Hotărârea nr. 466/2013

Hotãrârea nr. 466 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 466 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 e Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat îr data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public a municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.4. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primărie municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce h îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce 1; cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploiești

- în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresa nr.DE/CF/42/2013 Direcția Economica a transmis « Situația intrărilor aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare inregistrate in evidentele contabile, in vederea actualizării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.       ■

In vederea funcționarii in bune condiții, se impune transmiterea către S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești a acestor bunuri, precum si modificarea corespunzătoare a contractului de concesiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 22.10.2013, a avizat favorabil propunerea inițierii unui proiect de hotarare referitor la completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care .alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de l4 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești;

Direcția de Gestiune Patrimoniu,


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirca-"

Șef Serviciu S.I.E.B.D.P.P., Gabriela Mîndruțiu

. AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, ContracteDirecția Economica

Director Executiv,

I Nicoleta Crăciunoiu

. ..


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuriin patrimoniul municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin adresele nr.DE/CF/42/2013 Direcția Economica a comunicat faptul ca a procedat la înregistrarea in evidentele contabile a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare.

întrucât se includ noi poziții in. “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, este necesara completarea Hotărârii Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

In vederea promovării proiectului de hotarare de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1359/2001 se impune completarea Anexei B a Hotărârii nr.225/1999. a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, avand ca obiect bunurile sus menționate si modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Avand in vederea cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.


Consilieri

Cristian Du

Cristian Ganea Constantin Popa Gheorghe Poph Iulian Bolocan


SITUAȚIA INTRĂRILOR DE MIJLOACE FIXE

AFERENTE DOMENIULUI PUBLIC CONT 212,05 ( SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ) ANUL 2013


Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de Identificare

ML

Nrinv

DATA^PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc,

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6'

7

3

9

10

11

12

13

14

16

1

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALtZARE-STR MICSUNELELOR

Tub pvc SN 4 DN 160=90 ml ;Tub pvcSN 4 DN 200=81 ml ;Tub pv,c SN 4 DN 250=35 mljRacord la cetateni 160mrn=26bucde la nr inv 6078 la nr inv6103 ;camine menajereB25 burguri scurgere=12 buc;camine vizitare canalizare=5 buc                          .

206

6077

05-12-2012

62.564,12

62.564,12

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

2

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 1

R 2Q0

6.5

6078

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab strcart Bereasca)

3

APA NOVA 0-0

1.B.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 3

R200

6,5

6079

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab strcart Bereasca)

4

i

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 5

CĂMIN

7,5

6080

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 31

01-2013

PV

21333 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

5

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 4

R200

7,5

6081

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

6

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 6

CĂMIN

10,5

6082

05-12-2012

2.322,18

2.322,18

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

7

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 7

R 160

6,5

8083

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /1/03.01.2013 Mcderniz si reab str Inclus canalizare Cart Bereasca)

6

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 9

R 160

6,5

6084

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI 71/03.01.2013 Mcderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

9

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 11

CAMIN-FOSA

7.5

6085

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 dtn 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab strcart Bereasca)

10

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 16

CĂMIN

17 .

6085

05-12-2012

3.759,72

3.759,72

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab strcart Bereasca)

11

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 14

R160

7.5'

6087

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab strcart Bereasca)

12

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 12

R160        ■

7,5

6088

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab strcart Bereasca)

13

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 10

R160

7,5

6089

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 {Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern .reab str cart Bereasca)

14

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 8

R 160

7,5

6090

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21330/05-12-2012 (Ob inv rec cf-adr DTI 1/03,01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

15

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MUSCATELOR Nr. 13

CĂMIN

10

6091

05-12-2012

2.211,60

2.211,60

30.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem , reab str cart Bereasca)

16

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 18

CĂMIN

14

6092

05-12-2012

3.096,24

3.096,24

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

17

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 15

R 160

6.5

6093

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem .reab str cart Bereasca)

