Hotărârea nr. 489/2013

Hotãrârea nr. 489 privind acordarea, Post-Mortem, a Titulului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, Profesorului-Emerit Nicolae Boaru

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 489


PRIVIND ACORDAREA, POST-MORTEM,

A TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PROFESORULUI-EMERIT NICOLAE BOARU

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Bădescu și a domnilor consilieri Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, George Botez, Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristian Ganea, Costel Horghidan, Ionuț Ionescu, Adrian Lupu, Constantin Minea, George Pană, Râul Petrescu, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Gheorghe Sîrbu, Marilena Stanciu, Radu Socoleanu, Iulian Teodorescu, Răzvan Ursu, Robert Vîscan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, Compartimentul Organizare Evenimente, în vederea susținerii propunerii de atribuire, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești profesorului emerit Nicolae Boaru, fost director al Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga”;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. 8, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic: Se conferă, post-mortem, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești profesorului emerit Nicolae Boaru, fost director al Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga”, pentru substanțiala contribuție adusă la îmbogățirea vieții culturale autohtone, precum și pentru promovarea imaginii municipiului Ploiești în țară și în lume.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA, POST-MORTEM, A TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PROFESORULUI-EMERIT NICOLAE BOARU

în viața culturală a oricărui oraș, alături de teatru, filarmonică sau alte instituții de acest gen, bibliotecile reprezintă un reper care nu poate fi, nicidecum, ignorat. Este și cazul bibliotecii „Nicolae Iorga” care și-a câștigat, de-a lungul timpului, un binemeritat renume, atât prin activitatea desfășurată aici, cât și prin intermediul celor care, cu profesionalism, devotament și dăruire au reprezentat-o.

Profesorul Nicolae Boaru, venit la cârma acestei instituții din ianuarie 1998, s-a pliat, încă de la început, cu ușurință, mai ales spre problemele de relație ale bibliotecii cu alte instituții de profil. Experiența la catedră, ca profesor de limba și literatură română, la licee de renume precum Mihai Viteazul sau Nichita Stănescu, i-a folosit foarte mult, disciplinându-i munca, lărgindu-i orizontul și acomodându-1 cu exigențele generației mai tinere, pe care a reușit s-o înțeleagă și s-o sprijine.

Cultura sa bogată, specifică unui adevărat cărturar, precum și discursul fluent și bine argumentat l-au plasat rapid în rândul celor mai prezente, mai fascinante și mai prețuite personalități ale orașului. Debordând de energie, se împarte, zilnic, între Bibliotecă, emisiuni radio sau TV și activități redacționale. Scrie mult, aplicat, cu o finețe și acuratețe care nu scapă neremarcate chiar de personalități ale lumii literare.

Această bucurie a scrisului îl îndeamnă, permanent, să îmbine speculația profundă, academică, cu ironia ascuțită, care i-a devenit, dealtfel, de-a lungul timpului, o adevărată emblemă. Viața sa au fost cărțile. Nu s-a simțit bine decât în mijlocul lor și, deopotrivă, a creatorilor acestora. Aici își dă adevărata măsură, alături de Nicolae Breban, Eugen Simion, Alex Ștefanescu, Fănuș Neagu sau alte nume mari ale literaturii.

Activitatea literară nu îl împiedică, însă, să aibă și alt gen de preocupări, cum ar fi cele legate de zona administrativă. Sub directoratul său, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” devine un adevărat reper al vieții culturale locale. Astfel, de-a lungul anilor, cât a fost la conducerea acesteia, instituția și-a îmbogățit substanțial fondul de carte, Nicolae Boaru fiind, ca nimeni altul, un achizitor de veritabile valori, adesea chiar de rarități.


Eforturile sale nu rămân neremarcate, motiv pentru care este invițât, ad alături de reprezentanții altor instituții, să promoveze Ploieștiul și expozițiile sau târgurile organizate la Strassbourg, Bruxelles sau Roma.

Dacă ar mai fi trăit, cu siguranță, profesorul Nicolae Boaru ar ma multe de spus: în scris, în cadrul colocviilor sau simpozioanelor, în fața camerelor TV sau, de ce nu, la catedră. Rămân, însă, sutele de articole, editorialele, cărțile, emisiunile radio sau TV, cele care atestă, mai presus de orice, valoarea incontestabilă a celui care a fost un intelectual, prin excelență, și pe carerPloieștiul este mândru să-l adauge în rândul Cetățenilor săi de Onoare.t, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sportDIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE


RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA, POST-MORTEM, A TITLULUI DE CETĂȚEAN DE ONOARE PROFESORULUI-EMERIT NICOLAE BOARU

Profesorul Nicolae Boaru se naște la 28 decembrie 1949, la Ploiești. Pasiunea pentru studiu se manifestă încă din copilărie iar seriozitatea, rigoarea și tenacitatea îl recomandă pentru unul din cele mai de seamă licee ploieștene -Mihai Viteazul, pe care îl absolvă cu calificative maxime.

Talentul și înclinația pentru studiul limbii și al literaturii române, în mod special, își vor pune, decisiv, amprenta asupra personalității sale. Nu ezită când alege să-și desăvârșească studiile în acest domeniu, urmând Facultatea de Litere, din București, secția română-franceză, până în anul 1972.

Cariera didactică, pentru care s-a pregătit asiduu, în timpul facultății, și-o începe pe meleagurile natale, la Filipeștii de Pădure și Mănești. Se remarcă, însă, prin modul inedit și eficient prin care insuflă elevilor săi dragostea pentru limba română astfel încât, în perioada 1988 - 1992 întregește echipa profesorală de elită a liceului Mihai Viteazul din Ploiești unde este, dealtfel, și director, timp de 3 ani.

Ca o predestinare, își continuă cu multă pasiune și dăruire cariera de profesor, începând cu anul 1992, la liceul care poartă numele unuia din cei mai mari poeți români - Nichita Stănescu. Este locul unde întreaga sa știință de carte, tot ceea ce acumulase pe parcursul anilor de studiu rodește, parcă, iar rezultatele pe care le obține, prin elevii săi, nu fac decât să ateste nivelul înalt al pregătirii sale.

Activitatea didactică este, însă, doar o componentă a activității curente. Profesorul Nicolae Boaru citește și scrie cu o frenezie proprie unui adevărat cărturar. Dragostea pentru literatura română, în special, pentru prozatorii și poeții de geniu ai României îl stimulează și-1 motivează permanent, astfel încât îl regăsim, din ce în ce mai des, în paginile revistelor de specialitate, ca semnatar al prefețelor cărților unor autori intrați deja în circuitul public al valorilor culturale autohtone sau în fața camerelor TV, ca realizator al emisiunilor de gen.

Este o prezență permanentă a manifestărilor culturale, de orice gen, organizate atât de instituțiile de profil locale cât și la nivel național. Talentul oratoric, emblematic dealtfel lui Nicolae Boaru, ironia ascuțită, profunzimea ideilor și acuratețea expunerii acestora îl detașează, net, în lumea culturală prahoveană, astfel încât numirea sa, ca director al Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga”, în anul 1998, vine ca un fapt firesc, ca o dovadă reală a calităților sale.

/Z '

Așezământul cultural de primă mărime a județului devine, astfel'           \

doua sa casă. Este locul în care prolificul autor de eseuri, editoriale, artele și alte felurite scrieri își pune amprenta prin tot ceea ce face. îmbuogățd^^^. semnificativ, fondul de carte, este unul dintre primii directori de bibliotâ^iiri^&^-care reușește informatizarea acesteia și, nu în ultimul rând, găzduiește în gcnerp|ufT^j spațiu creat de arhitectul Toma T. Socolescu evenimente literare unice, atâfprirT tematica aleasă cât și prin invitații de seamă care l-au onorat cu prezența.

Dinamismul lui este molipsitor. Fiind foarte apreciat, a devenit oaspete de onoare în multe lăcașuri de cultură din țară și din străinătate (Italia, Germania, Franța, Republica Moldova, unde, la Chișinău, de pildă, a înființat o filială a bibliotecii prahovene, cu donații de cărți care promovează românismul și ideea de unire).

Trecerea sa în neființă, la numai 63 de ani, a însemnat o pierdere fără egal pentru viața culturală prahoveană. Atribuirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului, post mortem, nu face decât să gireze prețuirea și recunoștința pe care întreaga comunitate ploieșteană i-o datorează.

Director Executiv Milena Andreia Perpelea

întocmit: Consilier, Liliana Iliescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ,

TINERET ȘI SPORT

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului emerit Nicolae Boaru

și a emis:

Data:
SECRETAR, Cristian Dumitru