Hotărârea nr. 486/2013

Hotãrârea nr. 486 privind aprobarea Actului aditional de modificare a Contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile populatiei în municipiul Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 486

privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu, Constantin Popa, Gabriel Constantin Minea si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești;

avand in vedere adresa nr. 6533/31.10.2013 a operatorului de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 18440/31.10.2013 către Comisia nr. 3 „Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului”;

in conformitate cu art. 8, alin. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, actualizata si a art. 6, alin. 1 din Legea cu caracter special nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

in conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit.a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aproba actul adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

ART. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa semneze actul adițional prevăzut la articolul 1.

ART. 3. Regia Autonoma de Servicii Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei ho târâri.

ART. 4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești

Prin contractul nr. 14393/17.08.2010 incheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L. la anexa 1 — Caiet de sarcini, la art. 2.9.1 se da posibilitatea ca suprafețele pe care se executa deratizarea, dezinfectia, dezinsectia, sa poata fi modificate anual, in funcție de evoluția suprafețelor zonelor verzi din intravilan.

Prin Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata, la art. 6, alin. 1 se prevede ca „autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește Înființarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localităților”.

In cadrul unei ședinței de lucru a Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.11.2013 a fost analizata solicitarea operatorului de salubritatea S.C. Coral Impex S.R.L. privind necesitatea aprobării „graficului de execuție, anual, care sa se respecte pana la finalul contractului”.

Urmare a acestei ședințe de lucru s-a stabilit ca este necesara modificarea contractului nr. 14393/17.08.2010 printr-un act adițional care sa aprobe graficul de execuție pentru lucrări de dezinsectie, deratizare, dezinfectie si ecarisaj in municipiul Ploiești, anual, pana la finalul contractului.

Consilieri.

Gheorghe Sîrbu

Adrian Lupu

Constant!

Gabriel Constantin Minea


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATEA___-

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea actului adițional de modificare a


contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activitatilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești

Prin Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata, la art. 6, alin. 1 se prevede ca „autoritatile deliberative ale unitarilor administrativ teritoriale au competente exclusive in ceea ce privește infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localităților”.

Prin contractul nr. 14393/17.08.2010 incheiat de Municipiul Ploiești cu S.C. Coral Impex S.R.L. la art. 2.9.1 din Anexa 1 - Caiet de sarcini, se da posibilitatea ca suprafețele pe care se executa deratizarea, dezinfectia, dezinsectia, sa poata fi modificate anual in funcție de evoluția suprafețelor zonelor verzi din intravilan sau a altor zone declarate cu focare si care nu au fost in caietul de sarcini.

In Anexa nr. 1 - Caiet de sarcini la contractul menționat mai sus sunt cuprinse anexe cu suprafețele unităților de invatamant si zonelor verzi din municipiul Ploiești.

Prin actul adițional nr. 1 aprobat prin H.C.L. nr. 15/2011 au fost modificate suprafețele pe care se executa deratizarea, dezinfectia, dezinsectie, tinand cont de evoluția suprafețelor zonelor verzi din intravilan sau a altor zone care nu au fost cuprinse in caietul de sarcini si si s-a aprobat graficul de execuție doar pentru anul 2011.

Operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L., prin adresa nr. 6533/31.10.2013, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 18440/31.10.2013 a solicitat Comisiei nr. 3 a Consiliului Local - „Utilitari publice, calitatea vierii si protecției mediului” aprobarea graficului de execuție privind activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației in municipiul Ploiești.

Urmare a ședinței de lucru din data de 26.11.2013 a Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, membrii acesteia au analizat si decis modificarea articolului 20.1 la punctul e) Anexa 5 - Oferta concesionarului din contractul nr. 14393/17.08.2010 cu „aprobarea graficului de execuție, anual, valabil pana la finalul contractului”.

Director R.A.S.P. Ploiești,                            Director Tehnic,

VasileNacu                              ing. Radu Brânzei/


Sef Serv. Salubritate si Prot Mediului ing. Vasiledonescu

■                                f.ANEXA

ACT ADIȚIONAL NR. 4           A / r: ■;;      ,

la contractul nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin conc^siune^a activităților de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectare^a^^i^ neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectare.a/^Fl^<Q^t^ si neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populatieAtă^unici^ul

Ploiești

încheiat azi

Părțile contractante:

s

Municipiul Ploiești, având sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cont virament nr. RO24TREZ521263027XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești reprezentat prin domnul Iulian BADESCU, în calitate de Primar, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel/fax 0244-541071, 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, cont R020TREZ52124640220XXXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Vasile Nacu -Director, în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

Și          ...         ...

S.C. Coral Impex S.R.L., codul unic de înregistrare 4986244, cu sediul principal in Ploiești, str. Podul înalt nr. 6, bl. 4C, ap.3 județul Prahova, reprezentata prin Badea Alexandru, avand funcția de Director General, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

au convenit următoarele:

Art. 1. Se modifica articolul 20.1 la punctul e) Anexa 5 - Oferta concesionarului cu „aprobarea graficului de execuție, anual, valabil pana la finalul contractului”, conform tabelului:

Luna

Felul tratamentului

Locația unde se executa

Nr. zilelor dintr-o etapa de execuție

Nr. treceri

Luna ianuarie

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Deratizare

Domeniul public Parcul Memorial Constantin Stere

3

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna februarie

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1

. Deratizare interior

1..........

........ 1..........

Ecarisaj

Domeniul public

Luna martie

Deratizare

Domeniu public

3

1

Deratizare

Canalizare

3

1

Dezinsectie interior

Instituții de

1

1

Dezinfectie interior

invatamant

1

1

Deratizare interior

.1

1 =

Deratizare exterior

1

Dezinsectie

ALA

1/8

fif W

Dezinfectie

1/8

Deratizare

1/8

Ecarisaj

Domeniul public

----------.."an:

Luna aprilie

Dezinsectie

Domeniu public

10.

'           5

Dezinsectie

Lucii de apa

1

' 1

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna mai

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna iunie

Deratizare

Domeniu public

3

1

Deratizare

Canalizare

3

1

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

. 1

Dezinfectie interior

..... 1

1

Deratizare interior

1

1

Deratizare exterior

1

1

Dezinsectie

AT A

1/8

1

Dezinfectie

ALA

1/8

1

Deratizare

1/8

1

Ecarisaj

.....DomeniuLp.ublic

——------Luna iulie

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

. 1

Dezinsectie

Canale

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

-

Dezinsectie exterior

1

i t vCAk

Dezinfectie interior

1

Ap         ■ s

Deratizare interior

1

Ecarisaj

Domeniul pubtic

Luna august

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna septembrie

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Deratizare

Domeniul public

3

1

Deratizare

Canale

3

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Deratizare exterior

1

1

Dezinsectie

1

1

Luna octombrie

Dezinfectie

ALA

1

1

Deratizare

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

........Dezinsectie

Domeniu public

.......10.....

.............. 5.......

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canalizare

1

1

Dezinsectie interior

1

1

Dezinsectie exterior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1Deratizare interior

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna noiembrie

Deratizare

Domeniu public

3 l

: / \f              ’

Căț  b ilfjA

Deratizare

Canalizare

3 \

AW

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Deratizare exterior

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna decembrie

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Dezinsectie

ALA

1/8

1

Dezinfectie

1/8

1

Deratizare

1/8

1

Ecarisaj

Domeniul public

Nota:

Tratamentele realizate pe domeniul public se pot modifica (datorita condițiilor meteo sau altor factori) fara a influenta valoarea totala a graficului de execuție anual.

In caz de nerespectare a graficului inaintat, concesionarul este absolvit de orice responsabilitate in ceea ce privește calitatea serviciilor prestate.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului ramau neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost încheiat azi................în 2 (două) exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Iulian BADESCU


S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

Director General, Alexandru Badea


Direcția Economic

Director Executiv,

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte

Director Executiv,

Simona Albu

REGIA AUTONOMĂ DE

SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Director,

Vasile Nacu

DERĂnZARr-DEZmSSCfn^DElINFSCni ' TMTAMENTE FITOSAfilTARE


www.coralimpex.ro


& N Â ^ffi^3bbsyo'486h35^o 2-b’ăn. pjbiâtr^ ,0t>l823TrezoreriaPlQÎețtir^i; 7          ~8


•bl.'151-C.ap..lO. Jml. Prah

Bsses


_ililH|giijf

*$>! o.u,?p a.tc-1/Ux 0244/527P10,

_       _         ,    _ '50?b]i-_S23Țap--3;te1/fax: 0268/331299:

TargirMijrM/Bd/Pandurildr» bl 87;'a^.5.tc[/fax;’0265/256flW; ... • . . ............

"Jj ^Cluj^»^cazStr^AIvenH*,!riț', 77;'l511^.ron^urâîi1 ap 55; iel/faxj0264?59560â • Țulcea, Str. lsaceCL.-bl.Tâ. sc.-C, ap1 6,Țu[cea,jucl Tulcea, telfmx 0240/510059 ■ ■• Pittsti, str.-Tnvaie, nr ll,te!/fax 02'48/212344, ■

■j^^JâWa s^LIbehatn/nr'!_lfbTGĂ8B)''Sc'Â^parter, ăp. 4,.tel/fax_"0249/414272 -Iiilia’str Gheorghe^incai, Nr6-8,'țel/faxiQ258/8.n336             fMUNICIPIUL PLOIEȘTI


) ............ ‘ .............

