Hotărârea nr. 48/2013

Hotãrârea nr. 48 privind înfiintarea unei linii de gardã la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiesti, institutie sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 48 privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de Motive a Primarului și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care avizeaza favorabil propunerea managerului Spitalului Municipal Ploiești privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru specialitățile chirurgicale, gardă ce va fi asigurată de cei 2 (doi) medici încadrați în Cabinetul de Chirurgie al ambulatoriului integrat a Spitalului Municipal Ploiești ;

în baza prevederilor art.16, lit„b” ale anexei Hotărârii Guvernului nr.56/2009 actualizată, prin care liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unități sanitare și se aprobă de autoritățile administrației publice locale la propunerea unităților sanitare ci paturi;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/200£ privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărâri Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilo] acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobare; menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentn care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și 1; Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind administrația public; locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l.Inființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru specialitățile chirurgicale, îr cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție în subordinea Consiliului Local a Municipiului Ploiești.

Art.2. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri.

Art.3.Directia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice

9       9     '         '9

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astazi, 2


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe, s-a stabilit cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale ministerului sănătății către autoritățile administrației publice locale concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare exercitării acestora.

Totodată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.529/02.06.2010 Spitalul Municipal Ploiești a fost preluat de către Consiliul Local Ploiești.

Având în vedere prevederile art.16, lit„b” ale anexei Hotărârii Guvernului nr.56/2009, actualizată, propun înființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru specialitățile chirurgicale, gardă ce va fi asigurată de cei 2 (doi) medici încadrați în Cabinetul de Chirurgie al ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Ploiești, conform propunerii managerului spitalului.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, ministrul sănătății a emis Ordinul nr. 801/27.05.2011, prin care Spitalul Municipal Ploiești a fost clasat provizoriu în categoria IV de competență având de îndeplinit obiective precise, asumate printr-un plan de conformare.

întrucât dintre cele 3 obiective asumate prin Planul de conformare, în cadrul Spitalului Municipal Ploiești au fost duse la îndeplinire doar 2 obiective până la data de 31.12.2011, iar cel de-al treilea obiectiv fiind înființarea unor linii de garda in specialitățile chirurgicale, a beneficiat de un nou termen de implementare, respectiv data de 31.12.2012.

Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 144/28.12.2012 a fost aprobată prelungirea clasificării provizorii a Spitalului Municipal Ploiești până la data de 28.02.2013 în categoria IV de competență, iar in cazul neîndeplinirii obiectivelor asumate in Planul de conformare până la data limită, acesta se va clasifica în categoria V - spitale ce asigură servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici sau servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, psihiatrie, de recuperare, etc.) ori servicii paliative.

In conformitate cu art. 381 al Ordinului nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, continuarea activității medicale se poate asigura și prin gardă la domiciliu, organizată pe specialități, dacă în secțiile sau compartimentele cu paturi, precum și în ambulatoriul integrat al spitalului sunt încadrați cel puțin 2 medici în specialitatea respectivă.

Spitalul Municipal Ploiești are în prezent organizată 3 (trei) linii de gardă pentru următoarele specialități medicale și anume :

-1 linie de garda - medicină internă;

-1 linie de garda - oncologie;

-1 linie de garda - reumatologie si recuperare, medicină fizică și balneologie.

Potrivit art. 382 al Ordinului nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unităților publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, garda la domiciliu nu se include în numărul liniilor de gardă determinat în funcție de numărul de paturi.


Facem precizarea că Spitalul Municipal Ploiești deține, conform; strdcțuriij sale*ț organizatorice, Compartimentul de Chirurgie Generală cu 2Q\o^ Compartimentul de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) cu 5 paturi, cOfp, ,. sunt închise temporar până la finalizarea lucrărilor conform proiectuîMt^^ȘS^ fonduri de la Banca Mondială și bugetul local, acesta fiind și motivul pe u care spitalul s-a aflat în imposibilitatea îndeplinirii ultimului obiectiv asumat prin Planul dc conformare.

Potrivit art.16 lit.”b” din anexa Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, liniile de gardă se stabilesc la nivelul fiecărei unități sanitare și se aprobă de autoritățile publice locale, la propunerea unităților sanitare cu paturi.

Astfel se solicită înființarea unei linii de gardă la domiciliu pentru specialitățile chirurgicale în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, până la finalizarea lucrărilor conform proiectului finanțat cu fonduri de la Banca Mondială și bugetul local, având în vedere că sunt încadrați în Cabinetul de Chirurgie din ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului, doi medici cu specialitatea chirurgie generală, respectiv un medic primar și un medic rezident anul V

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Manager

Spitalul Municipal Ploiești Dumitru Mihaela CarmenAlexandru Iulia AlinaSef serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Giyilă și Protecția Muncii Angefoscu Ana - Daniela
SPITALUL

HUHKD9IL

PLOIEȘTINr.^QX/ Data p z


| MUiWWCPLOiSSTI înregistrare 002691Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, județul Prahova

In vederea îndeplinirii obiectivului asumat prin Planul de conformare, pentru clasificarea Spitalului Municipal Ploiești in categoria IV de competenta, avand ca termen de implementare data de 28.02.2013, va solicitam acordul dumneavoastră cu privire la infiintarea unei linii de garda la domiciliu pentru specialitățile chirurgicale, ce va fi asigurata de către cei 2 medici încadrați in Cabinetul de Chirurgie al ambulatoriului integrat spitalului nostru.

Cu deosebita considerație,

MANAGER

Dr. Dumitru MihaelajCarmen


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

și a emis?}

rPREȘEDINTE,


Data:   2,0-,o2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu în cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

și a emis:

fÂwev

PREȘEDINTE, Iolanda BăzăvanData:              l