Hotărârea nr. 473/2013

Hotãrârea nr. 473 privind aprobarea modificãrii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiesti si S.C. OMV Petrom S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 473


privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesi 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dumitru Cristian, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu referitoare la modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.;

Urmare cererii nr. 14326/28.08.2013 transmisă de către S.C. OMV Petrom S.A. si contractului de vânzare - cumpărare autentificat nr. 1935/14.10.2013;

In baza prevederilor art. 13.-1 din contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.;

Având în vedere Procesele verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism. Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiate în data de 17.09.2010 si in date de 19.11.2013;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privinc administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transmiterea către S.C. Ecogreen Services S.R.L. a dreptului dc concesiune asupra terenului in suprafață de 6,00 mp aparținând domeniului privat a localității, atribuit prin concesionare directă către S.C. OMV Petrom S.A., în vederei extinderii Spălătoriei Auto - Hipodrom, respectiv transmiterea tuturor drepturilor ș obligațiilor prevăzute în contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001, cu modificărik si completările ulterioare.

Art. 2. Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A., potrivi actului adițional nr. 4 cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze Actul Adiționa nr. 4 la contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 - care constituie Anexa ce fac<

parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederii prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce 1; cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

4'^PREȘEDINTED

Iulian
Data in Ploiești, astăzi, / fiTwgl ȘEDINȚA, C eanîn baza Hotărârii nr............../................... a  Consiliului Local al

municipiului Ploiești, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001, după cum urmează:

  • 1) Capitolul I. PĂRȚILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 se modifică după cum urmeaza:

"L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar Iulian Bădescu, pe de o parte,

Și

S.C. Ecogreen Services S.R.L., cu sediul in Comuna Barcanesti, Sat Barcanesti nr. 188M, Tarlaua 18, Parcela 273/155, Județul Prahova, CUI 24789565, reprezentata prin domnul Chirica Cornel Stelian, cu domiciliul in Comuna Barcanesti, Sat Barcanesti nr. 188M, Tarlaua 18, Parcela 273/155, CNP , în calitate de concesionar, pe de altă parte."

  • 2) Capitolul IV. PREȚUL CONCESIUNII SI REDEVENTA, art. 3.-2 “Modalitati de plata” din contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 se modifică și va avea următorul conținut:

“3.-2. Redeventa trimestriala este de 43,58 lei (31,43 lei x 106,57% indice de inflație dec. 2007 fata de dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indice de inflație dec. 2011 fata de dec. 2010 x 104,95% indice de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011). Concesionarul va achita redeventa astfel indexata începând cu data de 14.10.2013.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.7/2007, redeventa pentru concesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al redeventei va fi comunicat concesionarului printr-o notificare, fara a se mai incheia act adițional.

Plata redeventei se va face trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, eșalonat pe toata durata concesiunii.”

  • 3) Capitolul VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR, partea Obligațiile concesionarului, art. 7, pct. 11, din contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001, se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

Concesionarul are obligația să declare contractul de concesiune, cu toate modificările și completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.

  • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

  • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

CONCEDENT,               CONCESIONAR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI       S.C. Ecogreen Services S.R.L.

PRIMAR,

Iulian Bădescu

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV,

Florin Petrache

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

întocmit, Georgiana Ilie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


- - -- -- ?i

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin%ct'/?aâi^biiaf a contractului de concesiune nr.300036/08.01.2001 încheiat între MunicipihhPÎoiești și S.C. OMV Petrom S.A.

A.

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Potrivit articolul 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 197/29.09.2000 s-a aprobat concesionarea directa a unei suprafețe de teren de 6,00 m.p. situat in Ploiești, B-dul. București nr. 228 in vederea extinderii amplasamentului “Spălătorie Auto - Hipodrom” apartinand Societății Naționale a Petrolului “Petrom” S.A. - Sucursala Peco Prahova.

Urmare adoptării acestei hotărâri a fost încheiat contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 între Municipiul Ploiești și Societății Naționale a Petrolului “Petrom” S.A. - Sucursala Peco Prahova.

Prin actul adițional nr. 9533/10.06.2007 la contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 au fost modificate părțile contractante, in sensul ca titularul contractului este S.C. PETROM S.A.

Urmare scrisorii înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 656/12.01.2010, prin care S.C. PETROM S.A. a adus la cunoștința schimbarea denumirii societății, a fost incheiat actul adițional nr. 656/2/01.04.2010, prin care au fost modificate părțile contractante, in sensul ca titularul contractului este S.C. OMV PETROM S.A.

Prin scrisoarea nr. 1518/26.08.2013, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14326/28.08.2013, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. a adus la cunoștința faptul ca S.C. OMV PETROM S.A. a fost supusa incepand cu data de 01.10.2010 unei proceduri de desprindere in interesul societății si o parte a activelor si pasivelor sale a fost transferata cu titlu universal către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L., iar in urma procesului de divizare, contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. OMV Petrom S.A. a fost cedat către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.


Potrivit art 13.1 din contractul de concesiune nr. 3I)0036/'08.01âdoi Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului cătrdțypi terț,        de

succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realiza r ea', căre iadă fost concesionat, este permisă numai cu acordul prealabil, scris, al concedehtului și cu respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune.

Solicitarea S.C. OMV Petrom Marketing S.A. a fost supusă analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din 17.09.2013 și a fost avizată favorabil.

Prin contractul de vanzare - cumpărare autentificat sub nr. 1935/14.10.2013 de către Biroul Notarial “Euronot”, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. a instrainat terenul situat in Ploiești, B-dul. București nr. 232, județul Prahova, in suprafața de 598 m.p., inscris in Cartea Funciara nr. 135159 a Municipiului Ploiești, pe care este edificat un spațiu de prestări servicii, avand o suprafața construita de 131,04 m.p.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:

Dumitru Cristian

Ganea Cristian


Popa Gheorghe

Bolocan Iulian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr.300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.

Potrivit articolul 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 197/29.09.2000 s-a aprobat concesionarea directa a unei suprafețe de teren de 6,00 m.p. situat in Ploiești, B-dul. București nr. 228 in vederea extinderii amplasamentului “Spălătorie Auto - Hipodrom” apartinand Societății Naționale a Petrolului “Petrom” S.A. - Sucursala Peco Prahova.

Urmare adoptării acestei hotărâri a fost încheiat contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 între Municipiul Ploiești și Societatea Naționala a Petrolului “Petrom” S.A. - Sucursala Peco Prahova.

Prin actul adițional nr. 9533/10.06.2007 la contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 au fost modificate părțile contractante, in sensul ca titularul contractului este S.C. PETROM S.A.

Urmare scrisorii înregistrate la Municipiul Ploiești la nr. 656/12.01.2010, prin care S.C. PETROM S.A. a adus la cunoștința schimbarea denumirii societarii, a fost incheiat actul adițional nr. 656/2/01.04.2010, prin care au fost modificate părțile contractante, in sensul ca titularul contractului este S.C. OMV PETROM S.A.

Prin scrisoarea nr. 1518/26.08.2013, înregistrata la Municipiul Ploiești la nr. 14326/28.08.2013, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. a adus la cunoștința faptul ca S.C. OMV PETROM S.A. a fost supusa începând cu data de 01.10.2010 unei proceduri de desprindere in interesul societății si o parte a activelor si pasivelor sale a fost transferata cu titlu universal către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L., iar in urma procesului de divizare, contractul de concesiune nr. 300036/08.01.2001 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Ploiești si S.C. OMV Petrom S.A. a fost cedat către S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L.

Totodată, a comunicat faptul ca este interesata sa vanda spalatoria auto Hipodrom si conform art. 13.1. din contract a solicitat acordul pentru transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in Ploiești, B-dul. București nr. 228,

in suprafața de 6 m.p. către firma S.C. Ecogreen Services S.R.L. cu semna contractul de vanzare - cumpărare.                            //,-•

Potrivit art 13.1 din contractul de concesiune nr. 300036/08/M.20C cu V ■ ■■ Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului către un terț,\\î& caz. c succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreip/ a fo concesionat, este permisă numai cu acordul prealabil, scris, al concedentulțd și c respectarea condițiilor impuse prin contractul de concesiune.                  —-

Solicitarea S.C. OMV Petrom Marketing S.A. a fost supusă analizei Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale în ședința din 17.09.2013 și a fost avizată favorabil.

Prin contractul de vanzare - cumpărare autentificat sub nr. 1935/14.10.2013 de către Biroul Notarial “Euronot”, S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. a instrainat terenul situat in Ploiești, B-dul. București nr. 232, județul Prahova, in suprafața de 598 m.p., pentru care avea intabulat dreptul de proprietate, ca urmare a divizării S.C. OMV PETROM S.A., in Cartea Funciara nr. 135159 a Municipiului Ploiești, pe care este edificat un spațiu de prestări servicii, avand o suprafața construita de 131,04 m.p.


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU,

DIRECT

Floi


>R EXECUTIV, 11Petrache


ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Director Executiv, .Nicoleta CrăciunoiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

Director Executiv, Simona Albu

întocmit: Georgiana Ilie

OU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMO COMERCIALE

RAPORTData:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de concesiune nr. 300036/08.01.2001 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. OMV Petrom S.A.


si a emis:SECRETAR,

Sanda DraguleaData: