Hotărârea nr. 482/2013

Hotãrârea nr. 482 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Detaliere conditii de amplasare extindere clãdire existentã str. Laboratorului nr. 31B, Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 482


privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu” Detaliere condiții de amplasare extindere clădire existentă” str. Laboratorului nr. 31B, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Paulica DrăguȘin, Georg' Botez, Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, Radu Marcel Socoleanu, domnulu primar Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltar Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. TEHNOINSTRUMEN" IMPEX S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu “DETALIERE CONDIȚII Dl AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ” str. Laboratorului nr. 31B Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentr realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

A

In conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajare teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privin administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu “DETALIERE CONDIȚII Dl AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ”, str. Laboratorului nr. 3 IE Ploiești, la solicitarea S.C.TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L., cu condiția respectăr avizului nr. 020 din 20.11.2013 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexs prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afl J

în intravilan, are suprafața de 5500,00 mp din acte și 5494 mp din măsurători Și est proprietatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform Contract de concesiun nr. 1876/2/23.08.2005, Act adițional nr.370044/17.02.2005, Extras de carte Funciar pentru informare la zi nr. 120120/04.09.2013. Construcția are autorizație de construir nr. 1207/26.01.2006 fiind proprietatea S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art. 1 sunt valabil până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezent hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte, va aduce 1 cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Data in Pl.oiesti, astazi, 29 noiembrie 2013.
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE U


SE APROBĂ

PRIMAR,


RAPORT DE SPE-Iulian BADESCU


Privind aprobarea Planului Ur

” Detaliere condiții de amplasare extindere clădire existentă ”


str. Laboratorului nr. 31B, Ploiești

Beneficiar : S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.

Proiectant: arh. Bogdan Georgescu

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul :

Plan Urbanistic de Detaliu ” DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ ”,

str. Laboratorului nr. 31B, Ploiești

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu Ia comanda S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan, are suprafața totală de 5500,00 mp din acte și 5494 mp din măsurători și este proprietatea Consiliului Local al municipiului Ploiești, conform Contract de concesiune nr. 1876/2/23.08.2005, Act adițional nr.370044/17.02.2005, Extras de carte Funciara pentru informare la zi nr. 120120/04.09.2013. Construcția are autorizație de construire nr. 1207/26.01.2006 fiind proprietatea S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/ 1999 imobilul are următoarele caracteristici :

> U.T.R. de referință (zona și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren)

UTR N la ; In; POT -; CUT -

-Folosința actuală a terenului :curți - construcții

-Destinația terenului conform planurilor urbanistice actuale : zonă unități industriale nepoluante

-Terenul se încadrează în zona valorică C, conform HCL nr.553/2011

-parcelă construbilă S= 5442 mp; pe teren există o construcție cu S= 250.88 mp Parcelele sunt considerate construibile dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:


Conform PUG și RLU terenul se află în zona de protecție infrastructură căi ferate. Conform art.4 din HCL nr. 203/27.04.2012, se aprobă în zonele industriale existente, care nu au specificați în PUG indicatori urbanistici POT și CUT, să poată fi autorizate lucrări de investiții în limita POT max=60 % și CUT max = 1,50 fără modificarea funcțiunii și a utilizărilor permise pentru zona industrială, pe baza unui PUD avizat favorabil în CTATU

-terenul are acces direct la str. Laboratorului și posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

-retragerea minimă față de limitele laterale și posterioară, va respecta Codul civil -pentru locuințe limitele laterale și limita posterioară, se vor realiza din împrejmuiri opace cu înălțimi de max.2,00 m , iar pe aliniament vor fi decorative cu înălțimea de max. 1,80 m

-pentru clădirile și amenajările cu caracter public, împrejmuirile vor fi decorative cu o înălțime maximă de 1,20 m, preferabil transparente și dublate de gard viu -lucrările de branșamente se vor executa în conformitate cu ” Normele tehnice din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale ”

Utilizări permise: activități industriale nepoluante, depozite și anexe, servicii pentru activități industriale, plantații de protecție la limita zonei industriale, circulații, parcări în incintă

Utilizări interzise: locuință și instituții publice, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă

Orice modificare a reglementărilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza în conformitate cu prevederile art.32 din Legea nr.350 / 06.07.2001, modificată și actualizată prin Legea nr. 190/26.06.2013.

Acest P.U.D. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1019 din

17.09.2013.

OBIECTUL acestui P. U.D. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru detalierea condițiilor de amplasare a extinderii clădirii existente.

In urma analizei documentației elaborată de către arh. Bogdan Georgescu se propun:

Extinderea clădirii existente - cu depozit - parter. Se va mai amplasa un container prefabricat în care se va amenaja un atelier mecanic și o magazie pentru butelii cu gaze.

Se vor menține indicatorii urbanistici conform HCL nr. 203/27.04.2012 :


- altele:

o comisia municipală pentru transport și siguranța circulație

(nr. 1189/02.10.2013)

o serviciul rutier (nr.275245/30.04.2013)

în ședința din data de 19.11.2013 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjare; Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu “ DETALIERI CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ ”, sti

C' Laboratorului nr. 31B, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 089 din 19.11.2013 a comisiei și avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 020/20.11.2013.

în perioada 05.08 - 26.08.2013 s-a desfășurat procesul de informare și consultare : populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiini îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura d< aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem avizării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic de Detalii “DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTĂ ”, str. Laboratorului nr.31B, Ploiești, întocmit de arh. Bogdan Georgescu

p.ARHITECT SEF

ing.Rita Marcela NEAGt

întocmit, ing.Mihaela.
VIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR,

Simona ALBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MU1™”1 TTT nr


Beneficiar : S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.

Proiectant: : arh. Bogdan Georgescu

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală dt Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detalii DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRI 9

EXISTENTĂ strada Laboratorului nr. 31B, Ploiești întocmit de arh. Bogdar Georgescu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comand;

S.C.TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L, în concordanță cu prevederile Ordinulu M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și îr conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Lege; nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieșt aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiulu Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 . 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N / 2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plar Urbanistic de Detaliu ” DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ ” , strada Laboratorului nr.31B, Ploiești, întocmit de arh Bogdan Georgescu la solicitarea S.C.TEHNOINSTRUMENT

PRIMAR,


Iulian Băuescu-?r


COMISIA DE UIGeorge BOTEZ

Cristian GANEA

Adrian LUPU

Razvan URSU


Data: <72.0. 20^


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2 100066 - Ploiești

TEL: 0244 / 516699 ; 0244 / 515982

FAX: 0244 / 513829


AVIZ

Nr. 020 DIN20.11.2013

LUCRAREA :  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

” DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ ”

AMPLASAMENT : str. Laboratorului nr. 31B, Ploiești

INIȚIATOR :     S.C. TEHNOINSTRUMENTIMPEX S.R.L.

ELABORATOR : arh. Bogdan Georgescu

Documentația tehnică de urbanism este depusă împreună cu avizele solicitate prin certificatul de urbanism și conform avizului C. T.A. T. U.


Prin documentația de urbanism se propun următoarele :

Extinderea clădirii existente — cu depozit - parter. Se va mai amplasa un container prefabricat în care se va amenaja un atelier mecanic și o magazie pentru butelii cu gaze.                                                                           .

Se vor menține indicatorii urbanistici conform HCL nr. 203/27.04.2012 :

  • > P.O.T. : 60 %

  • > C.U.T. : 1,5

  • > Regim de înălțime pentru extindere— P

în urma ședinței din data de 19.11.2013 a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru această documentație tehnică de urbanism s-a acordat: A VIZ FA VORABIL.

hifiKniii Mihaeki <            r jHpțtarîi&eA.-u

Miz A.SH2U 2D!3, P.I’.IX " DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ "


în perioada 05.08.2013 - 26.08.2013 s-a desfășurat consultare a populației aferent acestei documentații de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerăndu-se că se poate iniția procedura de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu.

Având în vedere cele de mai sus precizate, ARHITECTUL ȘEF emite următorul:

A VIZ FA VORABIL

O

pentru

Planului Urbanistic de Detaliu

” DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE

EXISTENTĂ ”

In baza prezentului aviz se va elabora documentația de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobare PLAN URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ ”
a (‘.tmfifamtneactf

l t.D. " DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘIDEZV0 URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

CIRCULAȚIE RUTIERĂ, COSSERUAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURĂ

3

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

” DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE EXTINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ, strada Laboratorului nr.31B, Ploiești

si :SECRETAR,

Cristiaii7GAN