Hotărârea nr. 474/2013

Hotãrârea nr. 474 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiesti si SC Clinica Medicalã Hipocrat 2000 SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 474


privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință încheiat în data de 05.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), lit. e), alin.(6) lit. a), pct. 2. si 3., alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 S.R.L. până la data de 25.10.2014, cu mențiunea că acesta încetează de drept când nevoile urbanistice sau interesul public impun acest lucru conform art. 6 din contract. Această încetare de drept operează în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință a notificării.

Art.2. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 S.R.L. potrivit actului adițional nr, 4 cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 4 la contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Clinica Medicală Hipocrat 2000 S.R.L. - care constituie Anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Anexă la HCL nr./j&./.^Z'?.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU NR. 16421/....................

ACT ADIȚIONAL NR. 4 la contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr..............între:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Bd. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, pe de o parte,

Și

S.C. CLINICA MEDICALĂ HIPOCRAT 2000 S.R.L. cu sediul în București, sector 2, B-dul. Chisinau nr. 16, bl. M7, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2341/25.03.1996, Cod Unic de înregistrare 8272361, reprezentată prin doamna Părăoanu Elena-Georgiana, conform împuternicirii transmise prin fax de către S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. în data de 19.10.2009, in calitate de ASOCIAT, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica si se completează prevederile contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009, după cum urmeaza:

 • 1) Art. 2, alin. 1 din contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009 se modifica si va avea următorul conținut:

“Art. 2. Durata asocierii este pana la data de 25.10.2014, cu drept de prelungire, cu mențiunea că aceasta încetează de drept când nevoile urbanistice sau interesul public impun acest lucru conform art. 6 din contract. Aceasta încetare operează in termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștința a notificării."

 • 2) In textul contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009, cu modificările si completările ulterioare, încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L., sintagma „pensionari din Municipiul Ploiești aflati in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare” se înlocuiește cu sintagma „persoane din Municipiul Ploiești aflate in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare”.

 • 3) Restul clauzelor prevăzute în contractul de asociere nr. 22181/26^1^^)^

cu modificările si completările ulterioare, incheiat intre Municipiul Ploiestfcsi S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. rămân neschimbate.          /         -'J

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul defespci^rff nr;/ 22181/26.10.2009 cu modificările si completările ulterioare, incW^ifatre'. Municipiul Ploiești si S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. și s-a mc două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


  MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Iulian Badescu


  S.C. CLINICA MEDICALA HIPOCRAT 2000 S.R.L.

  Elena Georgiana Părăoanu


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU Director Executiv,         Sef Serviciu,

Florin Petrache         Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE Director Executiv, Simona Albu

DIRECȚIA ECONOMICA Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Director Executiv, Dan Dinu

întocmit,

Toma Georgeta Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind prelungirea duratei contractului dv-aMociere nr.22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2011 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 332/08.10.2009, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești, in spațiul cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 -parter, in condițiile stabilite prin contractul de asociere ce a constituit anexa la hotarare.

Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești in spațiul cu destinația de laborator de radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 - parter.

Conform prevederilor art. 1.1. din contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009, aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a spațiului cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 - parter, cu o suprafața de 119,87 mp.

Conform prevederilor contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009, modificat conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 532/21.12.2011 si nr. 387/31.10.2012, S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. are obligația sa efectueze lunar, in mod gratuit, setul de 6 analize medicale pentru 150 de pensionari din Municipiul Ploiești aflati in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare. Acest set cuprinde următoarele analize:   - HLG -12,41 lei

 • - glicemie - 5,08 lei;

 • - sumar urina - 8,27 lei;

 • - colesterol - 5,08 lei;

 • - trigliceride - 6,23 lei;

 • - transaminaze - 9 lei

Durata contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat cu Municipiul Ploiești pentru folosința spațiului cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 - parter a fost pana la data de 25.10.2013.


Prin scrisoarea înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 1642             „

Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a solicitat prelungirea contractului de asociere pentru o perioada de minim 3 (trei) ani pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.14, menținând condițiile asocierii stabilite prin actul adițional nr. 3/03.12.2012.

Solicitarea societății comerciale Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a fost analizata in cadrul Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 05.11.2013 si a fost avizata favorabil pe o perioada de un an, iar cuvântul “pensionari” se înlocuiește cu “persoane ”.

Având in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri locali:

Robert Ionuț Vîscan

Constantin Popa

Gheorghe Popa

Gabriel Minea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUVICEPRIM

Iulian LiviirTec


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 332/08.10.2009, s-a aprobat asocierea intre Municipiul Ploiești si S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești, in spațiul cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 -parter, in condițiile stabilite prin contractul de asociere ce a constituit anexa la hotarare.

Obiectul contractului il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea in comun a unor activitati cu caracter medical de utilitate publica pentru Municipiul Ploiești in spațiul cu destinația de laborator de radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14 - parter.

Conform prevederilor art. 1.1. din contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009, aportul Municipiului Ploiești la asociere consta in punerea la dispoziția S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a spațiului cu destinația de laborator radiologie si imagistica medicala situat in Ploiești, B-dul Independentei nr. 14- parter, cu o suprafața de 119,87 mp.

Conform prevederilor contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009, modificat conform prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 532/21.12.2011 si nr. 387/31.10.2012, S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. are obligația sa efectueze lunar, in mod gratuit, setul de 6 analize medicale pentru 150 de pensionari din Municipiul Ploiești aflati in evidenta Administrației Servicii Sociale Comunitare. Acest set cuprinde următoarele analize:

-HLG- 12,41 RON

 • - glicemîe - 5,08 RON;

 • - sumar urina - 8,27 RON

 • - colesterol - 5,08 RON

 • - trigliceride - 6,23 RON

 • - transaminaze — 9 RON                              .

Contractul de asociere a fost încheiat pe o durata de 2 ani, cu drept de prelungire, respectiv de la data de 26.10.2009 pana la data de 25.10.2011.

/ s-/'

//*

<] *"•

11 c

t-5 :


'__I > ____ %

U ti «:^'-^,J\i

Durata contractului a fost prelungita prin actul adițional nr. 3 papa la etaja d& 25.10.2013 in baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului ^Pfâtesti m\ 387/31.10.2012.

Prin scrisoarea inregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 16421/02.10.2013,

S.C. Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a solicitat prelungirea contractului de asociere pentru o perioada de minim 3 (trei) ani pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat in Ploiești, B-dul Independentei nr.14, menținând condițiile asocierii stabilite prin actul adițional nr. 3/03.12.2012 la contractul de asociere nr. 22181/26.10.2009.

Solicitarea societății comerciale Clinica Medicala Hipocrat 2000 S.R.L. a fost analizata in cadrul Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a Consiliului local al Municipiului Ploiești in ședința din data de 05.11.2013 fiind emis aviz favorabil pe o perioada de un l(un) an, cu mențiunea ca durata contractului inceteaza de drept când nevoile urbanistice sau interesul public o cer, cu preaviz de 30 de zile calendaristice. Totodată, s-a stabilit sa se modifice termenul “pensionari” cu „persoane aflate in evidenta ASSC”.

Potrivit prevederilor art. 36, alin. (7), lit. a din Legea nr. 215/2011 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiești hotărăște in condițiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

In condițiile adoptării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare, modificarea contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 se va face prin incheierea unui act adițional in acest sens.

DIREC&OR-EXECUTIV,

Floriti Petrache

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

țp

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Craciunoiu


întocmit: Torha I daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


,c-..    ' A

Jrag1/ z^^rx .-■■AX

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE j POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE            Al

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL

și a emis:

/ L/' 1-W>A Z,


SECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data:   26. // Qc?/7

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO. PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr. 22181/26.10.2009 încheiat între Municipiul Ploiești și SC Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL

si a emis:

JPREȘEDINTE,

Paul Alexandru


SECRETAR,

Sanda DraguleaData: