Hotărârea nr. 495/2013

Hotãrârea nr. 495 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 495 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a dlui Primar Iulian Badescu, a consilierilor din Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești ;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, precum si rectificarea bugetului Asistenta Sociala, conform Anexa nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2013, conform Anexa nr.2, pentru activitatea proprie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Economica, din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetu]^-de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5, Le^âj? anul 2013 nr.6, Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, repubfebahIn de stat pe privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la rectificarea bugetulului de venituri si cheltuieli al AS SC Ploiești,

Bugetul inițial al ASSC Ploiești a fost aprobat prin HCL 136/08.04.2013 si rectificat prin HCL 305/27.08.2013,397/25.10.2013,434/14.11.2013,452/29.11.2013.

Conform art.49, alin. 12, "in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionarilor cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala" din Ord.63/2010- pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 -Legea finanțelor publice locale, am procedat la rectificarea bugetului ASSC Ploiești, conform cu gradul de colectare al veniturilor la bugetul local.

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul preuniversitar de stat (grădinițe, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, fata de prevederea inițiala in suma de 33.780 mii lei, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIEȘTI, se diminuează cu suma de 28.12 mii lei, necesara fiind suma de 33.751,88 mii lei, astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie, Anexa nr.l, fata de prevederea inițiala in suma de 14.335 mii lei, se propune majorare in suma de 16 mii lei, suma care reprezintă sponsorizare incasata, prin bugetul local de către instituția noastra. Bugetul se fundamentează pe venituri proprii - 18 mii lei, 2 mii lei, venituri din incasare vanzare deșeuri si 16 mii lei sponsorizare, si subvenții (transferuri de la bugetul local) - 14.333 mii lei, total 14.351 mii lei, modificările pe structura fiind prezentate in anexa.

 • 2. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare - 3.546 mii lei - bugetul nu suporta modificări;

 • 3. Pentru asistenta sociala, Anexa nr. 3 - fata de prevederea inițiala in suma de 15.899 mii lei, se propune diminuare in suma de 44,12 mii lei, urmare estimărilor pentru plățile ce urmeaza a mai fi efectuate. Necesar pana la sfarsit de an, suma de 15.854,88 mii lei, modificările in structura fiind prezentate in anexa - bugetul se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, către bugetul local, cat si din bugetul local;

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze ___\

Alexandru Pa

Ionut Cri&icîh Io Sanda Dragul

Nicoleta Catalipa Bozianu, (,*

Silviu SorinWonstantin
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL 136/08.04.2013 si rectificat prin HCL 305/27.08.2013, 397/25.10.2013, 434/14.11.2013,452/29.11.2013.

BUGET ANEXA NR.l - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10,50 ASSC

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

I. VENITURI

Fata de prevederea inițiala in suma de 14.335 mii lei, se propune majorare in suma de 16 mii lei, suma necesara 14.351 mii lei, astfel:

transferuri— 14.333 mii lei;

alte venituri —    18 mii lei;

II. CHELTUIELI

Fata de prevederea inițiala in suma de 14.335 mii lei, se propune majorare in suma de 16 mii lei, suma necesara 14.351 mii lei, in structura producandu-se următoarele modificări:

1 .BUNURI SI SERVICII

Fata de prevederea inițiala in suma de 5.153 mii lei, se propune diminuare cu suma de 142 mii lei, suma necesara fiind de 5.011 mii lei, astfel:

Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor clădiri, după cum urmeaza:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instituției;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 5. Centru Social de Urgenta — Bd Petrolului nr.8;

 • 6. Centrele pentru pensionari;

 • 7. Blocurile de locuințe sociale:

s-a considerat a fi necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

La art. 20,01.02 — Materiale pentru curățeniefata de execuția de casa in^hâaîa'la data .de,

 • 17.12.2013, in suma de 39 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetar^’ln^suma. de 5Q H h'7-       ‘

mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, necesarul fiind de 40 mii lei.                    /<=?'

La art. 20.01.03 — încălzit, iluminat si forța motrica — fata de execuția de casa incheiata 'îă:clatâ’<d&

 • 17.12.2013, in suma de 157 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma^de^l.75 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, necesarul fiind de 165 mii lei.

La art. 20.01.08 — Posta, telecomunicații, radio tv, internet - fata de execuția de casa incheiata la

data de 17.12.2013, in suma de 123 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 160 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, necesarul fiind de 150 mii lei.

La art. 20.01,09 — Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționalavand in vedere execuția de casa intocmita la data de 17.12.2013 in suma de 374 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 385 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 380 mii lei.

La art. 20.03.01 — Hrana pentru oameniavand in vedere execuția de casa intocmita la data de 17.12.2013 in suma de 2.495 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 2.700 mii lei, se propune diminuare in suma de 50 mii lei, prevederea necesara estimată este de 2.650 mii lei.

La art, 20,05.01 - Uniforme si echipament - fata de prevederea inițiala in suma de 7 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei.

La art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat - fata de prevederea inițiala in suma de 8 mii lei, se propune diminuare in suma de 8 mii lei.

La art. 20.05.30 — Alte obiecte de inventarfata de execuția de casa incheiata la data de

 • 17.12.2013, in suma de 74 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 85 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 80 mii lei.

La art. 20.11— Cârti, publicații si materiale documentarefata de execuția de casa incheiata la data de 17.12.2013, in suma de 0.5 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 4 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, necesarul fiind de 1 mii lei.

La art. 20.14 — Protecția munciifata de execuția de casa incheiata la data de 17.12.2013, in suma de 72 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 85 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 80 mii lei.

> La art. 20.30.03 — Prime de asigurare non-viata - fata de execuția de casa incheiata la data de

 • 17.12.2013, in suma de 35 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 40 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 35 mii lei.


  2. A SIS TENTA SOCIALAFata de prevederea inițiala in suma de 6.291 mii lei, se propune mafciăre $$ț&&/de\ 17 1W ’/ik&w/ /£ mii lei, suma necesara 6.459 mii lei, astfel:

AJUTOARE SOCIALE IN NUMERARcentre pentru asistenta sociala^t^^®

- avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013 mii lei, in suma de 4

sprijin

Eata de


prevederea inițiala in suma de 561 mii lei, se propune diminuare in suma de 86 mii lei, prevederea necesara estimată este de 475 mii lei.
> AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - Acordarea legitimațiilor pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe toate liniile, pentru persoanele incadrate in gradul grav si accentuat si asistenții personali ai acestora, din municipiul Ploiești, eliberate de Direcția Județeană de Asistenta Sociala si protectia Copilului Prahova, conform art.23 din Legea 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013, in suma de 5.730 mii lei, precum si prevederea bugetara inițiala in suma de 5.730 mii lei, facturi in sold 2.478 mii lei, din care alocat la aceasta rectificare suma de 254 mii lei.

4.CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.2 LA BUGETUL PROPRIU

Avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013, in suma de 266 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 310 mii lei, se propune diminuare cu suma de 15 mii lei, necesar 295 mii lei, astfel:

La art. 71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale — avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013 in suma de 94 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 128 mii lei, se propune diminuare in suma de 15 mii lei, prevederea necesara estimata este de 113 mii lei.

68.02 - BUGET ANEXA NR.3 - ASISTENTA SOCIALA

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Fata de prevederea inițiala in suma de 15.899 mii lei, se propune diminuare in suma de

44,12 mii lei, suma necesara 15.854,88 mii lei, astfel:

l.CHELTUIEU DE PERSONAL

Avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013 in suma de 5.493,86 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 5.524 mii lei, se propune diminuare in suma de 30,14 mii lei, prevederea necesara estimată este de 5.493,86 mii lei, astfel:


de 12,81 mii lei, necesar 1.174,09 mii lei;

 • 2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 17.12.2013, in suma de 75,50 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 80 mii lei, se propune diminuare cu suma de 4,50 mii lei, suma necesara fiind de 75,50 mii lei, astfel:

La art. 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - avand in vedere execuția de casa intocmita

la data de 17.12.2013, in suma de 75,50 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 80 mii lei, se propune diminuare cu suma de 4,50 mii lei, suma necesara fiind de 75,50 mii lei.

3. ASISTENT A SOCIALA

 • > 68.02.05.02/57 - INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP plătite conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 17.12.2013, in suma de 10.047,22 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 10.092 mii lei, se propune diminuare in suma de 44,78 mii lei, suma necesara fiind de 10.047,22 mii lei.

 • > 68.02.10 - AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE - avand in vedere plățile efectuate pana la data de 17.12.2013, in suma de 150 mii lei, precum si necesarul estimat pana la sfarsit de an, in suma de 219,30 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 178 mii lei, se propune majorare in suma de 41,30 mii lei.

68.02.50 — AJUTOARE DE URGENTA acordate prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat - fata de prevederea initaiala iun suma de 25 mii lei, se propune diminuare in suma 9 mii lei, necesar 16 mii lei.FINANC             ATE,

FLC                X


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Economica,


BUGETUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI APROBAT PRIN HCL PE ANUL 2013 PROPUS SP^E^CT^^.


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TZ3

PROPUS SPRE RECTIFICARE

Venituri proprii

2.00

16.00

18X

Subvenții pentru instituții publice

14,333.00

0.00

14,333.0

VENITURI - din care:

14,335.00

16.00

14,351.0

Veniturile secțiunii de funcționare

14,025.00

31.00

14,056.0

Veniturile secțiunii de dezvoltare

310.00

-15.00

295.C

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14,335.00

16.00

14351.C

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14,025.00

31.00

14056.C

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14,025.00

31.00

14056.C

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,581.00

0.00

2581.C

Cheltuieli sala riale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,035.00

-1.00

2034.C

Salarii de baza

10.01.01

1,818.00

0.00

1818.C

Salarii de-mcrit

10.01.02

Indemnizație deconduccre

10.01.03

Spor do vechime

10.01.04-

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4.50

4.5

Alte sporuri

10.01.06

7.00

-0.50

6.5

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

O.C

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

210.00

-5,00

205.C

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de Ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

546.00

1.00

547.C

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

421.00

0.00

421.C

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.00

0.00

11.C

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

104.00

1.00

105.C

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

0.00

4.C

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

O.C

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6.00

0.00

6.C

Contribuții la Fondul-de-garantare a creantelor-salariale

10.03.07

Q QQ

TITLULI1 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

5,153.00

-137.00

5016.00


Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,239.00

-35.00

1204.1

Furnituri de birou

20.01.01

275.00

275.1

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

^tLteț5.(

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29.00

£/■ ip$

■5/

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

35.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

y

Transport

20.01.07

0.00

°-c

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

160.00

-10:00'

-

150.(

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

385.00

-5.00

38O.(

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

20.01.30

130.00

0.00

130.C

Reparații curente

20.02

900.00

-20.00

880.C

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

2,700.00

-50.00

2650.C

Hrana pentru oameni

20.03.01

2,700.00

-50.00

2650.C

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.C

Medicamente

20.04.01

0.50

0.00

0.5

Materiale sanitare

20.04.02

1.50

0.00

1.5

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

-20.00

80.0

Uniforme si echipament

20.05.01

7.00

-7.00

0.0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

-8.00

0.0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85.00

-5.00

80.0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

42.00

0.00

42.0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42.00

0.00

42.0i

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

-3.00

1.01

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0.00

0.01

Pregătire profesionala

20.13

23.00

0.00

23.0(

Protecția muncii

20.14

85.00

-5.00

80.0(

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

58.00

-4.00

54.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39.00

-4.00

35.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

16.002

\   1f

//

'V \

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

6,2sL

/ r4*59

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6,2^

o c

.0?

ZC $>459

-

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

561X)0

\\z

/$%/ 475

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

5,730.0tf

0^  5984

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

70

310.00

-15.00

295.

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

310.00

-15.00

295.

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

310.00

-15.00

295.

Construcții

71.01.01

78.00

0.00

78j

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

71.00

0.00

71.l

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

128.00

-15.00

113.(

Alte active fixe

71.01.30

33.00

0.00

33.(

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

T1TL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

*)

Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice**)

Detalierea se va face numai in execuție


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasiflcației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATEBUGETUL CHELTUIELILOR ASSC PLOIEȘTI PRIVIND ASISTENTA SOCIALA PE ANUL 2013 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARENR.

CRT.

INDICATOR

COD

CLASIFICATIE

BUGET 2013

INFLUENTE +/-

^BUGET

PROPUS SPRE

RECTIFICARE

68.02 - ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

68.02

15,899.00

-44.12

15,854.88

ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

15,899.00

-44.12

15,854.88

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

15,696.00

-79.42

15,616.58

CHELTUIELI CURENTE

01

15,696.00

-79.42

15,616.58

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

5,524.00

-30.14

5493.86

Cheltuieli salariale in bani

10.01

4,337.10

-17.33

4319.77

Salarii de baza

10.01.01

3,880.00

-13.24

3866.76

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

457.10

-4.09

453.01

Contribuții

10.03

1,186.90

-12.81

1174.09

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

904.80

-5.76

899.04

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

22.00

-0.46

21.54

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

227.00

-3.07

223.93

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7.00

-0.51

6.49

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

26.10

-3.01

23.09

II

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

80.00

-4.50

75.50

Alte cheltuieli

20.30

80.00

-4.50

75.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)

20,30,30

80.00

-4.50

75.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

10,092.00

-44.78

10047.22

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

10,092.00

-44.78

10047.22

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10,092.00

-44.78

10047.22

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

178.00

41.30

219.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

178.00

41.30

219.30

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

178.00

41.30

219.30

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuințe acordate populației defavorizate

57.02.01

178.00

41.30

219.30

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

25.00

-6.00

19.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.00

-6.00

19.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

------------—---TSu--------------------------------------

Ajutoare sociajez          J/N

57.02

25.00

-6.00

19.00

---------------/// ----------------------------------------------------

Ajutoare sociale ^qturi^r^Ajuto’are de urgenta

57.02.01

25.00

-6.00

19.00

-------------r                                    ------------------------------------------

Ajutoare socialijrnafura<       1

57.02.02

J3.00

0.00

0.00


DIRECTOR;

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


LISTA INVESTIȚII

PROPUSA SPRE RECTIFICARE


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013


$ ■s


iii;

I
ANEXA N

Ordonator de credit^,Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli          ~   ... . x/ .

U / M Cantitatea Valoarea de lnvestlt"                                       Influente +/- Rectificat


0

I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

232000

-15000

217000

1. Centrala telefonica

2

5000

0

5000

2. Statii de lucru

31

108000

0

108000

3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC Str Poștei nr.6, str. Gh Gr Cantacuzino nr.46

3

27000

0

27000

4.Autoutilitara

1

71000

0

71000

5.Containere pentru depozitare acte (arhiva)

2

15000

-15000

0

6.Sistem de supraveghere video Centru Social de Urgenta pentru persoane fara adapost si Cantina Municipala

6000

0

6000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

78000

0

78000

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

78000

0

78000

1. Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei

65000

0

65000

2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

0

0

0

3. Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6

13000

0

13000

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

0

0

1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

0

0

0

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoar^^f^dapost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

[f >^)^^G^RAL 1 +2+3+4

3/10000

-15000

295000


DIRECTO

DINU ION DA
SEF SERVldlU FInÂn6|Ar7^NTABILITATE,  FLORENTINĂ MANE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si a emis:


SECRETAR,

Sanda DraguleaData:   ’dfâ'dLofa