Hotărârea nr. 475/2013

Hotãrârea nr. 475 privind repartizarea cãtre Asociatia Romanã de Luptã Impotriva Drogurilor Ploiesti Prahova a unor spatii cu altã destinatie decât aceea de locuintã situate in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 5, bloc B - Est, subsol

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 475 privind repartizarea către Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B - Est, subsol

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Popa Constantin, Popa Gheorghe, Viscan Robert Ionut, Minea Constantin Gabriel și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, la proiectul de hotarare privind repartizarea către Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuința situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc BEst, subsol;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință partidelor politice, fundațiilor si asociațiilor non - profit;

Vazand procesul verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință incheiat in data de 05.11.2013;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă repartizarea a două spații cu altă destinație decît aceea de locuință situate in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B - Est, subsol, in suprafață 30,55 mp., respectiv de 60,20 mp., către Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova, in vederea extinderii activitatii asociației desfășurate in spațiul existent detinut in prezent, pe o perioada care sa nu depaseasca durata contractului de inchiriere nr. 534205/07.02.2006 incheiat intre Municipiul Ploiești si Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor ce are drept obiect folosința spațiului cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bl. B Est parter, cu condiția ca Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova sa amenajeze si sa intretina cele doua subsoluri pe cheltuiala proprie.

Chiria va fi calculată in conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/2007, Anexa nr. 2.

Art. 2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de inchiriere cu Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova in condițiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărîri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărîri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea către Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Prahova a unor spații cu altă destinație decît aceea de locuință situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est, subsol

Potrivit prevederilor art. 119 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligațiile cu caracter patrimonial.

Prin cererea nr. 16192/2013 înregistrată la Municipiul Ploiești, Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova aduce la cunoștință faptul că in subsolul imobilului in care se afla si spațiul închiriat asociației în baza contractului de închiriere nr. 534205/07.02.2006 încheiat cu Municipiul Ploiești situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B - Est există cîteva încăperi insalubre. în acestea au intrat cu forța oameni ai străzii care le-au transformat in adevărate focare de infecție. Din cauza acestora s-au creat neplăceri atît asociației cît și Asociației de Proprietari. Prin urmare, Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova solicită acordul privind extinderea spațiului existent cu aceste încăperi la care oricum nu există acces direct.

în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est figurează 2 spații cu altă destinație decît aceea de locuință - subsoluri, care la acest moment sunt libere, dintre care unul are suprafața utilă de 30,55 mp, iar celălalt are suprafața utilă de 60,20 mp.

Spațiile cu altă destinație decît aceea de locuință situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est, subsol, cu suprafața de 30,55 mp., respectiv 60,20 mp. fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești.

«J

Solicitarea a fost supusă analizei Comisiei pentru analizare spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință a Consiliului LocaPloiești in ședința din data de 05.11.2013 care a emis aviz favorabil pentru atribuirea celor două spații situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est, subsol către Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova, sa le amenajeze pe cheltuiala proprie si a propus inițierea unui proiect de hotarare in vederea închirierii.

Față de cele prezentate, va supunem analizei si aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:
Prin cererea nr. 16192/2013 înregistrată la Municipiul Ploiești, Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova aduce la cunoștință faptul că in subsolul imobilului in care se afla si spațiul închiriat asociației în baza contractului de închiriere nr. 534205/07.02.2006 încheiat cu Municipiul Ploiești situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B - Est există cîteva încăperi insalubre. In acestea au intrat cu forța oameni ai străzii care le-au transformat in adevărate focare de infecție. Din

9                                                                                                                                                                                                                                         9

cauza acestora s-au creat neplăceri atît asociației cît și Asociației de Proprietari. Prin urmare, Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova solicită acordul privind extinderea spațiului existent cu aceste încăperi la care oricum nu există acces direct.

Solicitarea a fost supusă analizei Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decît aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 05.11.2013 care a emis aviz favorabil pentru atribuirea celor două spații situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est, subsol către Asociația de Luptă împotriva Drogurilor Prahova, sa le amenajeze pe cheltuiala proprie si a propus inițierea unui proiect de hotarare in vederea închirierii.

In prezent, Asociația Romană de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova deține in baza contractului de închiriere nr. 534205/07.02.2006 spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bl. B Est, parter, in suprafața de 213,94 mp. Durata acestui contract expira la data de 24.01.2017.

Spațiile cu altă destinație decît aceea de locuință situate in Ploiești, Piața Victoriei nr.5, bloc B - Est, subsol se afla in proprietatea Municipiului Ploiești, au o suprafață utilă de 30,55 mp., respectiv de 60,20 mp. si in prezent sunt libere.

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrachc/"

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

S imorala Albu

întocmit: Toader Rozalia


SEF SERVICIU, Viorica?PatrascuDIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CrăciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea către Asociația Română de Luptă împotriva Drogurilor Ploiești Prahova a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, Piața Victoriei nr. 5, bloc B- Est, subsol

si a emis:

LSECRETAR, Sanda DraguleaData: