Hotărârea nr. 47/2013

Hotãrârea nr. 47 privind aprobarea numãrului de posturi, a organigramei si a statului de functii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiesti, ca urmare a comunicãrii numãrului maxim de posturi de Institutia Prefectului – Judetul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2013 prin adresa nr. 594/09.01.2013 emisă de Instituție Prefectului - Județul Prahova, precum și modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției;

având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010 modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor ;

în baza prevederilor O.U. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă numărul de 47 de posturi ca număr maxim pentru anul 2013 pentru Serviciu] Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.01.2013.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, începând cu data de 01.03.2013, conform anexelor nr.l și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.l și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local nr.l09/28.02.2012 își încetează aplicabilitatea, iar art.21 al anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.231/27.07.2011 se va modifica potrivit anexei nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce k îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte ve aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții

al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi

de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Potrivit prevederilor O.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului maxim de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor cu personalitate juridică din cadrul municipiilor, cu excepția municipiului București, se are în vedere criteriul: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Pentru anul 2013 numărul maxim al posturilor la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.594/09.01.2013 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 47 de posturi la nivelul numărului de locuitori pentru Municipiului Ploiești și pentru comunele arondate acestuia.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR


N BADESCUMUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE,

ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII


RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr. 63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor, modificate și actualizate, pentru anul 2013, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești trebuie să se reorganizeze și să funcționeze cu un număr de personal de 47 de posturi, număr stabilit și comunicat prin adresa nr. 594/09.01.2013 de Instituția Prefectului -Județul Prahova, pe baza criteriului: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Modificările în structura Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești constă în :

 • a) transformarea gradului profesional din asistent în principal al postului vacant de execuție de consilier, clasa I din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate.

 • b) pentru eficientizarea activității se propune înființarea compartimentului Administrativ întreținere care va funcționa cu structură de 3 posturi de personal contractual de execuție astfel:

 • - un post de curier existent;

 • - preluarea unui post vacant de casier din cadrul compartimentului Casierie și transformarea acestuia în post de magaziner ;

 • - preluarea unui post vacant de secretar dactilograf din cadrul compartimentului Evidența Informatizată a Persoanei și transformarea acestuia în post de îngrijitor .

Atribuțiile compartimentului Administrativ întreținere sunt stabilite conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ca urmare a modificării și completării art. 21 al anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/27.07.2011.

Totodată propunem Consiliului Local transformarea gradului profesional al postului de consilier din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor din principal în superior pentru funcționarul public care a fost declarat „admis” la concursul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului final al concursului atașat.

De menționat faptul că putem afirma că acest serviciu public are dublă subordonare : Consiliul Local Ploiești și Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Anexăm avizul favorabil nr.3722022/16.01.2013 eliberat de Ministerul Afacerilor Interne -Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții, Contracte Director executiv


Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești Director executiv Gîdiuță Cristina

Șef Serviciul Resurse Um Protecțj Ang


^7

e, Organizare, Ad-tiv, Protecția Muncii a - Daniela


ORGANIGRAMA SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR - PLOIEȘTI
TOTAL 47 CONDUCERE EXECUȚIE


Funcționari Personal publici contractual

39_______8

3

36       8


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Funcția Publica

Clasa

Grad/treapta profesionala

Nivel studii

Conducere

1

1 (Funcționar public de conducere

Director executiv

I

S

Compartiment Financiar - Contabilitate

2

1

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

S

3

2

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

4

3

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

Compartiment Casierie

5| 1|Personal contractual               |Casier

I

M

Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Achiziții Pub

ice

6

1

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

S

7

2

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

S

8

3

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

S

Compartiment Administrativ întreținere

9

1

Personal contractual

Magaziner

M

10

2

Personal contractual

Curier

11

3

Personal contractual

îngrijitor

Servic

ul Stare Civila

12

1

Funcționar public de conducere

Sef Serviciu

I

S

13

1

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

S

14

2

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

15

3

Funcționar public de execuție

Consilier

l

superior

s

16

4

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

17

5

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

18

6

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

19

7

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

20

8

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

21

9

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

22

10

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

23

11

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

24

12

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

s

25

13

Funcționar public de execuție

Consilier

I

debutant

s

26

14

Funcționar public de execuție

Referent

III

superior

M

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

27

1

Funcționar public de conducere

Sef Serviciu

I

s

28

1

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

29

2

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

30

3

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

31

4

Funcționar public de execuție

Consilier

I

superior

s

32

5

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

33

6

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

34

7

Funcționar public de execuție

Consilier

I

principal

s

35

8

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

s

36

9

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

s

37

10

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

s

38

11

Funcționar public de execuție

Consilier

l

asistent

s

39

12

Funcționar public de execuție

Consilier

I

asistent

s

40

13

Funcționar public de execuție

Consilier

l

debutant

s

41

14

Funcționar public de execuție

Consilier

l

debutant

s

42

15

Funcționar public de execuție

Referent

III

superior

M

43

16

Funcționar public de execuție

Referent

III

superior

M


Nr. crt.

Funcția Publica

Clasa

Grad/treapta II profesionala jjz

^NivelJ Fstudii

Compartiment Evidenta Informatizata a Persoanei                                      \\° <'\ C

44

1

Personal contractual

Referent

I

M

45

2

Personal contractual

Referent

II

46

3

Personal contractual

Referent

II

M ’

47

4

Personal contractual

Referent

II

MNR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE din care :

39

de conducere

3

de execuție

36

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

8

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

47


"Art.21 al anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.23T/27?O7;2OT1 se va modifica și va avea următorul cuprins:

Art. 21 - Compartimentul Administrativ - întreținere din cadrul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor are următoarele principale atribuții:

 • a) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

 • b) asigură menținerea curățeniei și ordinii în clădiri și celelalte suprafețe aflate în administrarea serviciului;

 • c) execută controlul operativ curent pentru asigurarea materială și godpodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare;

 • d) asigură efectuarea inventarierii generale și periodice a bunurilor materiale aflate în dotarea serviciului, stabilirea vinovaților pentru eventualele lipsuri constatate și luarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubelor;

 • e) răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;

 • f)  asigură buna circulație a documentelor adresate Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor și preluate de la Direcția de Poșta, de la Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor și de la alte instituții și expedierea acestora celor vizați;

 • g) ridică de la Oficiul Poștal corespondența adresată Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor;

 • h) înregistrează corespondența în Registrul de Intrare -Ieșire al unității și o repartizează pe bază de semnătură în condica de corespondență ;

 • i)  răspunde de îndeplinirea sarcinilor și respectarea actelor normative ;

 • j)  răspunde pentru corectitudinea actelor emise și a relațiilor date .

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL PRAHOVA

Ploiești,

Nr. 37_________

Data: 04.01.2013CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

JUDEȚUL PRAHOVA

-9. IAN. 2013

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Înregistrare 000594 .............................................


Având in vedere următoarele considerente:

 • - Ordinul comun M.A.I. si M.F.P. nr. 277/1.709/17.12.2012 ai ministrului delegat pentru administrație si viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute in tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si din instituțiile publice locale înființate prin hotarari ale autorităților deliberative;

 • - Adresa cu nr. 264/14.11.2012 prin care Direcția Județeană de Statistica Prahova comunica Instituției Prefectului - Județul Prahova populația stabila a județului Prahova si a unităților administrativ-teritoriale ale acestuia Ia data de 1 ianuarie 2012;

In consecința, numărul maxim de posturi aferent anului 2013, calculat in conformitate cu anexa la O.U.G. nr. 63/2010 si pe baza datelor furnizate de către dumneavoastră, cu privire la valoarea proiectelor aflate in faza de implementare si finanțate din fonduri externe nerambursabile, daca a fost cazul, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru instituțiile publice locale înființate prin hotarari aie autorităților deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

47

3.

In cazul in care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi, calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010, se poate modifica cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 6 din Legea nr. 155/2010 si art. 8 alin. 1 din HG nr. 1.332/2010

226

A.

NUMĂR MAXIM POSTURI=l+2+3

973

B.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi, calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

C.

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI=A+B

983

-2~


Numărul de posturi a fost determinat tinandu-se cont de armatoarele:

 • 1. -incadrarea in numărul mînim/maxim de posturi, determinat conform tabelelor 1.1.-1.5 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010;

 • 2. -numarul de locuitori pentru județul Prahova la data de 1 ianuarie 2012 -comunicat prin adresa cu nr. 264/14.11.2012 de către Direcția Județeană de Statistica Prahova - este de 808.104;

 • 3. -nu s-a aplicat capitolului bugetar „Invatamant", finanțat din bugetul local, precum si capitolelor bugetare "Sanatate" si „Asigurări si asistenta sociala" indiferent de sursa de finanțare.

Pentru aceste domenii de activitate au fost stabilite standarde prin alte acte normative, care cuprind inclusiv normativul de personal.

In cazul in care numărul de posturi aprobat este mai mare sau mai mic fata de cel anterior, autoritățile administrației publice locale au obligația sa aprobe noile organigrame, prin hotarare a consiliului județean, si sa prevada in bugetele de venituri si cheltuieli sumele necesare funcționarii aparatului propriu, cat si ale instituțiilor publice din subordine, indiferent de modul de finanțare, astfel încât sa se încadreze in numărul maxim de posturi.

Pentru aprobarea organigramelor instituțiilor si autorităților publice in care exista funcționari publici, autoritatile administrației publice locale au obligația solicitării, in regim de

PREFECT,

MARIUS GABRIEL SERSEA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

j’^OmL'LOC’ĂL'PL^gn

I SERVICIUL PUBLIC LOCAL CO^uJHh AR I DE EV lOCH'LA. A P - L;-v^OR-


București/. ’ -

Nesecret.... /■■/.■?

Ex. !

Nr. 3722022;-

Data: 4>.O1.56'13;', x


Direcția pentru Evidența Pcrsoanelor $iMU|CiPHJL P Administrarea Bazelor de Date ——————'

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Județul PRAHOVA Doamnei director executiv, Cristina GÎDIUȚĂ

Urrnșre adresei dvs. nr. 22 din data de 14.01.2013, înregistrată la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date cu nr. 3722022 din 16.01.2013, prin care ați transmis, spre avizare, statul de funcții și organigrama modificate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești, având în vedere dispozițiile art.9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind. Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență, a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările (și completările ulterioare, vă comunicăm faptul că A VIZĂM documentele de referință.

A.

In considerarea caracterului obligatoriu al avizului instituției noastre, care se acordă anterior adoptării actului administrativ și ținând seama de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, se impune menționarea, în mod expres a acestuia în cuprinsul temeiului legal al proiectului de hotărâre a Consiliului Local, astfel: „Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.___72013”.

Cu stimă.
ANEXA NR. 3

Anexa 2 BlaHG; nr. 6HZ2008

‘ " \

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7         ;

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează ddhcursul8:  .

—L Promovare în grad profesional - consilier din I principal (2) în .T supcrior (3) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor;

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 13.02.2013

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. DINESCU MONICA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise: 20.02.2013

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise :

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final. al probei scrise

Rezultatul***

1. DINESCU MONICA

90 pct.

ADMIS

*7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

*8) Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autori tatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis1*, respectiv "respins".

Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 20.02.2013

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***

1. DINESCU MONICA

90 pct.

ADMIS


Rezultatul final al concursului

....... .....................................................................................................—țj-r------? —; 7^7

Funcția publica:                                                  \c4a- . “"

1. Promovare în grad profesional - consilier din I principal (2) Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor ;

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

L DINESCU MONICA

180 pct

ADMIS

Comisia de concurs

Semnătura

1. GÎDIUȚĂ CRISTINA

2. POPESCU OVIDIU COSTIN

3. CONSTANTIN MIHAELA LUCIA

J

Secretarul comisiei: ANGELESCU CORNEL BOGDAN

Semnătură:—


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

055 * 1

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5i29


NR 1772/ 2013

Către,


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚĂ CRISTINA

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 20/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 1772/2013, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 20 februarie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Mihaela Lucia Constantin, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Vasile Vădan Trandafir, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stimă,

Președinte - Secretar de Stat Eugen COIFAN

0 DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001

Secretar General Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BACIU

Felicia Stan

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Director D.G.P.A

Șef Serviciu Coordonare Metodologică

Consilier


r. Eforie, nr. 5, București


Către,

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚĂ CRISTINA

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 40/2013, înregistrată Ia Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 3406/2013, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita avizul privind funcțiile publice, în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 107alin. (1) al actului normativ.

Având în vedere că, în urma analizei documentației înaintate de către instituția dumneavoastră nu au rezultat modificări intervenite în structura de funcții publice care să impună emiterea unui nou aviz de luncții publice, avizul A.N.F.P cu nr. 921855/2012 rămâne valabil.

Cu stimă.

Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIF AN


Secretar General

Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P. Mihaela BACIU

Str. Eforie, nr. 5, București


Daniela Pandelaș întocmit: luliaPopescu


Șef Serviciu Coordonare Metodologică Consilier

www.anfp.gov.ro; tel. 0374 112 714; fax. 021 312 44 04

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova

și a emis:

£X\P l

Data: 2X