Hotărârea nr. 496/2013

Hotãrârea nr. 496 bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finantare bugetul local si a bugetelor activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 496 privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, dl. primar Iulian Badescu, consilierilor comisiei de buget finanțe, control, administratrea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.3446/2013 si M.F.P. nr. 1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTAR ASTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetele pe anul 2013 a următoarelor instituții de invatamant preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul National „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul National „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr.10

 • -  Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu”

conform. Anexei nr. 12

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 14

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr.19

 • -  Școala gimnaziala „Elena Doamna”, conform Anexei nr.20

 • -  Școala gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.21

 • -  Școala gimnaziala „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.22

 • -  Școala gimnaziala „Rares Vodă”, conform Anexei nr.23

 • -  Școala gimnaziala „George Cosbuc”, conform Anexei nr.24

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.25

 • -  Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile”, conform Anexei nr.26

 • -  Școala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.27

 • -  Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr.28

 • -  Școala gimnaziala „loan Grigorescu”, conform Anexei nr.29

 • -  Școala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.30

 • -  Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr.31

 • -  Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.32

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr.33

 • -  Școala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr.34

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.35

 • -  Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.36

 • -  Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.37

 • -  Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.38

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.39

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.42

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.44

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.45

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr.46

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 5, conform Anexei nr.47

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.48

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 8, conform Anexei nr.49

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.50

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”,

 • -  conform Anexei nr.51

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.52

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.53

- Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr.54;

care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite si ordonatorii terțiari de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării

bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea fmantarii de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si rectificate conform Hotărârii Consiliului Local 399/25.10.2013, Hotărârii Consiliului Local 454/29.11.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

-Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5392/06.12.2013, referitoare la repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal pe unitati administrativ teritoriale conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3446/2013 si M.F.P. nr.1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, prin aplicarea careia plafonul aprobat pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat este de

 • 94.578,63 mii lei ( 93.858,63 mii lei, finanțarea efectuindu-se prin bugetul local si 620,00 mii lei, finanțarea efectuandu-se din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant);

- Decizia Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5256/20.11.2013 prin care ne-a fost diminuata sursa de finanțare pentru bunuri si servicii cu suma de 3.173,000 mii lei;

 • - Decizia Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5376/05.12.2013 prin care ne-a fost alocata suma de 904,00 mii lei ca sursa de finanțare pentru bunuri si servicii -urmare celor doua Decizii enumerat?-;cheltui elire; cu bunuri si servicii pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de ștat sunt infima de 14.560,25 inii lei ( suma de 12.540,00 mii lei, finanțata din sume-defalcate din T.V.A. si suma de 2.020,25 mii lei finanțata din bugetul local); '


 • -  prevederile art.49 alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu inregistreze plăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006.

Fata de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si


Alexandru Paul Palas


Ionut Cristian Ioîlescu

Sanda Dragul earivat, studii, strategii, prognoze :


Nicoleta Cătălină Bozianu O

Silviu Sorin Constant!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si rectificate conform Hotărârii Consiliului Local 399/25.10.2013, Hotărârii Consiliului Local 454/29.11.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

-Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5392/06.12.2013, referitoare la repartizarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal pe unitati administrativ teritoriale conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3446/2013 si M.F.P. nr.1944/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, prin aplicarea careia plafonul aprobat pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat este de 94.578,63 mii lei ( 93.858,63 mii lei, finanțarea efectuindu-se prin bugetul local si 620,00 mii lei, finanțarea efectuandu-se din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant);

- Decizia Directorului General al Direciei Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești nr.5256/20.11.2013 prin care ne-a fost diminuata sursa de finanțare pentru bunuri si servicii cu suma de 3.173,000 mii lei;


invatamant pre 540,00 mii lei, iii lei finanțata dinTmsctul


 • - Decizia Directorului General al Direciei Generale Reg: nr.5376/05.12.2013 prin care ne-a fost alocata suma d finanțare pentru bunuri si servicii - urmare cele cheltuielile cu bunuri si servicii pentru instituțiile de stat sunt in suma de .14.560,25 mii lei ( suma de 12. sume defalcate din T.V.A. si suma de 2.020,25 n local);

 • - prevederile art.49 alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ....se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectarea veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu inregistrezeplăti restante... ”din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006.

Modificările ce vor avea loc in bugetele instituțiilor de inavatamant preuniversitar de stat se prezintă astfel:

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 5.138,83 mii lei se diminuează cu suma de 34,95 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 15,16 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 18,64 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 1,15 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 5.558,92 mii lei se diminuează cu suma de 4,24mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 4,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 0,24 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 128,00 mii lei ramane neschimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.883,28 mii lei se diminuează cu suma de 26,64 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 3,16 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 21,96 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 1,52 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 90,00 mii lei ramane neschimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.247,07 mii lei se diminuează cu suma de 99,19 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 40,60 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 51,97 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 6,62 mii lei la alte cheltuieli ( burse).


Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, i 4.095,40 mii lei se diminuează cu suma de 3,09 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 2,94 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 0,15 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Colegiul „Spiru Haret” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.285,64 mii lei se diminuează cu suma de 54,85 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 10,70 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 42,14 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 2,01 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.237,44 mii lei se diminuează cu suma de 73,64 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 18,40 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 52,14 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 3,10 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 520,00 mii lei se diminuează cu suma de 100,00 mii lei la bunuri si servicii.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.754,23 mii lei se diminuează cu suma de 46,53 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 28,32 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 12,95 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 5,26 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.939,10 mii lei se diminuează cu suma de 23,87 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 9,90 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 13,97 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 240,00 mii lei se diminuează cu suma de 50,00 mii lei la bunuri si servicii.          .

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr.10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 3.928,63 mii lei se diminuează cu suma de 66,66 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 8,60 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 58,06 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 700,00 mii lei se diminuează cu suma de 80,00 mii lei

( suma de 30,00 mii lei la bunuri si servicii si suma de 50,0.0^11 lei la'v cheltuieli de capital).                                                        z /

UZA C .

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, iiK siima

 • 4.552,97 mii lei se diminuează cu suma de 75,54 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 21,30 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 42,12 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 12,12 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.480,19 mii lei se diminuează cu suma de 8,24 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 8,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 0,24 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.353,64 mii lei se diminuează cu suma de 57,20 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 0,01 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 44,00 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 13,21 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 500,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.971,70 mii lei se diminuează cu suma de 159,80 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 60,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 93,37 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 6,43 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.393,41 mii lei se diminuează cu suma de 12,71 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 12,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 0,71 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.775,94 mii lei se diminuează cu suma de 87,64 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 17,90 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 69,44 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 0,30 mii lei la alte cheltuieli (burse).


Liceu! Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul localjW lsiO 2.994,43 mii lei se diminuează cu suma de 43,74 mii lei, astfel:        *    '

 • -  diminuarea cu suma de 4,06 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 35,98 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 3,70 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.706,52 mii lei se diminuează cu suma de 32,53 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 8,43 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 19,00 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 5,10 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 12,00 mii lei se majoreazacu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii.

Școala profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.959,15 mii lei se diminuează cu suma de 43,97 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 0,59 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 38,18 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 5,20 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.20)

 • -     Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.057,24 mii lei se diminuează cu suma de 18,25 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 12,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 5,25 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 1,00 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Școala gimnazala „Candiano Popescu” (anexa nr.21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.235,19 mii lei se diminuează cu suma de 35,21 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 15,56 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 19,65 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.523,42 mii lei se diminuează cu suma de 33,68 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 10,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 16,48 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 7,20 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 130,00 mii lei ramane nescimbat, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.


Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul

 • 1.129,41 mii lei se diminuează cu suma de 14,45 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 0,95 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 12,00 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 1,50 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.219,66 mii lei se diminuează cu suma de 9,47 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 3,40 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 6,07 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.759,68 mii lei se diminuează cu suma de 13,46 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 3,35 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 10,08 mii lei la bunuri si servicii;

 • -  diminuarea cu suma de 0,03 mii lei la alte cheltuieli ( burse).

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.600,93 mii lei se diminuează cu suma de 28,73 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 19,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 9,73 mii lei la bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.000,34 mii lei se diminuează cu suma de 38,24 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 13,91 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 15,93 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 8,40 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 952,24 mii lei se diminuează cu suma de 10,46 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 1,60 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 1,50 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 7,36 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 928,32 mii lei se diminuează cu suma de 40,32 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 13,35 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 23,27mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 3,70 mii lei la alte cheltuieli (burse).


2.558,26 mii lei se diminuează cu suma de 84,18 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 11,70 mii lei la cheltuieli de persona

 • -  diminuarea cu suma de 72,48 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprfiMh suma de 37,00 mii lei ramane neschimbat, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.078,78 mii lei se diminuează cu suma de 19,20 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 4,20 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 16,00 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  majorarearea cu suma de 1,00 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.667.98 mii lei se diminuează cu suma de 46,60 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 6,02 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 23,88 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 16,70 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.468,13 mii lei se diminuează cu suma de 1,90 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.647.98 mii lei se diminuează cu suma de 58,57 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 4,13 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 48,04 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 6,40 mii Iei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.765,30 mii lei se diminuează cu suma de 48,46 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 3,20 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 40,44 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 4,82 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.160,06 mii lei se diminuează cu suma de 35,31 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 16,40 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 12,00 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 6,91 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.37)         ff \

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul lo canat? sur^/^bxA 1.773,09 mii lei se diminuează cu suma de 17,14 mii lei                            »

 • -  diminuarea cu suma de 2,40 mii lei la cheltuieli de personal/^ "". lUy h' »

 • -  diminuarea cu suma de 10,24 mii lei la bunuri si servicii.

 • -  diminuarea cu suma de 4,50 mii lei la alte cheltuieli (burse).

Grădiniță cu program prelungit ”Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 750,80 mii lei se diminuează cu suma de 9,30 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit „Scutita Roșie” (anexa nr.39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 771,27 mii lei se diminuează cu suma de 8,41 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 1,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 7,41 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.21 (anexa nr.40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 767,72 mii lei se diminuează cu suma de 3,60 mii

 • -  diminuarea cu suma de 1,60 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 2,00mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.23 (anexa nr.41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.226,07 mii lei se diminuează cu suma de 29,57 mii iei

 • -  diminuarea cu suma de 1,15 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 28,42 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul cheltuielilor pentru cresa avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 1.130,95 mii lei se diminuează cu suma de 47,19 mii lei la bunuri si servicii, activitatea fiind preluata de Centrul Crese incepand cu iulie 2013.

Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.409,75 mii lei se diminuează cu suma de 40,60 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 37,60 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 644,78 mii lei se diminuează cu suma de 9,58 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 2,98 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 6,60 mii lei la bunuri si servicii.

 • 698,19 mii lei se diminuează cu suma de 16,00 mii lei, astfel:              (z           ,sj

 • -  diminuarea cu suma de 1,00 mii lei la cheltuieli de personal;V%/'          /

 • -  diminuarea cu suma de 15,00 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

603,51 mii lei se diminuează cu suma de 12,98 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 2,98 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal

„Raza de Soare” (anexa nr.46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

1.076,63 mii lei se majoreaza cu suma de 1,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității fmantate integral sau parțial din venituri proprii, in

suma de 348,50 mii lei ramane neschimbat, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr.47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 799,07 mii lei se diminuează cu suma de 30,96 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 2,74 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 28,22 mii lei la bunuri si servicii.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 190,00 mii lei se diminuează cu suma de 60,00 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.48)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.030,29 mii lei se diminuează cu suma de 0,10 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 852,41 mii lei se diminuează cu suma de 0,25 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.40 (anexa nr.50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 908,38 mii lei ramane neschi mbat, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.164,67 mii lei se diminuează cu suma de 12,56 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 0,80 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 11,76 mii lei la bunuri si servicii.


Grădiniță cu program prelungit nr.47 (anexa nr.52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul locMzife 969,04 mii lei se diminuează cu suma de 3,10 mii lei la cheltuieli de pe

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr.53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.057,04 mii lei se diminuează cu suma de 2,85 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.013,50 mii lei se diminuează cu suma de 7,00 mii lei

 • -  diminuarea cu suma de 2,60 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  diminuarea cu suma de 4,40 mii lei la bunuri si servicii.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu

NIZAJ,

Direcția Administrație Publica,

Juridic - Contencios, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


// t "  /■:>

r .     7 \?

• î 7 COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013

si a emis:

Data:SECRETAR,

Sanda DraguleaCOLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

—' —vy—q

Influente^ (+/-)

AHO'1 J rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.138,83

-34,95

5.103,88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.138,83

-34,95

5.103,88

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.138,83

-34,95

5.103,88

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.242,00

-15,16

4.226,84

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.325,43

-12,10

3.313,33

Salarii de baza

10.01.01

2850,99

-2,63

2848,36

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

6,15

0,00

6,15

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

308,52

-9,47

299,05

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

159,77

0,00

159,77

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0,00

Norme de hrana '

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

916,57

-3,06

913,51

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

691,84

-2,04

689,80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,87

-0,04

15,83

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

172,78

-0,48

172,30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,16

-0,01

5,15

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30,92

-0,49

30,43

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

815,53

-18,64

796,89

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

755,40

-14,27

741,13

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

-1.04

23.96

Materiale pentru curățenie

20.01.02

49,80

-2,52

47,28

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

375,00

-20,50

354,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53,00

0,00

53,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

14,60

-0,40

14,20

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

-1,00

19,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

81,00

9,19

90,19

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

137,00

2,00

139,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

-1,18

18,82

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

Influente?

Bu^et/ rectificat

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

(L o,oo'

' ' ’OIOO

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

li \1,18

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01-t-20.06.02)

20.06

2,80

A -0J21

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,80

'•xoiai.

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

W:

Materiale de laborator

20.09

0,00

oW

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

34,35

0,00

34,35

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteoroloqie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor «latului nntrivit dicnnritiilnr

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,98

-2.98

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.98

-2.98

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

81,30

-1,15

80,15

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+34)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe                                                                          '

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

I

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

j

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

Influente

{+/-)

Buget rectificat

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

I",.1

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

>’/’ /v

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

■'iov


CONTABIL SEF,

GRIGORE MAR1ACOLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. Doja Nr.98

Tel/Fax:0244.522.340

e-mail: contact@cn-caragiale.ro

secretariatcnilc@yahoo.com


VIZAT

ORDONATOR

PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local aferent Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești pe anul 2013

Rectificarea din luna decembrie are ca scop redimensionarea cheltuielilor de personal,la bunuri si servicii si a burselor școlare.

Avand in vedere art.49 alin.(12) din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010-pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006-Legea finanțelor publice locale, prin care se impune ca sumele prevăzute in buget la bunuri si servicii sa fie diminuate si a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr.5392/06.12.2013-privind diminuarea cheltuielilor de personal,s-a procedat la următoarele modificări,prezentate in Anexa nr. 1:

-la cheltuieli de personal - prevederea de 4242,00 mii lei se diminuează cu suma de 15,16 mii lei ajungând la nivelul sumei de 4226,84 mii lei

-la bunuri si servicii-prevederea de 815,53 mii lei se diminuează cu suma de 18,64 mii lei ajungând la nivelul sumei de 796,89 mii lei

-la burse -prevederea de 81,30 mii lei se diminuează cu suma de 1,15 mii lei ajungând la nivelul sumei de 80,15 mii lei


CONTABIL SEF GRIGORE MARIACOLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. Doja Nr.98 Tel/Fax:0244.522.340 e-mail : contact@cn-caragiale.ro secretariatcnilc@yahoo.com


RAPORT

Consiliul de administrație al Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești intrunit in ședința din data de 16.12.2013,acorda aviz favorabil rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013.


MEMBRII

PROF.STOICA CEZAR

PROF.POPESCU IRINA PROF.BAJENARU CARMEN PROF.POPESCU TRAIAN PROF.GHEORGHE MINELIA GANEA CRISTIAN MIHAI PANA GEORGE

VALCOCI NISTOR EUGEN DUMITRU CRISTIAN CIULAC BIANCA

VLASCEANU MAR1A

VASILE CĂTĂLIN

JUDEȚUL:.....PRAHOVA ........... ........................ ..... .....................

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "M1HAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL tir. 456 din 29.11.2013

Influențez

(+/-)

5===feaîllTCat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.558,92

-4,24

5.554,68

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.148,92

-4,24

5.144,68

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5ÎSF+55SF+57+59J

01

5.148,92

-4,24

5.144,68

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.357,00

-4,00

4.353,00

Cheltuieli salariale i n bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.398,70

-2,08

3.396,62

Salarii de baza

10.01.01

3.118,80

1,22

3.120,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

257,40

-2,13

255,27

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

22,50

-1,17

21,33

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02,05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

958,30

-1,92

956,38

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

710,90

-1,02

709,88

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,30

-0,01

16,29

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

176,90

-0,27

176,63

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,30

-0,03

8,27

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45,90

-0,59

45,31

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

714,32

0,00

714,32

Bu nuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

654,82

2,54

657,36

Furnituri de birou

20,01.01

11,00

-1,59

9,41

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50,00

-6,20

43,80

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

309,36

-36,22

273,14

Apa, canal si salubritate

20.01.04

51,00

-0,45

50,55

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23,00

-0,27

22,73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

21,00

-3,08

17,92

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

189,46

50,35

239,81

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 456 din 29.11.2013

Influente (+/-)

//, V

Buget rectificat j

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Z Z 0.00

777^-—-.0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

I! o o,oo

o,oo

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

lir-.^ 0,00,

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01-1-20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

Ș-o,ip

39,90

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

'.Aoq

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Wq

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

-o7îo

^os^i'9,90

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.05.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06,01

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

-0,53

0,47

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

-0,52

0,48

Protecția muncii

20.14

7,00

-0,18

6,82

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,50

-1,21

9,29

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30,07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,50

-1,21

9,29

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IHLUL VI IKAN&FCKUKI INlkE UNIfAH AU: AUMINISIKAntf FUVLfUtz (CQO xi fln

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40,00

0,00

40,00

IHLULX ALItz GHtzLIUItzLt (CO0

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

37,60

-0,24

37,36

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+84)

410,00

0,00

410,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

410,00

0,00

410,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

410,00

0,00

410,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

410,00

0,00

410,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 456 din 29.11.2013

Influente

(+H

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

6,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

\V

■ 0,00

Alte active fixe

71.01.30

410,00

0,00

410,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

..

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR ,

PROF. TAGA GABRIEL

JUDEȚUL: PRAHOVA ............................
Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL'' PLOIEȘTI

ANEXA 2BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE IhțȚEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013  '       '


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.456 din 29.11.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

128,00

0,00

128,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

128,00

0,00

128,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

98,00

0,00

98,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

28,00

0,00

28,00

Alte venituri

36.10.50

2,00

0,00

2,00

Donații si sponsorizări

37,10,01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10,03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total ■ din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

128,00

0,00

128,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

128,00

0,00

128,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

128,00

0,00

128,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

3,93

0,00

3,93

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10,01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10,01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul                            •

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,93

0,00

3,93

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01,15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02,03

Locuința de serviciu folosita de salariat st familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06}

10.03

1,07

0,00

1,07

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,81

0,00

0,81

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

0,02

0,00

0,02

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

0,20

0,00

0,20

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,00

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,03

0,00

0,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

123,00

0,00

123,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

103,70

0,00

103,70

Furnituri de birou

20,01.01

0.00

0.00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.456 din 29.11.2013

Influente

/h-

„^Buget.. rectificat

încălzit, Iluminat si foita motrica

20.01.03

0,00

f/cgjbo

. - ' 0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

l°p;oo

, ■ 0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

\.,O;jDO

v     , v /'0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Ă0,0’p

•«._> 0,00 ;

Transport

20.01.07

0,00

0j00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

8,00

0,00

8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

95,70

0,00

95,70

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20,03,02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9,00

-1,50

7,50

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9,00

-1,50

7,50

Deplasau, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,50

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,50

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24,01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,80

1,00

10,80

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,80

0,00

1,80

Chirii

20,30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8,00

1,00

9,00

TITL UL III DOBA NZI (cod 30.011a 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod S0.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIIEUL VI 1RANSFERUHIINIHE UNI IA 11 ALE AUMINIS1RA HEI PUBLICE (COCI SI OII

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

IIILULX ALTE CHELI UIELI (cod       1

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+31)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.456 din 29.11.2013

Influente

<+X^

Buget rectificat z \   <

TITLUL XVI! PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

...0,00

-.. 0.00

•                    ■

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

\ .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

W

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

f-o c

0 0Q

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ta71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Activefrxe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71,01,01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și afte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVI! PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

EC. MALACESCU MIHAELACOLEGIUL NATIONAL “ MIHAI VITEAZUL”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR.8


NOTA DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013

La activitatea finanțata din bugetul local

Rectificarea din luna decembrie este impusa de Decizia nr. 5256/20.11.2013, Decizia nr. 5376/05.12.2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești, HCL 399/25.10.2013, OUG.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor locale.

Având in vedere prevederile art. 49 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- bugetul de cheltuieli in suma de 5.558,92 mii lei se diminuează cu 4,24 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 5.554,68 mii lei, conform anexei nr. 1 atașată.

La activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii

Prezenta rectificare consta in virarea de credite bugetare pe trim.IV 2013, in cadrul aceluiași capitol bugetar, astfel veniturile si cheltuieli bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013 aprobat prin H.C.L. nr. 142/08.04.2013 fiind in suma de 128,00 mii lei, conform anexei nr.2 atașata.


CONTABIL SEF, ec. Malacescu MihaelaMINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII      ' ~

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITE

PLOIEȘTI

O B-dul Independentei nr.8,100028 S fax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

fifa cnmvph@gmail.com

PROCES VERBAL, încheiat astazi, 42-, 42.

Consiliul de Administrație al Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție adresa nr.105/12.12.2013 primita de la Serviciul buget-imprumuturi al Primăriei Mun.Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 5554,68 mii lei, precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 128,00 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.

PREȘEDINTE, Director, prof. Taga Gabriel


JUDEȚUL: PRAHOVA .............. .......................

COLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU ", PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL456/ 29,11,2013

W 1>\\ InfuțăM&x

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚiONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2.883,28

-26,64

2.856,64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.883,28

-26,64

2.856,64

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.883,28

-26,64

2.856,64

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.521,00

-3,16

2.517,84

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30}

10.01

1.967,50

-0,91

1.966,59

Salarii de baza

10.01.01

1.725,10

-0,96

1.724,14

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

6,40

6,40

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

132,50

0,70

133,20

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca                                .

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

103,50

-0,65

102,85

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa •)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

553,50

-2,25

551,25

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

410,50

-0,55

409,95

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,70

-0,10

9,60

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

103,10

-0,75

102,35

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

-0,20

4,80

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25,20

-0,65

24,55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ta 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

327,18

-21,96

305,22

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

276,82

-16,10

260,72

Furnituri de birou

20.01.01

5,50

5,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

2,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01.03

152,92

-7,92

145,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

19,25

19,25

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

17,00

-1,68

15,32

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

28,65

28.65

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,50

3,50

Atte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

47,50

-6,50

41,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

Influente

(+6)^

Buget “rectificat >«x ■* A v.

Materiale sanitare

20.04.02

//

‘PsOP

Reactivi

20.04.03

.oȚoet

Dezinfectant,

20.04.04

•I '

îfW io,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

28,86

\,t*, -2’8'6:

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20,05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

28,86

"Î2î86

26,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,50

-1,00

0,50

Protecția muncii

20.14

4,00

-1,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii do interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

15,00

-1,00

14,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul PresedlnteluifFondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15,00

-1,00

14,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IN IHE UNÎFR.nALE AUNUWSl HAI IEI PUBLICE fCOtf

.....

51

0.00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X AL IE CHELlulELt (cod

59.01+59.02+59.11+39.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

35,10

-1,52

33,58

Burse

59.01

35,10

-1,52

33,58

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80 .

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

I .                                                                                                                                                                         ..........

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 65.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+58.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL

Influente

(+/-)

Buget '''* rectificat

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

.. . ...

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

(W

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

l0.00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anui curent

85.01JUDEȚUL: PRAHOVA
COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI

ANEXA 2

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 407/ 25.10.2013

-

Influente"-(+/-)

1      cJr

j.

=BS§et rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

90,00

0,00

90,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

90,00

0,00

90,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.

30,00

0,00

30,00

Taxe si alte venituri din învatamant

33.10.05

60,00

0,00

60,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.10

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚiUNEA DE DEZVOLTARE)

90,00

0,00

90,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

90,00

0,00

90,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

90,00

0,00

90,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

22,00

0,00

22,00

Cheltuieli salarlale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14,00

0,00

14,00

Salarii de baza

10.01.01

10,50

10,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,00

3,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,50

0,50

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Aite drepturi saiariale In bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02,05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8,00

0,00

8,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4,00

4,00

Contribuții de asigurări de șomaj                                                /

10.03.02

1,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,00

1,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,00

1,00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.1 S la 20.27+20.30)

20

68,00

0,00

68,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

30,00

0,00

30,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 407/ 25.10.2013

influente-

/Zx"

O recttfifeaț.

Apa, canal si salubritate

20.01.04

ti &

.^'7 0,00

Carburanți si (ubrifianti

20.01.05

o|oo,f

Piese de schimb

20.01.06

0$)

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.06

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

L Lj^O.OO

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28,00

0,00

28,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

35,00

3,00

38,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

35,00

3,00

38,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

1,00

-1,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

-2,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în'baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl ingheturlior

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0,00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLUL Itt DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (Cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

fhi-UL vriRANbi-krtuKHNlkEUNilAHALEAijmlMșiKAiItzirijbLfCt: (coo ’

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TWLUEXJILTFVHELTUIELI '(cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

■ 0,00

0.00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TTTL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 407/ 25.10.2013

ktfiuente'

Buget rectificat

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

O.oi

3:0 00

r b°r

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

o.oo

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)         ______________________________ .   __________________________________________

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITL

UL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01Rectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea diminuării alocațiilor bugetare la bunuri si servicii conform deciziilor nr.5256/20.11.2013 si nr.5376/05.12.2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Diminuarea cu suma de 3,16 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Diminuarea cu suma de 21.96 mii lei la TITLUL II Bunuri si Servicii

Diminuarea cu suma de 1,52 mii lei la TITLUL X Alte cheltuieli - burse

Prezenta rectificare consta in diminuarea bugetului local in suma de 2883,28 mii lei cu suma de 26,64 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2856,64 mii lei conform anexa NR.l atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 2883,28 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 2521,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 327,18 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 35,10 mii lei

Modificările constau in :

-diminuarea bugetului de la cheltuieli de personal cu 3,16 mii lei -diminuarea bugetului de la bunuri si servicii cu suma de 21,96 mii lei

' 'Z

-diminuarea bugetului la alte cheltuieli - burse cu suma de 1,52 mii lei conforq;ânexa 1__<

atasata •                                                  i if w® 1

I /ii} L


K iWwl-

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 2856,64 mii lei compus dtQiiy^

Cheltuieli de personal - in suma de 2517,84 mii lei;

_U


Bunuri si servicii- in suma de 305,22 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) -in suma de 33,58 mii lei

Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii suferă modificări intre articole conform anexa 2 atasata;

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Colegiului National „ Nichîta Stanescu „ Ploiești.


CONTABIL SEF,
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


COLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANESCU”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3

SzoaLa europeana

telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599540;

e-mail :colesiulmchitastanescu(q).QmaiLcom/ secretariat. lns(<f upcmail.ro

COD FISCAL 2843949

RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “ Nichita Stanescu” Ploiești a luat in discuție rectificarea bugetului de cheltuieli pe luna decembrie avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 cu suma de - 26,64 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 2856,64 mii lei si bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 rectificarea constând in modificări intre articole.

A emis aviz favorabil.Președinte consiliu de administrație , Director Prof. Argesanu Carmen /

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL"ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI

f.


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

buget cf. HCL nr.456/ 29.11.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.247,07

-99,19

3.147,88

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.247,07

-99,19

3.147,88

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.247,07

-99,19

3.147,88

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.873,00

-40,60

2.832,40

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.253,40

-40,75

2.212,65

Salarii de baza

10.01.01

1.881,20

2,55

1.883,75

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

3,00

-0,22

2,78

Alte sporuri'

10.01.06

6,20

-0,15

6,05

ure suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

158.00

-2,92

155,08

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

205,00

-40,01

164,99

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)                                                           <■

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

619,60

0,15

619,75

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

462,00

0,65

462,65

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

-0,50

10,50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

114,00

1,06

115,06

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,60

-0,21

5,39

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

27,00

-0,85

26,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

341,97

-51,97

290,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

310,97

-45,87

265,10

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

-1,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

176,97

-41,97

135,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

20,00

-0,90

19,10

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26,00

0,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

72,00

-2,00

70,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni ..

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.456/ 29.11.2013

Influente-^ <+/-)/■?

//^

^Biiget' z> zfectiflcat

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

M

HwKiWo

Reactivi

20.04.03

0,00

\w

>. re»

îh

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

w

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)

20.05

17,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

17,00

-5,00

12,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

1,00

-0,80

0,20

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,00

-0,50

1,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturltor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,00

0,20

10,20

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

0,20

10,20

TITL UL III DOBÂNZI fcod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

32,10

-6,62

25,48

Burse

59.01

32,10

-6,62

25,48

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56,16+56.17+56,18)

56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.456/ 29.11.2013

Influente (*/-).

MAyy'

Buget rectificat \

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLULXll ACTIVE NEFINANCIARE (cod71.01 la71.03)

71

0,001

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

o,ool

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF,C.N. „ALEXANDRU IOAN CUZA” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna decembrie este impusa de: Decizia nr.5256/20.11.2013, Decizia nr.5376/05.12.2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești, HCL 399/25.10.2013, OUG.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 Legea finanțelor locale.

Având in vedere prevederile art.49 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- buget inițial in suma de 3.247,07 mii lei se diminuează cu 99,19 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 3.147,88 mii lei, conform Anexei nr.l atașată.


CONTABIL SEF, Ec. Hoabăn MarilenaCOLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CJJZA”: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010

COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “Alexandru loan Cuza” Municipiul Ploiești, acorda aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, diminuat cu suma de 99,19 mii lei.


JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 6"


mii Iei


Colegiul National "Jean Monnet" - PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

-

Buget conforma HCL

456/29.11.2013

'4        Q4**

L

s=ffifiuente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,095.40

-3.09

4,092.31

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,095.40

-3.09

4,092.31

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,095.40

-3.09

4,092.31

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,684.00

-2.94

3,681.06

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,887.00

22.45

2,909.45

Salarii de baza

10.01.01

1,920.00

22.45

1,942.45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

23.00

23.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

180.00

180.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

764.00

764.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

797.00

-25.39

771.61

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

620.50

-21.01

599.49

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

-1.10

13.90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150.00

-0.81

149.19

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9.00

-2.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.50

-0.47

2.03

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.00+20.09 Ia 20.10+20.18 la 20.27+20.30)

20

381.30

0.00

381.30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

332.80

0.00

332.80

Furnituri de birou

20.01.01

7.30

7.30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75.50

75.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

12.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

35.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform^ HCL     <

456/29.11.2013^

3 «Kg

. n \ W

$ E^uget ti rectificat

Z(V ‘'-W

Medicamente

20.04.01

sy

w 0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.50

0.00

0.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.50

0.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si Înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturitor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3C

20.30

45.00

0.00

45.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

45.00

0.00

45.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

I1ILUL VI i KANUr-EKUKJ IN i KE UNU A îl ALE AUMINiiiirUM IEI PUBLICE fcnrf&f

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE~CHEETUlEEr~(cdd

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30.10

-0.15

29.95

Burse

59.01

30.10

-0.15

29.95

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

.......... ............................

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 456/29.11.2013

Influente

Buget rectificat /              j

'■ //

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01}

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

000

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.001

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
Colegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești

Str. N. lorgâ nr. 7, CUI 2845478

Tel/fax : 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@yalioo.com

cnim2009@vahoo.com

VIZAT,ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARERectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013;

- conform HCL 399/25.10.2013

-conform Deciziei Directorului General al DGRFP Ploiești nr. 5256/20.11.2013

-conform Deciziei Directorului General al DGRFP Ploiești nr. 5392/06.12.2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Urmare a evaluărilor făcute luând in calcul cheltuielile de personal efectuate pana la 10.12.2013, ținând cont de dosarele de burse aprobate pentru primul semestru din anul școlar 2013/2014, de facturile de bunuri si servicii cu scadenta in luna decembrie , este necesara rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Jean Monnet” pe anul 2013 după cum urmeaza:

Se diminuează bugetul Colegiului National „Jean Monnet” pentru activitatea finanțata de la bugetul local cu suma de 3,09 mii lei, potrivit Anexei, după cum urmeaza:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - se diminuează cu suma de 2,94 mii lei conform Anexei, după cum urmeaza:

 • -   10.01.01 - salarii de baza — se majoreaza cu suma de 22,45 mii lei

 • -   10.03.01 — contribuții de asig sociale de stat — se diminueazaa cu suma de 21,01 mii

 • -   10.03.02-contribuții de asigpentru șomaj - se diminueazaa cu suma de  1,10 mii

 • -   10.03.03 - contribuții de asig de sanatate - se diminueazaa cu suma de 0,81 mii

 • -   10.03.04 - contribuții pentru fd risc si accident - se diminueazaa cu suma de 2,00 mii lei

 • -   10.03.06 - contribuții pt concedii si indemnizații - se diminueazaa cu suma de 0,47 mii lei

TITLUL X - ALTE CHELTUIELI - se diminuează cu suma de 0,15 mii lei -  59.01 - burse - se se diminuează cu suma de 0,15 mii lei


DIRECTOR,

?.i PROF. LILIANA ELVICA ENESCU


CONTABIL SEF, POPESCU IULIANAJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul loca!DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr. / 28.11.2013

Influente"'

(+/-)

''

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,285.64

-54.85

4,230.79

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,285.64

-54.85

4,230.79

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,285.64

-54.85

4,230.79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,635.30

-10.70

3,624.60

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,838.10

-10.95

2,827.15

Salarii de baza

10.01.01

2,485.90

-6.50

2,479.40

Sporuri pentru condiții de munca                       '

10.01.05

4.50

-0.25

4.25

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

213.00

-2.30

210.70

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

134.70

-1.90

132.80

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

797.20

0.25

797.45

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

590.70

-0.95

589.75

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14.25

-0.45

13.80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

147.75

■0.65

147.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.50

-0.20

7.30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

37.00

2.50

39.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

623.94

-42.14

581.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

599.44

-32.74

566.70

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

-0.60

12.40

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

0.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

416.44

-26.64

389.80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

63.00

-5.50

57.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb           ■

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

18.00

18.00


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

-2.00

40.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.Q0

17.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

22W

“    '7 yțr

\ 22.00

Reparații curente

20.02

//;

"7 \    0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

li R

l/l °-00

Hrana pentru oameni

20.03.01

'â? j o.oo

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti                       .

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

15.00

-6.50

8.50

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

-1.50

1.50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

-5.00

7.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

-0.40

0.10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

-0.40

0.10

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.00

-2.00

0.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniu! apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

5.00

-0.50

4.50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

-0.50

4.50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

111 LUL VI I RANbFERURI IN I RE UNII A11 ALE AUMlNIbI RATEI

PI IRI ICF fcnd 51 011

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILULX AL IE CHELI UIELI (cod                             

59 01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30'1

59

26.40

-2.01

24.39

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

_

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

A

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

// £

_

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

—>

W'

*

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

>\ XL FF'

V

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Adela

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTIVIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/ 13.11.2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013, sumele alocate inițial la cheltuieli de personal vor fi diminuate cu sume conform tabelului anexat.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

 • - prevederea la cheltuieli de personal in valoare de 3.635,30 mii lei se diminuează cu suma de 10,70 mii lei, total cheltuieli de personal (salarii + sentințe) ajungând la suma de 3.624,60 mii lei;

 • -   prevederea la cheltuieli bunuri si servicii in valoare de 623,94 mii lei se diminuează cu suma de 42,14 mii lei ajungând la suma de 581.80 mii lei;

 • - prevederea la cheltuieli cu bursele in valoare de 26,40 mii lei se diminuează cu suma de 2.01 mii lei ajungând la suma de 24.39 mii lei;


CONTABIL SEF, Ec. Ilie Adela

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

RAPORT


Comisia a luat in discuție raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013 avand ca sursa de finanțare bugetul local care se constituie la nivelul sumei de 4285,64 mii lei, si se diminuează cu suma de 54,85 mii lei, devenind 4230,79 mii lei.

si a emis:    AVIZ FAVORABIL


DATA_______________

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget iniția!

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,237.44

-73.64

4,163.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,222.44

-73.64

4,148.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,222.44

-73.64

4,148.80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,666.50

-18.40

3,648.10

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10,01.16 +10.01.30)

10.01

2,863.60

-10.88

2,852.72

Salarii de baza

10.01.01

2,032.26

-7.22

2,025.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

90.00

90.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

741.34

-3.66

737.68

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10,03.01 la 10.03.06}

10.03

802.90

-7.52

795.38

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

596.58

-2.03

594.55

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14.67

-0.54

14.13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

149.65

-1.30

148.35

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.30

-1.35

6.95

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

33.70

-2.30

31.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 /a 20.27+20.30)

20

539.14

-52.14

487.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

498.14

-48.14

450.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

8.00

încălzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

296.14

-41.14

255.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

115.00

-4.00

111.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

21.00

-2.00

19.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32.00

-2.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10.00

1.00

11.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

9.00

9.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

(Medicamente

20.04.01

0.00

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localANE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente (+/-)

Bugșt^j reefmfcat**.

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

W\WI

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

9.00

-2.50

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

-2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

-2.00

W:-

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

1.50

6.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

□eplasari in străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3I

20.30

25.00

-1.50

23.50

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25.00

-1.50

23.50

TITLUL II! DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

16.80

-3.10

13.70

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

|

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

15.00

0.00

15.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56,08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.00

0.00

15.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15.00

0.00

15.00

Activefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.00

0.00

15.00

| Construcții

71.01.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

Buget rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

15.00

0.00

15.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIkiSEF,

/


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC'LAZAR EDELEANU


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

influente

buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

520.00

-100.00

420.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din

Aaro1

520.00

-100.00

420.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

Venituri din prestări servicii

33

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine

33.10.14

160.00

160.00

Alte venituri din prest servicii si alte activitati

33.10.50

265.00

-100.00

165.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

95.00

95.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

520.00

420.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

520.00

420.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

520.00

-100.00

420.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+'

10

46.00

0.00

46.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0

10.01

36.14

36.14

Salarii de baza

10.01.01

1/1

Wi 1 "T

0.00

36.14

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

WW'V*i

Indemnizații de delegare

10.01.13

ti

BW )£ I

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.(

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

9.86

0.00

9.86

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.90

6.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.26

0.26

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.10

2.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

0.20

0.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.40

0.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

474.00

-100.00

374.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

287.20

-50.00

237.20

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12.20

12.20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

125.00

-30.00

95.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

-20.00

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport                                           .

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

30.00

Reparații curente

20.02

7.50

7.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

160.00

-50.00

110.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

160.00

-50.00

110.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.C

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20

20.05

15.00

0.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00


Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

\\u> 'PA

* <4 /v £ —7AcSv/.OO

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.30

0.30

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pent

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorit

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 1

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor extern

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Che repr

tuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in ezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pub

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

1.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITL ULIV SUB VENTII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

na O4j.no noxco 44j.no ■oxto 4Kj.no 47j.no ooj.no onj.no oo

59

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02,

81

——y      /

--

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

41UN->

Platî efectuate in anii precedent! si recuperate in anul cure

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cure

85.01


COLEGIUL TEHNIC „LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Rectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02,2013 si Mnistrul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului generalizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetatare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 se diminuează cu suma de 73,64 mii lei ajungând la nivelul sumei de 4.163,80 mii lei,după cum urmeaza:

 • -  Titlul I „Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 18,40 mii lei,atangand nivelul de 3.648,10 mii lei;

 • -  Titlul II „Bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 52,14 mii lei,ajungând la nivelul sumei de 487,00 mii lei;

 • -  Titlul X „Alte cheltuieli”(burse) se diminuează cu suma de 3,10 mii lei atangand nivelul sumei de 13,70 mii lei.

Modificările sunt prezentate in anexa 7.

Bugetul de venituri proprii se rectifica astfel:

-veniturile proprii se diminuează cu suma de 100,00 mii lei,ajungând la nivelul sumei de 420,00 mii lei.


CONTABIL SEF, Ec. Voirea Dorina

Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Ploiești ,B-dul Petrolului nr.14


Extras din ședința Consiliului de Administrație

din data de 16.12.2013

In urma prezentării in ședința Consiliului de Administrație a rectificării Bugetului de cheltuieli finanțat de la bugetul local, se acorda aviz favorabil pentru acesta,după cum urmeaza:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic,,Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2013 se diminuaza cu suma de 73,64 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 4.163,80 mii lei.

Bugetul de venituri proprii se diminuează cu suma de 100,00 mii lei ajungând la suma de 420,00 mii lei.


CONTABIL SEF, ,

&JUDEȚUL; PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 1

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul loca!


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

360/30.09.

2013

Influente +/-

Buget . rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.754,23

-46,53

3.707,70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.754,23

-46,53

3.707,70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.754,23

-46,53

3.707,70

TITL UL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.271,50

-28,32

3.243,18

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.558,83

-14,35

2.544,48

Salarii de baza

10.01.01

1.896,73

-1,641

1.895,089

Salarii de morii

■10,01,03

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

2,27

-0,08

2,19

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

198,00

-9,796

188,204

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ta si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

461,83

-2,83

459,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa')

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

712,67

-13,97

698,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

543,00

-13,386

529,61

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13,02

-0,795

12,225

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

132,50

-0,589

131,91

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,63

-0,212

6,42

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17,52

1,008

18,53

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

449,13

-12,95

436,18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

422,13

-30,95

391,18

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

3,00

8,00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

310,05

-56,95

253,10

Apa, canal sî salubritate

20.01.04

61,53

0,00

61,53

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,55

0,00

35,55

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

5,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

15,00

17,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

360/30.09.

2013

Influente +/-

Buget rectificat

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56,07+56.08+56,15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVIf PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01A:


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


ING.VLAD
MINISTERUL EDUCAȚIE NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “ ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269

e-mail: enrgetic_pl@hotmail.com

Nr.     3 //r,      / 3

Nota de fundamentare


Rectificarea din luna decembrie este impusa de Decizia Directorului General al DGRFP Ploiești nr. 5392/ 06.12.2013 pentru diminuarea cheltuielilor de personal, de HCL 399/25.10.2013 pentru suplimentarea cheltuielilor de bunuri si servicii, de Decizia nr.5256/20.11.2013 a Directorului General al DGRFP, de Decizia nr 5376/05.12.2013 a Directorului General al DGRFP Ploiești.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Pentru bugetul local:

- la cheltuieli de personal - se micșorează cu suma de 28,32 mii lei, astfel:

 • • la art. 10.01.01 - salarii de baza se micșorează cu suma de 1,641 mii lei rezultând un total de 1895,089 mii lei;

 • • la art. 10.01.05 - spor pentru condiții de munca se micșorează cu suma de 0,08 mii lei rezultând un total de 2,19 mii lei;

 • ■ la art. 10.01.11 - fond aferent plătii cu ora se micșorează cu suma de 9,796 mii lei rezultând un total de 188,204 mii Iei;

 • • la art. 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani se micșorează cu suma de 2,83 mii lei rezultând un total de 459,00 mii lei;

 • ■ la art. 10.03.01 - contribuții asigurări sociale de stat se micsoreza cu suma de 13,386 mii lei rezultând un total de 529,61 mii lei;

 • ■ la art. 10.03.02 - contribuții asigurări de șomaj se micșorează cu suma de 0,795 mii lei rezultând un total de 12,225 mii lei;

 • ■ la art 10.03.03 - contribuții sanatate se micșorează cu suma de 0,589 mii lei rezultând un total de 131,91 mii lei;

 • ■ la art. 10.03.04 - contribuții pentru accidente de munca si boli profesionale se micșorează cu suma de 0,212 mii lei rezultând un total de 6,42 mii lei;

 • • la art. 10.03.06 - contribuții pentru concedii si indemnizații se majoreaza cu suma de 1,008 mii lei rezultând un total de 18,53 mii lei;

- la cheltuieli cu bunuri si servicii se micșorează cu suma de 12,95 mii lei, astfel:

 • ■ la art. 20.01.01 - furniture de birou se majoreaza cu suma de 3,00 mii Iei rezultând o suma de 6,00 mii lei;

 • • la art. 20.01.02 - materiale de curățenie se majoreaza cu suma de 3,00 mii Iei rezultând suma de 8,00 mii lei.

 • • la art. 20.01.03 - incalzit,iluminat se micșorează cu suma de 56,95 mii lei rezultând un total de 253,10 mii lei;

 • • la art.20.01.09 - materiale si prestări servicii se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei rezultând o suma de 10,00 mii lei;

- la art.20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru Întreținere se majoreaza cu suma de 15,00 mii lei rezultând un total de 17,00 mii lei;

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC 'TOMA N.SOCOLESCU


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL.456.29.

11.2013

Influente (+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚJUNEA DE DEZVOLTARE)

3.939,10

-23,87

3,915,23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+30+81+84)

3.939,10

-23,87

3.915,23

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.939,10

-23,87

3.915,23

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.614,00

-9,90

3.604,10

Cheltuieli salariafe in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.754,65

-8,86

2.745,79

Salarii de baza

10.01.01

2.346,40

-7,95

2.338,45

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

6,39

6,39

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

203,66

-0,54

203,12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

198,20

-0,37

197,83

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02,05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

759,35

-1,04

758,31

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

571,63

-0,14

571,49

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13,05

-0,13

12,92

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

142,85

-0,07

142,78

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,72

-0,02

6,70

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25,10

-0,68

24,42

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

397,10

-13,97

383,13

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

311,00

-5,80

305,20

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

1,50

6,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01,03

180,00

-22,50

157,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

-7,80

32,20

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

-6,00

29,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,00

27,00

47,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25,00

2,00

27,00

Reparații curente

20.02

0,0C

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,0C

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

o.oc

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

3uget cf.

HCL.456.29.

11.2013

Influente (+/-)

Buget

777,

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

II usi

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

I

Uniforme si echipament

20.05.01

x\0'SV6,oo a

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

"V'

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

13,30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

-0,80

0,20

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

-0,80

0,20

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerce ta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala                                       .