COMISIA NR. 3 „UTILITATI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII SI PROTECȚIA MEDIULUI”

Prin prezenta; S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social in Ploiești, str. Penes Curcanul, nr.8, bl.lSIC, sc.A, ap.10, reprezentata legal prin Director General Alexandru Badea, in baza contractului nr. 14393/17.08.2010 privind delegarea de gestiune prin concesiune a' activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in Municipiul Ploiești, va inainteaza alaturat, in ) vederea aprobării “graficul de execuție” privind activitatea de deratizare, dezinsectie, dezinfectie, colectarea, transportul si neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației in Municipiul Ploiești, pe anul 2014.

(j) Ltct(den


.-..Va mulțumim!

director General,

‘ ”----' DRU


GRAFI


C DE EXECUȚIE A SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI ECARISAJ IN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PANA LA FINALIZAREA CONTRACTULUI NR. 14393/17.08.2010

Luna

Felul tratamentului

Locația unde se executa

Nr. zilelor d intr-o etapa de execuție

Nr. treceri

Observații

'                                                               i

:                                                               i

i                                                                   _                         i

:                                                               [

1                                                               f

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Luna ianuarie

Deratizare

Domeniul public Parcul

Memorial Constantin Stere

3

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna februâri

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

• 1

Deratizare interior

1

1

Ecarisaj

Domeniul public

Luna martie

Deratizare

Domeniu public

3

1

Deratizare

Canalizare

3

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

// ■'p           X «st

Deratizare exterior

1

1

//X?

Dezinsectie

ALA

1/8

1

Dezinfectie

1/8 .

1

■                                                               i

Deratizare

1/8

1

Ecarisaj

Domeniul public

A.

k.7________________________________________________L .)

i

i

Luna aprilie

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Lucii de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

. . 1 .

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1 •

1

Dezinfectie interior

1

1

:                                                               1

■                                 i                                                         ’ !

1                                                               !

,                                                               l

i                                                                                               1

Deratizare interior

• 1 .

1 '

y     Ecarisaj

Domeniul public

Luna mai

1

. Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa      .

1 .

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

.     Ecarisaj

Domeniul public

t

1

Deratizare

Domeniu public

3

1

Deratizare

Canalizare

3

1

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

:                                                               i

1

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Luna iunie

1

:                                                               î

:                                                               I

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

I

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1

1

Deratizare exterior

1

1

Dezinsectie

ALA

1/8

1

Dezinfectie

1/8

1

1

Deratizare

ALA

1/8

1

Ecarisaj

:   Domeniul public

.                                                               !

.                                                               i                         ’

i

'                                                               !

Dezinsectie

Domeniu public

10

■                  5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Luna iulie

Dezinsectie interior

Instituții de invatamânt

1

1 .

Dezinsectie exterior

1

' 1

Dezinfectie interior

1

1

Deratizare interior

1.

1

. Ecarisaj

Domeniul public

Luna august

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

Dezinsectie

Luciu de apa

1

I

Dezinsectie

Canale

1

1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

I

Dezinfectie interior

1

’ 1

i                                                               i

Deratizare interior

■ 1

1

Ecarisaj

Domeniul public

i                                                               1

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

■                                                                                               I

Lunaseptembr

ie

Dezinsectie

Luciu de apa

1

1

Dezinsectie

Canale

1

1

Deratizare

Domeniul public

3

1

Deratizare

Canale

3

. 1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Dezinsectie exterior

1

1

Dezinfectie interior

1

1

//oî-d/ .         \*

Deratizare interior

1

1

'                              !                                                              I

;                                                               i

!

;                                                               i

Deratizare exterior

1

1

Dezinsectie

1

1


Dezinfectie

ALA

1

1

Deratizare

1

- 1

Ecarisaj

Domeniul public

Dezinsectie

Domeniu public

10

5

J

Dezinsectie     .

Luciu de apa

1 .

1

Dezinsectie

Canalizare

1 .

1

Dezinsectie interior

1

1 ■

Luna octombrie

i

Dezinsectie exterior

Instituții de invatamant

. . 1 .

1 .

I

Dezinfectie interior

1

1 î

Deratizare interior

1

1 .

i

Ecarisaj

Domeniul public

I

Deratizare

Domeniu public .

3

1

<

Deratizare

Canalizare

3

1

Luna noiembri

Dezinsectie interior

1

.1

Dezinfectie interior

Instituții de invatamant

1 .

1 '

Deratizare interior

1

1

!

Deratizare exterior

1

1

i

Ecarisaj

Domeniul public

! 1

Dezinsectie interior

Instituții de invatamant

1

1

Luna decembri

1

e

Dezinfectie interior

1

. 1

Deratizare interior

1

1

Dezinsectie

1/8

1

Dezinfectie

ALA

1/8

1

Deratizare

1/8

1

Ecarisaj

Domeniul public

j

In caz de nerespectare a graficului înaintat, concesionarul este absolvit de orice responsabilitate in ceea ce privește (^^îă^Li^’iȚni^^pirestâte; :                                                                                                                     .........■■ ■ ’W

F


*>
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere din gospodăriile populației în municipiul Ploiești
Data:       N/r

----7^-------