566.40

.00

.00

8,173,418.81

.00

.00

2,836,416.72

.00

.00

5,329,309.59

.00

.00

7,692.50

.00

.00

3,409,036.20

.00

.00

116,292,000.00

.00

.00

115,139,000.00

.00

.00

1,153,000.00

.00

.00

232,138.87

.00

.00

232,138.87

.00

.00

77,254.39

.00

.00

77,254.39

.00

.00

16,519,665.41

.00

.00

13,325,565.49

.00

.00

7,330,739.69

.00

.00

5,994,825.80

.00

.00

3,065,709.81

.00

.00

128,390.11

.00

.00

12,915,741.93

.00

.00

457,972.00

.00

.00

10,274,839.91

.00

.00

2,182,930.02

.00

.00

2,182,930.02

.00

.00

3,425,279.54

.00

.00

3,395,202.00

.00

.00 -

30,029.54

— .00


Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

48.00

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

1,200,094.99

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,169,094.99

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00

31,000.00

.00


Contul de execuție al bugetului

local-functionare


la data de: 13-DEC-13

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI


An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

6,236,260.10

.00

VeniLdin amenzi si alte sanct

350201

.00

6,145,110.70

.00

Alte amenzi,penalsi confiscar

350250

.00

91,149.40

.00

Diverse venituri

3602

.00

441,177.58

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

76,117.12

.00

Venit.ajut.stat recuperate

360211

.00

1,991.00

.00

Alte venituri

360250

.00

319,083.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

-    35,387,991.00

.00

Donații si sponsorizări

370201 •

.00

84,719.00

.00

Vărs, din SF pt. fin. SD

370203

.00

-    35,472,710.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

140,669.00

.00

Subv. încălzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

49,250.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

367,288,082.00

340,252,722.78

27,035,359.22

Autorități publice acLext.

5102

17,493,980.00

13,629,971.06

3,864,008.94

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

8,246,090.00

8,244,486.68

1,603.32

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

9,177,890.00

5,438,304.27

3,739,585.73

TITL.VIII. Asistenta sociala

510257

70,000.00

70,000.00

.00

Pi.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

-      122,819.89

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

-      122,819.89

.00

Alte serv.publice generale

5402

16,637,700.00

13,662,888.96

2,974,811.04

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TITL.VI.Transf.Intre unitati

540251

774,500.00

774,500.00

.00

TITLU VLTRS INTRE UNITATI SF

54025196

774,500.00

774,500.00

.00

TITL.XIII.Rambursari de credit

540281

15,859,600.00

12,888,392.28

2,971,207.72

ASPG Rambur. de credite

54026196

15,859,600.00

12,888,392.28

2,971,207.72

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

-        3,600.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

-        3,600.00

.00

Dobânzi

5502

7,610,000.00

7,169,210.25

440,789.75

TITLII. - bunuri si servicii

550220

150,000.00

100,000.00

50,000.00

TITLUL Dobânzi

550230

7,460,000.00

7,069,210.25

390,789.75

Ordine pub.si siguranța

6102

7,145,000.00

6,530,124.73

614,875.27

TITL.II.Bunuri si servicii

610220

35,000.00

30,124.73

4,875.27

TITL.Vl.Transf.intre unitati

610251

7,110,000.00

6,500,000.00

610,000.00

TITLVI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,110,000.00

6,500,000.00

610,000.00

Invatamant

6502

108,617,200.00

107,713,681.32

903,518.68

TITLJ.Cheltuieli de personal

650210

93,958,590.00

93,937,220.00

21,370.00

TITLII.Bunuri si servicii

650220

13,378,060.00

12,712,235.43

665,824.57

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

389,000.00

389,000.00

.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

389,000.00

389,000.00

.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

40,000.00

32,882.28

7,117.72

TITL.IX. Alte cheltuieli

650259

851,550.00

749,034.00

102,516.00

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

-      106,690.39

.00

1>

2>

Venito ri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Plăti ani preced. SF

65028596

.00

106,690.39

.00

Sanatate

6602

7,224,940,00

6,276,488.73

948,451.27

TITL.I,Cheltuieli de personal

660210

3,013,475.00

3,003,940.00

9,535.00

TITL.II.Bunuri si servicii

660220

1,100,625.00

819,084.06

281,540.94

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

3,054,730.00

2,400,000.00

654,730.00

Trans. intre unitati SF

66025196

3,054,730.00

2,400,000.00

654,730.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

660257

56,110.00

53,464.67

2,645.33

Cultura rccrcere si religie

6702

35,127,170.00

30,981,585.19

4,145,584.81

TITL.II.Bunuri si servicii

670220

2,877,170.00

2,656,970.38

220,199.62

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

23,802,000.00

23,089,151:00

712,849.00

Trans. intre unitati SF

67025196

23,802,000.00

23,089,151.00

712,849.00

TITL.IX. Alte cheltuieli

670259

8,448,000.00

6,734,307.81

1,713,692.19

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,498,844.00

.00

TITL.XVII.PLATI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,498,844.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

32,419,382.00

32,125,180.35

294,201.65

TITLJ.Cheltuieli de personal

680210

7,158,847.00

7,158,098.00

749.00

TITL.II.Bunuri si servicii

680220

640,219.00

574,705.36

65,513.64

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

14,333,000.00

14,236,554.00

96,446.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

14,333,000.00

14,236,554.00

96,446.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

680257

10,287,316.00

10,180,955.76

106,360.24

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

.00

25,132.77

.00

Plăti ani preced. SF

68028596

.00

25,132.77

.00

Locuințe,servsi dezv. publica

7002

34,739,500.00

30,408,875.89

4,330,624.11

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

26,439,500.00

22,108,875.89

4,330,624.11

TITLVi.Transf.intre unitati

700251

8,300,000.00

8,300,000.00

.00

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

8,300,000.00

8,300,000.00

.00

Protecția mediului

7402

23,732,000.00

21,525,028.97

2,206,971.03

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

23,732,000.00

21,525,028.97

2,206,971.03

Combustibilisi energie

8102

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

TITL.IV. Subvenții

810240

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

Transporturi

8402

44,941,210.00

39,257,521.52

5,683,688.48

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

9,041,210.00

4,771,638.00

4,269,572.00

TITL.IV. Subvenții

840240

35,900,000.00

34,657,534.05

1,242,465.95

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.DO

171,650.53

.00

Plăti ani preced. SF

84028596

.00

171,650.53

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

12,884,452.50

.00


întocmit,


Sef serviciu ,

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                             CodVeniturile bugetelor locale

Transferuri voluntare

3702

Varsaminte din SF

370204

Venit.din valorif.unor bunuri

3902

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

Incas.din ramb.imprumut.acord

4002

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

Subv de la bugetul de stat

4202

Subv.primite ptfinantarea act

420210

Subv pt reabil termica clădiri

420212

Subv. buget stat-FEN postaderar

420220

F.E.D.R.

4502

FD.EUROP.DE DEZV.REG.

450201

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

Fondul Social European

450202

FSE’Sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

Cheltuielile bugetelor locale

Autorități publice act.ext.

5102

TITL.VII.Alte transferuri

510255

Alto transferuri SD

51025597

TITL.X. Active nefinanciare

510271

Alte serv.publice generale

5402

TITL.XI. Active financiare

540272

Invatamant

6502

INV. - PROIECTE FEN

650256

TITL.X. Active nefinanciare

650271

Sanatate

6602

TITL.X. Active nefinanciare

660271

Cultura recreere si religie

6702

Cultura.recreere si religie

670256

TITL.X. Active nefinanciare

670271

Asig si asistenta sociala

6802

Asig si as soc-priecte FEN

680256

TITL.X. Active nefinanciare

680271

Locuințe,servsi dezv.publica

7002

TITL.X. Active nefinanciare

700271

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

Plăti ani precedenti SD

70028597

Proiecția mediului

7402

TITL.X. Active nefinanciare

740271

Transporturi

8402

Proiecte fond extem-neramb

840256


.00

53,034,950.32

.00

.00

35,472,710.00

.00

.00

35,472,710.00

.00

.00

4,441,991.70

.00

.00

4,370,004.48

.00

.00

71,987.22

.00

.00

500,000.00

.00

.00

500,000.00

.00

.00

4,755,261.45

.00

.00

8,725.07

.00

.00

701,206.12

.00

.00

4,045,330.26

.00

.00

7,864,987.17

.00

.00

7,817,516.17

.00

.00

2,689,722.31

.00

.00

5,127,793.86

.00

.00

47,471.00

.00

.00

47,471.00

.00

63,754,110.00

50,108,506.00

13,645,604.00

1,388,000.00

1,257,540.80

130,459.20

108,000.00

10,820.00

97,180.00

108,000.00

10,820.00

97,180.00

1,280,000.00

1,246,720.80

33,279.20

70,000.00

70,000.00

.00

70,000.00

70,000.00

.00

3,758,970.00

2,897,362.66

861,607.34

60,400.00

27,962.00

32,438.00

3,698,570.00

2,869,400.66

829,169.34

1,239,730.00

.         138,451.45

1,101,278.55

1,239,730.00

138,451.45

1,101,278.55

10,409,030.00

6,845,124.56

3,563,905.44

3,815,160.00

2,113,936.89

1,701,223.11

6,593,870.00

4,731,187.67

1,862,682.33

2,838,520.00

2,226,471.78

612,048.22

2,220,520.00

2,220,516.77

3.23

618,000.00

5,955.01

612,044.99

25,178,930.00

22,845,886.42

2,333,043.58

25,178,930.00

22,847,504.21

2,331,425.79

.00

1,617.79

.00

.00

1,617.79

.00

4,016,030.00

2,853,362.85

1,162,667.15

4,016,030.00

2,853,362.85

1,162,667.15

14,854,900.00

10,974,305.48

3,880,594.52

2,435,770.00

2,430,047.13

5,722.87


2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                          Cod


TITL.X. Active nefinanciare

840271

12,299,130.00

8,425,417.75

3,873,712.25

TITL.XI. Active financiare

840272

120,000.00

120,000.00

.00

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

.00

1,159.40

.00

Plăti ani precedenti SD

84028597

.00

1,159.40

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

2,926,444.32

•00

Întocmit,


Sef serviciu,

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Compartimentul Organizare Evenimente


Cont 67.02BUGET PE ANUL 2013

Rectificat conform HCL_______

NR.

CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA

(PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 288/ 28.08.2013

JUSTIFICARE

INFLU ENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTI FICARE

1

Trim I

Ziua naționala a culturii

15 ianuarie

2.000 lei

Bugetul reprezintă cost masa      invitați      la

manifestarea dedicate zilei culturii     (academicieni,

persoane oficiale).

2.000 lei

2

Trim I

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu, ediția a IV-a

14 - 17 martie

5.000 lei

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5.000 lei

3

Trim I

Lebădă de cristal

23 martie

2.500 lei

Concurs regional de dans

2.folei

clasic si contemporan, adresat copiilor. Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

4

TrimI

Festivalul Internațional de Poezie "Nichita Stănescu", ed. a-XXV-a

29-31 martie

34.000 lei

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic, prilejuita de implinirea a 80 de ani de la nașterea lui Nichita Stănescu.

 • - Premii concurs național liceal "Lecții cu Nichita”

 • - Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie si Premiul pentru Opera Omnia)

 • - Bursa Nichita Stănescu

 • - Medalie omagiala

 • - Prestație artistica spectacol (Ion Caramitru si alti artiști)

 • - Cheltuieli neprevăzute

34.000 lei

5

Trim II

Olimpiada Naționala de psihologie si pedagogie

01-05 aprilie

6.900 lei

Concurs național, sub egida Ministerului Educației Educației, in parteneriat cu Primăria Ploiești. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei

6.900 lei

!(=<(

naționale, de către Primăria Ploiești

6

Trim II

Concurs inter-regional"Științe și tehnologii", ediția a III-a

Parteneriat cu Colegiul Tehnic "Elie Radu"

01-04 aprilie

3.000 lei

Premii oferite câștigătorilor.

3.000 lei

7

Trim III

Eurodans

25-28 aprilie

(septembrie)

8.000 lei

Festival - concurs International de arta coregrafica. Banii alocați vor asigura premiile oferite câștigătorilor fazei naționale, de către Primăria Ploiești

8.000 lei

8

Trim II

Saptamana de Excelenta pentru Elevi, ediția a XlI-a

Prima jumătate a lunii mai

43.100 lei

Premierea tinerilor, câștigători ai olimpiadelor la nivel național, organizate sub egida Ministerului Educației, precum si a altor concursuri

43.100 lei

9

Trim HI

Parteneriat multilateral Comenius - Shape

(Ministerul Educației Naționale, Primăria Ploiești,

20 - 26 mai

7.500 lei

Bugetul reprezintă asigurarea transportului la obictivele turistice menționate in proiect, pentru cei 50 de elevi si 40

7.500 lei


Școala « Mihai Eminescu »)

cadre didactice din Romania si tarile partenere.

10

Trim II

Zilele Orașului Ploiești

Mai - iunie

310.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Cazare și masă oaspeți

 • -  Concerte    muzică

populară, teatru de revistă,

 • -  Spectacole artificii

 • -  Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.

