Hotărârea nr. 483/2013

Hotãrârea nr. 483 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Reactualizare PUD – reamenajare zonã adiacentã piata Malu Rosu – amplasare module metalice, Aleea Profesorilor, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.483


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu         /

” Reactualizare PUD - reamenajare zonă adiacentă piața Malu Roșu -amplasare module metalice ” Aleea Profesorilor, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Paulica Drăgusin, George Botez Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Radu Marcel Socoleanu, domnului prima Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prii care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. HALE SI PIEȚE S.A., Planu Urbanistic de Detaliu “REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONJ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ’ aleea Profesorilor, Ploiești;

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentn realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrați: publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “REACTUALIZARE PUD -REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARI MODULE METALICE”, Aleea Profesorilor, Ploiești, la solicitarea S.C. HALE S PIEȚE S.A., cu condiția respectării avizului nr. 024 din 26.11.2013 al Arhitectului Șef a Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află îi intravilan, are suprafața de 504,00 mp din acte si este proprietatea Municipiului Ploiești s face parte din domeniul public al municipiului si concesionat SC HALE SI PIEȚE SA conform Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public di întreținere, administrare si exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor ș oboarelor din municipiul Ploiești si a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, HCI 123/29.04.2010, HGR 1359/2001 emisă se Guvernul României.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art. 1 sunt valabili până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezent; hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce 1; cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Data in Ploiesti^stâzi, 29 noiembrie 2013ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

” REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ


PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ”

■5                                                            »

aleea Profesorilor, Ploiești

Beneficiar : S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Proiectant: S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb, Vladimir Cazan

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu ” REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ”

aleea Profesorilor, Ploiești

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan, are suprafața totală de 504,00 mp din acte și este proprietatea municipiului Ploiești și concesionat SC HALE ȘI PIEȚE SA, conform Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, HCL 123/29.04.2010, HGR 1359/2001 emisă se Guvernul României.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/ 1999 imobilul are următoarele caracteristici :

> U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

UTRN 3 ; Lb;

-suprafață teren 504 mp (din acte), parcelă construibilă

-Folosința actuală a terenului :curti — construcții

>     fi

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de două niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL nr.202 /27.04.2012

-regim de înălțime P+2-4, P+5-10

-terenul are acces direct la aleea Profesorilor și oferă posibilfi^^c^t^^/fării la utilitățile existente în zonă


-lucrările de branșamente se vor executa în conformitate cu^filfi          riîe'e din

27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpdfir\p^f(fildfiisifil^ții și a pompelor în localitățile urbane și rurale”.                V

Utilizări permise: locuințe în blocuri; instituții publicdfp^efentp^zonelor rezidențiale; servicii profesionale, sociale, și profesionale, comerț; activități nepoluante; anexe gospodărești cu regim de înălțime P

Utilizări permise cu condiții ; oricare din funcțiunile permise cu condiția existenței unui proiect elaborat conform Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr. 10/1995.

Orice modificare a reglementărilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificată și actualizată prin Legea nr. 190/26.06.2013.

Acest P.U.D. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1090 din 09.10.2013.

OBIECTUL acestui P. U.D. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru Reactualizarea unui PUD aprobat in anul 2007, a cărui valabilitate a expirat.

în urma analizei documentației elaborată de către S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb. Vladimir Cazan se propune :

Reactualizarea unui PUD aprobat in anul 2007, a cărui valabilitate a expirat, propunăndu-se reconfigurarea terenului prin amplasarea unor noi module comerciale poziționate în două tronsoane de 4, respectiv de 5 module.

Se vor menține indicatorii urbanistici conform P.U.G. :

 • > P.O.T.: 50%

 • > C.U.T. : 1,5

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri :

 • -  privind utilițătile urbane :

o alimentare cu apa nr.96/12.03.2013

o alimentare cu energie electrică (nr. 30101309147/26.03.2013) o alimentarecu energie termică ( C13-0487/02.04.2013) o alimentare cu gaze (24498/25.11.2013) o telefonizare (nr. 100/05/02/02/01/03/0208/11.03.2013)

 • -  privind:

o protecția Mediului (nr.2719/11.03.2013)

 • -   altele :

o comisia municipală pentru transport și siguranța circulației (nr.1348/15.11.2013)                        ’           ’           '

o serviciul rutier (nr.275119/18.03.2013 )

In ședința din data de 19.11.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu “REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ”, aleaa Profesorilor, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 098 din 19.11.2013 al comisiei și avizul favorabil al Arhitectului Sef nr. 024/26.11.2013.

