Hotărârea nr. 467/2013

Hotãrârea nr. 467 privind atribuirea în folosintã gratuitã a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personalã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 467 privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Pană George, Sîrbu Simion Gheorghe, Neagu Daniel Puiu și Popa Constantin și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală ;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(3) și art.5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1, 4 și 5 din Hotărârea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit.c și lit.d, alin.(6) lit.a, pct.5, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă lista terenurilor disponibile aflate in domeniul privat al municipiului Ploiești, care pot fi atribuite in folosința gratuită persoanelor îndreptățite conform Legii nr 15/2003, identificate conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l)Aprobă atribuirea în folosință gratuită a loturilor de teren menționate la art.l conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construiree unei locuințe proprietate personală, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezente hotărâre.

(2) împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze contractele de comodat având ca obiect terenurile menționate la art. 1.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu din municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce h cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Potrivit prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare se pot depune cereri pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unității administrativ teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.308/2012 modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/2013, au fost desemnați membrii Comisiei care in conformitate cu art.l si 4 din Hotararea Guvernului României nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 are ca sarcini identificarea si inventarierea terenurilor pentru punerea in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ si propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației in vigoare.

în acest sens, Consiliul Local al municipiului Ploiești a aprobat prin Hotărârea nr. 117/2013 criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Prin Hotararea nr.318/2013, Consiliului Local al municipiului Ploiești a aprobat lista de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala.

Potrivit pct.3 din Nota la Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 17/2013, atribuirea efectiva a loturilor de teren se va realiza in limita loturilor disponibile, prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești care va fi întocmită prin preluarea persoanelor indreptatite din lista de priorități, după reconfirmarea criteriilor eliminatorii stabilite de Legea nr.l5/2003, republicata.

In acest sens, in ședința din data de 08.10.2013, Comisia a adoptat un aviz favorabil pentru Lista de repartizare a loturilor de teren disponibile, dispunând promovarea proiectului de hotarare corespunzător.

Potrivit adresei nr.76/30.10.2013 a Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monitorizare, Asociații de Proprietari, in ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 25.10.2013, proiectul de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită a loturilor

. disponibile de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală a fost respins. .

In ședința din data de 12.11.2013 comisia special constituita a hotarat 'repunerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al municipiului Ploiești a proiectului de hotarare menționat.                                                                •'£ Ș wlO'W' |& |

Ca atare, potrivit art. 36 alin.(2) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, șupunem -.^re analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

UJ


x-Consilieri :

Pană George

Sîrbu Simion Gheorghe Neagu Daniel Puiu

Popa Constantin

Cosma Marcian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită a unor

loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani pot depune cerere pentru atribuirea unui teren din domeniul privat al localității, la sediul unitatii administrativ teritoriale in care solicitantul isi are domiciliul.

Prin Hotararea nr.l 17/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-au aprobat criteriile suplimentare necesare întocmirii listei de priorități, în vederea atribuirii terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Prin Hotararea nr.318/2013, Consiliului Local al municipiului Ploiești a aprobat lista de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala.

Potrivit pct.3 din Nota la Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.l 17/2013, atribuirea efectiva a loturilor de teren se va realiza in limita loturilor disponibile, prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești care va fi intocmita prin preluarea persoanelor indreptatite din lista de priorități, după reconfirmarea criteriilor eliminatorii.

In acest sens, primelor 27 persoanelor indreptatite li s-a solicitat reconfirmarea criteriilor eliminatorii, prin instiintari transmise cu confirmare de primire.

Menționam ca persoanele inscrise la pozițiile nr.l6, nr.l9 si nr.21 din lista de priorități pentru atribuirea in folosința gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr.l5/2003 aprobata prin Hotararea nr.318/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, nu au reconfirmat criteriile eliminatorii in teremenul comunicat prin instiintarile transmise cu confirmare de primire. Ca atare, s-a procedat la invitarea următoarelor persoane de pe lista de priorități (poz.28, 29 si 30) in vederea reconfirmării acestor criterii.


gratuita a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, in ordinea inscrisa in lista de priorități aprobata prin H.C.L. nr. 318/2013, prin alocarea loturilor disponibile in ordinea crescătoare a numărului acestora, ce a constituit Anexa nr.2 la anteriorul proiect de hotarare.

In momentul de fata, singurele terenuri ce pot fi atribuite tinerilor in vederea construirii unei locuințe proprietate personala sunt loturile disponibile situate in Ploiești, str.Ghighiului nr.2, identificate in anexa 1 la anteriorul proiect de hotarare.

Comisia speciala prin procesul verbal incheiat in urma ședinței din data de 08.10.2013 a dispus promovarea proiectului de hotarare corespunzător.

In ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 25.10.2013, potrivit adresei nr.76/30.10.2013 a Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monitorizare, Asociații de Proprietari, proiectul de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită a loturilor disponibile de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală a fost respins.

In ședința din data de 12.11.2013 comisia special constituita a analizat aceasta situație constatând faptul ca nu exista contestații privind modul de intocmire a listei de priorități, lista ce a fost intocmita conform prevederilor legale, pe baza punctajelor acordate in baza documentelor depuse in susținerea cererilor, in termenele stabilite de Consiliul Local al municipiului Ploiești. Ca atare, comisia a considerat ca nu este necesara modificarea proiectului inițial si a hotarat repunerea acestuia pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu patru voturi „pentru” ( dl.Pana George, dl.Sirbu Simion Gheorghe, dl.Neagu Daniel Puiu si dl.Popa Constantin) si o abținere (dl.Cosma Marcian),

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Director Ex

Florin Petri


Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P.,

Gabriela Mîndrutiu

VIZAT

Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte

Director executiv, Simpna Albu


Direcția Economica Director executiv, Nicoleta CraciunoiuLista terenurilor disponibile ce urmeaza a fi atribuite in baza Legii 15/2003

’V/e- j ,' -

Nr. crt.

Adresa

Suprafața

Observații

1.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 3

264 mp

2.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 11

264,01 mp

3.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 13

264 mp

4.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 20

274,98 mp

5.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 26

294 mp

6.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 31

287,52 mp

7.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 32

288 mp

8.

Str. Ghighiului, nr.2 ~ lot 35

298 mp

9.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 39

292 mp

10.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 42

295 mp

11.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 43

295 mp

12.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 45

284 mp

13.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 47

294 mp

14.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 49

299 mp

15.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 59

288,50 mp

16.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 60

298,88 mp

17.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 70

280,20 mp

18.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 72

276,43 mp

19.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 75

276,01 mp

20.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 80

274,75 mp

21.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 82

274,56 mp

22.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 83

271,38 mp

23.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 86

287 mp

24.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 87

287,03 mp

25.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 88

287 mp

26.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 89

286,98 mp

27.

Str. Ghighiului, nr.2 - lot 90

274,40 mp

,4 v*- ,

7 v

Nr.

Crt

Poz. in Lista de priorități

Nume si Prenume

Număr înregistrare cerere

Data înregistrare cerere

’unctaj

Ariiplâsament

:‘<v

luprafata loti

l /£Wp-

0

i

2

3

4

5

1.

1

Dau Violeta Cătălină

184272

28/07/2003

123

Str.Glîig^hf?

nr.2, lot3 "

2.

2

Nicolescu Alexandru

535882

27/10/2005

118

Str.Ghighiului

nr.2, lot 11

264,01

3.

3

Roșea Mihnea Florian

1869

18/02/2003

113

Str.Ghighiului

nr.2, lot 13

264

4.

4

Serban Ionela Andreea

1030

13/01/2011

113

Str.Ghighiului

nr.2, lot 20

274,98

5.

5

Radu George

11980

05/07/2012

113

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 26

294

6.

6

Petre Alin Ștefan

14071

09/08/2012

108

Str.Ghighiului

nr.2, lot 31

287,52

7.

7

Stan Ștefan Razvan

21438

06/12/2012

108

Str.Ghighiului

nr.2, lot 32

288

8.

8

Babkin Marinoiu Daniela

9169

13/07/2006

106

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 35

298

9.

9

Stamate Cristiana Larisa

12091

06/07/2012

105

Str.Ghighiului

nr.2, lot 39

292

10.

10

Moscalu Laura

21839

12/12/2012

101

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 42

295

11.

11

Rizea Adriana Dorina

14482

04/10/2010

99

Str.Ghighiului

nr.2, lot 43

295

12.

12

Serbu George Cătălin

5853

29/03/2013

98

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 45

284

13.

13

Tache Silvia Georgiana

9961

03/06/2010

85

Str.Ghighiului

nr.2, lot 47

294

*14.

14

Chirita Alexandru Valentin

18153

31/10/2012

77

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 49

299

15.

15

Mafteiu Petrica Ionel

27763

17/12/2009

73

Str.Ghighiului

nr.2, lot 59

288,50

16.

17

Grigore Cristina Georgiana

10484

20/06/2011

70

Str.Ghighiului

nr.2, lot 60

298,88

17.

18

Dumitru Lucian Ionut

11138

31/10/2003

68

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 70

280,20

18.

20

Gheorghe Cristian Dumitru

1442

19/01/2012

62

Str.Ghighiului

nr.2, lot 72

276,43

19.

22

Nechita Elena

2896

07/02/2007

52

Str.Ghighiului

nr.2, lot 75

276,01

20.

23

Nacu Maria

5638

26/03/2010

50

Str.Ghighiului

nr.2, lot 80

274,75

21.

24

Stan Adriana Nicoieta

19992

14/11/2012

50

Str.Ghighiului

nr.2, Iot 82

274,56

22.

25

Mihail Georgiana

3648

18/02/2009

49

Sțr.Ghighiului

nr.2, lot 83

271,38

23.

26

Mihai Steliana Georgiana

7621

20/04/2007

40

; Sțr.Ghighiului nr.2, lot 86

287

24.

27

Stanescu Mihai

23636

30/10/2009

;! 5.

48o?.

Sțr.Ghighiului

nr.2, Iot 875W

287,03

25.

28

Balan Beniamin

517678

15/08/2005

<\ . ■

45 '

Sțr.Ghighiului

/ nr.2, lot 88

287

26.

29

Dumitru Mihai

18834

30/10/2012

43

Sțr.Ghighiului

nr.2, lot 89

286,98

27.

30

Mocanu Valeriu Adrian

4926

09/03/2009

41

Sțr.Ghighiului

nr.2, lot 90

274,40

Nota : 1. Lista a fost întocmită in ordinea înscrisa in lista de priorități aprobata prin H.C.L. nr. 318/2013, prin alocarea loturilor disponibile in ordinea crescătoare a numărului acestora.

Anexa nr.2 la HCL nrPROCES-VERBAL


încheiat in data de /£.Comisia constituita în baza Hotărârii Consiliului Lo If^l ri^îdcipiulu| Ploiești nr.308/13.08.2012 privind modificarea componențeVC^tfiisieLpe^ identificarea și inventarierea terenurilor pentru punered\^îh’'.?yaplicarOa dispozițiilor Legii nr. 15/09.01.2003, analizarea dosarelor d^isglicdiâonn  acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legislației în vigoare, și modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.52/27.02.2013, in următoarea componenta :

  • -  Pană George

  • -  Sîrbu Simion Gheorghe

  • -  Neagu Daniel Puiu

  • -  Popa Constantin

  • - Cosma Marcian

s-a întrunit in vederea analizării situației ivite ca urmare a faptului ca in ședința Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 25.10.2013, potrivit adresei nr.76/30.10.2013 a Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte, Serviciul Administrație Publica, Reglementare si Monitorizare, Asociații de Proprietari, proiectul de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită a loturilor disponibile de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală a fost respins si a-stabili^rmatoarele?-^, twekdăT

b tiu

2.

a/xttOla.                                                        'f"

d.G.P &c tpfițrUk. J6, 19^2,1 ***- sun.                        .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

și a emis:
Data:


26.'//:■£&/j> .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

si a emis:

PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR,


Sanda Dragulea


/

/ / // //

Data:   d-f oLOfl