Hotărârea nr. 476/2013

Hotãrârea nr. 476 privind modificarea prin act aditional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiesti si Cabinetul Medical Individual Dr. Stãnescu Miruna Georgiana

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 476

privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere

nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Constantin, Dumitru Cristian, Popa Gheorghe, Viscan Robert Ionut, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana;

Văzând Procesul verbal al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință a Consiliului Local al municipiului Ploiești încheiat în data de 05.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit. c) și alin. 5 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 3137/20.02,2013 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56 (etaj II, cam. 9) pentru destinația psihiatrie-psihoterapie, potrivit actului adițional nr. 2 cuprins în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr, 2 la contractul de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana cuprins în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 18608/


ACT ADIȚIONAL NR. 2

la contractul de închiriere nr. 3137/20.02.2013

Încheiat astazi

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______I___________


Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin Primar Iulian Badescu, in calitate de locator, pe de o parte,

si


Cabinetul Medical Individual Dr. Stanescu Miruna Georgiana cu domiciliul fiscal in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, cam. 9, înregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. 0184/23.08.2004, conform Certificatului de înregistrare emis de Direcția de Sanatate Publica Prahova, cod de înregistrare fiscala 30252948, prin medicul titular Dr. Stanescu Miruna Georgiana, domiciliata in Ploiești, str. Flacara nr. 1, CNP                 , in calitate de locatar

sau chiriaș, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013, după cum urmeaza:

 • 1) Art. 1 din contractul de închiriere nr. 3137/20.02.2013 se modifica si va avea următorul conținut:

”Art. 1. Obiectul contractului de inchiriere îl constituie folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in Ploiești, strada Andrei Muresanu nr. 56, etaj 2 in suprafața totala de 47,57 mp. din care:

 • •  Suprafața exclusiva 21,79 mp. din care:

 • - suprafața principala (cam. 9 - cabinet psihiatrie - psihoterapie): 11,73 mp.

 • - sala de tratamente (cam. 7): 10,06 mp

 • •  Suprafața dependințe comune — 25,78 mp. astfel:

-8,65 mp + 7,41 mp cota indiviza din holuri - et. 2

-0,41 mp + 0,35 mp cota indiviza din paliere - et. 2

-0,36 mp + 0,31 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2

-0,46 mp + 0,39 mp cota indiviza din gr. san. pacient! - et. 2

-1,21 mp + 1,03 mp cota indiviza din holuri si paliere - et. 1

-0,55 mp + 0,47 mp cota indiviza din hol intrarea principala - parter

-2,25 mp + 1,93 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter


 • 2) Art. 4, primul alineat din contractul de inchiriere nr. modifica si va avea următorul conținut:

"Art. 4. Prețul închirierii, respectiv chiria lunara, este de 201,50 1

 • 3) Prevederile prezentului act adițional vor intra in vigoare de la data semnării acestuia.

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractul de inchiriere nr.

3137/20.02.2013 raman neschimbate.

 • 5) Prezentul act adițional face parte integranta din contractul de inchiriere nr. 3137/20.02.2013 si s-a încheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

  Municipiul Ploiești Primar, Iulian Badescu

  Direcția de Gestiune Patrimoniu

  Director Executiv, Florin Petrache


  Locatar,

  Cabinet Medical Individual Dr. Stanescu Miruna Georgiana


Sef Serviciu, Viorica Patrascu

Vizat Direcția Economica, Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit, Toader Rozalia


EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de

închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical


Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. II, cam.8 - specialitatea psihologie și cam.9 specialitatea psihiatrie - psihoterapie - au fost adjudecate de către Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana in urma licitației publice deschise, cu strigare ce a avut loc in data de 15.02.2013.

Astfel, intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana au fost încheiate contractele de închiriere 3137/20.02.2013 si nr. 3138/07.03.2013 avand ca obiect închirierea spatiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. II, cam. 8 - pentru specialitatea psihologie, respectiv cam. 9 - pentru specialitatea psihiatrie-psihoterapie.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 9548/2013, 13049/2013, 18608/2013, doamna Stănescu Miruna Georgiana in calitate de beneficiar al contractului de închiriere nr. 3137/2013 avand ca obiect închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj II, cam. 9, pentru destinația de cabinet medical specialitatea Psihiatrie - Psihoterapie, a comunicat faptul ca in cursul demersurilor de obținere a avizelor (Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc) necesare funcționarii cabinetului, a fost instiintata ca in conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa cu destinația contractata este necesara o sala de tratament. In acest sens a anexat adresa nr.20187/24.07.2013 înaintată de către Direcția de Sănătate Publică Prahova prin care se comunica faptul că in conformitate cu Ordinul M.S. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale, la art.6. alin.3, se specifica următoarele: cabinetul medical va avea in componența minimă sală de așteptare, grup sanitar, sala de tratamente, cabinet de consultații propriu-zis și spații de depozitare. In acest sens solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea acordării unei săli de tratament in cadrul contractului de inchiriere nr. 3137/2013.

