Hotărârea nr. 484/2013

Hotãrârea nr. 484 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investitii Modernizare instalatii electrice imobile Primãria Municipiului Ploiesti - Policlinica Cina

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A NR. 484 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiești - Policlinica Cina”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului primar Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate SF, aferenta obiectivului de investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina”.

Ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată;

Luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă indicatorii tehnico-economici si documentația, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina” conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

“Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina”

Municipalitatea consideră necesară modernizarea instalației electrice a imobilului in care funcționează Policlinica Cina.

Proiectul propune soluția tehnica de Înlocuire a tablourilor electrice existente aflate intr-un grad avansat de uzura cu tablouri electrice echipate cu aparataj modem, contorizarea energiei electrice consumate in diverse puncte ale obiectivului, precum si inlocuirea cablurilor electrice cu cabluri tip CYY-F cu intarziere mărită la propagarea flăcării.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala inclusiv TVA = 550.153mii lei/126.481 mii euro din care: C+M = 474.660 mii lei/109.125 mii euro

Față de cele arătate, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALI

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza studiu de fezabilitate, aferenta obiectivului de investiții

“Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina”

Având in vedere vechimea instalației electrice ce deservește imobilul situat in str.Andrei Muresanu, nr.56, aflat in proprietatea Municipiului Ploiești ce are destinație de policlinica, se impune necesitatea modernizării acesteia.

Ținând cont de faptul ca spatiile existente in cadrul Policlinicii Cina sunt inchiriate pentru a fi folosite drept cabinete medicale, s-a constatat necesitatea contorizarii energiei electrice consumate in diverse puncte ale obiectivului.

De asemenea, se propune inlocuirea tablourilor electrice existente aflate intr-un grad avansat de uzura cu altele noi, echipate cu aparataj modem, precum si pozarea de coloane electrice noi prevăzute cu cabluri cu intarziere mărită la propagarea flăcării.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala inclusiv TVA = 550.153 mii lei

din care: C+M = 474.660 mii lei

DURATA DE EXECUȚIE

Lucrările vor fi executate in 30 de zile.

Urmare a celor prezentate, supunem aprobării documentația tehnico-economica, faza S.F.: “Modernizare instalații electrice imobile Primăria Municipiului Ploiesti-Policlinica Cina”.

Direcția Tehnic-Investitii, Director Executiv Mihaela (aniandi

Sef Serviciu llnvestitii. Mariana Stochita /

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,Contracte, Director, Simofla Albu


«Servicii de (qpspodărire Urbană Ploiești s a

C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str. Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 codInstalații electrice

”MODERNIZARE INSTALAȚII ELECTRICE IMOBILE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - POLICLINICA CINA”

Beneficiar:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Amplasament

PLOIEȘTI, STR ANDREI MURESANU NR. 56 , jud. PRAHOVA

Proiect nr.

64/2013

Faza proiect

S.F. + P.Th + D.E.

Data

OCTOMBRIE 2013


BORDEROU


PIESE SCRISE


Nr. crt.

Denumire document

Format

Nr. pagini

1.

Borderou documentație - 64/2013-BD

A4

1

2.

Memoriu Tehnic - 64/2013-MT

A4

3.

Caiet de sarcini - 64/2013-CS

A4

4.

Lista cantitati - 64/2013-LC

A4

5.

Jurnal cabluri - 64/2013-JC

A4

--------A-------'■/


PIESE DESENATE
Nr. crt.

Denumire document

Format

Nr. pagini

1.

Instalații electrice - PLAN SUBSOL - 64/2013-01

A2

1

2.

Instalații electrice - PLAN PARTER - 64/2013-02

A2

1

3.

Instalații electrice - PLAN ETAJ I - 64/2013-03

A2

1

4.

Instalații electrice - PLAN ETAJ 11 - 64/2013-04

A2

1

5.

Instalații electrice - PLAN ETAJ III - 64/2013-05

A2

1

’6.

Schema electrica monofilara tablou electric general

TGD-64/2013-06

A3

1

7,

Schema electrica monofilara tablou electric spatii comune TC - 64/2013-07

A3

1

8.

Schema electrica monofilara tablou electric subsol TS -64/2013-08

A3

1

9.

_

Schema electrica monofilara tablou electric farmacie parter corp A T. Farmacie - 64/2013-09

A3

1

«Servicii de (gospodărire Urbană Ploiești «j.

C.U.l. 27449967  J29/1212/01.10.2010  RO27449967

Ploiești, Str.Valeni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 codIO.

Schema electrica monofilara tablou electric fizioterapie parter corp A T.Fizioterapie - 64/2013-10

A3

1

Îl.

Schema electrica monofilara tablou electric oftalmologie parter corp A -T.Oftalmologie - 64/2013-11

A3

1

12.

Schema electrica monofilara tablou electric parter corp A Policlinica Cina T. - 64/2013-12

A3

1

13.

Schema electrica monofilara tablou electric parter corp

B TBC-PoliclinicaCina T.E.P.l - 64/2013-13

A3

1

14.

Schema electrica monofilara tablou electric parter corp

B Radiologie T.E.P.2 - 64/2013-14

A3

1

15.

Schema electrica monofilara tablou electric etaj I

(11,111) corp B -T.E. 1(2,3) - 64/2013-15

A3

1
^j^seServicii de (gospodărire

Urbana Ploiești s.
C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.2010   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-525252. fax:0244-510353 cod Dostal 100046


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

MODERNIZARE INSTALAȚII ELECTRICE IMOBILE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI POLICLINICA CINA


1 euro = 4,4479 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

MII euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițial

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

1.000

0.230

0.240

1.240

0.285

3.3

Proiectare si inginerie

7.580

1.743

1.819

9.399

2.161

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Diriginte de șantier

3.790

0.871

0.910

4.700

1.080

3.6

Asistenta tehnica

5.685

1.307

1.364

7.049

1.621

TOTAL CAPITOL 3

18.055

4.151

4.333

22.388

5.147

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

379.000

87.132

90.960

469.960

108.044

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

379.000

87.132

90.960

469.960

108.044

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,1,1, Lucrări de construcții

3.790

0.871

0.910

4.700

1.080

5,1,2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

3.032

0.697

0.728

3.760

0.864

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

1.895

0.436

0.455

2.350

0.540

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

37.900

8.713

9.096

46.996

10.804

TOTAL CAPITOL 5

46.617

10.717

11.188

57.805

13.289


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării :

MODERNIZARE INSTALAȚII ELECTRICE IMOBILE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI POLICLINICA CINA1 euro = 4,4479 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

443.672

102.001

106.481

550.153

126.481

Din care C + M

382.790

88.004

91.870

474.660

109.125

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,

Paul AlexandruSECRETAR,

Sanda DraguleaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de Investiții “Modernizare instalații electrice imobile Primăria municipiului Ploiești - Policlinica Cina”

si a emis :