Hotărârea nr. 494/2013

Hotãrârea nr. 494 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiesti pe anul 2013


HOTARAREA NR. 494

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a consilierilor din comisia de buget finanțe , control, administrația domeniului public si privat, studii ,strategii si prognoze : Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu , Sanda Dragulea , Nicoleta Cătălină Bozianu , Silviu Sorin Constantin precum si Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 -Ordonatorul Principal de credite si Spitalul Municipal Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 — Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Spitalul Municipal Ploiești isi desfasoara activitatea in baza Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 756/2010 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 s-a făcut in conformitate cu:

 • -  Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013,

 • -  Legea nr. 6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013,

 • -  OMS nr. 1043/2010 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

 • -  Ordinul comun al M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 ;

 • -  Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1854/13.11.2013.

 • >   Venituri totale de la 39614.68 mii lei se măresc la 40669.05 mii lei

 • >   Cheltuieli totale de la 39614.68 mii lei se mărește la 40669.05 mii lei;

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9651.17 mii lei ramane neschimbata;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 28457.79 mii lei se majoreaza cu 1054.37 mii lei si devine 29512.16 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1505.72 mii lei ramane neschimbata.

In fundamentarea acestei rectificări s-au avut in vedere ultimele acte adiționale semnate cu CAS PH si cu DSP PH , pentru care se considera o creștere de venituri in valoare de 1054.37 mii lei .

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 .

PRIMAR,

Iiflian ■


BadescuCOMISIA DE GET FINÂNTE, CONTROL, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT , STUDII , STRATEGII SI PROGNOZE:


Alexandru Paul Pa

Ionut Cristian I

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constanți


SPITALUL

EOTHK3EM#

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272

Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești

Nr. /VIZAT

PRIMAR Iulian Badescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii 5/2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, a Legii nr. 273 privind finanțele publice locale , cu modificările si completările ulterioare , Ordinul Comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale si administrației publice ,ministrului finanțelor publice nr. 246/248/2013 ,privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

Ca urmare a semnării ultimelor acte adiționale cu CAS PH a rezultat o creștere a veniturilor din contractele incheiate cu Casa de sanatate PRAHOVA In valoare de 1064.37 mii lei , cu DSP PH pentru si pentru screeningul de cancer de col uterin o diminuare de venituri cu 10 mii lei asa incat principalii indicatori programați pentru pentru anul 2013 si prevederea bugetara a cheltuielilor totale si structura la nivelul titlurilor se modifica după cum urmeaza :

> Venituri totale prevederea este de -majoreaza cu 1054.37 mii lei.

39614.68 mii lei se


cu CAS PH se

DSP PH cu sume


din care :

venituri din contractele incheiate majoreaza cu 1064.37 mii lei;

venituri cu contractele incheiate cu

alocate din veniturile proprii ale MS se diminuează cu cu 10 mii lei.

 • > Cheltuielile totale prevederea de -    39614.68 mii lei se

majoreaza cu 1054.37 mii lei si se modifica in următoarea forma la nivelul titlurilor:

 • > Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 9651.17 mii lei ramane neschimbata dar se modifica in următoarea forma la nivelul articolelor bugetare:

 • -  10.01.01 - Salarii de baza de la 5715.25 mii lei se diminuează cu 7.75 mii lei si devine 5707.50 mii lei;

 • -  10.01.05 - Sporuri pentru condiții de munca de la 445 mii lei se diminuează cu 1.70 mii Iei si devine 443.30 mii lei;

 • -  10.01.06 - Alte sporuri de la 435.98 mii lei se majoreaza cu 3.32 mii lei si devine 439.30 mii lei;

 • -  10.01.11 - Fond aferent plătii cu ora de la 441.28 mii lei se diminuează cu 0.77 mii lei si devine 440.51 mii Iei;

 • -  10.02.01 - Tichete de masa de la 626 mii lei se majoreaza cu 7.50 mii lei si devine 633.50 mii lei;

 • -  10.03.01 - Contribuții de asigurări sociale de stat de la 1494.99 mii Iei se diminuează cu 1.19 mii lei si devine 1493.80 mii lei;

 • -  10.03.03 - Contribuții de asigurări sociale de sanatate de la 367.66 mii lei se diminuează cu 0.50 mii lei si devine 367.16 mii lei;

 • -  10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de munca de la 20 mii lei se diminuează cu 0.13 mii lei si devine 19.87 mii lei;

 • -  10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații de la 40.23 mii lei se majoreaza cu 0.07 mii lei si devine 40.30 mii lei.

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 28457.79 mii Iei se majoreaza cu 1054.37 mii lei si devine 29512.16 mii lei;

 • -  20.01.01 - Furnituri de birou se majoreaza de la 70 mii lei cu 30 mii lei si devine 100 mii lei;

 • -  20.01.03 - încălzit ,iluminat si forța motrica de la 865 mii lei se majoreaza cu 25 mii lei si devine 890 mii lei;

 • -  20.01.04 - Apa , canal si salubritate de la 180 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 190 mii Iei;

 • -  20.01.05 - Carburanți si lubrifianti de la 30 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 40 mii lei;

 • -  20.01.09 - Materiale cu caracter funcțional se majoreaza de la 200 mii lei cu 50 mii lei si devine 250 mii lei;

 • -  20.01.30 - Alte bunuri si servicii de la 120 mii Iei se majoreaza cu 100 mii Iei si devine 220 mii lei;

 • -  20.03.01 - Hrana pentru oameni de la 600 mii lei se majoreaza cu 19.37 mii lei si devine 619.37 mii lei ;

 • -  20.04.01 - Medicamente de la 23032.14 mii lei se majoreaza cu 550 mii lei si devine 23582.14 mii lei;

 • -  20.04.03 - Reactivi de la 1200 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 1250 mii lei;

 • -  20.04.04 - Dezinfectând de la 135.65 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 185.65 mii lei.

 • -  20.05.30 - Alte obiecte de inventar de la 200 mii lei se majoreaza cu 100 mii lei si devine 300 mii lei;

 • -  20.09 - Materiale de laborator de la 30 mii lei se majoreaza cu 10 mii lei si devine 40 mii lei;

 • -  20.30.30 - Alte bunuri si servicii de la 550 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 600 mii lei;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea de 1505.72 mii lei ramane neschimbata ;

Fata de cele de mai sus , s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pe care o supunem spre aprobare.


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu

O JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1


BUGETUL PE ANUL 2013

mii tei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TOTAL VENITURI - din care:

39,614.68

1,054.37

40,669.05

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - dîn care:

38,230.96

932.37

39,163.33

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

30,00

30.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

1,020.25

0.00

1,020.25

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurați sociale de sanatate

33.10.21

36,311.71

1,064.37

37,376.08

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de Ia bugetul de stat

33.10.30

225.00

0.00

225.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

32.00

-10.00

22.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

241.00

241.00

Vărsăm in te din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-729.00

-122.00

-851.00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,100.00

0.00

1,100.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,383.72

122.00

1,505.72

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

729.00

122.00

851.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43,10,14

654.72

654.72

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

39,614.68

1,054.37

40,669.05

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

38,108.96

1,054,37

39,163.33

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59}

01

38,108.96

1,054.37

39,163.33

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9,651.17

0.00

9,651.17

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30]

10.01

7,067.03

-5.75

7,061.28

Salarii de baza

10.01.01

5,715.25

-7.75

5,707.50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

445,00

-1.70

443.30

Alte sporuri

10.01.06

435.98

3.32

439.30

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013

Influente (+A)

Prevederi cf. rectificării

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

441.28

-0.77

440.51

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatli

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de ta locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

29.52

1.15

30.67

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

626.00

7.50

633.50

Tichete de masa *)

10.02.01

626.00

7.50

633.50

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la focul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10,03,06)

10.03

1,958.14

-1.75

1,956.39

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1,494.99

-1.19

1,493.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

35.26

0.00

35.26

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

367.66

-0.50

367.16

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20.00

-0.13

19.87

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

40.23

0.07

40.30

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

28,457.79

1,054,37

29,512.16

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,640.00

225.00

1,865.00

Furnituri de birou

20.01.01

70.00

30.00

100.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

80.00

80.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

865.00

25.00

890.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

180.00

10.00

190.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30.00

10.00

40.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

10.00

Transport

20.01.07

15.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

70.00

70.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200.00

50.00

250.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

120.00

100.00

220.00

Reparații curente

20.02

600.00

0.00

600.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02}

20.03

600.00

19.37

619.37

Hrana pentru oameni

20.03.01

600.00

19.37

619.37

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

24,727.79

650.00

25,377.79

Medicamente

20.04.01

23,032.14

550.00

23,582.14

Materiale sanitare

20.04.02

360.00

0.00

360.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

Reactivi

20.04.03

1,200.00

50.00

1,250.00

Dezinfectant!

20.04.04

135.65

50.00

185.65

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20,05

220.00

100.00

320.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

200.00

100.00

300.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

10.00

Deplasați interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

30.00

10.00

40.00

Ce rceta re-dezvol ta re

20.10

0.00

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

40.00

40.00

Protecția muncii

20.14

30.00

30.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

550.00

50.00

600.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-vîata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Drestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri sl servicii

20.30.30

550.00

50.00

600.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40,03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI CF. HCL 451/29.11.2013

Influente (+/-)

Prevederi cf. rectificării

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57,02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59,11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA Ti EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,505.72

0.00

1,505.72

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56,16+56.17+56.1S)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,505.72

0.00

1,505.72

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

71

1.505.72

0.00

1,505.72

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

71.01

1.340.72

0.00

1.340.72

Construcții

71.01.01

241.00

0.00

241.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1,099.72

0.00

1,099.72

Mobilier, aparatură birotică șt alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

165.00

165.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: IQ