Hotărârea nr. 468/2013

Hotãrârea nr. 468 privind modificarea Hotarãrârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 468


privind modificarea Hotarărârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36, alin. (2), litera (c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobă inlocuirea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.321/2013, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 104/2004, nr.70/2006, nr. 194/2006, nr. 181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl-T16, cu Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 321/2013, raman neschimbate.

Art.3: Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii


a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Municipiul Ploiești deține in proprietate 128 de unitati locative situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16 finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.”

Acestea au fost preluate de la Agenția Naționala pentru Locuințe in vederea punerii in funcțiune, exploatării si administrării, conform legii, prin protocoale de predare-primire. Ele au fost repartizate, potrivit prevederilor legale in conformitate cu hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, in baza repartițiilor emise fiind incheiate contracte de inchiriere.

In urma semnării Acordului cadru nr.2912/11.02.2013 si a Contractului Subsecvent nr.8588/15.05.2013 pentru blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 s-a procedat la masurarea acestora de către S.C. Protelco S.A. in vederea inscrierii in cartea funciara.

Prin adresa inregistrata la municipiul Ploiești sub nr.l 1829/2013, S.C. Protelco S.A. a inaintat planul de amplasament si delimitare a imobilelor situate in Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16. In urma măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca suprafețele acestor imobile diferă fata de cele menționate in documentele existente in arhiva Primăriei municipiului Ploiești.

Prin Hotararea nr.321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012, s-a aprobat actualizarea datelor tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16.

Prin adresa nr.l7957/24.10.2013 S.C. Protelco S.A. a transmis documentația refăcută referitoare la blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl- TI6, ce au făcut obiectul hotărârii menționate, conform discuțiilor purtate cu reprezentanții Oficiului de Cadastru si Pubicitate Imobiliara Prahova.

Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a Hotărârii nr.321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, in sensul insusirii noilor suprafețe, drept pentru care propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri


Cristian Dumi

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Popa

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Municipiul Ploiești deține in proprietate 128 de unitati locative situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16 finalizate conform “Programului de construcție de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.”

In urma semnării Acordului cadru nr.2912/11.02.2013 si a Contractului Subsecvent nr.8588/15.05.2013 pentru blocurile de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2 s-a procedat Ia masurarea acestora de către S.C. Protelco S.A. in vederea inscrierii in cartea funciara.

Prin adresa înregistrata la municipiul Ploiești sub nr.l 1829/2013, S.C. Protelco S.A. a inaintat planul de amplasament si delimitare a imobilelor situate in Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16. In urma măsurătorilor efectuate s-a constatat faptul ca suprafețele acestor imobile diferă fata de cele menționate in documentele existente in arhiva Primăriei municipiului Ploiești.

Prin Hotararea nr.321/27.08.2013 Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l04/2004, nr.70/2006, nr.l94/2006, nr.l81/2007, nr.l23/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amăuți nr.2, bl.Tl-T16.

Prin adresa nr.16559/14.10.2013 S.C. Protelco S.A. a transmis planul de amplasament si delimitare refăcut al imobilului situat in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl-T16 cu următoarele modificări: s-a intervenit cu introducerea unei zone (0,6m) de protecție a blocului. Totodată, prin aceeași adresa a specificat faptul ca suprafețele construite desfășurate raman la fel, suprafețele teraselor neacoperite si a scărilor fiind excepții Ia calculul suprafeței construite desfășurate.

Ulterior, prin adresa nr.17957/24.10.2013 S.C. Protelco S.A. a transmis documentația refăcută referitoare la datele tehnice (suprafața teren bloc, suprafața construita la sol, suprafața desfasurata, suprafața construita subsol, suprafața scări + rampa) ale blocurilor de locuințe situate in Ploiești, Aleea Amauti nr.2, bl.Tl - T16, date actualizate in urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Oficiului de Cadastru si Pubicitate Imobiliara Prahova.


Având in vedere cele sus menționate este necesara mojdifiSăreaI^oL Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.321/2013 caracteristicilor tehnice reale ale imobilelor (construcții și tere locuințe, situate in Ploiești, Aleea Amâuți nr.2, bl.Tl-T16.


Direcția de Gestiune Patrimoniu

»


Director Exftmtiv, Florin PelFa-c


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin TăbîrcăGabriela Mîndrutiu »

VIZAT


Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Contracte

Director Executiv,

Direcția Economică

Director Executiv, .Nicoleta CrăciunoiuDATELE DE IDENTIFICARE lirilnr rlp lncnintp. «ifiiîitp in A1paq Amaiiti nr 9 .


Nr. crt.

Amplasament

1.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.Tl, T2

2.

Aleea Arnăuți nr.2 bl. T3

3.

Aleea Arnăuți nr.2 bl. T4, T5

4.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T6, T7


ale blocurilor de locuințe situate in Aleea Amauti nr.2 X ^"2.__

Elemente de identificare

Nr. unitati locative: 16

Regim de inaltime :P+2E+M Sc sol = 325 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1301,68 mp din care logii si balcoane 80,56 mp

Sc subsol = 336,80 mp (subsol tehnic)

S scari+ rampa = 25,47 mp Teren aferent = 393,16 mp

Nr. unitati locative: 8

Regim de inaltime :P+2E+M

Sc sol = 164 mp

Scd (P, El, E2, M) = 652,38 mp din care logii si balcoane 40,28 mp

Sc subsol = 168,40 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =14,56 mp Teren aferent = 204,17 mp

Nr. unitati locative : 16

Regim de inaltime : P+2E+M Sc sol = 325,68 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1.302,36 mp din care logii si balcoane 80,56 mp,

Sc subsol = 336,80 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =28,09 mp Teren aferent = 391,97 mp

Nr. unitati locative : 16

Regim de inaltime : P+2E+M Sc sol = 324,47 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1.301,15

mp din care logii si balcoane 80,56 mp

Sc subsol = 336,80 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =28,17mp

Teren aferent = 392,13 mp


5.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T8, T9

Nr. unitati locative : 16

Regim de inaltime: P+2E+M Sc sol = 325,45 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1302,13 mp din care logii si balcoane 80,56 mp

Sc subsol = 336,80 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =26,37mp Teren aferent = 391,35 mp

6.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T10, Tll, T12

Nr. unitati locative : 24

Regim de inaltime : P+2E+M Sc sol - 485,98 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1951 mp din care logii si balcoane 120,84 mp

Sc subsol = 505,2 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =41,12 mp Teren aferent = 585,96 mp

7.

Aleea Arnăuți nr.2 bl.T13

Nr. unitati locative : 8

Regim de inaltime : P+2E+M Sc sol = 163,53 mp

Scd (P, El, E2, M) = 651,87 mp din care logii si balcoane 40,28 mp

Sc subsol = 168,40 mp (subsol tehnic)

Sc scări + rampa =12,63 mp Teren aferent =199,37 mp

8.

Aleea Arnăuți nr.2 bI.T14, T15, T16

Nr. unitati locative :24

Regim de inaltime : P+2E+M

Sc sol =481,92 mp

Scd (P, El, E2, M) = 1946,94 mp din care logii si balcoane 120,84 mp

Sc subsol = 505,2 mp (subsol tehnic + adapost aparare civila)

Sc scări + rampa =42,69 mp Teren aferent = 579,95 mp

ANEXA Nr.2 la H.C.L. nr,


DATELE DE IDENTIFICARE       „

ale terenurilor aferente blocurilor de locuințe situate in Ale^Amauti.nț.2v \

’                                                                                  // c?:                  .-e, i x • *

Nr. crt.

Adresa terenului

Număr cadastral

-

\\        \ l             -. o         -      r

'■'V-              -              /

Caracteristici tehnice âle terenulur

1.

Aleea Amăuți nr.2 bl.Tl, T2

Teren aferent = 393,16 mp

2.

Aleea Amăuți nr.2 bl. T3

Teren aferent = 204,17 mp

3.

Aleea Amăuți nr.2 bl. T4, T5

Teren aferent = 391,97 mp

4.

Aleea Amăuți nr.2 bI.T6, T7

Teren aferent = 392,13 mp

5.

Aleea Amăuți nr.2 bl.T8, T9

Teren aferent = 391,35 mp

6.

Aleea Amăuți nr.2 bl.Tl 0, Tll, T12

Teren aferent = 585,96 mp

7.

Aleea Amăuți nr.2 bl.T13

Teren aferent = 199,37 mp

8.

Aleea Amăuți nr.2 bl.Tl4, TI 5,

T16

Teren aferent = 579,95 mp

PROTELCQ


Către,
Municipiul Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu


RiUNiCiPiUL PLOIEȘTI înregistrare 017957 , ................

Va înaintam pentru verificare si obținerea certificatului fiscal următoarele lucrări

1       «lOjconform contract nr. 8588/15.05.2013 pentru Prestări servicii cadastru si topografie.
No.

DOCUMENTAȚIE

Nr de exemplare predate

Observații

1

S:r. Arnauti Bl. T1-T16

S teren bloc, S construita la sol,

S construita desfasurata,

S construita subsol, S scari+rampa

-date actualizate in urma discuțiilor avute la O.C.P.I.-

1

Comanda nr. 1


Cu stima,
Câmpma, su. EeaierinaTcodoroîik nr.43D, CP 105600, jud.Pcahova

Nr. înrcg, 0RC:J29.,’977/I9,*6: Cod Unic de înregistrare: «8606690; Atribut fiscul: RO Goni: RO35 M1LB 0000 000Q 0403 4882; Banca: Mîllennîurn BANK Ploiești
»w__

r.i* vi”Adresa imobilului

Intravilan, mun.Ploiești, str.Arnauti, nr.2, bl T1-T18, Jud. PRAHCMA

Suprafața cvartal:

Suprafața teren bloc:


S cvartat=9904.04mp

(s-a scăzut suprafața de 32mp, corespunzătoare POST TRAFO) S T1-T2=393.16mp

ST3=204.17mp

S T4-T5=391.97mp

S T6-T7=392.13mp

S T8-T9=391.35mp

S T10-T11-T12=585.96mp

S T13=199.37mp

S T14-T15-T16=579.95mp


T1-T2

Sc sol=325mp

Scd (P.E1, E2, M)=1301.68mp

din care logii si balcoane 80.56mp

SCsubsol=336.80mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=25.47mp

T3

SCsol=164mp

Scd (P,E1, E2, M)=652.38mp din care logii si balcoane 40.28mp SCsubso!=168,40mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=14.56mp

T4-T5

SCsol=325.68mp

Scd(P,E1, E2, M)=1302.36mp

din care logii si balcoane 80.56mp

SCsubsol=336.80mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=28.09mp

T6-T7

SCsol=324.47mp

Scd (P,E1, E2, M)=1301.15mp

din care logii si balcoane 80.56mp

SCsubsol=336.80mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=28.17mp

T8-T9

SCsol=325.45mp

Scd(P,E1, E2, M)=1302.13mp din care logii si balcoane 80.56mp SCsubsol=336.80mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=26.37mp

T10-T11-T12

SCsol=485.98mp

Scd (P,E1, E2, M)=1951mp

din care logii si balcoane 120.84mp

Sc subsol=5Q5.2mp (subsol tehnic)

Sscari +rampa=41.12mp

T13

SCsol=163.53mp

Scd (P.E1, E2, M)=651.87mp

din care logii si balcoane 40.28mp

SCsubsol=168.40mp (subsol tehnic) Sscari +rampa=12.63mp

T14-T15-T16

SCsot=481.92mp

Scd(P.E1, E2, M)=1946.94mpdin care logii si balcoane 120.84mp

SC subsol=505.2rnp (subsol tehnic +adapost aparare civila" oscari +rampa=42.69mp

Intravilan, mun.PloieștiSuprafața cvartal:        S cvartai=9936.04mp

Suprafața teren bloc:    Sti-12=393. i6mP

ST3=204.17mP

S T4-T5=391.97mp

S T6-T7=392.13mp

S T8-T9=391.35mp

S T10-T11 -T12=585.96mp

S T13=199.37mp

S T14-T15-T16=579.95mp

Suprafața post trafo:    Strafo=32mP

Scvartal-Sblocuri(T 1 -T16)-Strafo=6766mp

>■ '</ CERTIFICAI' 'V

DE        <_

% ni XI


AUTORIZARE

Seria B nr. 787 Clasa

1


loc

H ■

V£. S.C. PROTELCO S.A.

CÂMP1NA (C.

înregistrare


Către,

1 4 on 2t?îj


Municipiul Ploiești, Direcția de Gestiune Patrimoniu

Urmare adresei 016559/3 oct. va înaintam planul refăcut de amplasament si delimitare al imobilului : str. Arnauti, nr.2, bl. T1-T16 cu următoarele modificări: s-a intervenit cu introducerea unei zone (0.6m) de protecție a blocului .Suprafețele construite desfășurate raman la fel, suprafețele teraselor neacoperite si scărilor fiind excepții la calculul suprafeței construite desfasurate(conf. ord.634/2006).

Cu stima, Badulescu Danie ia


Cumpina, str. EcaterinuTcodoroiu» ni’.J3D, CP 10560G. jml.Prahova

Nr. înrey. ORC:J29/977/l 996; Cod Unic de îiiregistrure: 8606690; Atribut fiscal: RO

Cont: RO35 MILB 0000 0000 0403 48S2; Banca; Millennîum BANK Ploiești

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 1:1000

.......

Nr cadastrai

Suprafața -.as-rata

Aaresa irncb-l^i^

hvav'ian     PJciesti st' Arnauti nr 2 c T'>-T15 Jud PRAHOVA

Cartea riirtCiâ’â nr

CAT

rrturt P!C'est\ ,"-S PRAHOVA


Suprafața cvartal:

Suprafața teren bloc:


S cvar;?. -9336 04mp

S T1-T’=j93.16mp

St3=2<W 17-np

S T4-T5-391.97lttp

S T5-T7=39213mo

St8-79=391 35mp

S T10-T1 VT12=535 95mp

S T13=193.37mp

S T14-T15-T16=579.25mp


Suprafața post trafo: S ;rafo=22.r,s


S cvartal-S blocuri(T1-T16)-Spost trafo=6766mp


Executant,

Semnătură si stampila

i.ng Badulescu Oaniela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

• Comisia nr. 2 pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populați s s Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL încheiat astazi 12.11.2013


Comisia este compusa din domnii consilieri: Dumitru Cristian, Gănea'Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Bolocan Iulian

La ședința au participat reprezentanții Direcției de Qesliune Patrimoniu

Comisia s-a întrunit in vederea analizării următoarelor solicitări:

Secțiunea A - Proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești:                                                                        '

țfâfProiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/ 2004, nr.70/2006, rar. 194/2006, nr, 181/2007, nr,123/2010 și nr.232/2012 referitor la datele tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl-T16

Prin Hotararea nr.321/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.104/ 2004, nr.70/2006, nr.194/2006, nr.181/2007, nr.123/2010 și nr.232/2012 s-a aprobat actualizarea datelor tehnice ale imobilelor (construcții și terenuri) cu destinația de locuințe, situate in Ploiești, Aleea Arnăuți nr.2, bl.Tl -T16.

Prin adresa nr. 17957/24.10.2013 S.C. Protelco a transmis documentația

refăcută referitoare la bl.Tl-TI 6 ce au făcut, obiectul hotărârii menționate. Ca atare, se impune modificarea corespunzătoare a HCL nr. 321/20 L3 cu suprafețele măsurate conform discuțiilor purtate la QCPI Prahova.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Dumitru Cristian

Ganea Cristian

<

Popa Constantin

Bolocan Iulian

Popa Gheorghe

Rezultat

—tZ.--------------

X ■

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz “ negativ

’ Abținere

Preeizari A:i?A     ?

s                                                                    ta’       ta?5

Dumitru Cristian

\,

Ganea Cristian

\

Popa Constantin

(A.

-

Bolocan Iulian

\

Popa Gheorghe

(A

Rezultat

GS,A

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerci


Consilieri: Dumitru Cristian - Presedint


ta

M 1,2^4.

ĂVj3'^?X’ *■

/? fwfeZ

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SIAU/C/ICAJ

POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERA COMERCIALE

RAPORTData:  Z64/'■ Z-VUCOMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA

LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 321/2013 a Consiliului Local al municipiului PloieștiȘEDINȚE,

iculae Botez