Hotărârea nr. 480/2013

Hotãrârea nr. 480 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizatã pentru obiectivul Modernizarea/extinderea functionalã a Hipodromului din Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 480 privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată pentru obiectivul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiesti“

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic Investiții privind aprobarea documentației tehnico-economice, actualizată pentru obiectivul „Modernizarea/extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiesti“;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - pol urban de creștere, Domeniul de intervenție 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere;

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 115/29.04.2010 prin care s-a aprobat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești-Prahova și Lista de proiecte prevăzute în partea a 4 a PID și a Hotărârii Consiliului Local nr. 411/2013 privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

... ...

In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, precum și cu prevederile Notei nr. 57816/03.08.2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

A

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. b și art. 45, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

„Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” conform documentației actualizate, menționați in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 441/2013 raman neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați.

Data in Ploiești, astazi, 29 noiembrie 2013.

PREȘEDINTE


DINȚA


CONTRASEMNEAZĂ S
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată pentru obiectivul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești44

După parcurgerea etapei de evaluare tehnico-fînanciara a documentației de finanțare pentru proiectul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești44, comisia de evaluare a recomandat actualizarea documentației tehnico-economice a obiectivului menționat.

Totodată, conform raportului de vizita la fata locului din data de 21.11.2013 s-a solicitat prezentarea acestei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești astfel incat etapa de vizita la fata locului sa se finalizeze pana cel târziu la data de 02.12.2013.

Fata de cele de mai sus supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, actualizată în urma etapei de evaluare tehnico-financiară pentru obiectivul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești44.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții
La proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată pentru obiectivul „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești44

Municipiul Ploiești a transmis către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia cererea de finanțare pentru obținerea resurselor necesare implementării proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești".

Indicatorii tehnico-economici ai investiției au fost aprobați conform Hotărârii Consiliului Local nr. 411/2013 privind modificarea Hotărârii nr.74/27.02.2013 privind aprobarea Etapei I a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții REABILITAREA /MODERNIZAREA HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI-CENTRUL HIPIC SI DE AGREMENT MUNICIPIUL PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA” și a cheltuielilor legate de implementarea proiectului.

După parcurgerea etapei de evaluare tehnico-financiara, comisia de evaluare a recomandat actualizarea documentației tehnico-economice a obiectivului menționat.

Totodată, conform raportului de vizita la fata locului din data de 21.11.2013 s-a solicitat prezentarea acestei hotarari a Consiliului Local al municipiului Ploiești astfel incat etapa de vizita la fata locului sa se finalizeze pana cel târziu la data de 02.12.2013.

Având in vedere ca perioada de implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca anul 2015, durata de realizare a investiției a fost redusa la 19 luni.

In anexa sunt prezentați principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, conform documentației actualizate de către proiectant. /• £      ' ’X \''• \

Fata de cele de mai sus supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare” j privind aprobarea documentației tehnico-economice, actualizată îm'urma etapei de xv 6-                        'v


evaluare tehnica si financiară pentru obiectivul „Modernizarea^exțjnderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”.

Director executiv, Mihaela Iamandi


Sef serviciu Investiții, Mariana Stochita

Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte


ROMÂNIA

Anexă         / p.

la Hotărârea nr....... Din data de.Ș/.:;


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Proiectul: „Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești”

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA

în prețuri 29 noiembrie 2012 (1 Euro = 4,5059 lei) din care:

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

88.959,389

  • 19.742.868

  • 61.377.869

13.621,667

2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

INV C+M

Perioada de pre-implementare

Anul 2010 (0,74%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

658,483 0

Anul 2011 (1,20%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

1.064,389 0

Anul 2012 (3,59%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

3.194,239

0

Anul 2013 (5,82%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

5.173,203 0

Perioada de implementare

Anul I (53,13%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

47.265,578

36.826,721

Anul II (35,52%)

Mii lei (INV)

Mii lei (C+M)

31.603,497

24.551,148

3. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

luni

19 luni

4. CAPACITĂȚI:

Suprafața construita desfășurată (mp), din care:

105.842,32

Clădiri (mp):

10.892,42

- Tribune (mp)

5.895,5

- Saiivariu si boxe cai (mp)

444,1


- Pavilion înseuare (mp)

66,87

// c

// S'       .

- Grajduri (mp)

3.108,7

t f: y

•! '-.1

||O C*         '

- Hangar furaje si depozitare temporara deșeuri (mp)

444,1

- Hangar întreținere si depozitare materiale (mp)

444,1

- Hangar instalații preeepurare si depozitare sulky (mp)

444,1

- Cabina poarta (mp)

44,95

Construcții anexe (mp):

580

- Gospodărie apa (mp)

210

- Bazin retentie (mp)

370

Amenajări specifice hipice (mp)

70.733

Piste (mp):

67.538

- Trap (mp)

36.594

- Galop (mp)

30.944

Ronduri de mers, ring de prezentare (mp)

402

Cale de rurale (mp)

2.793

Platforme carosabile si pietonale (mp):

21.237

- Drumuri acces (mp)

12.935

- Parcări (mp)

8.302


Director executiv, Mihaela IamandiSef serviciu Mariana StochitaHrr/^r Ity? f

>„SUD muntenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională

Str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A, municipiul Călărași, județul Călărași. Cod. 9fl0t^4

Telefoane : 0242.331769 și 0728.026706. Fax: 0242.313167. E-mail office@adrrirr 7


ANEXA III/0I/3.A.4, Ediția 2, revizuirea 9


RAPORT DE VIZITA LA FATA LOCULUI "Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești SM/1/1.1/PC/19/28.02.2013, cod SMIS 47690

Data vizitei: 21.11.2013

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Sediul social: Bulevardul Republicii, nr.2-4, 100066, Ploiești, județul Prahova

Telefon: 0244-51.66,99/528, 0752-246.690 Fax: 0244-513.829 E-mail: iulian.badescu@ploiesti.ro,

s_iamandi@yahoo.com

Cod înregistrare fiscala: 2844855

Titlul proiectului: “Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”

Locația proiectului: Municipiul Ploiești, județul Prahova

Reprezentantul legal al beneficiarului prezent la efectuarea vizitei (prenume, nume, funcție):

Razvan Virgil FARCAS, împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului, conform împuternicirii

nr.PMP 775/20.02.2013

Telefon: 0244-51.66.99/528 Fax: 0244-513.829 E-mail: iulian.badescu@ploiesti.ro

Valoarea totala a proiectului: 88.959.388,71 lei

Reprezentanții Ol care efectuează vizita:

Nicoleta TOPIRCEANU - Expert Evaluare, Selecție si Contractare POR - expert 1;

Silviu STAN - Expert Evaluare, Selecție si Contractare POR - expert 2.

Lista de verificare conform Anexei la Raport.

Locația proiectului corespunde cu cea din cererea de finanțare.

Nu au fost efectuate măsurători la vizita in teren.

Amplasamentul este situat la intrarea in municipiul Ploiești. Pe latura dinspre b-dul București se afla poarta de intrare in hipodrom, de tip arc.

In centruL~hipodromului-este-ampiasata~pista-hipica împrejmuita—pe--toata-lungima-sa, cu-gard“de protecție. Accesul se face prin alei interioare betonate, restul suprafeței neocupate de clădiri fiind acoperita cu iarba, arbuști si copaci. Pe teren au fost identificate si tribuna hipodromului aflata intr-o stare avansata de degradare fizica, 5 grajduri cabaline aflate, la rândul lor, in stadii diferite de degradare fizica, in continuarea grajdurilor 3 clădiri dezafectate. La căpătui extrem al grajdurilor se afla un acces secundar către/ dinspre strada, tot aici fiind amplasata si o cabina-poarta aproape daramata.

Pe teren au mai fost identificate si un al 6-lea grajd, parțial degradat, un castel de apa dezafectat si degradat la partea sa superioara, cateva construcții/ magazii metalice degradate.

Probleme identificate

La data vizitei la fata locului nu s-a prezentat Hotararea Consiliului Local al MunicipiululIPlȘibs^,La UaLd YtZHv! la idld IUL UI UI IIU o“d pi ez.tSJH.dl. nutdidl ea LUJ omului      al mUniUipîulUinrlyițSjl^.^^

prind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată in urma etapei de evaluarOefirițc^^w financiara.                                                                                         xo—„I-

Aceasta hotarare se va prezenta uiterior, astfei încât etapa de vizita la fata locului sa se pana, cel târziu, la data de 02.12.2013.

S-au primit următoarele documente :

1 original/ copie « conform cu originalul » certificată de beneficiar

3 copii ale originalului/ copiei « conform cu originalul » certificate de beneficiar ale următoarelor documente :

Certificat de atestare fiscala nr. 32142/21.11.2013

Certificat fiscal nr.109971/19.11.2013

încheierea nr.49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848

Extras de carte funciara, nr. cerere 49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848

Declarația de angajament la data de 21.11.2013

HCL Ploiești nr.441/14.11.2013

Autorizația de construire nr. 636/20.11.2013

Autorizația de desființare nr.119/20.11.2013

Certificat de urbanism nr.1385/13.11.2013

Aviz de gospodărire a apelor nr. 1953/15.11.2013

Adresa ISC nr.32827/18.11.2013 (1078/6366/18.11.2013/N)

Aviz ethnic ISC nr. 37978/13.11.2013

Declarația de eligibilitate la data de 21.11.2013

Anexa V Bugetul proiectului

Anexa lila Graficul cererilor de rambursare

Legea nr.2/16.02.1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României - Județul Prahova, .municipiul .Ploiești____________________________

HCL Ploiești nr. 247/26.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

HCL Ploiești nr. 248/26.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

încheierea nr.25170/21.06.2012 privind validarea in funcția de primar al municipiului Ploiești a domnului Badescu Iulian

Act de identitate al reprezentantului legal

Secțiunea 4.2 actualizata

Pagini din cererea de finanțare actualizate cu noul titlu al proiectului

Adresa Primăriei Municipiului Ploiești nr.9753/21.11.2013 privind clarificări referitoare la noul titlu al proiectului

Concluzii

Prezentarea, la o data ulterioara, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, astfel incat etapa de vizita la fata locului sa se finalizeze pana, cel târziu, la data de 02.12.2013.

Reprezentant

Nicoleța/TOPIRCEANU - expert 1


Reprezentant Ol

Silviu STAN - expert 2


Beneficiar

U.A.T Municipiul Ploiești

Razvan Virgil FARCAS, ImputermjjVaLreprezentantului legal al solicitantului, conform împuternicirii nr>PMP 775/20.02.2013


yjf ți O

Lista de verificare a documentelor de eligibilitate la vizita la fața locului înaintea<§emnârii^ Contractului de finanțare

Axa: 1 - Domeniul: 1.1. - categoria b) dezvoltarea mediului de afaceri Regiunea: Sud Muntenia

Titlu proiect: Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești


I. unități administrativ-teritoriale (autorități ale administrației publice locale) și parteneriate

;             /              Documente verificate

Da

Nu

NA

Documentele financiar-contabile

a) Documentele depuse la CF in copie, care se confruntă cu orginalul

  • >  Bilanțul contabil, vizat de Administrația financiară, pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare, inclusiv contul de rezultat patrimonial

  • >  Cont de execuție bugetară

Situații financiare la 31.12.2012 (bilanț contabil, cont de rezultat patrimonial, cont de execuție a bugetului local- cheltuieli, cont de execuție a bugetului local-venituri) cu nr. inregistrare DGFP Prahova 1315/05.02.2013 - s-au verificat in original

X

b) Documentele nedepuse la CF, in orginal

> Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată exigibile a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice - Administrația Finanțelor Publice

Certificat de atestare fiscala nr. 32142/21.11.2013 -1 original si 3 copii „conform cu

X

■'OnginaiUr                                *■

> Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale eliberat de primărie

Certificat fiscal nr.109971 /19.11.2013 - 1 original si 3 copii „conform cu originalul’’

X

Documentele ce atestă dreptul de proprietate/ administrare asupra infrastructurii si/sau terenului

a) Documentele depuse la CF in copie, care se confruntă cu originalul

> Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial, privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare1

HGR nr.237/13.03.2002 privind transmiterea imobilului “Hipodrom” Ploiești din proprietatea privata a statului si din administrarea Societății Naționale “Cai de Rasa” - S.A in proprietatea publica a statului si din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești - s-a depus inițial la cerere si nu s-a mai verificat la vizita la fata locului

X

HCL Ploiești nr.250/01.10.2003 prin care se aproba transmiterea imobilului Hipodrom Ploiești din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiești - sa verificat in original

HCL Ploiești nr.124/29.04.2010 privind modificarea si completarea HCL Ploiești nr. 120/2009 - s-a verificat in original

1 Dacă la CF a fost depusă Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului și / sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul vizitei la fața locului nu se mai verifică aceast document

Documente verificate

Nu

NA

HCL Ploiești nr.202/28.07.2010 privind trecerea unor immobile din administrarea Administrației Domeniului Public si Privat Ploiești in administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești - s-a verificat in original

HCL Ploiești nr.482/20.12.2012 privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești - s-a verificat in original

Adresa din data de 05.02.2013 a Direcției Adminitratie Publica Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - s-a verificat in original

HCL Ploiești nr.121/29.03.2013 privind revocarea HCL Ploiești nr.482/2012 privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al municipiului Ploiești -s-a verificat in original

Adresa nr. 1534/27.03.2013 a Direcției tehnic investiții privind intabularea definitiva - s-a verificat in original

R

\\z t

^R(

/ 1

> Alte documente publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare

X

> Documente cadastrale și înregistrarea terenurilor în registre - (extras de carte funciară/ intabulare)

încheierea nr.7163/04.02.2013, nr. cadastral 11597, CF131848 - s-a verificat in original

Extras de carte funciara, nr. cerere 7163/04.02.2013, CF 131848 - s-a verificat in original

încheierea nr.22564/02.04.2013, nr. cadastral 11597, CF 131848 - s-a verificat in original

Extras de carte funciara, nr. cerere 22564/02.04.2013 - s-a verificat in original

X

b) Documentele nedepuse la CF, in original

> Documente cadastrale și înregistrarea terenurilor în registre - (extras de

carte funciară/ intabulare)

încheierea nr.49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848 - s-a verificat in original si sau preluat 4 copii “conform cu originalul”

Extras de carte funciara, nr. cerere 49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

X

Documente ce dovedesc capacitatea financiară a solicitantului / partenerilor de a implementa proiectul, în funcție de forma de constituire a Solicitantului2

a) Documente depuse la CF in copie, care se confruntă cu originalul

> Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect

HCL Ploiești nr.74/27.02.2013 privind aprobarea SF si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului - s-a verificat in original

x

b) Documentele nedepuse la CF, in orginal, sau unde este cazul, documente în modificărilor survenite in urma evaluării tehnice și financiare

original ca urmare a

> Declarația de angajament, semnată și datată, care reflectă modificările legate de bugetul proiectului si de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare

X

> Hotărârea Consiliului Local de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului si de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice si financiare

HCL Ploiești nr.441/14.11.2013 privind modificarea HCL Ploiești nr.74/27.02.2013 privind aprobarea SF si a cheltuielilor legate de implementarea proiectului - s-a verificat originalul si s-au preluat 4 copii „confom cu originalul”

X

Alte documente

• Autorizația de construire nr. 636/20.11.2013 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

X

'                      Documente verificate

D>W

XN4

• Autorizația de desființare nr.119/20.11.2013 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

> Avizele si Acordurile solicitate prin Certificatului de urbanism care nu au fost prezentate

Certificat de urbanism nr.1385/13.11.2013 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

Aviz de gospodărire a apelor nr.1953/15.11.2013 - s-a verificat in original si sau preluat 4 copii “conform cu originalul”

Z/'

[Ax ,

A

s v

\\z A X

5/

'■-i unT?

-

X

> Acordul ISC

Adresa ISC nr.32827/18.11.2013 (1078/6366/18.11.2013/N) prin care se atesta faptul ca nu este necesara eliberarea Acordului ISC - s-a verificat in original si sau preluat 4 copii “conform cu originalul”

X

> Avizul tehnic ISC privind documentațiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice

Aviz nr. 37978/13.11.2013 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

X

> Avizul NATURA 2000 - nu este cazul

X

• în situația în care solicitantul (și/sau partenerii APL, unde este cazul) a (au) făcut obiectul unui ordin al unei instanțe judecătorești din România, emis până la 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat și acest ordin a fost executat (sumele respective au fost plătite), decizia (deciziile) Consiliului Concurenței privind recuperarea ajutorului, ordinul (ordinele) de recuperare al instanței judecătorești și dovada (dovezile) efectuării plății.

> în cazul în care solicitantul (și/sau partenerii APL, unde este cazul) a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene emise după 1 ianuarie 2007 pentru recuperarea unui ajutor de stat, decizie care a fost deja executată (provizoriu sau definitiv), decizia (deciziile) Comisiei Europene și dovada

X

^QQVCirl j t» 1 C.LIJd 111 pvtJțl 1 *

> Declarația de eligibilitate, actualizata la data vizitei la fata locului

Declarația de eligibilitate la data de 21.11.2013 - 4 originale

X

> Actul administrativ de modificare a componenței echipei de proiect si pagini aferente secțiunii privind managementul proiectului din cererea de finanțare - nu s-a modificat echipa de proiect

X

> Anexa V Bugetul proiectului - 4 originale

X

> Anexa lila Graficul cererilor de rambursare - 4 originale

X

> Hotararea de infiintare a UAT, sentința civila de validare a mandatului Primarului, hotărârile de constituire a Consiliului Local de validare a mandatelor consilierilor locali

Legea nr.2/16.02.1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României - Județul Prahova, municipiul Ploiești - 4 exemplare „conform cu originalul”

X

HCL PloiestiTir7-247/26.06.20T2“pnvind'valTdarea^mandatelonconsilienror_ro'ca[i - s-a verificat originalul si s-au preluat 4 copii „conform cu originalul”

HCL Ploiești nr. 248/26.06.2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - s-a verificat originalul si s-au preluat 4 copii „conform cu originalul”

încheierea nr.25170/21.06.2012 privind validarea in funcția de primar al municipiului Ploiești a domnului Badescu Iulian - s-a verificat originalul si s-au preluat 4 copii „conform cu originalul”

> Act de identitate al reprezentantului legal - s-a verificat originalul si s-au

X

.                        Documente verificate

Da^

preluat 4 copii „conform cu originalul”

• Documente conform recomandărilor comisiei de evaluare tehnica si financiara:

IwiS i

} >

- avizul de gospodărire a apelor pentru începerea execuției forajului;

Aviz de gospodărire a apelor nr. 1953/15.11.2013 - s-a verificat in original si sau preluat 4 copii “conform cu originalul”

X

o <

- Hotararea Consiliului Local prind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare tehnica si financiara Nu s-a prezentat Hotararea Consiliului Local prind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată in urma etapei de evaluare tehnica si financiara

X

> se va corecta Secțiunea 4.2 Surse de finanțare, deoarece aceasta este completata pe modelul pentru proiecte generatoare de venituri

Secțiunea 4.2 actualizata - 4 exemplare originale

X

• Documente conform adresei ADR SM nr. 7797/21.05.2013:

- întrucât o parte din construcțiile propuse spre demolare existente in prezent pe amplasamentul proiectului nu sunt menționate in extrasul de carte funciara (de ex: castel apa, soproane, put forat, etc.), cheltuielile de demolare nefiind cheltuieli eligibile si UAT Municipiul Ploiești dovedind proprietate pe amplasamentul proiectului (teren in suprafața de 208.322 mp, nr cad. 11597, se vor prezenta documentele de proprietate actualizate - încheiere OCPI si extras CF - cu menționarea tuturor construcțiilor existente pe amplasament.

încheierea nr.49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848 - s-a verificat in original si sau preluat 4-copii “confnrm cu-originalul”

X

Extras de carte funciara, nr. cerere 49150/17.07.2013 , nr. cadastral 131848 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii "conform cu originalul”

• un nou certificat de urbanism cu mențiunea corecta a regimului juridic (domeniul privat)

Certificat de urbanism nr. 1385/13.11.2013 - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii “conform cu originalul”

• Pagini din cererea de finanțare actualizate cu noul titlu al proiectului - 4 originale

X

• Adresa Primăriei Municipiului Ploiești nr.9753/21.11.2013 privind clarificări referitoare la noul titlu al proiectului - s-a verificat in original si s-au preluat 4 copii „conform cu originalul”

X

Reprezentant Ol

Nicoleta TOPIRCEANU - expert 1

/

Reprezentant Ol

Silviu STAN - expert 2z-\/

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


& X

, / r~-£r—

Șt

jo^ X» I-

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIUJALA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare financiară pentru obiectivul „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești

si a emis:

CjlX.I'Țr' jc^/d'COt _____________________________________________________________________________________

c ~   ~~ ~


PREȘEDINTE,

Paul Alexandru

Data:              _______

SECRETAR,

Sanda DraguleaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


\ e          t ~ -

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată în urma etapei de evaluare financiară pentru obiectivul „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești"


BREȘE

Georg Sori


INTE,

N'kulae Botez


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:     2<7 //,     / ț.