Hotărârea nr. 469/2013

Hotãrârea nr. 469 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiesti si transmiterea acestora în concesiune cãtre S.C. Servicii de Gospodãrire Urbanã Ploiesti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 469

privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Iulian Bădescu și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului, Procesului Verbal de predare □ primire încheiat în data de 26.04.2008 și Procesului Verbal de predare □ primire nr. 20012/26.11.2013;

Având în vedere prevederile art.3, art.4 și art.8 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploiești a terenului în suprafață de 350 mp situat în Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud), a terenului în suprafață de 500 mp situat în Ploiești, str.Găgeni (zona Spitalului Județean ) și a terenului în suprafață de 300 mp situat în Ploiești, str.Emil Zola.

Art.2. Aprobă revocarea poziției numărul 212 din Anexa nr.3 la Hotărârea nr.267/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art.3. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, a imobilelor identificate în anexa ce constituie Anexa nr.l la prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu 6 poziții noi având numerele curente 5, 6, 7, 8, 9 și 10, identificate potrivit Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.1359/2001.

Art.6. Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu bunurile identificate în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre,

Art.7. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.20 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., care constituie Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.8. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

\ /■'ZVbz î^-ii / K.’;                  " \|

Anexa nr. 1 ^^.C.Bjjur.     ZZo/J

\.      ~ A ^K/7

Situația imobilelor ce urmeaza sa fie incluse in « Inventarufbunurilor care

alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești »

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Observații

1.

2.

3.               .

4.

1

Statie pentru transportul in comun urban, spatii comerciale - Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud)

Situata in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud)

Preluat in baza Procesului Verbal nr.20012/26.11.2013

2

Statie pentru transportul in comun urban, spatii comerciale -str.Gageni (zona Spitalului Județean)

Situata in Ploiești, str.Gageni (zona Spitalului Județean)

Preluat in baza Procesului Verbal nr.20012/26.11.2013

3

Statie pentru transportul in comun urban, spatii comerciale -str.Emil Zola (Halele Centrale)

Situata in Ploiești, str.Emil Zola (Halele Centrale)

Preluat in baza Procesului Verbal incheiat in data de 26.04.2008

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)


Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, ai dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

-

Teren

Suprafața =350 mp situat in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918(zona Gara de Sud)

2006

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

6

1.1.2

Statie pentru transportul in comun urban, spatii comerciale -Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud)

Situata in Ploiești, Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara de Sud) Nr. inventar 3196

2013/

2002

3.941,10

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

7

-

Teren

Suprafața =500 mp situat in Ploiești, str.Gageni (zona

Spitalului Județean)

2006

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

8

Statie pentru transportul in

Situata in

Ploiești,

2013/

2002

5.250,90

Legea nr.213/1998, privind bunurile

1.1.2

comun urban, spatii comerciale -str.Gageni (zona Spitalului Județean)

str.Gageni (zona

Spitalului Județean) Nr. inventar 3197

proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

9

-

Teren

Suprafața =300 mp situat in Ploiești, str.Emil Zola (Halele

Centrale)

2006

-

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

10

1.1.2

Statie pentru transportul in comun urban, spatii comerciale -str.Emil Zola (Halele Centrale)

Situata in

Ploiești, str.Emil Zola (Halele

Centrale) Nr. inventar 3198

2008

7.784,86

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

NR._____________/_______________


ACT ADIȚIONAL NR. 20 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Iulian Badescu, denumit in continuare concedent, pe de o parte

si

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L. cu sediul in Ploiești, str. Văleni nr. 32, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, cod unic de inregistrare 27449967, reprezentata prin domnul Donald Nicolae Constantin avand funcția de Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările si completările ulterioare, cu bunurile prevăzute in Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.Restul clauzelor contractuale prevăzute in contractyl^dâ xJelegâ^^. gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica de administrata ^dorpeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.201$ râmaiii^feți bate.

■ /. ■ ■>' /< \            ■■/4

Prezentul act adițional face parte integranta din contractyț\cb^>delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publica "de^ddministrare a domeniului public si privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 si s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Concedent,

Municipiul Ploiești

Primar,

Iulian Badescu

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,

Florin Petrache

Serviciul Contracte Sef Serviciu,

Viorica Patrascu

Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

întocmit,

Georgiana Ilie


Concesionar,

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

Director General,

Donald Nicolae Constantin


Director Economic, Elena Trican


Compartimentul Juridic Contencios Cons. Juridic,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.                                              .

Prin Procesul Verbal de predare — primire nr. 20012/26.11.2013 comisia numita prin dispoziție a Primarului municipiului Ploiești a preluat terenurile si stațiile pentru transportul in comun urban, care cuprind si spatii comerciale si dotări de interes public edificate in baza contractului de concesiune încheiat cu S.C. Coreco S.R.L. In vederea unei bune administrări a acestor imobile se propune transmiterea lor in concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit Hotărârii nr.358/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, modificata prin Hotararea nr. 182/2012 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești in sensul completării cu Anexa I - “Diverse imobile”, in care au fost incluse unele imobile ce au făcut obiectul unor contracte de asociere/colaborare incheiate cu diferite societari comerciale, in vederea valorificării acestora.

întrucât se includ noi poziții in “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune completarea Anexei I a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 și la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate


Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit instrucțiunilor de tehnica legislativa in vigoare in vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 se impune completarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi in Anexa I - “Diverse imobile” .

Având in vedere cele prezentate anterior, propun spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

*■—fcriiafn Badescu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIUUtvizajî

VICEPRIMA

Iulian Li viu L

re seu

1


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Coreco S.R.L. a fost încheiat contractul de concesiune nr. 816/16.11.1992, Obiectul contractului l-a constituit preluarea in concesiune a unor terenuri apartinand patrimoniului municipiului Ploiești destinate construirii, in vederea realizării de statii pentru transportul in comun urban, care sa cuprindă spatii comerciale si dotări de interes public, astfel:

  • • teren in suprafața de 300 mp, situat in str. Emile Zola (Halele Centrale);

  • • teren in suprafața de 350 mp, situat in Piața 1 Decembrie 1918 (zona Gara

de Sud);                                            ’

  • • teren in suprafața de 500 mp, situat in str. Gageni (zona Spitalul Județean), în conformitate cu articolul 3 al contractului de concesiune nr.

816/16.11.1992 durata concesiunii este de 15 ani, începând cu data predării-primirii terenurilor. Având în vedere faptul că predarea-primirea celor trei terenuri care au făcut obiectul contractului de concesiune nr. 816/25.11.1992 s-a efectuat la date diferite, termenul concesiunii a fost diferit pentru fiecare dintre aceste obiective, astfel:

  • - 27.04.1993-26.04.2008 pentru terenul situat în str. Emile Zola;

  • - 07.03.1994-06.03.2009 pentru terenul situat în Piața 1 Decembrie 1918;

  • - 22.06.1995-21.06.2010 pentru terenul situat în str. Găgeni.

In contractul de concesiune încheiat se prevedea la articolul 4 faptul că după expirarea termenului de 15 ani de concesiune, concesionarul va preda concedentului terenul și construcțiile aflate pe acesta. Continuarea folosirii terenului și construcțiilor aferente de către concesionar, după expirarea termenului de 15 ani, va fi posibilă pe bază de contract de închiriere ce se va negocia între părți după caz.

Având în vedere prevederile acestui articol, ca urmare a expirării termenului contractual pentru concesionarea terenului situat în str. Emile Zola, între Municipiul Ploiești și S.C. Coreco S.R.L. a fost încheiat contractul de inchiriere nr.2730/23.04.2008 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință amplasat pe terenul situat în str. Emile Zola.

Urmare verificărilor efectuate pe teren de către reprezentanții Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu s-a constatat faptul ca nu au fost respectate prevederile art.8 din contractul de inchiriere.Datorită acestei situații, S.C. Coreco S.R.L. a fost no rezilierea contractului de închiriere nr. 2730/23.04.2008, potript\art;/|^| contract și somată ca în termen de 10 zile să predea spațiul în'cjwatisi: Emile Zola, pe bază de proces verbal de predare primire, însâWiriășu curs notificării.

Având în vedere faptul că termenul concesionării terenului situat în Piața 1 Decembrie 1918 a expirat la data de 06.03.2009, s-a comunicat către S.C. Coreco S.R.L. faptul că este necesar să desemneze un reprezentant al societății în vederea predării pe bază de proces verbal a terenului concesionat și a construcțiilor aferente, în baza art. 4 din contractul de concesiune nr. 816/16.11.1992, însă societatea nu a inițiat demersurile pentru predarea imobilului (teren și construcție).

Prin urmare, s-a dispus acționarea in instanța a S.C. Coreco S.R.L.

La data de 21.06.2010 termenul concesionării terenului situat în str. Găgeni (Spitalul Județean) în suprafață de 500 mp a expirat.

Potrivit art. lO.a.l. din contract: La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligația de a preda concedentului bunul ce a făcut obiectul contractului de concesiune și cele ce au rezultat în urma eventualelor investiții făcute de el, gratuit și liber de orice sarcini.

Având în vedere faptul că S.C. Coreco S.R.L. nu a procedat la predarea către Municipiul Ploiești a terenului concesionat situat în str. Găgeni (Spitalul Județean) și a construcțiilor edificate pe acesta, prin referatul nr, 175/10.08.2010 al Direcției de Gestiune Patrimoniu s-a dispus acționarea in instanța a S.C. Coreco S.R.L. pentru preluarea terenului situat in str. Găgeni (Spitalul Județean), in suprafața de 500 m.p si a construcțiilor edificate pe acesta, precum si pentru recuperarea sumelor datorate de către aceasta societate cu titlu de redeventa pentru folosința terenului pana la data predării efective a acestuia.

Prin sentința civilă nr. 8324/06.09.2011 pronunțată de Judecătoria Ploiești, definitivă și irevocabilă, s-a constatat încetat contractul de închiriere nr. 2730/23.04.2008 și s-a dispus evacuarea S.C. Coreco S.R.L. din spațiul proprietatea municipiului Ploiești, situat în str. Emile Zola.

In acest sens, S.C. Coreco S.R.L. a fost notificată să procedeze la predarea pe bază de proces verbal de predare-primire a spațiului situat în str. Emile Zola, nr. 8, însă societatea nu a dat curs acestei notificări.

Pe rolul Tribunalului Prahova, Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal se afla dosarul avand ca obiect evacuarea S.C. Coreco S.R.L. de pe terenul apartinand municipiului Ploiești, situat in Piața 1 Decembrie (Gara de Sud), din construcțiile aflate pe acest teren, dosarul avand ca obiect evacuarea S.C. Coreco S.R.L. si de pe terenul apartinand municipiului Ploiești situat in str. Găgeni (Spitalul Județean) si din construcțiile aflate pe acest teren.

S.C. Coreco S.R.L. a solicitat încheierea unui contract de superficie (în calitate de proprietar al construcțiilor) cu Municipiul Ploiești (în calitate de proprietar al terenurilor pe care se afla construcțiile societății), în condițiile prevăzute de art. 693 din Codul Civil.

Solicitarea S.C. Coreco S.R.L. a fost analizată de Comisia nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către

20.08.2013. Comisia a propus "predarea construcțiilor către Municipiul P£bpsti, plata lipsei de folosință a terenurilor aferente, continuarea activității conform ari. 4 din contract si renunțarea la acțiunile în instanță."

Urmare Dispoziției nr. 5728/25.11.2013 emisa de Primarul Municipiului Ploiești, Comisia special constituita a procedat la preluarea terenurilor si a stațiilor pentru transportul in comun urban, care cuprind si spatii comerciale si dotări de interes public edificate in baza contractului de concesiune menționat.

Astfel, in vederea unei bune administrări a acestor bunuri este necesara includerea construcțiilor preluate ( terenurile apartinand deja domeniului privat al acestuia ) în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea tuturor acestor imobile în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Potrivit Hotărârii nr.358/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești modificata prin Hotararea nr. 182/2012 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești in sensul completării cu Anexa I - “Diverse imobile”.

Astfel, se impune completarea acesteia cu 6 poziții noi, respectiv cele identificate in Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.219/2010 s-a aprobat infiintarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești fiind incheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010. In anexa la acest contract sunt incluse bunurile ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești concesionate către aceasta societate.

De asemenea, este necesara completarea anexei sus menționate cu bunurile identificate in Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotarare.


Directo/! Executiv,

Florin Petr


Direcția de Gestiune Patrimoniu,

5                                                                          7

Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tabirca—

Sef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

Sef Serviciu S.C.

Viorica Patrascu

AVIZAT,     /

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte,Direcția Economica,

Director Executiv,

! Nicoleta Craciunoiu

întocmit Mindrutiu Gâbriela Ilie Georgiana

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE         \

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

și a emis:
SECRETAR, Cristian Mihai Ganea

/\

Data:             Q&ll,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești și transmiterea acestora în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

si a emis:

rxv i


SECRETAR, Sanda Dragulea


Data:       M fio!-*)