Hotărârea nr. 477/2013

Hotãrârea nr. 477 privind închirierea cãtre Regia Autonomã de Servicii Publice Ploiesti a douã autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de inmatriculare PH 11 UWV si PH 11 UWW

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 477


privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare

PH 11 UWV si PH 11 UWW

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu la proiectul de hotarare privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWV si PH 11 UWW;

Urmare cererii Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 5546/31.10.2013 transmisă prin fax in data de 31.10.2013;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 26.11.2013;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) si art 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de inmatriculare PH 11 UWV si PH 11 UWW, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire conform legii, cu acordul ambelor părți.

Art.2. Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va utiliza cele 2 (doua) autovidanje in următoarele condiții:

 • - va păstră destinația celor 2 (doua) autovidanje;

 • - va asigura exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a autovidanjelor transmise;

 • - va efectua la timp lucrările de Întreținere si reparații, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si a legislației in vigoare;

 • - va instrui personalul de deservire a celor doua bunuri, in scopul exploatării normale si in condiții de siguranța a acestora;

 • - va asigura utilizarea autovidanjelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitățile si obiectivele municipalității, intreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate.

Art.3. Stabilește chiria lunară pentru închirierea celor 2 (doua) autovidanje la suma totală de 1000 lei/lună.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractul de inchiriere cu Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


Municipiul Ploiești

Direcția de Gestiune Patrimoniu

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR....................

încheiat astăzi..................................


in baza Hotărârii nr.


a Consiliului Local al municipiului Ploiești.


LPĂRTLLE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, în calitate de locator, pe de o parte,

si

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei nr. 17, cod unic de înregistrare 1343872, tel. 0244 541 071, reprezentată prin Director Vasile Nacu, în calitate de locatar, pe de alta parte,

au convenit să încheie prezentul contract de închiriere.

ILOBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

 • (1)   Locatorul asigură locatarului folosința a doua autovidanje marca MAN cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, numerele de înmatriculare PH 11 UWV respectiv PH 11 UWW, bunuri ce aparțin patrimoniului municipiului Ploiești.

 • (2)   Autovidanjele închiriate au următoarele caracteristici:

□CATEGORIA: AUTOVEHICUL SPECIAL N 3

□MARCA: MAN

□TIPUL: TGM 18240/KROLL

□CAROSERIA: SG VIDANJA

□CULOARE: ALB

□NR. OMOLOGARE/ANUL FABRICAȚIEI: 1 .SJMA2F1111B79R4/2009 2.SJMA2F1112B79R4/2009

□NR. IDENTIFICARE (SERIE SAS1U):     1. WMANO8ZZ49Y23($88M; .

2. WMAN08ZZ49Y23p® □NR. DE ÎNMATRICULARE: 1. PH-11 -UWV

2. PH-11-UWW

□CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE NR:    1. P00335199H

2.P00335197H

□SERIA CÂRTII DE IDENTITATE: 1. H 337245

2.H 337244

□CAPACITATE CILINDRICA (CM3): 6871 □MOTOR, TIPUL: D 0836 LFL53 SERIE: 1.21821505802174 2.21821525402174

□NR/KM LA BORD:

□MASA PROPRIE: 10295 Kg

□MASA total maxim autorizata: 18000 Kg □ALTE DATE:__________________________

 • (3)   Alte caracteristici daca este cazul, sunt identificate in Cartea de identitate/cartea tehnica/talon.

 • (4)   Pe toata durata contractului, Locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra autovidanjelor închiriate care formează obiectul prezentului contract de închiriere.

Art. 2.

 • (1)  Predarea - primirea bunurilor închiriate se va consemna intr-un proces - verbal ce va fi încheiat odata cu perfectarea contractului.

 • (2)  Autovidanj ele se pun la dispoziția Locatarului impreuna cu cartea de identitate, cartea tehnica si toate celelalte dotări corespunzătoare. Autovidanjele întrunesc toate condițiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de funcționare si neavand defecțiuni si lipsuri.

 • (3)  Locul predarii-primirii autovidanjelor este la sediul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, P-ta Victoriei nr. 17. Locatarul poate sa retumeze autovidanjele la locul in care le-a primit, sau in orice alta locație indicata de Locator.

 • (4)  Locatorul nu răspunde de nefunctionarea, funcționarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Locatarului in utilizare sau nerespectarea de către acesta a instrucțiunilor de folosire;

 • (5)   Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicule ca un bun proprietar, respectând instrucțiunile de utilizare si mentinandu-le in stare buna de funcționare pe tot parcursul derulării prezentului contract. Cheltuielile de întreținere si utilizare cad in sarcina Locatarului.

III.DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioada de 3 (trei) ani cu începere de la data de...............pana la data de.................

J ,.x

Art. 4.


. ......

J X_/Glr VyYVprjJ. CAL V/CA LVllllVllUlUl ^JL V V CAAj IAV? yLLlLllV VV11UUVLUJ.AVV      VVUVVlll Ltu   VI LAlijtjVUkJVU,;/

contractul de închiriere printr-un act adițional, conform legii, cu acordul


 • (1) La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni sVprpltmgeășGa^' contractul de închiriere printr-un act adițional, conform legii, cu acordul &fb^^^ărți< In acest sens, cu 30 de zile inainte de expirarea contractului, Locatarul poate solicita in scris, reînnoirea acestuia.

 • (2) In cazul in care părțile nu convin asupra reînnoirii contractului, Locatarul este obligat sa predea bunurile închiriate la expirarea termenului contractual. întârzierea in predarea autovidanjelor de către Locatar are drept consecința obligarea acestuia la plata chiriei in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pana in ziua retumării efective a autovidanjelor.

Art. 5. In prezentul contract nu-si gas este aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV.PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

Art. 6. Prețul închirierii, respectiv chiria, este de 1.000 lei/luna pentru ambele autovidanje. Locatarul va plăti chiria începând cu data încheierii prezentului contract.

Art. 7.

 • (1)   Chiriașul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 6 al prezentului contract in primele 10 zile ale lunii următoare lunii pentru care se face plata, prin virament din contul locatarului sau cu numerar, in contul locatorului R039TREZ52121300205XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

 • (2)   Dovada plătii chiriei se va face prin remiterea lunara către locator a documentului constatator al efectuării plătii (ordin de plata, chitanța, etc.).

Art. 8. In cazul in care locatarul nu achita chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii calculate conform legislației fiscale in vigoare începând din prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Art. 9. Chiria si accesoriile de întârziere pot fi modificate de Locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești ce intervin după încheierea prezentului contract, cu condiția notificării prealabile a Locatarului cu privire la noile reglementari.

Art.10. Locatarul se obliga sa achite următoarele costuri suplimentare in cazul, in care acestea vor aparea: amenzile, penalitățile pentru parcare, incalcarea regulilor de circulație ce vizeaza autovehiculele sunt responsabilitatea Locatarului pe perioada de închiriere precum si daca s-a depășit aceasta perioada dar Locatarul nu a retumat autovehiculele Locatorului.

V.DREPTURI LE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR


Art. 11. Drepturile si obligațiile Locatorului sunt următoarele:

 • - sa predea Locatarului cele doua autovidanje, la termenul convenit de parti, ocazie cu care se va încheia procesul verbal de predare - primire, datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante;

 • - sa nu stanjeneasca pe Locatar in exercitarea dreptului de folosința asupra bunurilor inchiriate, pentru perioada stabilita in prezentul contract;

 • - sa controleze periodic bunurile inchiriate, in sensul verificării folosirii acestora de către locatar potrivit destinației lor si in scopul pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere;

 • - Locatorul nu răspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreun drept asupra bunurilor inchiriate;

 • - Locatorul garanteaza pentru evictiunea bunurilor si pentru viciile ascunse ale acestora, care le impiedica întrebuințarea. Locatorul nu răspunde insa pentru vicii care ii fac Locatarului incomoda folosința, si pe care acesta din urma le-a putut constata la încheierea prezentului contract.

Art. 12. Drepturile si obligațiile Locatarului sunt următoarele:

 • - sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract, inclusiv in cazul modificării cuantumului chiriei potrivit art. 9;

 • - sa achite contravaloarea lipsei de folosința a celor doua autovidanje, in cuantumul de 1000 lei/luna pentru ambele autovidanje, pentru perioada de la data de 28.07.2013 pana la data încheierii prezentului contract, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data încheierii prezentului contract de inchiriere.

 • - sa folosească si sa exploateze bunurile inchiriate, numai potrivit destinației lor si a scopului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere, cu respectarea instrucțiunilor de folosire si întreținere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;

 • - sa asigure paza bunurilor inchiriate;

 • - sa păstreze destinația celor 2 (doua) autovidanje;

 • - sa asigure exploatarea eficienta, in regim de continuitate si de permanenta a

autovidanjelor transmise;                         .

 • - sa efectueze la timp lucrările de întreținere si reparații, in conformitate cu cartea tehnica a bunurilor si a legislației in vigoare si sa suporte costurile de întreținere si reparații precum și alte costuri suplimentare, conform prevederilor legale si ale prezentului contract;

 • - sa instruiască personalul de deservire al celor doua bunuri, in scopul exploatării normale si in condiții de siguranța a acestora;

 • - sa asigure utilizarea autovidanjelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu necesitățile si obiectivele municipalității, întreaga răspundere cu privire la aceste bunuri revenindu-i in exclusivitate;

 • - sa achite amenzile emise de autoritati pentru contravenții sau infracțiuni savarsite pe perioada închirierii de către conducătorii autovehiculelor ce fac obiectul prezentului contract;

. - * /* X-_____;

li g.'

 • - sa suporte si sa achite la termen costul primelor de asl^ar^penmi autovehiculele închiriate, conform legii;

 • - sa retumeze autovehiculele, la expirarea duratei contractulukl'^onfd^h prevederilor prezentului contract;

 • - in cazul unor avarii aduse autovehiculelor, Locatarul răspunde in solidar cu asigurătorul pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițiala a autovehiculelor sau înlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricație, dotări si valoarea de piața. In cazul in care asigurătorul Locatarului acopera in totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este exonerat de răspundere civila, existând in sarcina sa răspunderea penala, in condițiile legii;

 • - pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asigurătorul Locatarului, este obligatorie declararea acestora de către Locatar / conducătorul autovehiculului organelor de politie din raza localității in care s-a produs evenimentul, urmând ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de către Locatar/conducatorul autovehiculului;

 • - sa apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligația de a-1 instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in măsură sa se apere contra încercării de uzurpare; daca Locatarul neglijează sa-1 informeze pe Locator, va răspunde de prejudiciul suferit de Locator in urma neinstiintarii;

 • - sa achite impozitul pe bunurile închiriate si toate celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare prezentul contract, cu toate modificările si completările ulterioare, la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • - sa achite TVA la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere;

 • - sa permită Locatorului sa controleze modul in care sunt folosite vidanjele închiriate;

 • - la încetarea perioadei de închiriere, Locatarul va preda autovidanjele închiriate cu dotările aferente către Locator, împreuna cu actele ce i-au fost inmanate;

 • - orice alte drepturi si obligații ce-i revin prin lege si prezentul contract.

VI.SUBLOC ATI UNEA SI CESIUNEA

Art. 13. Cesiunea contractului, subinchirierea, transmiterea in folosința gratuita, precum si orice forma de asociere sau colaborare avand ca obiect autovehiculele ce fac obiectul prezentului contract sunt strict interzise.

Vn.INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14,

(1) Prezentul contract de închiriere inceteaza in următoarele modalitati:

 • a) la expirarea duratei contractului de închiriere, daca părțile nu hotărăsc prelungirea acestuia;

/?■, ..

// t?/

 • b) prin acordul de voința al pârtilor, înainte de termen;               |p£^

 • c) prin reziliere, la solicitarea oricaria dintre parti, in cazul in care ceal^teparț^^/ Jg isi respecta culpabil obligațiile asumate. Rezilierea operează in contfit^î^îțgii^^U

 • d) desființarea titlului locatorului;

 • e) pieirea bunului, in condițiile legii.

 • (2)   In cazul întârzierii la plata chiriei cu mai mult de 60 de zile, Locatorul va notifica Locatarului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificare chiriașul nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

 • (3)   In toate cazurile de încetare a contractului, Locatarul are obligația sa achite toate sumele datorate Locatorului pana la data încetării locațiunii si predarea autovidanjelor către Locator.

 • (4)   In cazul in care obiectivul de investiții „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in Municipiului Ploiești” se finalizează înainte de ajungerea la termen a prezentului contract, acesta încetează de drept, fara a mai fi necesara o notificare prealabila.

Vm.RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 15. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute in acest contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Cuantumul daunelor se va determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul se va evalua printr-o expertiza tehnica.

Art. 16.

 • (1)   Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

 • (2)  Modificarea contractului poate interveni si ca urmare a adoptării unor acte normative sau hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești ce cuprind dispoziții cu aplicabilitate in domeniu.

Art. 17. Forța majora, astfel cum e definita de lege, apara de răspundere pe oricare din parti, cu condiția notificării celeilalte parti in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

IX.PACT COMISORIU EXPRES

Art. 18. In caz de neexecutare, contractul se considera desființat de drept la solicitarea Consiliului Local al municipiului Ploiești fara punere in întârziere si fara nici o formalitate prealabila in cazul in care chiriașul nu-si executa obligațiile contractuale (total sau parțial). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare fara a fi necesara notificarea.

X.LHTGIIArt. 19.

(1) Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale-amiabil'ă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.


(2) Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Locatorul si Locatarul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.


Prezentul contractul de inchiriere s-a încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.


LOCATOR, Municipiul Ploiești PRIMAR, Iulian Badescu


LOCATAR, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

DIRECTOR,

Vasile Nacu


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Florin Petrache


SEF SERVICIU, Viorica Patrascu


SEF BIROU JURIDIC CONTENCIOS SI RESURSE UMANE Madalina Tache


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu


CONTABIL SEF, Carmen Diaconu


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Simona Albu


întocmit: Nicolae TudoseEXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare

WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare


PHllUWVsi PH11UWW

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin, (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Municipiul Ploiești deține in proprietate publica statia de epurare a localității, in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Prin Hotararea nr. 302/2006 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea ansamblului bunurilor ce formează statia de epurare a municipiului Ploiești in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pe perioada implementării si execuției programului investitional “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiești”.

In cadrul contractului încheiat pentru prestarea serviciilor de proiectare, executare si finalizare a lucrărilor obiectivului de investiții menționat au fost achiziționate doua autocombinate pentru vidanjare si curățire ce sunt necesare in activitatea pe care o desfasoara regia in cadrul acestui proiect. Acestea au fost recepționate de comisia numita prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 348/2009 s-a aprobat transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a celor 2 (doua) autovidanje, marca MAN cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, numerele de înmatriculare PH-11-UWV si PH-ll-UWW. Conform acestei hotarari a fost încheiat Procesul verbal de predare-primire a celor 2(doua) autovidanje, nr.28186/23.12.2009, intre Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local al municipiului Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.              •

Pentru desfasurarea activităților pentru care au fost achiziționate cele 2(doua) autovidanje era necesara obținerea Licenței de transport si a Copiilor conforme de la Autoritatea Rutiera Romana, documente care se eliberau potrivit prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările si completările ulterioare, doar daca aceste vehicule erau deținute in folosința in baza unui contract cu titlu oneros. Ca atare, s-a impus modificarea Hotărârii nr. 348/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul ca cele 2(doua) autovidanje sa se închirieze Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

In temeiul acestor hotarari, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 13323/28.07.2010 intre Municipiul Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești pe o perioada de 3 ani, cu începere de la data de 28.07.2010 pana la data de 27.07.2013.


Prețul închirierii, respectiv chiria prevăzută in contract, a fost pentru ambele autovidanje.

Prin solicitarea din data de 31.10.2013, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a solicitat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind închirierea acestor autovidanje pe o perioada de 3 (trei) ani, cu o chirie lunara de 500 lei fiecare.

Solicitarea a fost avizata favorabil in ședința din data de 26.11.2013 a Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI


Bolocan IulianMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

»


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWV si PH 11 UWW

Municipiul Ploiești deține in proprietate publica statia de epurare a localității, in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Prin Hotararea nr. 302/2006 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat trecerea ansamblului bunurilor ce formează statia de epurare a municipiului Ploiești in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pe perioada implementării si execuției Programului investitional “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiești”.

In cadrul contractului încheiat pentru prestarea serviciilor de proiectare, executare si finalizare a lucrărilor obiectivului de investiții menționat au fost achiziționate doua autocombinate pentru vidanjare si curățire ce sunt necesare in activitatea pe care o desfasoara regia in cadrul acestui proiect. Acestea au fost recepționate de comisia numita prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 348/2009 s-a aprobat transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a celor 2 (doua) autovidanje, marca MAN cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 si WMAN08ZZ49Y230925, numerele de înmatriculare PH-ll-UWV si PH-ll-UWW. Conform acestei hotarari a fost incheiat Procesul verbal de predare - primire a celor 2(doua) autovidanje nr.28186/23.12.2009, intre Municipiul Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

Prin adresa nr. 1432/2010, înregistrata la Primăria municipiului Ploiești la numărul 5073/2010, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a comunicat faptul ca pentru desfasurarea activitatilor pentru care au fost achiziționate cele 2 (doua) autovidanje era necesara obținerea Licenței de transport si a Copiilor conforme de la Autoritatea Rutiera Romana. Având in vedere ca aceasta instituție nu a acceptat Hotararea nr. 348/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe motiv ca nu se incadra in prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a făcut cunoscut faptul ca era necesara modificarea Hotărârii nr. 348/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești in sensul aprobării incheierii unui contract de închiriere cu titlu oneros, pe o perioada de maxim 3 ani, intre municipiul Ploiești, in calitate de locator si proprietar al celor doua autovidanje si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, in calitate de locatar.

Prin adresa nr. 108/2010 a fost solicitat punctul de vedere al Servi din cadrul Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios din cad municipiului Ploiești care a comunicat faptul ca se impune modificarea348/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul ca cele autovidanje sa se închirieze Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. De asemenea, a făcut precizarea ca se va aproba, prin aceeași hotarare de consiliu si incheierea contractului de inchiriere, care va reprezenta titlul in baza caruia Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va deține cele 2(doua) autovidanje.

In temeiul acestor hotarari, a fost încheiat contractul de inchiriere nr. 13323/28.07.2010 intre Municipiul Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești pe o perioada de 3 ani, cu incepere de la data de 28.07.2010 pana la data de 27.07.2013.

Prețul închirierii, respectiv chiria prevăzută in contract, a fost de 1.000 lei/luna pentru ambele autovidanje.

Prin solicitarea din data de 31.10.2013, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a solicitat inițierea unui proiect de hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind Închirierea acestor autovidanje pe o perioada de 3 (trei) ani, cu o chirie lunara de 500 lei fiecare, avand in vedere necesitatea folosirii celor doua autovidanje in activitatea desfasurata in cadrul Proiectului "Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in Municipiul Ploiești".

Solicitarea a fost avizata favorabil in ședința din data de 26.11.2013 a Comisiei nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,

DIRECTOR EXE(

Florin Petilac

ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


SEF SERVICIU,

Gabriela Mîndrutiu

J

VIZAT',


DIRECȚIA ECONOMICĂDirector Executiv, /Nicoleta CrăciunoiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE Director Executiv, Simpna Albu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 și WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWV și PH 11 UWW

și a emis:Data:    0-^ -A 3-CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA ^MENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind închirierea către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a două autovidanje marca MAN, cu numerele de identificare WMAN08ZZ49Y230888 și WMAN08ZZ49Y230925, cu numerele de înmatriculare PH 11 UWVșiPHllUWW


SECRETAR,

Sanda Draguleasi a emis:

fi

k ( OjJjI

a.

T^c lutoasa-

. O     f J M

Ă-OO          .   TU

oo 3oL< ' c3t

;      ■                r •

00 7?ce-$n<‘b/e...           7

J----------------------------------------------------

Data: 33  3^3