Avand in vedere faptul ca doamna Stănescu Miruna Georgiana avea obligația ca in 30 de zile de la data încheierii contractului sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente s-a procedat la verificarea planurilor aferente imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56 si a fost identificata


Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana.

Spațiul - cam. 7 de la etajul II din imobilul situat in Ploiehi,i'str.. Andreb Murcșanu nr. 56 nu a fost inclus in lista spatiilor scoase la licitație publica ih vederea închirierii pentru destinația de cabinete medicale si/sau desfasurarea unor actMtati conexe actului medical aprobata prin hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Acest spațiu are o suprafața exclusiva de 10,06 mp si dependințe comune in suprafața de 11,89 mp (reprezentând cota indiviza din spatiile de folosința comuna ale imobilului - holuri, paliere,grupuri sanitare).

Solicitarea a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinție decît aceea de locuință in ședința din data de 05.11.2013, care a propus inițierea unui proiect de hotarare de modificare prin act adițional a contractului de inchiriere aferent cabinetului de psihiatrie-psihoterapie, la prețul pe mp. la care s-a adjudecat licitația.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărîre alăturat.

Consilieri:

Popa Constantin.

Dumitru Cristii

Popa Gheorghe,

Viscan Robert lom

Minea Constantin Gabriel


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana

Prin Hotararea nr. 420/22.11.2012, cu modificările si completările aduse prin Hotararea nr. 31/30.01.2013, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații din imobilul situat în Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, pentru destinația de cabinete medicale și/sau desfășurarea unor activități conexe actului medical.

Urmare licitației publice deschise, cu strigare, ce a avut loc in data de 15.02.2013, au fost adjudecate de către Dr. Stănescu Miruna Georgiana următoarele spatii cu alta destinație decât aceea de locuință situate in imobilul din Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. II:

 • •  cam. 8 - specialitatea psihologie:

-17,92 mp cabinet consultații

-13,21 mp cota indiviza din holuri - et.2 -0,63 mp cota indiviza din paliere - et. 2 -0,55 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2 -0,70 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 2 -1,84 mp cota indiviza din holuri si paliere - et. 1 -0,84 cota indiviza din hol intr principala -3,43 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa sc.

 • •  cam. 9 - specialitatea psihiatrie- psihoterapie:

-11,73 mp cabinet consultații

-8,65 mp cota indiviza din holuri - et. 2

-0,41 mp cota indiviza din paliere - et. 2

-0,36 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2

-0,46 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 2

-1,21 mp cota indiviza din holuri si paliere - et. 1

-0,55 mp cota indiviza din hol intr principala - parter -2,25 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter.


I WfW

Astfel, intre Municipiul Ploiești si Cabinetul Medical Individual ©r. Ș.(ăne$

VlC        l"‘v' 'y -

Miruna Georgiana au fost încheiate contractele de închiriere 3137/20.țfâiz$.13-si 3138/07.03.2013 avand ca obiect închirierea spatiilor cu altă destinație de^^c^ișhi locuință situate in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. II, cam. 8 -^pentru specialitatea psihologie, respectiv cam. 9 - pentru specialitatea psihiatrie-psihoterapie.

Prin scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 9548/2013, 13049/2013, 18608/2013, doamna Stănescu Miruna Georgiana in calitate de beneficiar al contractului de închiriere nr. 3137/2013 avand ca obiect închirierea spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, etaj n, cam. 9, pentru destinația de cabinet medical specialitatea Psihiatrie - Psihoterapie, a comunicat faptul ca in cursul demersurilor de obținere a avizelor (Direcția de Sanatate Publica Prahova, etc) necesare funcționarii cabinetului, a fost instiintata ca in conformitate cu prevederile legale, pentru a funcționa cu destinația contractata, este necesara o sala de tratament. In acest sens a anexat adresa nr.20187/24.07.2013 înaintată de către Direcția de Sănătate Publică Prahova prin care se comunica faptul că in conformitate cu Ordinul M.S. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale, la art.6. alin.3, se specifica următoarele: cabinetul medical va avea in componența minimă sală de așteptare, grup sanitar, sala de tratamente, cabinet de consultații propriu-zis și spații de depozitare. In acest sens solicita efectuarea demersurilor necesare in vederea acordării unei săli de tratament in cadrul contractului de închiriere nr. 3137/2013.

Avand in vedere faptul ca doamna Stănescu Miruna Georgiana avea obligația ca in 30 de zile de la data Încheierii contractului sa faca dovada înregistrării cabinetului medical la autoritatile competente, s-a procedat la verificarea planurilor aferente imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, fiind indentificat un spațiu - cam.7 de la etajul II care ar putea fi folosita de către Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana ca sală de tratament aferenta cabinetului de psihiatrie - psihoterapie (etaj II, cam 9) detinut in baza contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013.

Cam. 7 de la etajul II din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56 are următoarele suprafețe:

 • -  sala de tratament (folosința exclusiva): 10,06 mp

 • -  suprafața dependințe comune 11,89 mp (reprezentând cota indiviza din spatiile de folosința comuna - holuri, paliere, grupuri sanitare).

Spațiul - cam. 7 de la etajul II din imobilul situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56 nu a fost pe lista spatiilor scoase la licitație publica in vederea închirierii pentru destinația de cabinete medicale si/sau desfasurarea unor activitati conexe actului medical aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 420/22.11.2012, cu modificările si completările aduse prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 31/30.01.2013, acesta fiind preluat ulterior de către Municipiul Ploiești, respectiv la data de 30.10.2013.

Avand la baza măsurătorile si calculele efectuate pentru cam. 7 de la etajul 2 al imobilului situat in Ploiești, str. Andrei Mureșanu nr. 56, prin adaugarea acesteia la

suprafețele prevăzute in contractul de închiriere nr. 3137/20.02.2013 (pentru a fO folosita ca sala de tratament), rezulta in total următoarele suprafețe:         2


Suprafața totala: 47,57 mp. din care:                           ’w 2^

Suprafața exclusiva 21.79 mp. din care:

 • - suprafața principala (cam, 9 - cabinet psihiatrie - psihoterapie): 11,73 mp.

 • - sala de tratamente (cam. 7): 10,06 mp Suprafața dependințe comune -25,78 mp.:

-8,65 mp + 7,41 mp cota indiviza din holuri - et. 2

-0,41 mp + 0,35 mp cota indiviza din paliere - et. 2

-0,36 mp + 0,31 mp cota indiviza din gr. san. personal - et. 2

-0,46 mp + 0,39 mp cota indiviza din gr. san. pacienti - et. 2

-1,21 mp + 1,03 mp cota indiviza din holuri si paliere - et. 1

-0,55 mp + 0,47 mp cota indiviza din hol intrarea principala - parter

-2,25 mp + 1,93 mp cota indiviza din celelalte holuri, casa scării - parter

Solicitarea a fost analizată de către Comisia pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință in ședința din data de 05.11.2013, care a propus inițierea unui proiect de hotarare de modificare prin act adițional a contractului de inchiriere aferent cabinetului de psihiatrie-psihoterapie, la prețul pe mp. la care s-a adjudecat licitația.

In urma calculării chiriei corespunzător noilor suprafețe, rezulta o chirie de 201,50 lei/luna, fata de 109 lei/luna, care urmeaza sa se actualizeze anual cu indicele de inflație.

In cazul adoptării hotărârii, se impune incheierea unui act adițional la contractul de inchiriere mai sus menționat, prin care să se mărească suprafața deținuta cu suprafața aferentă sălii de tratament (inclusiv din spațiile comune), respectiv modificarea corespunzătoare a cuantumului chiriei datorate de către Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana calculată corespunzător noilor suprafețe.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE


SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu z "


PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

Albu


DIRECTOR,pXECUTIV, Simpna Albu Jl întocmit: Toader Rozalia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMt COMERCIALE


RAPORT
SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 2.C     2/9 f~l


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 3137/20.02.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Stănescu Miruna Georgiana

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: