Hotărârea nr. 492/2013

Hotãrârea nr. 492 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 492 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si a consilierilor Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu si Silviu Sorin Constantin, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2013;

Având in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 Legea privind bugetul de stat pe anul 2013, precum si a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (4) lit. a, art. 45, alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001-republicată si actualizata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aproba dimunarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești si Direcția economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederilor prezentei hotarari.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013^^Contrasemnează Secretar Oana Cristina Iacob

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea dimunuarii bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești, pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 131/2013, la nivelul sumei de 3.433,5 mii lei.

Prezenta este impusa de prevederile ca urmare a art. 49, alin. 12 din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010-pentru modificarea si completarea Legii 273/2006-privind finanțele publice locale, se impune ca sumele prevăzute in buget la bunuri si servicii si cheltuieli de capital sa fie diminuate cu suma de 212,85 mii lei.

Fata de bugetul venituri si cheltuieli pe anul 2013 aprobat inițial propunem dimunuarea următoarelor capitole după cum urmeaza:

-diminuarea cheltuielilor bunuri si servicii cu suma de 200 mii lei

-diminuarea cheltuieli de capital cu suma de 12,85 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea diminuării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

PRIMAR,

fufiah Badescu

Comisia de buget fmantefcontrol, administrarea domeniului public si.

studii, strategii si prognoze:


Alexandru Paul

Ionut Cristian fonescu

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin Constantin,


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești, pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 131/2013, la nivelul sumei de 3.433,5 mii lei.

Prezenta este impusa de prevederile ca urmare a art. 49, alin. 12 din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010-pentru modificarea si completarea Legii 273/2006-privind finanțele publice locale, se impune ca sumele prevăzute in buget la bunuri si servicii si cheltuieli de capital sa fie diminuate cu suma de 212,85 mii lei.

Fata de bugetul venituri si cheltuieli pe anul 2013 aprobat inițial propunem dimunuarea următoarelor capitole după cum urmeaza:

-diminuarea cheltuielilor bunuri si servicii cu suma de 200 mii lei

-diminuarea cheltuieli de capital cu suma de 12,85 mii lei. După diminuarea bugetului acesta se prezintă astfel:

A.Venituri totale in suma de :3.220,65 mii lei formate din :

-venituri proprii

-transferuri de la bugetul local

B.Cheltuieli totale in suma de : 3.220,65 mii lei formate din :

133,5 mii lei

3.087,15 mii lei

-cheltuieli cu personalul

-bunuri si servicii

2.836,78 mii lei

336,72 mii lei

-cheltuieli de capital

47,15 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


Contabil sef,

Emilia LupuVIZAT

Primăria Municipiului Ploiești


Direcția Economica

Director Executiv


Direcția Administrație Publica

Juridic- Contencios Contracte


JUDEȚUL PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTI


ANEXA 1


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATEI

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 201DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere bugetara aprobata

JP^edere =tfSgetara rectificată

TOTAL VENITURI - din care:

3,433.50

-212.85

3,220.65

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

3,373.50

-200.00

3,173.50

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, spotive

33.10,19

133.50

133.50

Donații si sponsorizări

37.10,01

0.00

0.00

Varsamînte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37,10.03

-60.00

12.85

-47.15

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3,300.00

-212.85

3,087,15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

60.00

-12.85

47.15

Venituri din secțiunea de funcționare

37,10.04

60.00

-12.85

47.15

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,433.50

-212.85

3,220.65

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,373.50

-200.00

3,173.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,373.50

-200.00

3,173.50

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,836.78

0.00

2,836.78

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10.01.16+10.01,30)

10.01

2,230.78

0.00

2,230.78

Salarii de baza

10.01,01

1,820,78

1,820,78

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

160.00

160.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10,01.08

X

X

Prima de vacanta

10,01,09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

250,00

250.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale In bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10,03

606,00

0,00

606,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

455.00

455,00

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

10.00

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

103,00

103.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

21.00

21.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17.00

17.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

536.72

-200.00

336.72

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20,01

378.50

-108.78

269.72

Furnituri de birou

20.01.01

5.50

-3.90

1.60

Materiale pentru curățenie

20,01.02

9.00

-3.90

5.10

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

-30.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

-20,00

10.00

Carburanți si lubrlfianti

20.01.05

15.00

-7,00

8.00

Piese de schimb

20,01,06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

-25.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

114.00

-8,00

106.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100.00

-10.96

89.02

Reparații curente

20.02

O.OC

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere bugetara aprobata

Influente

Prevedere -^.bugetara 4ecțîfidata

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

o.oo

ir\. f w

Hrana pentru oameni

20.03.01

1 O '

Hrana pentru animale

20.03.02

Wl feojo

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

'0.00

/o“$30

Medicamente

20.04.01

>00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

0.00

10.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

70.00

-30.00

40.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

70.00

-30.00

40.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

-3.00

2.00

Protecția muncii

20.14

15.00

15.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

58.22

-58.22

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol sl reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului Instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

58.22

-58.22

0.00

TITLUL HI DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

iiiUjl vi iRansi-EHUH! IN THE URII AU A'LE ADMINISTRA HEI PUBLICE (C65 fii 011

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

11TEUL X ATTE CHELTUI EU' (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81}

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate In anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

60.00

-12.85

47.15

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51,02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o.oc

o.oc

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere bugetara aprobata ;

Influente

(+/.)

V-     --»

Prevedere bugetara ■rectificată

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0 00

'V \

* | 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

60.00

47.15

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

60. oa

: -12.85

47.15

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

G.y    47.15

Construcții

71.01.01

< /Va frV1-1 o r; i

r       0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

60.00

-12.85

47.15

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData: