Hotărârea nr. 481/2013

Hotãrârea nr. 481 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Parcare suprateranã strada Cuza-Vodã

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA NR. 481


privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ »

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ», conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile HCL 186/25.06.2010 isi inceteaza aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a noii hotarari;

Art.3: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de imțtesțitife

« PARCARE SUPRTERANA STRADA CUZA VODĂ»

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ »

Investiția propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea unei parcari supraterane pe strada Cuza Vodă, avand in vedere ca în aceasta zona se intersectează direcțiile majore de legătură ale orașului sud-nord si est-vest precum si a faptului ca in prezent exista un mare deficit de locuri de parcare.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ»

10.768,02

8

Sconstruita=1.482,3mp

Sdesfasurata=l 0.376,10 mp

Regim inaltime=P+5-6 et (decalat)

Locuri de parcare=344

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ»

PRIMAR

r—IULIAN BADESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚIIRAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de

« PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA

Investiția propusa in studiul de fezabilitate are ca obiectiv realizarea unei parcari supraterane pe strada Cuza Vodă avand in vedere ca in aceasta zona se intersectează direcțiile majore de legătură ale orașului sud-nord si est-vest precum si a faptului ca in prezent exista un mare deficit de locuri de parcare.

Prin refacerea studiului de fezabilitate abrobat prin HCL 186/2010 s-a urmărit

 • -  marirea numărului de locuri de parcare prin desființarea spațiului auxiliar de la ultimul etaj

 • -  reducerea timpului efectiv de execuție a parcării prin înlocuirea betonului turnat cu elemente structurale prefabricate.

Caracteristici construcții propusei

 • -  Construcția se incadreaza la:

 • •  Categoria de importanta: “C”

 • •  Clasa de importanta: III

 • •  Grad rezistenta la foc: II

 • -  Funcțiune: parcare autoturisme

 • -  Dimensiune in plan: 46,7x31,8 ml

 • -  Regim de inaltime: P+5-6 et (decalat)

 • -  înălțime max la comisa: 18 ml fațada spre Cuza Vodă si 19,5 ml fațada Casa Sindicatelor

 • -  Suprafața construita: 1.482,3 mp

 • -  Suprafața desfasurata: 10.376,10 mp

 • -  Volum construit: 31.128 mc

In cadrul acestui proiect vor fi executate următoarele tipuri de lucrări:

 • -  Sistem constructiv _constructie propusa

 • •  Fundații continue, fundații izolate si grinzi de fundare

 • •  Suprastructura - pereți structurali b.a. stâlpi si grinzi precomprimate prefabricate

 • • Plansee - elemente TT precomprimate prefabricate cu suprabetoane b.a. monolit

 • •  Parapeti perimetrali - elemente b.a. prefabricate

 • -  închideri exterioare si compartimentări interioare

 • -  alimentare cu energie electrica

 • -   instalații sanitare

 • -  insatalatii de incalzire


 • -  canalizare menajera

 • -  canalizare pluviala interioara

 • -  devieri rețele

 • -  rețele exterioare de apa si canalizare

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt

Nr.

crt

DENUMIRE STRADA

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

3

4

1

PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ

10.768,02

8

Sconstruita=l .482,3mp

Sdesfasurata=l 0.376,10 mp

Regim inaltime=P+5-6 et (decalat)

Locuri de parcare=344

Menționam ca prin HCL 430/2013 a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal -Amenajare Spital Pediatrie si Parcare Supraetajata - piața Eroilor nr.lA, str.Cuza Vodă FN Ploiești.


SEF SERVICIUL REPARAȚII

SI INVESTIȚII DRUMURI

DANIEL DOBRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ »


si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:            _________CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


/o\

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție « PARCARE SUPRATERANA STRADA CUZA VODĂ »


PREȘEțlNT^,

ulâe Botez


George SorinSECRETAR, Cristian Miliai Ganea


Data: 2-7 //WS