Hotărârea nr. 491/2013

Hotãrârea nr. 491 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploieşti "I.L.Caragiale"

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                               A ■ sX^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 491 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale"

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu și Silviu Sorin Constantin, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești „I.L.Caragiale”, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale”;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și în temeiul Ordonanței de Urgență nr 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești și ale Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale” se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 19 decembrie 2013
Președinte de^sedj

Iulian Boloc

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești ’T.L.Caragiale”

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost rectificat în conformitate cu prevederile Legii 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 16.12.2013 si previziunile până la sfârșitul anului, precum și în baza prevederilor art. 49 alin. (12) conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...” se impune ca sumele prevăzute la bunuri și servicii să fie diminuate până la o valoare la care să poată fi finanțată.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar,

Alexandru Paul

Ionuț Cristia

Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălina Bozianu vRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultura a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale"

La rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere realizările la 16.12,2013 si previziunile până la sfârșitul anului, precum și în baza prevederilor art. 49 alin. (12) conform căruia “în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea ...se prezintă execuția bugetului cu scopul redimensionărilor cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, ...” se impune ca sumele prevăzute la bunuri și servicii să fie diminuate până la o valoare la care să poată fi finanțată.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură a Municipiului

Ploiești "I.L. Caragiale", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 445/2013, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

870,40 mii lei

800,00 mii lei

46,00 mii lei

24,40 mii lei

870,40 mii lei

275,35 mii lei

595,05 mii lei


  • -  subvenție de la bugetul local

  • -  venituri din activitatea proprie

  • -  sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

  • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt in suma de 795,40 mii lei

- subvenție de la bugetul local                  725,00 mii lei

  • -  venituri din activitatea proprie

  • -  sponsorizări

46,00 mii lei

24,40 mii lei

Sumele primite de la bugetul local sub formă de subvenție se diminuează cu 75,00 mii lei.

Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt în sumă de 795,40 mii lei, astfel:

1. La titlul II „Bunuri și servicii” apare o influeță negativă de - 75,00 mii

lei, cheltuielile cu bunuri si servicii pe articole si alineate suporuand/^fluențeȚ negative în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră' lje^ are în derulare si acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal. ff$f care intenționăm să le desfășurăm până la finele anului, astfel:                     J

-20.01.03 “încălzit, iluminat și forța motrică” -3.00 mii lei

20.01.09 “Mater. si pest. serv, cu caret, funcț. ” - 38.00 mii lei

20.01.30 “Alte bunuri si servicii ptr intretinere si funcționare” - 2.00 mii lei

20.06.01 “Deplasări în străinătate” -1.00 mii lei

20.13 “Pregătire profesională ” -3.00 mii lei

20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” -28.00 mii lei.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate.


DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECTOR EXECUTIV,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Albu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICP1UL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE AN^LiOlfc^.   .

orii linei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2013

NFLUENTI

(+,-)

SUG RECT

2013

Venituri proprii

33.10.17

46,00

0,00

46,00

|                   Donații si sponsorizări

37.10.01

24,40

0,00

24,40

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

800,00

-75,00

725,00

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

870,40

-75,00

795,40

Veniturile secțiunii de funcționare

870,40

-75,00

795,40

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

870,40

-75,00

795,40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

870,40

-75,00

795,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF-

01

870,40

-75,00

795,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

275,35

0,00

275,35

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30

10.01

227,15

0,00

227,15

Salarii de baza

10.01.01

171,00

0,00

171,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

56,15

0,00

56,15

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.3

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

48,20

0,00

48,20

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

36,00

0,00

36,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1,00

0,00

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9,00

0,00

9,00

v.oiiLi luuiii uc asiguiaij penii crauuiuuiiie ue munca si uuir

___

10.03.04

0,60

. 0,00

0,60

ri unu uc asiguiajte ue viata piaiiLe-ue angajaLui peniiu

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,60

0,00

1,60

Contribuții la-Fondul de garantare a creanțelor salariate

10.03-4)7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09

20

595,05

-75,00

520,05

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

451,80

-43,00

408,80

Furnituri de birou

20.01.01

4,50

0,00

4,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3,50

0,00

3,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

19,00

-3,00

16,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1,00

0,00

1,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,00

0,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

0,00

12,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

351,80

-38,00

313,80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

53,00

-2,00

51,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2013

NFLJJE^l

țdjS^ECT

Hrana pentru animale

20.03.02

'A*

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

pa »■»»

/OțpO’

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.'

20.05

40,60

Uniforme si echipament

20.05.01

_

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Ml

N-VsX

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,60

oxfr

40,60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,50

-1,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,00

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

1,00

■ -1,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3,00

-3,00

0,00

Protecția muncii

20.14

3,60

3,60

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritat:

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.2'

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.

20.30

92,55

-28,00

64,55

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

2,00

Chirii

20.30.04

62,40

0,00

62,40

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției public

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

28,15

-28,00

0,15

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.(

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 Ia 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Auuveiiin-peniru compensarea cresiernor--------------

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2013

NFLUENTI

(

SUG RECT

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (codSl.Ol)

51

0,00

(1+

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01

51.01

0,00

p 0,00

’+kv *

%+'o,op^

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații interna

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrin

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru institut» si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.(

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.0

81.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TimTirvi i                       ——--

ahiv/Iiivictd atiftdtiih irr //.«a ci

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

iiuut viu rroicciecujinaniare atn ronaurnexierne    ~~

nerambursabile (FEN) postaderare (cod56.01 la 56.05+cod M 7)7-+-<A /ÎĂÎ4--Î/Π                7 7+^A

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2013

NFLUENTI

BUG RECT

^2A13

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

(/ « R

.xc’)/ \ *

< r ’'.W     |

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

V A-

Vv

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZERAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a municipiului Ploiești “I. L. Caragiale si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData: