Hotărârea nr. 471/2013

Hotãrârea nr. 471 privind includerea unei locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti în fondul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeazã sã fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari si repartizarea acesteia conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 471

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Pană George, Cosma Marcian, Vîscan Robert Ionut, Neagu Puiu Daniel, Petrescu Râul Alexandru, Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 22.10.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații prin care se propune repartizarea unei locuințe pentru chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din casele restituite foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare si ale Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

A

In baza Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr,40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr.241/2001 si Hotărârii de Guvern nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobata prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/2013 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si listei de prioritate pentru locuințe sociale.

în baza Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobata prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea unității locative identificate în Anexa nr, 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre în fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

Art. 2 (1) Aprobă repartizarea acestui spațiu cu destinația de locuință din fondul de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției emise.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Administrația Serviciilor Sociale Comunitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

RAPORT DE SPECIALITATE privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

în exercitarea atribuțiilor stabilite la art.36 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/2013 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru repartizarea locuințelor chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, întocmită potrivit criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 449/2011;

în baza art.l lit, „a” din Ordonanța de Urgență nr. 68/13.09.2006, fondul de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari se va constitui și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților adminstrativ teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării.


Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 - legea locuinței- și nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru pubere Legii locuinței, locuințele se repartizează de către Consiliul Local.

Ordonanța de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondulur^p^ destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locui® a   5         >5

foștilor proprietari prevede că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap .III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 coroborat cu prevederile art.31, 32, 44 si 45 din Legea nr.l 14/1996 republicată, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local, urmând ca nivelul chiriei pe care o vor plăti beneficiarii repartițiilor să se stabilească odata cu încheierea contractelor de închiriere.

A

In evidența Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ se află o unitate locativa pentru care este necesară includerea în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

In vederea repartizării acesteia, Comisia pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit în data de 22.10.2013 și a făcut următoarea propunere de repartizare:

1. Repartizarea către domnul Grama Ionut care se află la poziția 8 (opt) în lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse din mai multe persoane, anexă la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013, a spațiului situat str. Marasesti, nr. 24, format din două camere în suprafață de 39,60 mp, dependințe în folosință exclusivă si comuna în suprafață de 24,75 m.p. și cotă indiviză in suprafață de 21,00 m.p. din terenul curte.

Spațiul situat in Ploiești, str. Marasesti, nr. 24 a devenit liber prin predare de către fostul chiriaș la data de 31.10.2011.

Domnul Grama Ionut are dosar depus în vederea obținerii unei locuințe înregistrat la nr. 34/14.10.2009.

Din actele aflate la dosar rezultă că familia Grama este compusă din: Grama Ionut - titularul dosarului (născut la data de 17.09.1968) Grama Lavinia Georgiana - fiică (născută la data de 09.10.1987) Grama Lăcrimioara Mihaela - fiică (născuta la data de 28.10.1988).

Grama Ionut Antonio - fiu (născut la data de 23.09.1990). Domnul Grama a locuit în imobilul situat în Ploiești, str. C.T. Grigorescu, nr. 5, împreuna cu familia sa, imobil ce a fost restituit foștilor proprietari în conformitate cu Dispoziția nr. 1249/2004 emisă de Primarul municipului Ploiești și procesul verbal de punere în posesie nr.266779/31.03.2004.                 ’

Având în vedere că art.14 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind „asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ” prevede că locuințele din fondul destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aparțin domeniului

public al unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplas trecerea spațiului situat în Ploiești str. Marasesti, nr. 24, din d domeniul public al municipiului Ploiești.


DIRECȚIA DE GESTIUNE


PATRIM DIRECTOR Florin P


IV


AVIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR,întocmit: Sorin Gheorghe Sima
DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR, I Nicoleta CraciunoiuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

In exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității administrativ teritoriale sau în administrarea sa.

In conformitate cu prevederile art.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2006 și Ordonanței de Urgentă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

9                                  3                                                                                                    9                                   9

retrocedate foștilor proprietari care prevăd că fondul de locuințe destinat închirierii chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor

3                                                            3

proprietari se constituie și prin redistribuirea cu prioritate a unor locuințe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și devenite vacante pe perioada exploatării, avand in vedere faptul că închirierea și administrarea locuințelor urmează regimul stabilit prin Legea nr.l 14/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constată necesitatea completării fondului de locuințe destinat închirierii către chiriașii evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari ca urmare a aplicării legilor proprietății cu o unitate locativă din fondul de locuințe destinat închirierii devenite vacante identificată în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre alaturat.

Repartizarea acestei unități locative disponibile, identificată în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, se va realiza conform procesului verbal din 22.10.2013 al Comisiei pentru protecție și asistentă socială, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații întocmit conform listelor de priorități aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 13/30.01.2013.

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare Cosiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:


Petrescu Râul Alexandrg^Ja

LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Marasesti, nr. 24

2 camere în suprafață de 39,60 mp,

dependințe în       folosința

exclusiva si comuna in suprafață de 24,75 m.p. și cotă indiviză în suprafață de 21,00 m.p. din terenul curte .

Locuința a fost preluata in baza Deciziei nr. 1032/28.08.1959

ANEXA NR. 2

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI NR.

NR. CRT.

NUMELE SI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Grama Ionut

Marasesti, nr.

24

2 camere în suprafață de 39,60 mp, dependințe        în

folosința exclusiva si comuna in suprafață de 24,75 m.p. și cotă indiviză în suprafață de 21,00 m.p. din terenul curte.

Locuința a fost preluata in baza Deciziei nr. 1032/28.08. 1959

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

'A

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICIICĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚI l\I COMERCIALE

RAPORTSECRETAR, Cristian Mihai Ganea


Data: 2£ //•COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale si a constatat:

___________________AVIZ FAVORABIL___________________________

PREȘEDINTE,


Pana George

Data:_______________________