20.13

4,00

-0,40

3,60

Protecția muncii

20.14

5,50

-0,34

5,16

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

55,60

-19,93

35,67

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protoco! si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viaia

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

55,60

-19,93

35,67

TITLUL 111 DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

' 0,00

0,00

51 Of)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

INCUL XALIE CHELTUIELI (cod   ---~---------------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

28,00

0,00

28,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o,oc

0,0£

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,0(

0,0C

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,0(

o,oc

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCJARE (cod 71.01 la 71.03)

71

o,oc

o,oc

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

o.oc

0,0(

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL.456.29.

11.2013

Influente

Buget rectificat

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

I

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri {cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFEC TU A TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEFJUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA2COLEGIU TEHNIC 'TOMA N.SOCOLESCU

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TAT1LOR FINANT

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL.218/27 .06.2013

Influente (+/-)

-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

240,00

-50,00

190,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

205,00

-15,00

190,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

0,00

Taxe si alte venituri in invalamant

33.10.05

160,00

-50,00

110,00

Contribuția elevilor pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

27,00

27,00

Donații si sponsorizări

37.10,01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-35,00

35,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

53,00

0,00

53,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

35,00

-35,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

35,00

-35,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

275,00

-85,00

190,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

240,00

-50,00

190,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

205,00

-15,00

190,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

41,00

0,00

41,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

32,50

0,00

32,50

Salarii de baza

10.01.01

24,00

1,00

25,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4,00

4,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare .

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4,50

-1,00

3,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa ”)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8,50

0,00

8,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6,02

6,02

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,11

0,10

0,21

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1,95

-0,10

1,85

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,10

0,10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,32

0,32

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

164,00

-15,00

149,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

88,00

0,00

88,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

8,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.HCL.218/27 .06.2013

Influe'rfie^

/fer«

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

32,00

’&y ,b?,oo'

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

"-WfO.OQî

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

•fe C$0..

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

rZ'yrfo

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6,00

~ -

6,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

15,00

15,00

Reparații curente

20.02

30,00

5,00

35,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04,01

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

-14,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

-14,00

6,00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,00

-4,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

4,00

-4,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

2,00

-2,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 Ia 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

18,00

0,00

18,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

18,00

18,00

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (Cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL VI ikANEFERURI INIRE'UNlIA HALE ADMINIS1RAUEI PUBLICE fcoa fH nil

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TTILULX'ALTE CHELTUIELI '(cod

59,01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget > cf.HCL.218/2/ .06.20-1 a/1"1.

7/O c

Jpfluente

F W-

Sx,

- Buget rectificat

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

V'

l

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

------A

'Of\ ■

1

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70*84)

35,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35,00|

-35,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

35,00

-35,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

35,00

-35,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

35,00

-35,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

“I

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR,


ONTABILSEF,


CUTIERU SENIOA


COLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna decembrie 2013 este impusa de aplicarea Deciziilor nr.5392/06.12.2013,5376/05.12/2013 a Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești si Ordinul comun al M.A.I.nr.246/22.02.2013 si Ministrul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013,privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului generalizat al U.A.T,pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 , in suma de 3939,10 mii lei se diminuează cu suma de 23.87 mii lefajugand Ia nivelul sumei de 3915.23 mii lei după cum urmeaza;

 • -      Titlu I Cheltuieli de personal se diminuează cu suma de 9.90 mii lei atingând nivelul de 3504,10 mii lei.

 • -      Titlu II Bunuri si servicii se diminuează cu suma de 13,97 mii lei,atingând nivelul de 383.13 mii lei

Modificările sunt perezentate in anexa 1.

La activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii prevederea de 240,00 mii lei se diminueasa cu 50,00 mii lei astfel bugetul fa fi de 190,00 mii lei diminuarea facandu se dela ,”Taxe si alte venituri in invatamant” Diminuarea s-a făcut la Bunuri si servicii cu 15, 00 mii lei ,Cheltuieli de capital cu suma de 35,00 mii lei.

Modificările sunt prezentate in anexa 2.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2013.


CONTABIL SEF, Cutieru Seflica

COLEGIUL TEHNIC TOMAN. SOCOLESCU

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328

Tel. 0344100807/0244552251


EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 17.12.2013 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2013 - Legea nr. 5/2013 si Legii privind fmanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3915.23 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Buget aprobat

HCL456/29.11.2013

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

3939.10

-23.87

3915.23

Cheltuieli de personal

3514.00

-9.90

3504.10

Bunuri si servicii

397.10

-13.97

383.13

Alte cheltuieli -burse

28.00

28.00

Veniturile bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii al COLEGIUL TEHNIC TOMA N SOCOLESCU sunt de 190.00 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr.2 astfel;

 • -  taxe si alte venituri in invatamant(33.10.05).....................110.00 mii lei

 • -   contrbutia elevilor pt.intemate,cămine si cantine(33.103.14).... 27.00 mii lei

 • -  Subvenții de la bugetele locale pt.insti.publice (43.10.09).... 53.00 mii lei

R OjÎÎ' -,.s.___—- /

Buget aprobat

HCL218/27.06.2013

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

240.00

-50.00

190.00

L

Cheltuieli de personal

41.00

41.00

Bunuri si servicii

164.00

-15.00

149.00

Cheltuieli de capital

35.00

-35.00

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2013.

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

ANEXA 10BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

2013

CF.HCL 399/ 25.10.2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,928.63

-66.66

3,861.97

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,928.63

-66.66

3,861.97

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,928.63

-66.66

3,861.97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,228.00

-860

3,219.40

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2,490.00

-1.14

2,488.86

Salarii de baza

10.01.01

1,940.00

-0.22

1,939.78

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

8.00

-0.25

7.74

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii                                    ■

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

393.00

1.87

394.87

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

149.00

-2.53

146.47

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

738.00

-7.46

730.54

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

523.00

-1.07

521.93

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

12.00

-0.28

11.72

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

130.00

-0.57

129.43

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

-0.66

6.34

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

65.00

-4.88

61.12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

670.13

■58.06

612.07

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

539.63

-44.56

495.07

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

4.50

24.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

4.00

34.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

269.06

-29.06

240.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

-7.00

38.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

20.00

0.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

-6.50

8.50

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

-4.50

30.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

-15.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.57

9.00

84.57

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 CF.HCL 399/ 25.10.2013

Influente (+/-)

Buget .... rectffhfat

c

X

Hrana pentru oameni

20.03.01

07 ^i.

r.'?>

%

Hrana pentru animale

20.03.02

Iv>3| ( ■<TOj06

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

\VvA'-'Clo5

Materiale sanitare

20.04.02

"s

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

-6.50

93.50

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

100.00

-6.50

93.50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

7.50

-2.00

5.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

-2.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.50

4.50

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoitare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

-3.50

1.50

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

-0.50

2.50

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.;

20.30

15.00

-1.00

14.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

-1.00

14.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IHLUL VI /HA/VSbbKUH/JN J Kt UNil'AIl AL'E'TiDIVUNlbIHA Hl=i HUBL/Cb frnri *1 M)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55 '

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

30.50

111LULX ĂL IE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

30.50

0.00

30.50

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

|

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2013

CF.HCL

399/

25.10.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat-

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

■ 0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

-r- ■

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLULXll ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0 00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATORCONTAȘI L’SEF,Niculae Gabriela


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI


ANEXA 2


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FIN SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANULDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 conf.

HCL 138/

06.04.2013

Influente +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

700.00

-80.00

620.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

650.00

-30.00

620.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

150,00

150.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33.10.14

250.00

-80.00

170.00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

250.00

250.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, soecializare si perfecționare

33.10.17

50.00

50.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-50.00

50.00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

50.00

-50.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiuni: de dezvoltare

37.10.04

50.00

-50.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

750.00

-30.00

620.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

700.00

-30.00

620.00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

650.00

-30.00

620.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

16.00

0.00

16.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

0.30

12.30

Salarii de baza

10.01.01

5.00

0.30

5.30

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

7.00

7.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10,02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura ,

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4.00

-0.30

3.70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2.00

0.70

2.70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.50

-0.40

0.10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.50

0.30

0.80

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.50

-0.40

0.10


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 conf^y HCL 138/ 06.04.2^^

llnîîderite^-'

>>Buget

■ritecțificat

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

ifa.șțo

> -I

100

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

o'.șb

osp-

■ H

0.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

634 iOo"

X

;^3^.0Q.

t $*.oo

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

195.00'

210.00

Furnituri de birou

20.01.01

5.00

'5.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

-5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10.00

5.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

120.00

5.00

125.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

50.00

5.00

55.00

Reparații curente

20.02

50.00

50.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

250.00

-80.00

170.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

■ 250.00

-80.00

170.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectau ti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

80.00

-25.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

-25.00

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

109.00

10.00

119.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea'riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 conf.

HCL 138/

06.04.2m:-,

Influente

sa^'

Buget rectificat

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30,07

4 \

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

•w

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30   !

oc   8 00

0.00

S X-viiR

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0 00

> ,c-y .J.i

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

VWj

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

' "O.oi

0.00

I1ILUL VI IRANSFERURl INI RE UNU Al 1'ALE AUIVUNISI RAI IEI PUBLICE (CGd 51 011

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

WLULX AL1E CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

50 00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

50.00

-50.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+34)

50.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

50.00

-50.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

50.00

-50.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

50.00

-50.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01,02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01 30

50,00

-50.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare {cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01 01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT/ SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII COLEGIUL ECONOMIC "V1RGIL MADGEARU" CUI 28455081 PLOIEȘTI. STR. RUDULUI NR. 24

NR. JMIdin x/l ^023


APROBAT.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE.

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si venituri proprii pe anul 2013

Conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr.5392/06.12.2013. privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2013. sumele alocate inițial la cheltuieli de personal vor fi diminuate cu suma 8.60 mii lei.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare . conform Deciziei 5256/20.11.2013 a Directorului General ai Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești, conform Deciziei nr. 5376/05.12.2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești.

S-a procedai la următoarele modificări:

 • -        prevederea la cheltuieli de personal, in suma de 3.228.00 mii lei, se diminuează cu suma de 8.60 mii lei ajungând la suma dc 3.219.40 mii lei.

 • -        Prevederea la cheltuieli cu bunurile si serviciile, in suma de 670.13 mii lei. se diminuează cu 58.06 mii lei ajungând la suma de 612.07 mii lei

Pe total rectificarea consta in diminuarea bugetului local aprobat prin FICL 456/29.11.2013 in suma de 3.928.63 mii lei cu suma de 66.66 mii lei. ajungând astfel la nivelul sumei de 3.861,97 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.

Pe activitatea de autofinanțare rectificarea consta in diminuarea bugetului aprobat prin HCL 142/08.04.2013 in suma de 700,00 mii lei cu suma de 80 mii lei. ajungând astfel la nivelul sumei de 620,00 mii lei, conform Anexa 2, atașata prezentei note.

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


tiOfel

DIRECTOR,

. .


fsS


Prof. ing. Dragomk PetficaNiculae GabrielaJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 454/29.11 .13

INFLUIENTE +/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4552,97

-75,54

4477,43

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4552,97

-75,54

4477,43

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4552,97

-75,54

4477,43

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4178,00

-21,30

4156,70

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3299,41

-13,35

3286,06

Salarii de baza

10.01.01

2.653,37

-11,81

2.641,56

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.0B

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

646,04

-1,54

644,50

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa •)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

878,59

-7,95

870,64

Contribuții de asigurări sociale de stal

10.03.01

681,94

-3,47

676,47

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,91

-0,45

15,46

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

169,54

-0,87

168,67

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,57

•0,57

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii sl Indemnizații

10.03.06

2,63

-2,59

0,04

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (COd 20,01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 fa 20.27+20.30)

20

324,37

-42,12

282,25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.09+20.01.30)

20.01

295,92

-33,49

262,43

Furnituri de birou

20.01.01

4,12

-0,55

3,57

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

-0,31

4,69

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160,80

-11,36

149,44

Apa, canal si salubritate

20.01.04

39,00

-2,11

36,89

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

21,00

-3,18

17,82

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,00

-4,15

26,85

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional ..........

20.01.09

.......9,00

’ ’   ’   -0,34

’ 8,66

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

26,00

-11,49

14,51

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20,03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 454(29.11 .13

INFLUIENTE

+/_

BUGET?

RTF<

Materiale sanitare

20.04.02

||oa(o,og|

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

'Pljrpb

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.'

20.05

8,75

-4,21

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

x-'Q.0O

Lenjerie si accesorii de pat

2D.05.03

O.OCT

Alte obiecte de inventar

20.05.30

8,75

-4,21

4,54

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

-0,45

0,05

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

-0,45

0,05

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,20

0,40

0,60

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

-1,00

0,00

Protecția muncii

20.14

1,00

-0,53

0,47

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice loc

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 fa 20.:

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20,24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

17,00

-2,84

14,16

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

17,00

-2,84

14.16

TITL UL III DOBÂNZI (cod 30.01 ia 30.03)

30

0.00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

50,60

-12,12

38,48

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 66.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 454/29.11 .13

INFLUIENTE

+/_

BUGET RECTIFICAT

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0,00

Active financiare {cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
CONTABIL SEF,LICEUL DE ARTA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CARMEN SYLVA”NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna decembrie 2013 este impusa ca urmare a Deciziei nr.5252/20.11.2013 si Deciziei nr.5376/05.12.2013 ale Directorului Genera! al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare , s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.454/29.11.2013 in suma de 4552,97 mii lei se diminuează cu suma de 75,54 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 4477,43 mii lei, conform Anexei nr. 1 , după cum urmeaza:

 • •  Titlul I „Cheltuieli de personal” se diminuează cu suma de 21,30 mii lei .

 • •  Titlul II „Bunuri si servicii” se diminuează cu suma de 42,12 mii lei .

 • •  Titlul X „Alte cheltuieli” se diminuează cu suma de 12,12 mii Iei.


CONTABIL SEF,

Ec. Cristache Manuela

JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU" PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

2,480.19

-8.24

2,471.95

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,480.19

-8.24

2,471.95

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+i

01

2,480.19

-8.24

2,471.95

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,169.50

-8.00

2,161.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,694.80

-4.95

1,689.85

Salarii de baza

10,01.01

1,537.80

-5.10

1,532.70

Salarii de merit

10.01.02

indemnizație de conducere

10.01.03

spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

82.00

-0.55

81.45

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

75.00

0.70

75.70

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

474.70

-3.05

471.65

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

353.00

-0.85

352.15

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.50

-0.45

8.05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

88.50

-0.60

87.90

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

5.00

-0.85

4.15

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

19.70

-0.30

19.40

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

262.19

0.00

262.19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

201.74

-0.10

201.64

Furnituri de birou

20.01.01

18.85

1.00

19.85

Materiale pentru curățenie........

20.01.02

5.00

-    5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

79.50

-4.00

75.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14.50

14.50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

IbSl /<?

Transport

20.01.07

&

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.40

VW

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

48.49

W

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14.00

2W

^J^rs.70

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.50

0.00

1.50

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.50

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

17.40

1.00

18.40

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

17.40

1.00

18.40

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deptasari interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.45

2.45

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.60

-1.40

1.20

Protecția muncii

20.14

6.00

0.80

6.80

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arn

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, în baza unor convenții

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pul

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.C

20.24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.31

20.30

29.50

-0.30

29.20

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29.50

-0.30

29.20

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

!

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

.z ’ • ’

L

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01}

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD.EXTERNE NER7

56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+50.17+59.22+59.25+59.30)

59

48.50

-0.24

48.26

Burse

59.01

48.50

-0.24

48.26

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII

„VICTOR SLAVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTIORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITENOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna decembrie 2013 este impusa de aplicarea Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiestinr. 5392/06 12 2013 , in vederea susținerii cheltuielilor de personal si de burse ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • -        La cheltuieli de personal- se micșorează cu suma de 8.00 mii lei, ajungind astfel la nivelul sumei de 2161.50 mii lei( total cheltuieli de personal-salarii+sentinte).

 • -        La alte cheltuieli - burse -se diminuează cu suma de 0,24 mii lei, ajungind astfel la suma de 48,26 mii lei

 • -        Rectificarea avand si viramente intre articolele aceluiași capitol , conform anexei nr.12


  ADMINISTRATOR FINANCIAR,


  ELENA DUCA


Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa                           10.02.04

Transportul la si de fa locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariaie in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

409,50

0,50

410,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

306,50

-0,30

306,20

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6,80

6,80

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

76,50

-0,10

76,40

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,60

3,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16,10

0,90

17,00

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

443,55

-44,00

399,55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

410,55

-36,30

374,25

Furniluri de birou

20.01.01

9,00

-6,85

2,15

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13,00

-8,95

4,05

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

202,55

-31,66

170,89

Apa, canal si salubritate     ...... ...........

20.01.04

33,00

........2,71

.....35,71

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

23,00

1,34

24,34

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

27,00

-1,20

25,80

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

10,00

-5,89

4,11

Alîe bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

93,00

14,20

107,20

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

iMedicamente

20.04.01

0,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI

ANEXA

sursa de finanțare: bugetul local


influente +/-


RECTIFICAT
2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


10


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)


10.01


Salarii de baza


10.01.01


2.353,64


2.353,64


2.353,64


1.877,49


1.467,99


1.211,55


-57,20


-57,20

-57,20


0,01

-0,49

1,91


2.296,44


2.296,44

2.296,44


Sporuri pentru condiții de munca


10.01.05


Alte sporuri


10.01.06


Ore suplimentare

Fond de premii

____Prima de vacanta________________________________________ Fond pentru posturi ocupaie prin cumul

Fond aferent plătii cu ora

____Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii_____________ Indemnizații de delegare____________________________________

____Indemnizații de detașare___________________________________ ____Alocații pentru transportul la sl de la locul de munca___________ Alocații pentru locuințe_________________________________________

____Alte~drepturrsara~rrale~ih~tăni~

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) ____Tichete de masa *)______________________________________ Norme de hrana


10.01.07


10.01.08

10.01.09


0,00

x


10.01.10__0,00

10.01.11__171,84

10.01.12__

10.01.13__

10.01.14__

10.01.15__

10.01.16


T0;O173Q~ 10.02 10.02.01

10.02.02


84,60

0,00


0,00

6,50


 • 1.877.50

 • 1.467.50

1.213,46

0,00

0,00 ______X

0,00 ______x

0,00

178,34

0,00


-8,90

0,00


75,70

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicate r

BUGET 2013

influente

+/-

BUGET RECTIFICAT: 2013^.

# .

Materiale sanitare

20.04.02

// tSW

Reactivi

20.04.03

fK-Ș/o.oo

Dezinfectant!

20.04.04

IF^'0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

7,00

■5,85

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Vo'iQQ

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

^OiOA

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7,00

-5,85

1,15 ’

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări $i servicii de interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor exlerne

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor Interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

26,00

-1,85

24,15

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

26,00

-1,85

24,15

TITLUL III DOBÂNZI (COd 30.01 Ia 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (COd 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (COd 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

32,60

-13,21

19,39

OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8030)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERA TE IN ANUL CURENT.......

84

0,00

. 0,00

. . . 0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.011a 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

BUGET

2013

influente

+/-

BUGET RECTIFICAT 2013  “

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

' 0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01,01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anui curent

85.01
CONTABIL SEF, GHITA CARMElfeSILVIANA


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE^ȚE^ SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013     "


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET RECTIF.

2013

BUG.I NiTIAL 2013

INFLUE NTE+/-

TOTAL VENITURI - din care:

500,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

500,00

500,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

100,00

100,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

400,00

400,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din Care:

Venituri din secțiunea de funciionare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

500,00

0,00

500,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

495,00

0,00

495,00

CHELTUIELI CURENTE (cad 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

495,00

0,00

495,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

206,00

0,00

206,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

164,30

-1,00

163,30

Salarii de baza

10.01.01

43,00

-1

42,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

116,30

116,30

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe                                                      -

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

5,00

5,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

X

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

41,70

1,00

42,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

30,00

1

31,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,90

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

8,50

8,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,60

0,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0

0,00

Contribulii pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,70

1,70

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.0S Ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

289,00

0,00

289,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,00

0,00

3,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

'RECTIF.

BUG.I NITIAL

INFLlfE^

NT^/țȘ

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

ra

Piese de schimb

20.01.06

kW

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

'      JHTJfr

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

3,00

an

Aite bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

0,00

Reparații curente

20.02

199,00

199,00

Hrana (cod 20.03.01 +20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25,00

-3

22,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

1

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25,00

-3

22,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Carii, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Proiecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

62,00

3

65,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

62,00

3

65,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00R O 4j. x

BUGET ■pECl/iF; 2013

x ' -A

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUG.I NITIAL

INFiJfe NTEfe \\ —*

&/ ’■

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

V

«ui

rAțy

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5,00

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Cod 51.02)

51

5,00

0

5,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 Ia 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5

0

5,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ta 71.03)

71

5

0

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5

0

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5

0

5,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

T1TLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL SEF,LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII

SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE

a bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013

Rectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea diminuării alocațiilor bugetare la bunuri si servicii conform deciziilor nr.5256/20.11.2013 si nr.5376/05.12.2013 a Directorului General al Direcției Generale Regionale Finanțe Publice Ploiești in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări: Majorarea cu suma de 0,01 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Diminuarea cu suma de 44,00 mii lei la TITLUL II Cheltuieli Bunuri si Servicii

Diminuarea cu suma de 13,21.mii lei

Prezenta rectificare consta in diminuarea bugetului local inițial in suma de 2.353,64 mii lei cu suma de 57,20 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2.296,44 mii lei conform ANEXA NR.l atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 2.353,64 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 1.877,49 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 443,55 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 32,60 mii lei-diminuarea bugetului de la Cheltuieli Bunuri si Servicii cu suma de 44,00 m -diminuarea bugetului de la Alte Cheltuieli-Burse cu suma de 13,21mîi lei conform anexa 1 atașata .

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 2.296,44 mii lei compus din:

Cheltuieli de personal - in suma de 1877,50 mii lei;

Bunuri si servicii- in suma de 399,55 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) -in suma de 19,39 mii lei

Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii suferă modificări intre articole conform anexa 2 atașata;

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Liceului Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești.


CONTABIL SEF,

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013

sursa de finanțare: bugetul local

Propunere rectificare

,DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 454 /29.11.2013

'C

INFLUENTE

+/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,971.70

-159.80

3,811.90

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,971.70

-159.80

3,811.90

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+SO+S1SF+55SF+S7+SS}

01

3,971.70

-159.80

3,811.90

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03}

10

2,966.00

-60.00

2,906.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,301.00

-27.00

2,274.00

Salarii de baza

10.01.01

1,888.00

43.00

1,931.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

413.00

-70.00

343.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10,02,30)

10.02

0,00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

665.00

-33.00

632.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

470.00

4.40

474.40

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

-9.10

10.90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

130.00

-11.70

118.30

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15.00

-9.40

5.60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

30.00

-7.20

22.80

TITLUL II BUNURI Sf SERV/CH (cod 20.01 ta 20,06+20.09 la 20,16+20.18 la 20.27+20,30)

20

990.10

-93.37

896.73

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09*20,01.30)

20.01

907.10

-86.15

820.95

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

-2.09

17.91

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

-11.41

23.59

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

562.37

-21.84

540.53

Apa, canal si salubritate

20.01.04

140.00

•15.30

124.70

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

-1.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

53.73

-19.33

34.40

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sl funcționare

20.01.30

80.00

-15.18

64.82

Reparații curente

20.02

5.00

-1.77

3.23

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01+20.05.03*20,05/

20.05

48.00

1.90

49.90

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

48.00

1.90

49.90

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20,06

2.00

-0.25

1.75

Deplasări interna, detașări, transferări

20.06.01

2.00

-0.25

1.75

Deplasări în străinătate.................

20.06.02 '

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

1.00

-0.80

0.20

Consultanta si expertiza

20,12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

-5.00

0.00

Protecția muncii

20.14

10.00

-0.80

9.20

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_____________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publiceindicator


20.30.01


20.30.09

20.30.30


BUGET CF. HCL 454

/29.11.2013


INFLUENTE


ECTlFIC^Tfs


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40,30)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01* 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00


TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72*75)

70

0.00

TITLUL XU ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.01.30)TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT71.01,02

71.01 03

71,01.30


71.02.01


CONTABIL SEF,
EC. Vasile ElenaLICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. PETROLULUI NR. 16, LOC. PLOIEȘTI

Rectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Deciziei nr. 5376/05.12.2012 a Directorului General al Direcției Direcției Regionale Finanțe Publice Ploiești privind redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare al veniturilor precum si de aplicarea Deciziei nr. 5392/06.12.2012 a Directorului General al Direcției Direcției Regionale Finanțe Publice Ploiești privind diminuarea cheltuielilor de personal.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • I. Diminuarea cu suma de 60.00 mii lei a cheltuielilor de personal, prevederea bugetara ajungând in urma rectificării la suma de 2.906 mii lei conform ANEXEI nr. 1.

 • 2.  Diminuarea cu suma de 93.37 mii lei a cheltuielilor privind bunurile si seviciile, prevederea bugetara ajungând in urma rectificării la suma de 896.73 mii lei, conform ANEXEI nr. I.

 • 3.  Diminuarea cu suma de 6.43 mii lei a cheltuielilor privind bursele sociale, prevederea bugetara ajungând in urma rectificării la suma de 9.17 mii lei conform ANEXEI nr. 1.


CONTABIL SEF,

Ec. Vasile Elena

LICEU TEHNOLOGIC „ 1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


AVIZ,

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnonogic “1 Mai”, Municipiul Ploiești, întrunit in ședința din data de                      analizat proiectul de

hotarare privind, rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, rectificare ce are la baza adresa nr. 105/12.12.2013 a Serviciului Buget, împrumuturi din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

AVIZAT,

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE


MEMBRII,

Dir. Adj . Neacsu Camelia

Prof. Aldea Ortansa ~ CMJUDEȚUL: PRAHOVA                                          .

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL 454

729.11.2013

Infiuehtfe/

(+/.)^=

=xeenficat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚJUNEA

2,393.41

-12.71

2,380.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,393.41

-12.71

2,380.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,393.41

-12.71

2,380.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,123.00

-12.00

2,111.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,654.00

-5.41

1,648.59

Salarii de baza

10.01.01

1,640.00

-3.13

1,636.87

Salarii de merit

10.01.02

0.00

Indemnizație de conducere

-10:01.03

0.00

Spor de vechime

-10,01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

‘ X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10,01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ta si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe                                       ■

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14.00

-2.28

11.72

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.00+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02-'.

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.06)

10.03

469.00

-6.59

462.41

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

345.00

-1.20

343.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9.00

-0.87

8.13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

87.00

-1.28

85.72

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

5.00

,     -1.13

3.87

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați                    .

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

23.00

-2.11

20.89

X

X

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 fa 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

256.91

0.00

256.91

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

195.39

4.01

199.40

Furnituri de birou

20.01.01

4.01

-1.31

2.70

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

-1.28

2.72

încălzit, Iluminat si forța molrica

20.01.03

137.97

9.09

147.06

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.41

-1.26

10.15

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

27.00

-2.14

24.86

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    ,

20.01.30

11.00

0.91

11.91

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

14.85

-7.61

7.24

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

14.85

-7.61

7.24

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

0.00

0.00

0.00


Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

x?

<W0.

Materiale de laborator

20.09

ff .” /

Cercetare-dezvoltare

20.10

// .<?'/

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Șl' '

femio'

Consultanta si expertiza

20.12

Io dl

Pregătire profesionala             -

20.13

0.00

■•V ',.0.4.8

0,48

Protecția muncii

20.14

3.67

\V"o;oo'

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.16

Studii si cercetări

20.16

'ui. S^oo

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24:01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

43.00

3.12

46.12

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii peptru transmiterea drepturilor

20.30,06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07