’                                                                                       •         x A

.                                                                                                                                        .                              :      \ 1 X

In perioada 27.09 - 17.10.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.                           v ■'

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detaliu “REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE”, aleea Profesorilor, Ploiești, întocmit de S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb. Vladimir Cazan.


întocmit,

ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de

” Reactualizare PUD - reamenajare zonă adiacentă piața Malu Roșu -amplasare module metalice ”

aleea Profesorilor, Ploiești

Beneficiar : S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A.

Proiectant: : S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb. Vladimir Cazan.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală dt Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detalii "REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚ^ MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE aleea Profesorilor, Ploieșt întocmit de S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb. Vladimir Cazan.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C.HALE S

9 PIEȚE S.A , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modifica de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privinc urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea ș completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plai Urbanistic de Detaliu ” REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZON4 ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE “ aleea Profesorilor, Ploiești, întocmit de S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploieșt S.R.L. - urb. Vladimir Cazan la solicitarea S.C.HALE SI PIEȚE S.A.'


PRIMAR,                    COMISIA DE


George BOTEZ

Cristian GANEA

Adrian LUPU

Razvan URSU

Costel Horghidan

Paulica DRAGUSIN

Radu SOCOLEANU

Data:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2

100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

A VIZ

Nr. 024 DIN26.11.2013

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

” REACTUALIZARE PUD - RE AMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ”

■» ,

AMPLASAMENT : aleea Profesorilor, Ploiești

INIȚIATOR :      S.C. HALE ȘI PIEȚE S.A,

ELABORATOR : S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. -

urb. Vladimir Cazan

Documentația tehnică de urbanism este depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism și conform avizului C. T.A. T. U.

Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

Reactualizarea unui PUD aprobat in anul 2007, a cărui valabilitate a expirat, propunăndu-se reconfigurarea terenului prin amplasarea unor noi module comerciale poziționate în două tronsoane de 4, respectiv de 5 module.

Se vor menține indicatorii urbanistici conform P. U. G. :

 • > P.O.T. : 50%

 • > C.U.T. : 1,5

In urma ședinței din data de 19.11.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: AVIZ FAVORABIL.

biiovimt: infc Mihaela ( 'arineiiLila (fmslimfineș.cu                                                                                                                                1

Aviz A.S.0212013. MB. ” REA/Sj.LAZ.IZARE PUD-REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MAI U ROȘU-AMPLASARE MOD! LE MET Al K.T


In perioada 27.09.2013 - 17.10.2013 s-a desfășurat proc                  și

consultare a populației aferent acestei documentații de urbanist ,          ± de

vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

A VIZ FA VORABIL

pentru

Planului Urbanistic de Detaliu

”RE ACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ” ■» <»

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU „REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE ”

1

p.ARHITECT ȘEF, ing.Rita Marcela

înfaținu : ing. Mihaefa ('uniwnvfm (’onslantinescu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829

Aviz C.T.A.T.U. nr.098

19.11.2013

COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI Șl URBANISM

constituită conform H.C.L.PIoiești nr.126/2009

AVIZ

Nr. 098 DIN 19.11.2013

LUCRAREA :     PLAN URBANISTIC DE DETALIU

” REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARI MODULE METALICE ”

AMPLASAMENT :

aleea Profesorilor, Ploiești

INIȚIATOR :

S.C. HALE Șl PIEȚE S A.

ELABORATOR :

SC. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. - urb. Vladimir Cazan

Documentația înregistrată la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană cuprinde:

 • a)  piese scrise :           memoriu justificativ

 • b)  piese desenate :      8 planșe

 • c)  alte documente:

 • a.  Certifica t de urbanism: nr. 1090/09.10.2013;

Act de proprietate : Terenul este proprietatea Municipiului Ploiești și face parte din domeniul public g municipiului și concesionat SC HALE Șl PIEȚE SA, conform Contractului de delegarea gestiunii prin concesiune < serviciului public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazareior, târgurilor ș oboarelor din municipiul Ploiești și a Halelor Centrale nr. 14432/06.07.2009, HCL 123/29.04.2010, HGF 1359/2001 emisă se Guvernul României


 • b.  Avize solicitate prin Certificat de urbanism : alimentare cu apă nr. 96/12.03.2013; alimentare ci energie electrică nr.30101309147/26.03.2013; alimentare cu energie termică nr. C13 0487/02.04.2013; alimentare cu gaze nr.- lipsa; telefonizart nr. 100/05/02/02/01/03/0208/11.03.2013; Poliția rutieră Ploiești nr.275119/18.03.2013; Comisii Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației nr.1348/15.11.2013; Agenția pentru Protecții Mediului Ploiești adr. nr.2719/11.03.2013;

 • c.  Taxă aviz C. T.A. T. U. : chitanță seria AA nr. 826858 / 03.09.2013

 • d.  Taxa RUR: O. P.nr. 769/03.09.2013

 • e.  Alte documente : -

Reglementări stabilite prin P.U.G. :

UTR N 3/Lb

-parcelă teren = 504 mp (din acte), parcelă construibilă

Folosința actuală a terenului: curți construcții

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale : zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de doui niveluri, locuințe colective, inclusiv funcțiuni complementare

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform HCL nr.202 /27.04.2012

-regim de înălțime P+2-4, P+5-10

-terenul are acces la aleea Profesorilor și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă -lucrările de branșamente se vor executa în conformitate cu ” Normele tehnice din 27.01.1998 privinc amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pompelor în localitățile urbane și rurale".

Utilizări permise: locuințe în blocuri; instituții publice aferente zonelor rezidențiale; servicii profesionali sociale, și profesionale, comerț; activități nepoluante; anexe gospodărești cu regim de înălțime P

Utilizări permise cu condiții: oricare din funcțiunile permise cu condiția existenței unui proiect elabort conform Legiinr.50/1991,republicată, Legii nr. 10/1995

Orice modificare a reglementărilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza în conformitate c prevederile art.32 din Legea nr.350/06.07.2001, modificată și actualizată prin Legea nr.190/26.06.2013.

în urma analizei documentației elaborată de către S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploiești S.R.L. urb. Vladimir Cazan se propune :

Reactualizarea unui PUD aprobat în anul 2007, a cărui valabilitate a expirat, propunăndu-s reconfigurarea terenului prin amplasarea unor noi module comerciale poziționate în două tronsoane de < respectiv de 5 module.

Se vor menține indicatorii urbanistici conform P. U. G. :

 • > P.O.T. : 50%

 • >  C.U.T. : 1,5

în urma analizei, în ședința din data de 19.11.2013, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

Pentru

Plan Urbanistic de Detaliu

” REACTUALIZARE PUD - REAMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASAR

MODULE METALICE ”

Cu condiția prezentării avizului pentru alimentare cu gaze în vederea aprobării în consiliul loc Ploiești.

Având :


„8" -voturi „pentru”

 • - voturi „împotrivă”

 • - abțineri

„1” -absențe

Menționăm faptul ca proiectantul și beneficiarul documentației răspund pentru exactitatea datelor și veridicitate înscrisurilor cuprinse în documentația prezentată pentru avizare.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALII A TE NR. 4          X V <'

// sa

COMISIA PENTRU ORGANIZARE Ș1DEZVOI.TARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURĂ

$

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

O

”RE ACTUALIZARE PUD - RE AMENAJARE ZONĂ ADIACENTĂ PIAȚA MALU ROȘU - AMPLASARE MODULE METALICE” , aleea Profesorilor Ploiești

si :

5