Hotărârea nr. 488/2013

Hotãrârea nr. 488 privind repartizarea de locuinte sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 488 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pana, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 380 / 31 octombrie 2012, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 13/30 ianuarie 2013, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă repartizarea unităților locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

1.(2) Persoanele îndreptățite au obligația ca în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri să se prezinte în vederea semnării contractelor de închirire.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Anexă

La Hotărârea nr:_________

STR. AL. CĂTINEI, NR. 5, BL. 27A       ZZ ' ■.

--------------"------1—'—---1------1---- Zro          .

.AL/--, •,

Nr. crt.

Nr. cameră

Observații oSiFZ

1.

1, formată din o cameră în suprafață de 10,3 m.p și dependințe în folosință comună.

Nae Ortensia, poziția numărul 7 în Lista%t^=§r=âiffea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

2.

23, formată din o cameră în suprafață de 10,3 m.p și dependințe în folosință comună.

Scarlat Daniela, poziția numărul 4 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

3.

51, formată din o cameră în suprafață de 20,6 m.p și dependințe în folosință comună.

Tudor Mihai Irinel, poziția numărul 6 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

4.

60, formată din o cameră în suprafață de 20,6 m.p și dependințe în folosință comună. ...........

Oprea Vasilica, poziția numărul 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

STR. MIHAIBRAVU, NR. 231

Nr. crt.

Nr. cameră

Observații

1.

6, formată din o cameră în suprafață de 20 m.p și dependințe în folosință comună.

Drăgan Mădălina Isabela, poziția numărul 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

2.

32, formată din o cameră în suprafață de 20 m.p și dependințe în folosință comună.

Goidoș Tiberiu Adrian, poziția numărul 5 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

STR. RAFOV, NR. 2K

Nr. crt.

Nr. cameră

Observații

1.

6, formată din o cameră în suprafață de 13 m.p și dependințe în folosință comună.

Cristescu Maria, poziția numărul 9 din Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe                    z

Viceprimar, v-4^' Râul Alexandru Petrescu

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se află un număr de 7 unități locative libere de contract situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale situate in str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, str. Mihai Bravu, nr. 231 si str. Râfov, nr. 2K.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 1 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Nae Ortensia. Locuința socială a devenit liberă în urma mutării familiei Cincan Petre în camera 20 din același imobil. Numita Nae Ortensia s-a născut în Ploiești, în data de 11.08.1978, locuiește împreună cu cei doi copii minori Nica Ștefania Fabiola, în vârstă de 6 ani și Nae Maria, în vârstă de 13 ani. Facem precizarea că minora Nae Maria este încadrată în grad de handicap accentuat. Veniturile familiei se compun din indemnizația de handicap, în valoare de 863 lei și alocații, în valoare de 126 lei. Doamna Nae ocupă poziția numărul 7 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.


Denisa Elena, în vârstă de 18 ani. Facem precizarea că d-nâ


Unitatea locativă numărul 23 situată în Ploiești, str. Al. Cătinel, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Scarlat Daniela. Unitatea locativă a devenit JihSFîîn^urma decesului chiriașei, Ungureanu Margareta. Numita Scarlat Daniela s-a, nășcUC.În Ploiești, în data de 13.10.1962, locuiește împreună cu fii^șa,>puțnița '^jfte Scanat Daniela' ^sre încadrată în grad de handicap mediu. Veniturile familiei se cotoum-dm gețisia'și indemnizația de handicap ale d-nei Scarlat, în valoare de 383 lei' ^'ăWXS'^arlat  ocupă poziția numărul 4 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru


locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 51 situată în Ploiești, str. Al. Cătinel, nr. 5, bl. 27A,

compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Tudor Mihai Irinel. Unitatea locativă a devenit liberă în urma

renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Lăzărescu Justin Marius. Numitul Tudor Mihai Irinel s-a născut în corn. Brăiești, jud. Buzău, în data de 02.11.1970, locuiește împreună cu soția sa, Tudor Mariana, în vârstă de 45 ani și fiica sa, numita Tudor Maria Cristina, în vârstă de 8 ani. Facem precizarea că minora, Tudor Maria Cristina, este încadrată în grad de handicap grav. Veniturile familiei se compun din salarii, în cuantum de 1554 lei și alocația minorului, în valoare de 84 lei. Dl. Tudor ocupă poziția numărul 6 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 60 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A,

compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Oprea Vasilica. Unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către fostul chiriaș, Răducanu Georgeta. Numita Oprea Vasilica s-a născut în Ploiești, în data de 27.05.1962, locuiește împreună cu fiul său, numitul Oprea Costin, în vârstă de 14 ani. Facem precizarea că susnumita, este încadrată în grad de invaliditate. Veniturile familiei se compun din pensia d-nei Oprea, în valoare de 333 lei și alocația, în cuantum de 42 lei. Dl. Oprea ocupă poziția numărul 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale. Unitatea locativă numărul 6 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 20 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Drăgan Mădălina Isabela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării fostei chiriașe, Drăghici Violeta. D-na Drăgan Mădălina Isabela s-a născut în Ploiești, în data de 03.08.1974, locuiește împreună cu concubinul său, Constantin Sorin și fiul lor, minorul Constantin Sorin Gabriel, în vîrstă de 9 ani. Facem precizarea că minorul este încadrat în grad de handicap mediu. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Drăgan, în valoare de 561 lei și alocație, în cuantum de 168 lei. Doamna Drăgan ocupă poziția numărul 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Unitatea locativă numărul 32 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 20 mp. și dependințe în folosință comună,

d-lui Gaidos Tiberiu Adrian; unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului chiriașei, Prisăcaru Vasilica. Dl. Gaidoș s-a născut în Ploiești, în data de 09.03.1960, locuiește singur și este încadrat în grad de handicap gray.--Veniturile se compun din pensie și indemnizație handicap în valoare de 730 lei. Dl. Gaidoș ocupă poziția numărul 5 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.                                                    y              " i

- Unitatea locativă numărul 6 situată în Ploiești, str. Râfov, nr. 2K, compusă din o cameră în suprafață de 13 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Cristescu Maria; unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Zerbes Victor. D-na Cristescu s-a născut în orașul Mizil, jud. Prahova, în data de 31.05.1959, locuiește singură și este încadrată în grad de handicap accentuat. Veniturile se compun din pensie și indemnizație handicap, în valoare de 864 lei. D-na Cristescu ocupă poziția numărul 9 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR

Ion Da


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR,


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe socj

In exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 20Qr4republicJiț^ șP zztă Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate ctuk^e" " „—sar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințeleWfc.îale^-- ’

actualizată < cadrul necesar


Potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privina^tfdi^ele.^rini4 locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unompfe.^^ț^sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 30.01.2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2013.

In acest moment în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se află un număr de 7 unități locative libere de contract situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale situate in str. Al. Cătinel, nr. 5, bl. 27A, str. Mihai Bravu, nr. 231 și str. Râfov, nr. 2K.                                                                                      =

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații a analizat situația locativă și social - economică a solieitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2013, a formulat următoarele propuneri de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 1 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Nae Ortensia. Locuința socială a devenit liberă în urma mutării familiei Cincan Petre în camera 20 din același imobil. Numita Nae Ortensia s-a născut în Ploiești, în data de 11.08.1978, locuiește împreună cu cei doi copii minori Nica Ștefania Fabiola, în vârstă de 6 ani și Nae Maria, în vârstă de 13 ani. Facem precizarea că minora Nae Maria este încadrată în grad de handicap accentuat. Veniturile familiei se compun din indemnizația de handicap, în valoare de 863 lei și alocații, în valoare de 126 lei. Doamna Nae ocupă poziția numărul 7 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 23 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din o cameră în suprafață de 10,3 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Scarlat Daniela. Unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului chiriașei, Ungureanu Margareta. Numita Scarlat Daniela s-a născut în Ploiești, în data de 13.10.1962, locuiește împreună cu fiica sa, numita Petre Denisa Elena, în vârstă de 18 ani. Facem precizarea că d-na Scarlat Daniela este încadrată în grad de handicap mediu. Veniturile familiei se compun din pensia și indemnizația de handicap ale d-nei Scarlat, în valoare de 383 lei. Doamna Scarlat ocupă poziția numărul 4 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 51 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Tudor Mihai Irinel. Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Lăzărescu Justin Marius. Numitul Tudor Mihai Irinel s-a născut în corn. Brăiești, jud. Buzău, în data de 02.11.1970, locuiește împreună cu soția sa, Tudor Mariana, în vârstă de 45 ani și fiica sa, numita Tudor Maria Cristina, în vârstă de 8 ani. Facem precizarea că minora, Tudor Maria Cristina, este încadrată în grad de handicap grav. Veniturile familiei se compun din salarii, în cuantum de^LâM. lei și

    alocația minorului, în valoare de 84 lei. Dl. Tudor ocupă poziția numărul 6 înLista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.  • -  Unitatea locativă numărul 60 situată în Ploiești, str. Al. Călinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință' comună, d-nei Oprea Vasilica. Unitatea locativă a devenit liberă în urma eliberării acesteia de către

■                                           •                                        'N '      ■    •         »

fostul chiriaș, Răducanu Georgeta. Numita Oprea Vasilica s-a născut în Ploiești, în data de 27.05.1962, locuiește împreună cu fiul său, numitul Oprea Costin, în vârstă de 14 ani. Facem precizarea că susnumita, este încadrată în grad de invaliditate. Veniturile familiei se compun din pensia d-nei Oprea, în valoare de 333 lei și alocația, în cuantum de 42 lei. Dl. Oprea ocupă poziția numărul 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 6 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 20 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Drăgan Mădălina Isabela; unitatea locativă a devenit liberă în urma evacuării fostei chiriașe, Drăghici Violeta. D-na Drăgan Mădălina Isabela s-a născut în Ploiești, în data de 03.08.1974, locuiește împreună cu concubinul său, Constantin Sorin și fiul lor, minorul Constantin Sorin Gabriel, în vîrstă de 9 ani. Facem precizarea că minorul este încadrat în grad de handicap mediu. Veniturile familiei se compun din salariul d-nei Drăgan, în valoare de 561 lei și alocație, în cuantum de 168 lei. Doamna Drăgan ocupă poziția numărul 8 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 32 situată în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 231, compusă din o cameră în suprafață de 20 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Gaidoș Tiberiu Adrian; unitatea locativă a devenit liberă în urma decesului chiriașei, Prisăcaru Vasilica. Dl. Gaidoș s-a născut în Ploiești, în data de 09.03.1960, locuiește singur și este încadrat în grad de handicap grav. Veniturile se compun din pensie și indemnizație handicap în valoare de 730 lei. Dl. Gaidoș ocupă poziția numărul 5 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

  • -  Unitatea locativă numărul 6 situată în Ploiești, str. Râfov, nr. 2K, compusă din o cameră în suprafață de 13 mp. și dependințe în folosință comună, d-nei Cristescu Maria; unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fostul chiriaș, Zerbeș Victor. D-na Cristescu s-a născut în orașul Mizil, jud. Prahova, în data de 31.05.1959, locuiește singură și este încadrată în grad de handicap accentuat. Veniturile se compun din pensie și indemnizație handicap, în valoare de 864 lei. D-na Cristescu ocupă poziția numărul 9 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2013 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.                      ,

Consilieri,George Pană J Marcian Cosma

Robert lonuț Vise Daniel Puiu Neagt

Râul Alexandru Petrescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale

și a constatat:

PREȘEDINTE,

George Pană

SECRETAR, Mărci osma