 • -  Cheltuieli neprevăzute

310.000 lei

11

Trim II

Copilăria inunda batranul bulevard

1 iunie

10.000 lei

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulete, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 copii participanti

10.000 lei

12

Trim II

Parteneriat in proiectul internațional Colegiul Economic Virgil Madgearu -Wordle Hight School Manchester Marea Britanie

Prima jumătate a lunii iunie

10.000 lei

Banii vor asigura: cazare, masa cadre didactice participante si transport si masa elevi obiective turistice Valea Prahovei si Valea Teleajenului

10.000 lei

13

Trim II

Festivalul național al

Concurs al formațiilor deteatrelor de revista pentru copii, ediția a XVI-a

14 - 17 iunie

5.000 lei

teatru de revista din Romania.

Bugetul reprezintă premiile acordate de către Primăria Ploiești participantilor.

14

Trim III

Activități in perioada verii

15.06-05.09

140.000 lei

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

140.000 lei

15

Trim II-

 • 31.500 Trim IV-

 • 3.500

Saloanele de primavara/ toamna ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

Lunile aprilie si noiembrie

35.000 lei

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. Lucrarea premiata este donata de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

35.000 lei

16

Trim III

Festivalul interetnic din Romania

26 - 28 sept

87.000 lei

Cazare participanti, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc

87.000 Iei

17

Trim IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 Octombrie

116.000 lei

Bugetul reprezintă:

 • -  Spectacol organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor

 • -  Masă festivă pentru aprox. 500 persoane

116.000 Iei


 • - Premii

 • - Cadouri

 • - Alte acțiuni neprevăzute

18

Trim IV

Ziua Internaționala a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

7.000 lei

Premiere profesorii care au pregătit olimpicii la nivel național si internațional. Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

7.000 lei

19

Trim IV

Cine suntem ?

Rromii...

6 decembrie

3.000 lei

Bugetul reprezintă achiziționarea de cadouri pentru copiii rromi, participanti la manifestarea interetnica.

3.000 lei

20

Trim IV

Sărbătorile de Iarnă

01-31 Decembrie

325.008,17 lei

Bugetul reprezintă: -Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31     Decembrie și de

Revelion

 • -     Cadouri     pentru

colindători și pentru Case de Copii

 • - Amenajare parc distracții pentru copii

 • - Amenajare Casuta lui Mos Crăciun

 • - Alte acțiuni neprevăzute

- 100.000 lei

225.008,17 lei

—ir

21

Trim IV

Semicentenar

20 decembrie

15.000 lei

Comemorareacompozitor Paul Constantinescu

semicentenarului mortii lui Paul Constantinescu Premiere câștigători concursul național de interpretare a Muzicii Clasice "Paul Constantinescu", ediția a XVII-a

Alte activitati care sa marcheze 50 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cârti)

22

Trim IV

«Icoana din sufletul copilului...»

17-21 decembrie

2.000 lei

Premii pentru elevii -expozanți (Liceul de Arta "Carmen Sylva")

2.000 lei

23

Trim III

Consiliul Local al Copiilor si Tinerilor Ploiești

Pe tot parcursul anului

0 lei

Costuri parțiale proiecte, asigurare transport, cazare, masa, taxa participare la regionale si naționala Mașter Forum.Organizare alegeri mandat nou.

0 lei

24

Trim IV

Acțiuni cu caracter social

Pe parcursul anului

5.000 Iei

Bugetul este destinat achiziționării de produse ce urmează a fi oferite pensionarilor și altor persoane cu venituri

5.000 lei

A

țl T‘1 1
scăzute,       cu ocazia

sărbătorilor     religioase

(Paste, Crăciun, etc) Alte acțiuni cu caracter social

25

Trim I-

 • 1.500 Trim II-12.000

Trim III-

 • 11.500

Activități sportive

Pe parcursul anului

15.000 lei

Gale de premiere (premii în bani și obiecte, etc)

15.000 lei

26

Trim III

Club AES (Asociația de Educație Sociala) debate

Neprecizate, inca

Bugetul alocat reprezintă organizare si premii pentru:

 • - Fiat debate! - competiție internaționala dezbateri

 • - Idea Youth Forum -competiție internaționala de dezbateri

 • - Campionatul National de dezbateri

0 lei

27

Trim IV

Club ARGO - debate

Neprecizat, inca

7.000 lei

International Debate Tournement European Schools Debating Bugetul reprezintă taxa participare debateri si trainer competiții internaționale

țp

Ir *

7 .000 lei

/SS'XX-a «a ț

28

Trim 111

Transport

Neprecizat, inca

10.000 lei

Transport către Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt RA, din Brașov, conform sentinței judecătorești

10.000 lei

29

TOTAL

1.214.008,17 lei

-100.000 Iei

1.114.008,17 lei

TOTAL COMPARTIMENT : 1.114.008,17 lei

Milena Perpelea Director


Daniela Constantin

Șef Serviciu

/tyf


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE

Compartimentul Organizare Evenimente

TOTAL COMPARTIMENT :150.000 lei

Cont 51.02

BUGET PE ANUL 2013NR. CRT.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

PREVEDERE CF. HCL 142/ 8.04.2013

JUSTIFICARE

INFLUENTE +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1.

Steaguri, fanioane, cocarde

Pe parcursul anului

20.000 lei

Bugetul reprezintă steagurile de arborat pe parcursul anului cu ocazia Sărbătorilor Naționale, a Zilelor Ploiestiului, de către Primărie și diverse instituții subordonate, fanioanele oferite mebrilor delegațiilor ce vin la sediul Primăriei Municipiului Ploiești. Steaguri și cocarde ce vor fi oferite ploieștenilor cu ocazia Zilei Naționale a României

20.000 lei

io2.

Rame, paspartou

Pe parcursul anului

4.000 lei

Bugetul reprezintă:

paspartuurile și ramele achiziționate pentru confecționarea de diplome, oferite pe parcursul anului, cu diferite ocazii (cetățeni de onoare, olimpici, concursurile desfășurate de Ziua Copilului sau Zilele Orașului Ploiești, pensionari, alte ocazii).

4.000 lei

3.

Aranjamente florale

Pe parcursul anului

12.000 lei

Bugetul reprezintă: aranjamentele florale (coroane, jerbe, buchete, coduri, etc.) depuse sau oferite cu ocazia:

 • •  Sărbătorilor Naționale,

 • •  diferitelor ceremonii organizate în cadru festiv,

 • •  spectacolelor   desfășurate   la

Teatru și Filarmonică, etc,

 • •  ale altor sărbători

 • •  aniversărilor și comemorărilor

zilelor de naștere și trecere în neființă a unor personlalități: poeți,     actori,     dramaturgi,

compozitori, etc precum și cetățenilor    de    onoare ai

municipiului.

12.000 lei
Bugetul reprezintă

• obiecte destinate promovării imaginii municipiului Ploiești (pinuri, metope cu imagini ale Ploieștiului, plachete cu stema municipiului Ploiești, obiecte tradiționale, albume, pliante, CD-uri de prezentare a municipiului, etc.J

- Obiectele sunt oferite pe parcursul anului membrilor diferitelor delegații ce vin la Primăria Municipiului Ploiești, din țară, orașe înfrățite, de la ambasade, la întâlniri desfășurate în țară și în străinătate, cetățenilor de onoare precum și cu alte ocazii

festive.

 • •  Cheltuieli      ocazionate      de

deplasările în țară și străinătate ale delegațiilor Consiliului Local și Primăriei Municipiului Ploiești.

 • •  Cheltuieli efectuate cu ocazia vizitelor delegațiilor străine si a invitatilor Primăriei.

6.

TOTAL

150.000 lei

150.000 lei

Milena Perpelea Director

Daniela ConstantinMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTITH

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI


NOTA DE FUNDAMENTARE

REPARAȚII CURENTE SI ÎNTREȚINERE STRĂZI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In cadrul capitolului sunt cuprinse lucrări de reparații curente, reparații accidentale si reparații necesare in urma intervențiilor la rețelele edilitare.

Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii datorita traficului si condițiilor meteorologice, cu scopul asigurării condițiilor normale de exploatare si siguranța a circulației, pe perioada dintre doua intervenții.

Lucrările de reparații accidentale sunt generate din cauze neprevăzute cum ar fi eliminarea defecțiunilor produse de accidente de circulație, de burdusiri sau de alte degradări induse de fenomenele inghet-dezghet, alunecări de teren, pentru siguranța circulației.

In scopul intretinerii rețelei stradale la un nivel calitativ necesar asigurării siguranței si fluentei circulației este necesara execuția lucrărilor de intretinere si reparații ale sistemelor rutiere existente.

In cadrul capitolului de reparații curente se executa refaceri ale sistemului rutier prin asternerea de imbracaminti bituminoase sau din beton de ciment, după caz, balastari, plombe, montări de borduri, montări si aduceri la cota a capacelor căminelor, montări guri scurgere, etc.

In urma datelor deținute in prezent, referitoare la evaluarea stării de degradare a imbracamintilor rutiere, ținând cont de natura degradărilor si severitatea acestora, precum si de durata de viata reziduala a structurilor actuale, propunem alocarea din bugetul anului 2013, a sumei de 1.500.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAIAMANDI

SEF SERVICIU, DANIEL DOBRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


li

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUL UI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea