Hotărârea nr. 472/2013

Hotãrârea nr. 472 privind modificarea unor pozitii din anexele la Hotãrârile Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 si nr. 454/31.10.2011, cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 472

privind modificarea unor poziții din anexele la Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr. 454/31.10.2011, cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea unor poziții din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și a unei poziții din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 454/31.10.2011;

în baza prevederilor art.3și4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă modificarea poziției 749 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile îr Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești confonr Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Aprobă modificarea poziției nr.2 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliulu Local al municipiului Ploiești nr.454/31.10.2011 conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă completarea coloanei „Observații”de la poziția 846 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privim includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat a municipiului Ploiești cu următoarele caracteristici tehnice ale întregului imobil (inclusb spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință) :

 • - teren situat sub construcție în suprafață de 253,00 m.p.

 • - teren curte în suprafață de 74,00 m.p.

 • - suprafața utilă desfășurată 827,59 m.p.

Art. 3. Aprobă modificarea poziției 1161 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliulu Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile îi Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești confom Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Aprobă modificarea poziției 1156 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr.454/31.10.2011 rămân neschimbate .

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexele la Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr. 454/31.10.2011, cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr. 1 fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

Menționăm faptul că între Municipiul Ploiești si ASOCIEREA SC PROTELCO SA -SC BLOM ROMÂNIA SRL, prin Liderul Asocierii SC Protelco SA s-a încheiat Acordul - cadru de Servicii de Cadastru si Topografie nr. 9/07.02.2013.

în baza acestuia au fost încheiate contracte subsecvente care au avut ca obiect și unele imobile cu destinația de locuințe din patrimoniul municipiului Ploiești.

Cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate de către reprezentanții firmelor mai sus menționate, s-au identificat suprafețe diferite atât ale imobilelor construcție cât și ale terenurilor curți, fața de cele menționate în actele de proprietate și în celelalte documente aflate în arhivele municipiului. Imobilele care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre sunt următoarele :

 • - str.Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.26

 • - str.Democrației nr.l;

 • - str.Sever Axente nr.5;

 • - str.Săpunari nr.8.

Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr.26

 • I. La poziția 749 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul locuință (corp B) cu suprafața utilă de 23,81 m.p. și doua cote părți teren curte în suprafața de 109,69 m.p.situate în Ploiești, str.B.P.Hașdeu nr.26.

Precizăm că imobilul situat în Ploiești, str. B.P.Hașdeu nr.26 este format din 2 corpuri de clădire și teren aferent și se află in proprietate mixtă. Construcția corp A și terenul situat sub aceasta se află în proprietatea numiților :

Drăghici Comeliu care deține o suprafață utilă de 55,98 m.p. și o cotă indiviză în suprafață de 47,02 m.p. din terenul situat sub conStmcție, potrivit contractului de vânzare - cumpărare nr. 166l-N/24.09.1-99,8'încheiat^de către S.C. Conți S.A.Prahova;                             / V        i

Anton Alin Iulian care deține o suprafață utilă de âM^O^țrup.^reg^tiv o suprafață construită de 77,66 m.p. potrivit încheierii n&^52/L0|U^W9 și a planului anexă emise de Oficiul de Cadastru și Publicitatd^îpobiliara^găhova ) și o cotă indiviză în suprafață de 53.07 m.p.din terenul si^ysh^construcție potrivit contractului de vânzare - cumpărare cu clauze de uzufruct viager și întreținere autentificat sub nr.5933/03.11.2009 de către Biroul Notarului Public Tudose Maria.

Construcția corp B împreună cu terenul situat sub clădire și terenul curte, liber de construcții se află în proprietatea municipiului Ploiești.


Construcția corp B în suprafață utilă de 23,81 m.p și o cotă indiviză în suprafață de 36,36 m.p. din terenul curte au fost transferate din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.454/31.10.2011 prin care s-au inclus în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, iar restul suprafeței de teren curte a rămas în domeniul privat al municipiului Ploiești și este închiriată în cote indivize celor doi proprietari ai corpului A.

Menționăm că împărțirea terenului curte în cote indivize s-a realizat în funcție de suprafețele utile ale locuințelor deținute în proprietate.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate de către reprezentanții firmei S.C. Protelco S.A.Cîmpina s-a constatat faptul că suprafața totală a terenului aflat in proprietatea municipiului Ploiești situat în str. B.P.Hașdeu, nr.26 este de 196,00 m.p., suprafața construită la sol a imobilului corp B este de 35,00 m.p. iar suprafața utilă este de 24,51.m.p.

Conform punctului de vedere transmis de către Serviciul Juridic Contencios, Contracte, prin adresa nr. 1134/04.11.2013, "odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuințelor se dobândește si dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente care se determină proporțional cu suprafața construită a locuințelor si a spațiilor cu altă destinație."

Astfel, s-a impus reîmpărțirea terenului curte în funcție de suprafețele construite ale locuințelor, sens în care :

- Domnului Anton Alin Iulian care deține construcție cu o suprafață utilă de 64,30/suprafață construită 77,66 m.p. îi revine o cotă indiviză de 69,52 m.p.teren curte ;

 • - Domnului Drăghici Comeliu care deține construcție cu o suprafață utilă de 55,98mp.( respectiv o suprafață construită 67,18 m.p. determinată potrivit Codului fiscal art.251, alin.9, care prevede faptul că „ dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de

 • l, 20 ” având in vedere că apartamentul nu a fost intabulat și în documentele referitoare la aceasta nu este precizată suprafața construită), îi revine o cotă indiviză de 60,14

m. p.teren curte ;    -

 • - Municipiului Ploiești care deține construcție cu o suprafață utilă de 24,51 m.p. si suprafață construită de 35,00 m.p. îi revine o cotă indiviză de 31,34 m.p.teren curte .

Ca atare, se impune:

- modificarea corespunzătoare a poziției 749 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind

includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuieșpdomeniul privat al municipiului Ploiești prin actualizarea suprafețelor celor £\cote teren curte și eliminarea poziției referitoare la loemnț^c^e țost transferată in domeniul public;                       IV

modificarea corespunzătoare a poziției 2 din Ane^a%L i^^o^^rea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4^^2plO-:^pJH^/prin actualizarea suprafețelor și includerea terenului de sub constricție'.

Str. Democrației nr.l

 • II. La poziția nr.846 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul locuință cu suprafață utilă de 706,52 m.p. situat in Ploiești str. Democrației, nr.l.

Menționăm că în acest imobil se află și un spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință.


în urma efectuării măsurătorilor de specialitate de către reprezentanții firmei S.C.Blom România SRL s-a constatat faptul că suprafața totală a terenului situat în str. Democrației, nr.l este de 327 m.p., suprafața construită la sol a imobilului este de 253 m.p. iar suprafața utilă desfășurată este de 827,59 m.p.

.         Precizăm faptul ca imobilul situat in str. Democrației, nr. 1 este compus din

subsol, parter, 2 etaje si mansardă.

Potrivit adresei nr. 14356/28.08.2013 transmisă de către SC BLOOM România SRL, "la obiectivul de pe strada Democrției, nr.l este necesară mai întâi întabularea terenului si a construcției, ulteriorputându-se face apartamentarea".

Ca atare, se impune :

- completarea coloanei „Observații”de la poziția nr. 846 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, cu caracteristicile generale ale întregului imobil (inclusiv spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință):

 • - teren situat sub construcție în suprafață de 253,00 m.p. :

 • - teren curte în suprafață de 74,00 m.p.

 • - suprafața utilă desfășurată 827,59 m.p.

După intabulare urmează să se realizeze apartamentarea, ocazie cu care se va stabili cu exactitate si suprafața spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință astfel încât să fie posibilă actualizarea evidenței și cu privire la acesta.

Str.Sever Axente nr.5

 • III. La poziția nr.l 161 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești se află înregistrat imobilul locuință cu suprafața utilă de 144,84.m.p. situat in Ploiești str.Sever Axente, nr.5.

Precizăm că imobilul situat în Ploiești, str.Sever Axente, nr.5, este format din construcție și teren curte. Este închiriat în baza unor contracte de închiriere, astfel :

- contract de închiriere nr.5495/09.06.2009 - titular Teodorescu Niculina care deține un spațiu format din 2 camere și vestibul în exclusivitate în suprafață totală de 31,55 m.p. și dependințe (bucătărie, cămară, oficiu, baie cu cadă, verandă și pivniță) în comun cu

familia Borcea Georgeta Ioana în cotă indiviză totală de 33,01 m.p^preciim și o cotă indiviză în suprafață de 138,42 m.p.din terenul curte.                   ?

 • - contract de închiriere nr.5496/09.06.2009 - titular Borcea Ge,drgeztaI6a(iaxcare deține un spațiu format din 2 camere în exclusivitate în suprafață toț^la^de;^,7^;^p.p. și dependințe (bucătărie, cămară , vestibul, baie cu cadă, veranda ^i^^ifă^n^o^iun cu familia Teodorescu Niculina în cotă indiviză totală de 36,02 m&^ ^recpm^șf o cotă indiviză în suprafață de 173,13 m.p. din terenul curte .

Imobilul situat în Ploiești, str.Sever Axente, nr.5 a fost cuprins în primul contract subsecvent încheiat in data de 15.05.2013 sub nr.8588, în vederea intabulării.

In urma demersurilor făcute de către reprezentanții firmei S.C.Blom România SRL s-a constatat faptul că atât casa cât și terenul de sub casă au cadastru, respectiv nr. cadastral provizoriu 8164/C1; 0; 1/8164/C1; 0;2. Aceste măsurători au fost făcute în anul 2003, în numele municipiului Ploiești, de către chiriașii care locuiau în imobil și doreau la acea dată să cumpere locuința, procedură ce nu a mai fost finalizată. Conform acestora suprafețele rezultate sunt următoarele :                                                 .

 • - Spațiul cu suprafață utilă totală de 58,63 m.p (respectiv 29,56 m.p+11,52 m.p.+4,20 m.p.+ 13,35 m.p.) care este deținut de doamna Teodorescu Niculina și cota indiviză de teren situat sub construcție în suprafață de 54,74 m.p. aferent acestuia .

 • - Spațiul cu suprafața utilă totală de 86,59 m.p (respectiv 43,65m.p+17,01m.p+6,20m.p.+19,73m.p.) care este deținut de doamna Borcea Georgeta Ioana și cota indiviză de teren situat sub construcție în suprafață de 80,83 m.p. aferent acestuia.

Ca atare, reprezentanții firmei S.C.Blom România SRL au procedat numai la măsurarea terenului curte care nu are atribuit număr cadastral. Suprafața rezultată este de 328 ,00 m.p.

Conform punctului de vedere nr.l 134/04.11.2013 al Seviciului Juridic Contencios,Contracte această suprafață a fost împărțită proporțional cu suprafața construită deținută de către cei 2 chiriași ai imobilului astfel:

 • - Doamnei Teodorescu Niculina care deține o locuință în suprafață construită de 54,74 m.p.conform memoriului tehnic întocmit cu ocazia alocării numărului cadastral provizoriu, îi revine o cotă indiviză de 132,44 m.p.teren curte ;

(-""A     - Doamnei Borcea Georgeta Ioana care deține o locuință în suprafață construită de

80,83 m.p. conform memoriului tehnic întocmit cu ocazia alocării numărului cadastral provizoriu, îi revine o cotă indiviză de 195,56 m.p.teren curte ;

Ca atare, se impune :

 • - modificarea poziției nr.1161 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, astfel:

 • - Teodorescu Niculina - locuință - suprafață utilă 58,63 m.p.;

 • - suprafață teren situat sub construcție în indiviziune 54,74 m.p.;

 • -  suprafață teren curte

132,44 m.p.cotă indiviză din 328,00 m.p.

- Borcea Georgeta Ioana - locuință - suprafață utilă 86,59 m.p.;

 • - suprafață teren situat sub construcție în

indiviziune 80,83 m.p.;

 • - suprafață teren curte

195,56 m.p.cotă indiviză din 328,00 m.p

 • IV. La poziția 1156 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliuțui/Lpcai a'l municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobila în \^'eni'^u^^.nurilor ’                  ‘                    ‘   ‘    ‘          ‘       " ife^isțr^pmobilul

  care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești s situat in Ploiești, Str.Săpunari, nr.8, cu o suprafață utila de 62,

  Conform planului de amplasament si delimitare a imobidemit de SC BLOM ROMANIA SRL , imobilul situat in strada Săpunari, nr.8 are o suprafață utilă de 93.58 m.p. , o suprafață construită de 136.00 m.p.si o suprafață totală de teren de 240,00 m.p.

Ca atare, se impune modificarea poziției nr.l 156 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 în sensul înscrierii suprafeței utile reale a construcției de 93.58 m.p.( suprafață construită de 136,00 m.p.) și includerii suprafeței de teren de 240,00 m.p.din care :

 • - 104 m.p.teren curte liber de construcții;

 • - 136,00 m.p. teren situat sub construcție .


Având în vedere cele mai sus menționate, în ședința din data de 26.11.2013, Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, a aprobat modificarea corespunzătoare a pozițiilor din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 și din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.454/31.10.2011, pentru imobilele menționate mai sus.

Aceste noi caracteristici tehnice ale imobilelor care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul unor acte adiționale la contractele de închiriere existente.


DIRECTOR

Florin Pet


DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

XECUTIV,AVIZAT,DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ DIRECȚIA ECONOMICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


DIRECTOR, Nicoleta Crăciunoiu

întocmit: Elena Dinu

Nicoleta Polixeniâ Davi


ANEXĂ NR.l ■

LA HCL^#/W>

TABEL

cu privire la modificarea poziției 749 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. (mp)

OBS.

749

Str.Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.26

Anton Alin Iulian

Teren curte

69,52 cotă indiviză din 161,00 m.p.

Drăghici Comeliu

Teren curte

60,14 cotă indiviză din 161,00 m.p.


TABEL

cu privire la modificarea poziției nr.2 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului

Local al municipiului Ploiești nr.454/31.10.2011

e


NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

2.

Str.Bogdan

Petriceicu

Hașdeu, nr.26

-suprafață utilă totală = 24,5 Im.p suprafață construită la sol = 35,00m.p.

din care:

1 cameră în suprafață de 11,74 m.p.și dependințe în suprafață de 12,77 m.p.

 • - teren curte în suprafață de 31,34 m.p. cotă indiviză din 161,00 m.p.

 • - teren situat sub construcție în suprafață de 35,00 m.p.

Imobil preluat in baza Decretului 92/1950
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚA ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


X ■s s

• / A

LA HCL^^A^XZ


/

, ■■■■              ■     ’-'-tf

ANEXANR.3 /■


•T


TABEL

cu privire la modificarea poziției 1161 din Anexa 1 la Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. (mp)

OBS.

1161

Str.Sever

Axente,nr.5

Teodorescu Niculina

-Locuință

s.utila -

58,63

s.c.54,74

-teren situat sub construcție

-54,74 cotă indiviză dinl35,57

-teren curte

-132,44 cotă indiviză din 328,00

Borcea

Georgeta Ioana

-Locuință

s.utila-

86,59 s.c.80,83

-teren situat sub construcție

-80,83 cotă indiviză dinl35,57

-teren curte

-195,56 cotă indiviză din 328,00


/ -■

//n

•'-•s

ANEXA NR^ 5, LA HCL wW,/-

TABEL

cu privire la modificarea poziției 1156 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

s

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF. (mp)

OBS

*

1156

STR.

SĂPUNARI

NR.8

LOCUINȚĂ

TEREN TOTAL DIN CARE:

-TEREN CURTE

-TEREN SITUAT SUB

CONSTRUCȚIE

S.UTILĂ=93,58

S.C=136,00

-240,00

-104,00

-136,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor poziții din anexele la Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr. 454/31.10.2011, cu cu privire la caracteristicile tehnice reale ale unor imobile, proprietatea municipiului

Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, din bunuri aflate in proprietatea sa si care nu fac parte din domeniul public al localității.

z*.

In Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele diverșilor administratori de-a lungul timpului, fără a se realiza măsurători cadastrale.

între Municipiul Ploiești si ASOCIEREA SC PROTELCO SA - SC BLOM ROMANIA SRL, prin Liderul Asocierii SC Protelco SA s-a încheiat Acordul - cadru de Servicii de Cadastru si Topografie nr. 9/07.02.2013.

In baza acestuia au fost încheiate contracte subsecvente care au avut ca obiect și unele imobile cu destinația de locuințe din patrimoniul municipiului Ploiești.

Cu ocazia efectuării măsurătorilor, s-au identificat suprafețe diferite ale imobilelor (construcții/terenuri) fața de cele menționate în actele de proprietate.

Ca atare, pentru înscrierea acestor imobile in Cartea Funciara este necesară actualizarea pozițiilor corespunzătoare din Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești care constituie titlurile de proprietate ale municipiului pentru aceste imobile, sens în care propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:Dumitru C ' Ganea Cristian Popa Constan Popa Gheorghe Bolocan Iulian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

/...v \ A


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PA TRIMONIUL UI, SER VICIICATRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERJlȚJUN COMERCIALE


RAPORT
SECRETAR, Cristian MihaLGanea

Data: