Hotărârea nr. 470/2013

Hotãrârea nr. 470 privind aprobarea unor schimburi de locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 470


privind aprobarea unor schimburi de locuințe

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian precum și Raportul de Specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune aprobarea unor schimburi de locuințe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței și ale Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de faptul că blocurile T5, T6, T9 și T14 din str. Amăuți nr. 2, aparțin domeniului public al municipiului în baza Hotărârilor de Consiliu Local al municipiului Ploiești nr. 70/22.03.2006, nr. 194/31.08.2006, nr. 181/24.07.2007 și nr. 321/27.08.2013.

Luând în considerare faptul că :

  • I,    apartamentul nr. 3 din bl. T14, str. Arnăuți nr. 2 și respectiv apartamentul nr. 8 din bl. T9, str. Amăuți nr. 2 sunt valorificate prin închiriere către doamna Papuc Mădălina Mihaela, potrivit contractului de închiriere nr. 17165/29.10.2013 și doamna Dina Elena Mihaela, potrivit contractului de închiriere nr. 10435/15.08.2006;

  • II.   apartamentul nr. 3 din bl. T6, str. Amăuți nr.2 și respectiv apartamentul nr. 8 din bl. T5, str. Amăuți nr.2 sunt valorificate prin închiriere către domnul Codru Vasile, potrivit contractului de închiriere nr. 334667/18.11.2004 și doamna Gheletiuc Dana Ioana,potrivit contractului de închiriere nr. 2667/22.03.2010;

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, alin 6, lit. a, pct. 5 și 17, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între doamna Papuc Madalina Mihaela care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T14, ap, 3 și doamna Dina Elena Mihaela, care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T 9, ap. 8.

Art. 2. Aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Codru Vasile care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T6, ap. 3 și doamna Gheletiuc Dana Ioana, care deține cu chirie locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr.2, bl. T5, ap. 8.

Art. 3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere pentru locuințele prevăzute la articolele lși 2.

Art. 4. Direcția de Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe

A

In exercitarea atribuțiilor stabilite la art. 36 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local asigură potrivit competenței sale, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în administrarea sa.

Blocurile din str. Amăuți nr.2 au fost preluate de la Agenția Națională a Locuințelor cu destinația de locuințe destinate închirierii tinerilor cu vârsta de până la 35 ani, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Apartamentele 8 din blocul T9 str. Amăuți nr.2, apartamentul 3 din blocul T 6, str. Amăuți nr.2, apartamentul 8 din blocul T5 str. Amăuți nr. 2 și apartamentul 3 din blocul T 14 din str. Amăuți nr. 2, aparțin domeniului public al municipiului, potrivit Hotărârilor de Consiliu Local al municipiului Ploiești nr. 70/22.03.2006, nr. 194/31.08.2006, nr. 181/24.07.2007 și nr. 321/27.08.2013.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 137/24.04.2008, s-a aprobat schimbul de locuințe destinate închirierii tinerilor cu vârstă până la 35 ani între domnul Leonte Dragos Mihail pentru spațiul situat în str. Amăuți nr. 2, bl. T14, ap. 3 și doamna Tudorel (Papuc) Mădălina Mihaela pentru spațiul situat în str. Domnișori nr. 93, bl. 85, ap. 12. Pentru apartamentul 3 din blocul T14, str. Amăuți nr. 2, în baza hotărârii amintite mai sus s-a perfectat contractul de închiriere nr. 6372/16.05.2008, titular Tudorel (Papuc) Mădălina Mihaela prelungit în baza actelor adiționale nr. 8659/27.05.2009, nr. 8565/16.06.2010, nr. 464/03.03.2011, 10835/22.08.2011, nr. 8261/21.06.2012 pentru o perioadă de câte un an și contractului de închiriere nr. 17165/29.10.2013.

. Spațiul închiriat doamna Papuc Mădălina Mihaela este compus din două camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,62 m.p. în contractul de închiriere doamna Papuc Mădălina Mihaela figurează împreună soțul’ Papuc Vasile Dragoș și fiica Cemătescu Raluca.                                       ,

Chiria aferentă închirierii este în cuantum de 328,67 lei, stabilita conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/29.11.2010 si este achitata la zi impreuna cu cotele de intretinere.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 266/3LI0.2003, s-a aprobat repartizarea apartamentului 8, bl. T9, str. Amauti nr. 2 către doamna Dina Elena Mihaela. în baza hotărârii amintite mai sus și a repartiției nr. 216589/10.11.2003, s-a


perfectat contractul de închiriere nr. 10435/15.08.2006, titular doamn< Mihaela . Aceasta figurează înscris în contract împreună cu soțul Dina Dina Andrei.

Spațiul închiriat doamnei Dina Elena Mihaela este compus din Se suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p. Chirîă^ferentă închirierii este în cuantum de 319,50 lei, stabilită conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/29.11.2010 și este achitată la zi împreună cu cotele de întreținere.

Prin cererile nr. 16823/08.10.2013 și nr. 16822/08.10.2013, doamna Papuc Mădălina Mihaela care deține locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. TI4, ap. 3 compusă din doua camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,62 m.p. și doamna Dina Elena Mihaela care deține locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T9, ap. 8, compusă din doua camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.

II. Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 266/31.10.2003 s-a aprobat repartizarea apartamentului 3 din blocul T 6 str. Amăuți' nr,. 2: către domnul Codru Vasile și apartamentul 8 din blocul T5 str. Amăuți nr. 2 către Gheletiuc. Dana Ioana. In baza hotărârii sus amintite pentru apartamentul 3 bl. T6 din str. Amăuți nr.2, s-a perfectat contractul de închiriere nr. 334667/18.11.2004 titular Codru Vasile; iar pentru apartamentul 8, bl. T5 din str. Amăuți nr.2, s-a perfectat contractul de închiriere nr. 2667/22.03.2010 titular Gheletiuc Dana Ioana.                                  ;

Facem precizarea că în contractul de închiriere nr. 334667/18; 11.2004 modificat prin actele adiționale nr. 22303/29.10.2009, nr. 17668/02.11.2010, nr. 20145/17.11.2011 și nr. 18213/12.11.2012 domnul Codru Vasile figurează împreună cu soția Codru Violeta și fiica Codru Ana Maria Alexandra. Spațiul închiriat domnului Codru Vasile este compus din 2 camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață;de 25,62 m.p. Chiria aferentă închirierii este în cuantum de 319,54 lei, stabilită confonn .Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 407/29.11.2010 și este achitată la zi împreună cu cotele de întreținere.                                             ; . .   ; ' , .

, în contractul de închiriere nr. 2667/22.03.2010 modificat prin actele, adiționale nr. 21563/14.01.2011, nr. 221031/19.01.2012 și nr. 21278/22.01.2013 doamna Gheletiuc Dana Ioana figurează împreună cu soțul Stancu Toma Marian și copii Stancu Daria Cristi Ana și Stancu Razvan Mihai. Spațiul închiriat doamnei Gheletiuc Dana Ioana este compus din 2 camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p. Chiria aferentă închirierii este în cuantum de 73,88 lei, stabilită conform Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007 și este achitată la zi împreună; cu, cotele de întreținere.                                                                                . .               !   :

Prin cererile nr. 18316/30.10.2013 și nr. 18318/30.10.2013 domnul Codru Vasile care deține locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. T6, ap. 3 , compusă din două camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,62 m.p. și doamna Gheletiuc Dana Ioana care deține locuința situată în Ploiești, str. Amăuți nr. i2, bl.; T 5, ap. 8 compusă din doua camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.                  :         i

Z   —<7 / \

■ •        •                                 •                                                                                                                                            '' p--*■     ~                 “k

Solicitările doamnei Papuc Mădălina Mihaela, doamnei Dima Elena Mihaela, domnului Codru Vasile și doamnei Gheletiuc Dana Ioana au fost avizate favorabil în ședințele din data de 29.10.2013 și data de 12.11.2013 ale Comisiei nr.2 a Cobsiliujîii Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, dispunând promovarea proiectului de hotărâre corespunzător.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC, CONTENCIOSDIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR,

* Nicoleta Craciunoiu

ÎNTOCMIT

Elena Branza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de 1b

A

In înfăptuirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Hotărârea Guvernului României nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

  • I.  Prin cererile nr. 16823/08.10.2013 și nr. 16822/08.10.2013, doamna Papuc Madalina Mihaela care deține locuința situată în Ploiești, str. Arnăuți nr. 2, bl. TI4, ap. 3 compusă din doua camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,62 m.p. și doamna Dina Elena Mihaela care deține locuința situată în Ploiești, str. Arnăuți nr. 2, bl. T9, ap. 8 compusă din două camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.

  • II.  Prin cererile nr. 18316/30.10.2013 si nr. 18318/30.10.2013 domnul Codru Vasile care deține locuința situată în Ploiești, str. Amauti nr. 2, bl. T6, ap. 3 compusă din doua camere in suprafața de 30,13 m.p. si dependințe in suprafața de 25,62 m.p. și doamna Gheletiuc Dana Ioana care deține locuința situată în Ploiești, str. Amauti nr. 2, bl. T 5, ap. 8 compusă din doua camere în suprafață de 30,13 m.p. și dependințe în suprafață de 25,67 m.p., au solicitat efectuarea schimbului de locuințe.

Aceste cereri au fost avizate favorabil in ședințele din data de 29.10.2013 si data de 12.11.2013 ale Comisiei nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești — Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. .

Fată de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIERI:

Dumitru Cristi

Ganea Cristian Popa Constanți Popa Gheorghe

Bolocan Iulî


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

lin*57                C,

|f _! ‘ ! ■ COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe

și a emis:

SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

Data: 2 6 . //■