Hotărârea nr. 479/2013

Hotãrârea nr. 479 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Sens giratoriu intersectie Bulevardul Republicii si strada Laboratorului

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 479 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ‘AUVS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI

STRADA LABORATORULUI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI” conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Inte si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

“SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI"

Amplasamentul pe care se propune amenajarea sensului giratoriu se afla situat in zona de nord a municipiului Ploiești.

Elemente geometrice ale sensului giratoriu sunt:

 • -  Intersecție sens giratoriu trei ramuri

 • -  Latimea caii inelare - 7 m (2x3,5 m)

 • -  Raza interioara a sensului - 10,5 m

 • -  Raza exterioara a giratiei - 17,5 m

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

DENUMIRE

STRADA

Valoare totala - lei cu

TVA

Durata Execuție luni

Capacitati

0

1

2

4

5

SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICIISI STRADA LABORATORULUI

1.240.088

3

Suprafața amenajata=4000 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI”
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

VIZAT PRIMAR AN-BADESCU

—<

' ■'' ■ L '

de Intervenție


IUL

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor

si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

“SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLltîl SI STRADA LABORATORULUI”

Amplasamentul pe care se propune amenajarea sensului giratoriu se afla situat in zona de nord a municipiului Ploiești. Prin realizarea acestuia se va optimiza, reglementa si fluidiza traficul in vederea evitării blocajelor si a ambuteiajelor.

Elemente geometrice ale sensului giratoriu sunt:

 • -  Intersecție sens giratoriu trei ramuri

 • -  Latimea caii inelare - 7 m (2x3,5 m)

 • -  Raza interioara a sensului - 10,5 m

 • -  Raza exterioara a giratiei - 17,5 m

Structuri rutiere :

Pentru zona unde sensul se suprapune cu carosabilul existent:

 • -  Strat de uzura - 5 cm

 • -  Strat legătură - 6 cm

 • -  Geocompozit cu rol antifisura

Pe zonele unde se va face extindere a carosabilului :

 • -  Strat mixtura asfaltica BA16- 5 cm

 • -  Strat mixtura asfaltica BAD 25 - 6 cm

 • -  Geocompozit antifisura

 • -  Strat beton de ciment - 20 cm

 • -  Fundație baiast - 20 cm

 • -  Substrat nisip - 10 cm

Structura inelului de siguranța:

 • -  Pavaj piatra

 • -  Substrat nisip - 4 cm

 • -  Strat beton ciment 15 cm

 • -  Fundație balast - 25 cm

 • -  Substrat nisip - 7 cm

Structura inelului de semnalizare a insulei centrale:

 • -  Pavele prefabricate din beton pozate pe 4 cm substrat nisip

 • -  Fundație balast

 • -  Substrat nisip pilonat - 7 cmPrincipalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

DENUMIRE

STRADA

Valoare totala - lei cu TVA

Durata

Execuție luni

-------------------------* x.         ,

Capacitătț-TâA-'"''

0

1

2

4

5

SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII SI STRADA LABORATORULUI

1.240.088

3

Suprafața amenajata=4000 mpDIRECTOR EXECUTIV MIHAELAIAMANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI DANIEL DOBRE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE. PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTSECRETAR,


Sanda Dragulea


Data:        JO/J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANIȘTI LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “SENS GIRATORIU INTERSECȚIE BULEVARDUL REPUBLICII ȘI STRADA LABORATORULUI”


ȘEDINȚE, pj^^ic^lae Botez


SECRETAR,

Cristian Mihai Ganea


Data: 2-Y 7/ ■VV