Hotărârea nr. 487/2013

Hotãrârea nr. 487 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativã cu destinatia de locuintã de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 487


privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativâ cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuț Viscan, Daniel Puiu Neagu și Râul Alexandru Petrescu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f) și art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, pe o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAR®*, Serviciul Locuințe Sociale și Ajutoare încălzire Locuințe

%. '7;. .______.

Viceprimar^A


RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Potrivit art. 43 din Legea nr, 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela, această familie locuind într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Familia Dicu este compusă din șapte persoane, după cum urmează:

  • -  Dicu Daniela Mihaela, născută în Ploiești, jud. Prahova la data de 03.12.1973, posesoare a C.I, seria P.H nr. 891852,

  • -  Răducanu Gabriel, concubin, în vârstă de 39 ani,

  • -  Dicu Ionuț Dragoș, în vârstă de 16 ani,

  • -  Dicu Iuliana Carmen, în vârstă de 13 ani,

  • -  Dicu Mihaela Georgiana, în vârstă de 12 ani,

  • -  Dicu Diana Gabriela, în vârstă de 9 ani,

  • -  Dicu David Andrei, în vârstă de 8 ani.

Prin Sentința Civilă nr. 6228  /  27.05.2009 s-a dispus evacuarea

necondiționată a acestei familii din imobilul situat in str. Industriei, nr. 2, imobil care a făcut obiectul legilor proprietății.

Singurele venituri ale familiei se compun din alocațiile copiilor în valoare de 210 lei.

Cu privire la starea de sănătate precizăm faptul că membrii familiei sunt aparent sănătoși.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale, a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungireincazuri ...

temeinic justificate.

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată Legea ț locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contract de închiriere cu această familie, pentru o/ perioadă de șase luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat situația economico - socială în care se găsește această familie și a apreciat că în timpul scurs de la data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se află aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema lor constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești; punctul de vedere al Comisiei se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.

Față de cele prezentate anterior propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR GENERAL,ȘEF SERVICIU,

Ovidiu BădulescuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

AVIZAT

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE

PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR,


EXPUNERE DE MOTIVE

•r


privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

-                                              Ti/

în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001. republicată, și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și îm'^onTOfmik^^ legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind, .locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.                      "~ T

La sfârșitul anului 2010 autoritatea publică locală se confrunta cu o problemă socială deosebit de gravă, reprezentată de cazul familiei Dicu Daniela Mihaela. Familia Dicu a fost evacuată din imobilul revendicat și restituit foștilor proprietari, situat în str.

Industriei, nr. 2 și locuia într-o locuință improvizată amplasată pe domeniul public, sub podul de la Gara de Sud, în condiții igienico - sanitare improprii, constituind pericol atât pentru sănătatea membrilor familiei, cât și pentru mediu înconjurător.

Aceasta familie este compusă din șapte persoane, din care cinci sunt minori. Singurele surse de venit ale familiei Dicu le reprezintă alocațiile minorilor, in valoare de 210 lei.

Pentru a veni în sprijinul acestei familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 / 28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale a repartizat unitatea locativă 45 din imobilul cu destinația de locuințe sociale situat in str. Rafinorilor, nr. 13, familiei Dicu Daniela Mihaela, pentru o perioadă de șase luni cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, s-a întrunit și a apreciat că în timpul scurs de Ia data încheierii contractului de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a îmbunătățit, problema acestei familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești, motiv pentru care confirmam și avizam prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de această situație propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectului de hotărâre alăturat.


Consilieri,


George Pană

Marcian Cosma

Robert Ionuț Vischn C Daniel Puiu Neagu Râul Alexandru Petrescu


Către Consiliul Local Ploiești

In atentia d-ului primar Iulian Badescu


Stimate domnule primar si onorat Consiliu Local,

Subsemnatul Gheorghe Sirbu, in calitate de consilier local al municipiului Ploiești, din partea PDL, va aduc la cunoștința ca îngrădirea dreptului proprietarilor de apartamente, tip condominiu, cu privire la debransare este o practica abuziva din parte SC Dalkia Termo Prahova SRL.

Potrivit Legii 326/2006, art 30 alin. 2 lit a), b) si c) proprietarul unui apartament racordat la furnizorul de energie termica se poate debransa daca întrunește 3 condiții cumulative. Cunoaștem faptul ca Dalkia Termo Prahova se prevalează de HCL 318/2007, art.246 lit a), c), d), e) si f) care stabilește mai multe condiții cumulative. Aceste condiții constituie un abuz si incalca Legea 325/2006.

Menționez ca art. 246 lit. e( imobilul sa nu faca parte din zona protejata a SACET) îngrădește din start orice dorința de debransare, știut fiind faptul ca toate imobilele tip condominium din Ploiești fac parte din zona protejata a SACET.

In conformitate cu legislația romaneasca si europeana, legea este material care se aplica, iar in aceste condiții, HCL 318/2007 devine caduca, fiind chiar abuziva.

Având in vedere aceste considerente va rugam sa susțineți cetățenii Ploiestiului care dioresc sa se debranseze după propria lor dorința, cu condițiile impuse de Legea 325/2006 si stopam practicile abuzive.

Stimati colegi si domnule primar, va propun sa modificam HCL 318/2007 si sa o punem in acord cu Legea 325/2006, pentru a inlatura abuzurile furnizorului de energie termica împotriva ploiestenilor care doresc sa se debranseze. De asemenea, solicit ca destinația Comisiei constituite in baza HCL 310/2013 sa fie aceea de a găsi soluții de procedura pentru simplificarea procedurii de debransare, conform legii si nu de îngrădire a ei.

Anexam articolele de lege si HCL invocate pentru o mai buna înțelegere a punctului de vedere exprimat.

Data <2/ //.

Cu deosebita considerație,


Gheorghe Sirbu- Consjjter Lc/cal PDL

Legea 325/2006

Protecția utilizatorului de energie termică

Art. 30.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condomîniu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

  • a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;

  • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;

  • c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.

RT. 246 ^conectările individuale ale unor apartamente situate in imobile de locuit lip bloc - condominif alimentate energic termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza numai cu deplinirea următoarelor condiții cumulative:

sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentant ului șal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate in condominiu, cu ordul furnizorului;

sa existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinație de locuința sau cu alta destinație cu care ce! re dorește debransarea are pereți comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu bransarea si cunosc influentele debranșarii asupra condițiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le tin in proprietate;

sa existe documentația tehnica prevăzută Ia art. 254 lit. g);

solicitantul saaiba montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care Je consuma, in cazul in re continua sa folosească spațiul pe care îl are in proprietate, după debransare.

imobilul respecti v sa nu faca parte din 2ona protejata a SACET ;

sa se probeze faptul ca prin debransare nu va fi afectat imobilul respectiv si instalațiile dc alimentare cn ergie termica din punct de vedere hidraulic si termic :

deconectarea sa aiba loc doar la nivelul condominiului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII                  Ă:.

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

și a constatat: