Hotărârea nr. 485/2013

Hotãrârea nr. 485 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Extindere retea canalizare si racorduri in cartier Ploiesti-Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier îm colectorul public din B-dul Petrolul

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 485 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZA TE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investitii prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL”,

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DINB-DUL PETROLUL”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


Data in Ploiești, astazi, 29 noiembrie 2013.
QONTRASEMNEAZA SECRE

Oana Cristina Iacob


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


„ ;/' EE1V A

EXPUNERE DE MOTIVE       Ls{       g j

privind aprobarea Studiului de fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de in^îi^A^^âX

“EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTlURRLOL^TI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZA TE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL”

Direcția Tehnic-Investitii a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL”.

Cartierul Mitica Apostol se afla situat in partea de Sud-Vest a municipiului Ploiești invecinandu-se la N-V cu teritoriul administrativ al comunei Targsorul Vechi, la S-V cu teritoriul administrativ al comunei Brazi si la est de Centura de Vest a municipiului Ploiești.

S =2000-2500mp

S =2500 mp


Suprafețele ocupate cu construcțiile speciale, municipiului.

aparțin domeniului public al


Suprafața ocupata definitiv :

- Suprafața bazine de retentie si statie de pompare

Suprafața ocupata temporar pe timpul desfășurării lucrărilor si pentru care se vor impune restricții de utilizare in viitor:

-Suprafața rețea canalizare:

-Suprafața conducte racord:

si spațiu verde;

-Suprafața conducta de refulare:

S=23 lOOmp-amplasament in zona carosabila S=9100mp-amplasament in zona carosabila


S=1440 mp-amplasament in zona carosabila


(străzi si drumuri de exploatare existente) si zona CF

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala mii lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

Etapa I-Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol

16.192,70

12

Lungime rețea canalizare=15.891ml; Număr de locuințe deservite=2.229; Număr de străzi =23

2

Etapa alI-a-Sistem de stocare si Evacuare a

11.404,50

11

AH*

apelor uzate colectate din

//* \ *

1 c-                  ''E

Cartierul Mitica Apostol

Va feA a

in colectorul public din

Bd. Petrolul

Fata de cele prezentate, înaintam Consiliului Local al Municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare : “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL”.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


VIZAT

PRIMAR

IULIAN 1BADESCU


RAPORT DE SPECIAL


La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului/de fezabilitate  si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “EXTINDERE REȚEA CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST-MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DINB-DUL PETROLUL”

Cartierul Mitica Apostol se afla situat in partea de Sud-Vest a municipiului Ploiești invecinandu-se laN-V cu teritoriul administrativ al comunei Targsorul Vechi, la S-V cu teritoriul administrativ al comunei Brazi si la est de Centura de Vest a municipiului Ploiești.

Prin prezentul studiu se propune extinderea rețelei de canalizare in intregul cartier si asigurarea unor parametri tehnici optimi pentru funcționarea in condiții normale.

S-a analizat varianta constructiva prin care se dorește realizarea unui sistem de canalizare unitar pentru apele uzate(menajere si pluvial) cu funcționare in regim gravitațional in perimetrul cartierului si o modalitate de evacuare cu tratare a acestor ape colectate in colectorul public situat pe Bd.Petrolului.

Execuția statiei de pompare , a bazinelor de retentie , a conductelor de refulare si a căminelor necesita ocupări definitive si temporare pe perioada execuției rețelei de canalizare , care vor impune restricții de utilizare a terenului afectat in viitor.

Suprafețele ocupate cu construcțiile speciale, aparțin domeniului public al municipiului.

Suprafața ocupata definitiv :                   S =2000-2500mp

- Suprafața bazine de retentie si statie de pompare       S =2500 mp

Suprafața ocupata temporar pe timpul desfășurării lucrărilor si pentru care se vor impune restricții de utilizare in viitor:

-Suprafața rețea canalizare:

-Suprafața conducte racord: si spațiu verde;

-Suprafața conducta de refulare:

S=23100mp-amplasament in zona carosabila S=9100mp-amplasament in zona carosabila


S=1440 mp-amplasament in zona carosabila


(străzi si drumuri de exploatare existente) si zona CF

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:


Nr.

crt

DENUMIRE OBIECTIV

Valoare totala mii lei (inel TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati'”

P

0

1

2

3

1

Etapa I-Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol

16.192,70

12

Lungime rețea canalizare=15.891ml; Număr de locuințe deservite=2.229 ; Număr de străzi =23

2

Etapa alI-a-Sistem de stocare si Evacuare a apelor uzate colectate din Cartierul Mitica Apostol in colectorul public din Bd. Petrolul

11.404,50

11


Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv Mihae amandi aXSef Serviciu Investiții, Mariana StochitaDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Contracte, Director, Simona AlbuROMANIA

JlOtlTL PRAHOVA

rRIMARIA MUNiOPRl.il PLOIEȘTI

Nr. 306612 din

CERTIFICAT DE URBANISM

-           1                1

Nr.          1213________ Din:      1__


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT: EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE SI RACORDURI IN CARTIER PLOIEȘTI VEST- MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLUL


Ca umere cererii adres ate de _______________PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI____

cu doniciliuFscdiul in judelui___PRAHOVA___. localitatea ... .______ PLOIEȘTI__

satul_________________________z_________________________, sectorul ____:____, cod postai__100066

strada_________________B-DL REPUBLICII__,nr.______2_______,bl__-

sc -      , el. -     . ap. -      , tel./1âx __________0244516699__________, c-mail___r

înregistrata la nr. ___________306612___________ din ______16-10-2013

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova. Municipiul Ploiești, satul ___________:_____________z_________________________. sectorul -     , cod postai:--------

sat/strada __________CARTIERM1TICA APOSTOL__nr.          .bl.

sc,______ et._____ap.________, sau identificat prin: _____________________________________-

satul___________z______, sectorul ~     , cod postai:_______.

sat/strada                   b-dl. PETROLULUI__>nr. ,          .bl. _________j

sc.______ et-_____aP-________, sau identificat prin:_______~__.

in temeiul reglementarilor documentației de urbanismnr. _____________209____________/________1999

faza FUG       aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 209/1999___________________________________

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/I991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERTIFICA:

  • 1. REGIMUL JURIDIC


Terenul se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este domeniului public.             .         ",

  • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: străzi (Ds).

Destinația terenului conform planurilorurbanistice actuale: zona cai de comunicație aferente zonelor de locuințe. Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform Il.C.L. nr.202/2012.

  • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR-V15a,V14,V12,S4

Utilizări permise : orice construcție si amenajare pentru cai de comunicații rutiere, parcaje publice, unitati ale întreprinderilor de transporturi teritoriale, orice construcții sau amenajați adiacente cailor de circulație si in zona de protecție a acestora care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala ;

Utilizări interzise : orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare a traficului pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente.

Utilizări permise cu condiții: orice construcție , in zona de protecție a drumurilor publice, cu respectarea art.ISsi 20 din R.G.U., conform avizului organelor de specialitate ale administrației publice.

Ijtcrarile se vor executa in conformitate cu " Notrnele tehnice din 27.01.1998 privind arrplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane st rurale".

Prezentul Certificai de urbanism pante fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - REȚELE DE UTlUTATl URBANE - EXTINDERE REȚEA CANALIZARE - SI RACORDURI IN CARTIER MITICA APOSTOL SI SISTEM DE STOCARE SI EVACUARE A A APELOR UZATE DIN CARTIER IN COLECTORUL PUBLIC DIN B-DUL PETROLULUI

CERTIFICATUL DE URBANISM NUI1NE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU AITORI7M11 DE DES FIINȚARE SI NU CONFERĂ DREPȚII. DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

4. OBLIGAȚII .ALE TITULARULUI CERTUICXTILL‘1 DE URBANISM:
In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii corrpetente pentru protecția mediului:
AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GR1GORE CANTACUZINO
nr. 306 muri. PLOIEȘTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consilîuhi85f337/CEE(Direcliva ELA.) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului modificata prin Directiv a Gonsiliuhii 97/I l/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumtor pbnuri si programe tn legătura cu mediul si modificarea, eu privire la participarea publicului si accesul la justă ic. a Directivei 85/337/CEEsi a Directivei %'61/CE, pnn certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de rrediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, încadrarea, neincadrarea proiectului investiției publăce^pnvate in lista pro iedelor supuse evaluam impactului asupra med iu Iul

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85'337’CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se des tas oara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentai iei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoriiatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire h procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea corrpetenia pentru proiecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulări; unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției in acord cu rezultatele consultam publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat dc urbanism, titularul are obligația de a se prezenta La autoritatea competenta

♦             pentru protecția mediului m vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia

asupra mediului. In urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competcma pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligalia de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația in care, după emiterea certificatului dc urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare □ efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt au torit atu administrației publice competente.

S.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DECONSTRUIRE / DES FIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);
c) documentația tehnica - D.T., după caz:

Q D.T.A.C.                  □ D.T.O.E.                    □ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile £2 alimentare cu apa

M canalizare                  A

52 alimentare cu energie electrica ' alimentare cu energie termica


urbane si infrastructura: gaze naturale

ivd telefonizare -P

  • □ salubritate

  • □ transport urban


Alte avize/acorduri

!2! sccoN'PErsA

d.2) avize si acorduri privind:

□ securitatea la incendiu

□ proiecție civila


□ sanatatea populațieid3) avizele acordurile specifice a5e admnistnriri publice centrale si sau ale servicnfor descentralizate ■" -POLITIA RUTIERA PLOIEȘTI

- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLCHES II-DIRBCTIA TEHNICA SI INVESTIT!!

  • - ,4172 DE LI SERVICIUL TELECOMUNICA Ti! SPECI ILE

•ya AHZSN.CF R

  • - APELE ROMANE -EXPLOATARE SISTEM ZONAL

>j- AV1ZCNADNR ( COMAN1A NAȚIONALA DE AUTOSTRĂZI 5/ DRUMURI NAȚIONALE)

d,4) Studii de specialitate

Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, con fbnnLegii nrJO’1991, republicata - actualizat la zi;

e) punctul de iede re/ac tul administrați val autoritarii competente pentru protecția mediului (copie):
I) dovada înregistrării proiectului laOrtinu! Arhitectilor din Romania(1 exemplar original); g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

scutit de taxe in baza art.269 din codtilfiscal


iu conformitate cu prevederile lxgii ur.50 1991. privind autorizarea csecutarii lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr. 1213 de la data de.............. pana la data de.................

După aceasta data, o noua preluugite a valabilității nu este posibila, solicitantul urrrand sa obțină, in condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR.


SECRETAR,

ARHITECT SEF,


Data prelungirii valabilitatii:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin posta.
APA NOVA

Ploiești


EXTINDERE REȚEA CANALIZARE CARTIER PLOIEȘTI VEST - MITICA APOSTOL si SISTEM STOCAREA SI EVACUARE A APELOR UZATE COLECTATE DIN CARTIER, IN COLECTORUL PUBLIC DIN b_dul PETROLUL/^ N


Nr. proiect: 486/2013

Faza : SF

Data : SEPT 2013


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării

ETAPA 1 : EXTINDERE REȚEA CANALIZARE IN CARTIE PLOIEȘTI VEST- MITICA APOSTOL

in mii lei/ mii euro la cursul de 4.45lei/ euro - septembrie 2013

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Mii iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1.0 ■

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

Obținerea terenului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

Amenajarea terenului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

Amenajări pentru prot.mediului si aducerea la starea inițiala

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

133.5

30.0

32.0

163.5

37.2

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15.0

3.4

3.6

18.6

4.2

3.3

Proiectare si inginerie

341.9

76.8

82.1

423.9

95.3

3.4

Organizare procedurilor de achiziție

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

Consultanta

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

Asistenta tehnica

227.9

51.2

54.7

282.6

63.5

TOTAL CAPITOL 3

718.3

161.4

172.4

888.7

200.2

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1.1

Sistem de canalizare

11396.1

2560.9

2735.1

14131.2

3175.5

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologic si funcționale cu montaj

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

Dotări

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

Active necorporaie

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 4

11396.1

2560.9

2735.1

14131.2

3175.5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1.1

Lucrări de construcții

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.2.1

Comision ISC 0,8%

91.2

20.5

21.9

113.0

25.4

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5%

57.0

12.8

13.7

70.7

15.9


Ploiești


EXTINDERE REȚEA CANALIZARE CARTIER PLOIEȘTI VEST - MITICA APOSTOL si SISTEM STOCAREA SI EVACUARE A APELOR UZATE COLECTATE DIN CARTIER, IN COLECTORUL PUBLIC DIN b_dul PETROLUL,

Nr. proiect: 486/2013

Faza : SF

Data : SEPT 2013

5.2.3

Costul creditului

0.0

........... <

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 7%

797.7

179.3

191.5

989.2

222.3

TOTAL CAPITOL 5

945.9

212.6

227.0

1172.9

263.6

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

Probe tehnologice si teste

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL GENERAL

13060.3

2934.9

3134.5

16192.7

3639.3

Din care C + M

11396.1

2560.9

2735.1

14131.2

3175.5
APA NOVA

Ploiești


EXTINDERE REȚEA CANALIZARE CARTIER PLOIEȘTI VEST - MITICA APOSTOL si SISTEM STOCAREA SI EVACUARE A APELOR UZATE COLECTATE DIN CARTIERJN COLECTORUL PUBLIC DIN b_dul PETROLUL

■ z ■Q-      .

Nr. proiect: 486/2013

Faza : SF

Data : SEPT 2013


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării
EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ETAPA 2:

STOCAREA SI EVACUAREA APELOR UZATE DIN CARTIER MITICA APOSTOL IN COLECTORUL PUBLIC DIN Bdul PETROLUL

in mii lei/ mii euro la cursul de 4.45lei/ euro - septembrie 2013

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

222.5

50.0

53.4

275.9

62.0

1.2

Amenajarea terenului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.3

Amenajări pentru prot.mediului si aducerea la starea inițiala

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 1

222.5

50.0

53.4

275.9

62.0

CAPITOLUL 2

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

32.0

7.2

7.7

39.7

8.9

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6.5

1.5

1.6

8.1

1.8

3.3

Proiectare si inginerie

240.9

54.1

57.8

298.7

67.1

3.4

Organizare procedurilor de achiziție

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.5

Consultanta

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.6

Asistenta tehnica

160.6

36.1

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 3

439.9

98.9

67.0

346.4

77.8

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.1.1

Sistem stocare si evacuare ape uzate

8,028.9

1,804.3

1,926.9

9,955.9

2,237.3

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologic si funcționale cu montaj

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.5

Dotări

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

Active necorporale

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 4

8,028.9

1,804.3

1,926.9

9,955.9

2,237.3

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1.1

Lucrări de construcții

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE CARTIER PLOIEȘTI VEST - MITICA APOSTOL si SISTEM STOCAREA SI EVACUARE A APELOR UZATE COLECTATE DIN CARTIER, IN COLECTORUL PUBLIC DIN b_dul PETROLULNr. proiect: 486/2013

Faza : SF

Data : SEPT 2013


5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.0

0.0

0.0

— 0^'î

5.2.1

Comision ISC 0,8%

64.2

14.4

15.4

HOVA-a J?' i/.y

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5%

40.1

9.0

9.6

49.8

11.2

5.2.3

Costul creditului

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 7%

562.0

126.3

134.9

696.9

156.6

TOTAL CAPITOL 5

666.4

149.8

159.9

826.3

185.7

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.2

Probe tehnologice si teste

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL CAPITOL 6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL GENERAL

9,357.8

2,102,9

2,207.3

11,404,5

2,562.8

Din care C + M

8,028.9

1,804.3

1,926.9

9,955.9

2,237.3


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de Investiții “Extindere rețea de canalizare și racorduri in cartier Ploiești Vest-Mitică Apostol și sistem de stocare și evacuare a apelor uzate din cartier în colectorul public din B-dul Petrolul”

.             si a emis:

V     -  —  .....-  =


SECRETAR,

Sanda Dragulea