18

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 17

R 160

6,5

6094

05-12-2012

1.437,54

1.437,64

80.1 din 31

01-2013

PV

2ta3ffclin 05-12-

PV34338/05-12-2012 (Ob inv reccf adr DTI 1/03jÎ1;2013 Modem ,reab str cart Bereasca) ■ A\
Nr,crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

'Adresa

Elemente de identificare t

ML

Nrinv

DATA_PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 19

R 160

6,5

6095

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

20

APA NOVA 0- 0

1.B.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 20

R160

7,5

6096

05-12-2012

1.658,70

1.658,70

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 {Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

21

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 22

CĂMIN

7

6097

05-12-2012

1.548,12

1.548,12

80.1 din 31

01-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 {Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

22

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 23

R200

6,5

6098

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

23

APA NOVA 0- 0

.1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 24

R200

8,5

6099

05-12-2012

1.879,86

1.879,86

80.1 din 3101-2013

PV

21333 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

24

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 26

CĂMIN

12

6100

05-12-2D12

2.653,92

2.653,92

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

25

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 25

CĂMIN

6,5

6101

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-122012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

26

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 25A

R 250

6,5

6102

05-12-2012

1.437,54

1.437,54

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

27

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MICSUNELELOR Nr. 28

R 250

8

6103

05-12-2012

1.768,33

1.768,33

80.1 din 3101-2013

PV

21338 din 05-12

2012

PV 21338/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

28

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-STR ALBĂSTRELELOR

Tub pvcSN 4 DN 160=72.5 ml ;Tub pvcSN 4 DN 200=74 ml ;Tub pvc SN 4 DN 250=36 ml;Guri scurgere=12 buc;Camine MENAJERE=36 buc Racord la cetafeni l60mm=36 buc de la nr inv 6105; la nr înv 6140

183

6104

05-12-2012

57.100,24

57.100,24

80.1 dtn 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

29

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 2

R250

5

6105'

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

30

APA NOVA 0- 0

1.8,7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 4

CĂMIN

5

6106

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

31

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 6

R200

6

6107

05-12-2012

. 1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob înv rec Cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

32

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 8

R200

5

6108

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

33

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 10

R200

5

6109

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

34

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 14

cămin

5

6110

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTl 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

35

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 16

R180

6,5

6111

05-12-2012

1.606,15

1.606,15

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTi 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

36

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 18

R 160

6,5

6112

05-12-2012

1.606,15

1.506,15

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV21337/O5-12-2JK2-(0bJnv rec cf adr DTl

1/03.01.201^fl<ȘețQ^ib^tr^rtBereasca)

37

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 20

CĂMIN

7,5

6113

05-12-2012

1.853,25

1.853,25

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12.2012 (Ob inv rec cfiadr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

38

APA NOVA 0- Q

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 24

CAMiN

4

6114

05-12-2012

988,40

988,40

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012 •

PV 21337/05-12-2012 {Ob inv rec.cf adr DTl 1/03.01.2013 Modern ,reabstrcart Beteasca)

39

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 21

R 160

7

6115

05-12-2012

1.729,70

1.729,70

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012(ObJnv rec cf adr DTi 1/03.01.2013.Modern Oreaixatr cart Bereasca)

r 1

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrînv

DATA-P1F

Valoare • operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

40

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 19

R160

6

6116

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

41

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 17

R160

6

6117

05-12-2012

1.482.60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

42

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 19

R160

6

6118

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

43

APA NOVA D-O

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 13

R160

6

6119

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

44

APA NOVA 0- 0

1.87

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 11

CĂMIN

6

6120

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

45

APA NOVA 0- 0

1.87

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr, 9

R2DQ

5

6121

05-12-2012

1.235,50

1,235,50

80,1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

46

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 7

R 200

5

6122

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

47

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALfZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 5

R 200

5

6123

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

48

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 3

CĂMIN

6

6124

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 dîn 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem »reab str cart Bereasca)

49

APA NOVA 0- 0

1.87

RACORD CANALIZARE

Str, ALBĂSTRELELOR Nr. 1

R 250

6

6125

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem .reabstr cart Bereasca)

50

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 21

CĂMIN

14

6126

05-12-2012

3.459,40

3.459,40

80,1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern .reabstrcart Bereasca)

51

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 23

CĂMIN

10

6127

05-12-2012

2.471,00

2.471,00

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem .reabstrcart Bereasca)

52

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 26

R 160

6

6128

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

53

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 26

R 160

6

6129

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05’12-

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

54

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 30

CĂMIN

6

6130

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

55

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 32

R200

6

6131

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

66

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 34

CĂMIN

6

6132

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012'(Ob-inv. rec cf adr DTI

1/03.01'^3-’Mocie'm',reab slrcart Bereasca)

57

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 35

R200

7

6133

05-12-2012

172970

1.729,70

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV21337/0542-2012 (Ob tnv rec cfadr DTI

1/03.01.2013'Modem .reab,str cart ^Bereasca) !i 7                          ' ’• O \\

55

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE r

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 33

R 200

6

6134

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 dîn 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob Inv rec cf adr DTI 1^03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

59

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 31

R200

6

6135

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din Q5-12-2012

PV.21337/05-12-2012 (Ob inv rac cf adr DTI 1/03ipf‘.20,13 Modern ,reab str ca.Ț Bereasca)

,Z<'S ,      ■■    /

60

APA NOVA 0-0

1.87

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 31

R200

6

6136

05-12-2012

1.482,60

1.482,60

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12- PV 21337M§JM012.(Ob iiwfăc cf adr DTI 2012              1/03.01.2013TOSJernrrEaEstr cart Bereasca)

61

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 29

R 160

7

6137

05-12-2012

1.729,70

1.729,70

80.1 din 31

01-2013

PV

21337 din 05-12- PV 21337/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI

2012              1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

Nr.crt

Gestiune

cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrinv

DATA_PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

T'P doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ 11

12

13

14

15

52

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 27

R 160

7

6138

05-12-2012

1.729,70

1.729,70

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob înv reccf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

63

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 25

R160

5

6139

05-12-2012

1.235,50

1.235,50

80.1 din 31

01-2013’

PV

21337 din 05-12

2012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

64

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBĂSTRELELOR Nr. 23

CĂMIN

10

6140

05-12-2012

2.469,27

2.469,27

80.1 din 3101-2013

PV

21337 din 05-122012

PV 21337/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

65

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALIZARE STR PIERSICILOR(Piersicului)

TubpvcSN DN 160-28.5 m ; Tub pvc DN 200=136 m ; Cămine vizitare canalizare=4 buc;guri scurgere=8 buc;Racord menajer=17 buc;Camine menajere=17 buc racord aferent cetateni 17 buc de la nrinv 6142-la nrinv 6158

165

6141

06-03-2013

50.830,62

50.830,62

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI 71/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

66

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 1

R200

5,5

6142

06-03-2013

1.361,97

1.361,97

60,1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-122012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

67

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 1A

R200

6

6143

05-12-2012

1.485,78

1.485,78

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

68

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 1B

cămin

6

5144

05-12-2012

1.485,78

1.485,78

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-122012

PV21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str Indus canalizare Cart Bereasca )

69

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 3

R200

6.5

6145

05-12-2012

1.609,60

1.609,60

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.D1.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

70

APA NOVA 0- G

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 5

R200

6,5

6146

05-12-2012

1.609,60

1.609,60

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg,ob Inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca )

71

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 7

R200

6,5

5147

05-12-2012

1.609,60

1.609,60

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str Inclus canalizare Cart Bereasca)

72

APA NOVA Q- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str, PIERSICULUI Nr. 9

R200

9

6148

05-12-2012

2.220,67

2.228,67

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV21336/05-12-2012 (Se Inreg.ob înv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

73

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 4B

R200

6

6149

15-12-2012

1.485,78

1.485,78

60.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

74

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 4A

R200

6

6150

15-12-2012

1.485,78

1.485,78

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 dîn 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI 71/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

75

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 11

cămin

8

6151

05-12-2012

1.931,04

1.981,04

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

76

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 13

cămin

6,5

6152

05-12-2012

1.609,60

1.609,60

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /1/03.01.2Q13 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

77

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 8

CĂMIN

6

6153

05-12-2012

1.485,78

1.485,78

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare

78

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 15A

R 160

7

6154

05-12-2012

1.733,41

1.733,41

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-122012

PV 21336/05- IȘȘflfBflSș        in>î^c cf

adr DT/SI /1/0^*1^&re\ladernî?£ț£eao str inclus canaibEarefearf Bereasca) '

79

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 12

R 160

7

6155

05-12-2012

1.733,41

1.733,41

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012 (Se inreg.ob inv'reccfV adr DT7Sț/l/03.01.2013 Modernizai reab str indus canalizare Cart Bereasca)

80

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str, PIERSICULUI Nr. 15B

cămin

7

6156

05-12-2012

1.733,41

1.733,41

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-122012

PV21336/Q§r12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI ^/fl-3.01.2013 Moderniz si reab str indus canalizara-Cart Bereasca)            ‘

81

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 16

R200

7

6157

05-12-2012

1.733,41

1.733,41

80.1 din 3101-2013

PV

21336 din 05-12

2012 ■

PV 21336/05^-2012 (Se inreg.ob Inv reccf adr DT/SI /1/03îdl.2013 Moderniz si reabstr inclus canallzar^feart Bereasca) *

82

APA NOVA 0- 0

1.0.7

RACORD CANALIZARE

Str. PIERSICULUI Nr. 20

R200

7

6158

05-12-2013

1.733,34

1.733,34

80.1 din 31

01-2013

PV

21336 din 05-12

2012

PV 21336/05-12-2012\Sejnreg;o6Tnv rec cf adr DT/SI /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca )

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

NIL

Nrinv

DATAJ’IF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

2

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

16

33

APA NOVA 0- 0

1,8,7

REȚEA CANALIZARE-STR MERILOR

Tub pvc SN 4 DN 200=41 ml :Tub pvc SN 4 DN 250=44 ml ;Tub pvcSN 4 DN 160=42 ml; Racord la cetateni 160mm=16 bucdeJa nr inv 6160 la nr Inv 6177 jcamine canallzare=18 buc;guri scurgere=6 buc

127

5159

05-12-2012,

39.237,49

39.237,49

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

84

APA NOVA 0- 0

1.5.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 2

R250

6.5

6160

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

85

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 4

R250

6,5

3151

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 31

01-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

85

APA NOVA 0- 0

1,8,7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 8

R200

6,5

6162

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 dir. 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

87

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 12

CĂMIN

6.5

6163

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12^2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

88

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 14

R160

6.5

6164

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

89

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr, 16

R 160

6.5

6165

05-12-2012

1,482,46

1.482,45

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

90

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 1

R250

6,5

6166

05-12-2012

1.482,46

1.482,45

80,1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

91

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 3

R250

6.5

6167

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rac cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

92

APA NOVA 0- 0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 7

R200

6,5

6168

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

30.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem «reab str cart Bereasca)

93

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 11

R20D

6.5

6169

05-12-2012

1.432,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV21335/05-12-2012(06 inv reccf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

94

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str, MERILOR Nr. 21

R 250

6.5

6170

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV21335/05-12-2012 {Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

95

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 17

R250

6.5

6171

05-12-2012

1.482,46

1.482,46

80.1 din 31

01-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

95

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 13

R 160

5.5

6172

05-12-2012

1.254,39

1.254,39

80.1 din 31

01-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

97

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 19

R 160

6,5

6173

04-03-2013

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/05-12-2012 {Se inreg.ob inv rec cf adr DT/St /1/03.01.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart.Bereasca)

98

APA NOVA 0- 0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 13

R160

6,5

6174

04-D3-2013

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05-12;2frnSțS«i n rș'ff.ăbinv rec cf adr DT/Sf /j/țj^O'ȚPpIîif.fodemiz siTcsb str inclus candl^are-iGad Eereasca^'h'- \.

99

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 6

R200

6.5

6175

04-03-2013

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-122012

PV 21335/^5^2-2012 (Se inreg.obIm? rec.cf adr DT/s'l7l/03.01,.2013. Modețniz sireab'sțr inclus cAnafiiâre Cart Bereasca!-. 1 . - i\

100

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 9

R 200 FOSA

6,5

6176

04-03-2013

1.482,46

1.482,46

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05ț12-2012 (Se irireg.ob.inv rec cfi adr DT/,șT/Vp3.01.2013 Modernă si reab str' inclus canalizare Cart Bereasca)      .

101

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 5

R200

6,5

6177

05-12-2012

1.482,26

1.482,26

80.1 din 3101-2013

PV

21335 din 05-12

2012

PV 21335/05=12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI^1/03.01.2013 Modemiz si reab str inclus canalizare Cart Bereasca)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de Identificare

ML

Nrinv

DATA^PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

102

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANAL1ZARE-STR PERILOR

TUB PVC De 10Omm-24 ml ;TUB pvc De 200mm=40 ml TUB pvc De 250 =45 ML;;Guri scurgere=8 buc;Camine canalîzare=13;CAMINE VIZITARE CANALIZARE=4 buc buc Racord la cetățeni 16Qmm=13 buc de la nrinv 6179; la nr inv 6191

109

6178

05-12-2012

57,710,01

57.710,01

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV21334/05-12-2012 (Ob inv rec of adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

103

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 1

R250

6

6179

05-12-2012

305,82

305,82

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

104

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 3

R250

6

6180

05-12-2012

305,82

305,82

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

10S

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 5

R250

6

6181

05-12-2012

305,82

305,82

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

106

APA NOVA 0-0

1.8,7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 7

R250

6

6182

05-12-2012

305,82

305,82

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-122012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

107

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 2

R250

6.5

61B3

05-12-2012

331,31

331,31

80.1 din 31-

Q1-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 {Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

108

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 4

CĂMIN

6.5

6184

05-12-2012

331,31

331,31

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-122012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

109

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 14

CĂMIN

6,5

6185

05-12-2012

331,31

331,31

80.1 din 31

01-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reabstr cart Bereasca)

110

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 9

CĂMIN

6,5

6186

05-12-2012

331,31

331,31

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

111

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 12

CĂMIN

7,5

6187

05-12-2012

382,28

382,28

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

112

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 8

R2D0

6,5

6183

05-12-2012

331,31

331,31

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern rreab str cart Bereasca)

113

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 11

R160      ■

6

6189

05-12-2012

305,82

305,82

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern .reabstr cart Bereasca)

114

APA NOVA 0-0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str. PERILOR Nr. 6

R200

7

6190

05-12-2012

356,79

355,79

80.1 din 31

01-2013

PV

21334 din D5-12-2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob înv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modem ,reab str cart Bereasca)

115

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. MERILOR Nr. 9A

R200

6.5

6191

05-12-2012

331,26

331,25

80.1 din 3101-2013

PV

21334 din 05-12

2012

PV 21334/05-12-2012 (Ob inv rec cf adr DTI 1/03.01.2013 Modern ,reab str cart Bereasca)

116

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ZĂVOIULUI Nr. 14A

CONDUCTA DE 50 MM;TEAVA PE1D 100

35

6192

10-01-2013

2.763,45

2.763,45

80.1 din 3101-2013

PV

104 din 10-01-2013

PV 104/1 OșC-t-ZQljJSo inreg ob Inv rec ExținSSfățefeS^CTtt§afov,Gagenl, BefcasW.-^'d

117

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. STEJARULUI Nr. 37

ȚEAVA PEID 100 DE 50 mm(legatura in str Zăvoiului)

55

6193

10-01-2013

6.514,05

6.514,05

80.1 din 3101-2013

PV

104 din 10-01-2013

L

FV lp4/10-01-2D13(S^retob inv rec Extindere reteafapa cartjțafo^Sagenl, feereascâ) 4*.".           \\

TOTAL IANUARIE

438.636,42

438.636,42

fe

1

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-STR PRUNILOR

Tub pvc SN 4 DN160=81 ml ;Tub pvcSN 4 DN 200=82.5 ml ;Camine vizitare canalizare» 4 bucjguri scurgere=8 buc; racorduri menajere=24 bucjcamine menajere=24 buc;Racord la cetateni =24 buc de la nr inv 6195 la nrinv 6218;

164

6194

21-12-2012

48.358,69

48.358,69

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12-V

2012         V

EV 22548/21-12-2012 (Se lnfSg,tt> inv rec cf {Si-DT/Sl /f.1,1/06,^2.2013 f©idfnîz si reab strabctus canțfebre Cart^rMjc)

v i

2

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr, 1

R200

7

6195

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

30.1 dîn 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012 '

PV 2254BZ2T7f2î5țf|2 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/S1 /111/06.02.2013 Modernii si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

3

APA NOVA 0- 0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str, PRUNILOR Nr. 3

CĂMIN

7

6196

21-12-2012

1.510,88

1.510,86

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg,ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de Identificare

ML

Nrinv

DATAmPLF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

APA NOVA 0- 0

1,3.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 7

R160

7

6197

21-12-2012

1.510,88

1.510,86

80.1 dîn 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

5

APA NOVA 0- 0

1,8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 4

R200

7

6198

21-12-2012

1.510,83

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22543/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

6

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 6

R160

7

5199

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

7

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 12

CĂMIN

8

6200

21-12-2012

1.726,72

1.726,72

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 2M2-

2012

PV .22548/21-12-2012 (Se inreg.ob înv reccf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

8

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 5

R160

7

6201

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz st reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

9

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 10

R 160

7

6202

21-12-2012

1,510,88

1.510,88

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

10

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 8

R 160

7

6203

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

11

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 14

CĂMIN

8

6204

21-12-2012

1.726,72

1.726,72

30.1 din 28

02-2013

PV

2254S din 21-12

2012

PV22548Z21-12-2012 (Seinreg.ob inv reccf adr DT/Sf /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cad Bereasc)

12

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 16

R 160

6,5

6285

21-12-2012

1.402,96

1.402,96

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

13

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 24

CĂMIN

8,5

6206

21-12-2012

1.834,64

1.834,64

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

14

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 4A

R200

7

6207

21-12-2013

1.510,38

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

15

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 20

R160

6,5

6208

21-12-2012

1.402,96

1.402,96

80.1 din 28

02-2013

PV

22546 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.cb inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str Inclus canalizare Cart Bereasc)

16

APA NOVA 0- 0

1,3.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 11

R160

7,5

6209

21-12-2012

1.618,80

1,616,80

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SJ /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

17

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 28

R200

4,5

6210

21-12-2012

971.28

971.28

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg,ob inv rec cf adrDT/Sl /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

18

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 18

R 160

7

6211

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

19

APA NOVA 0’0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 13

R160

7

6212

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adrDT/Sl /11J/06.02.2Qj3jyoderniZsi reab str inclus carâlSăre CartBefeasc)

20

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 15

CĂMIN

7

6213

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 225rf8/2'1^12;201.2'(Se.1n'răa;pMnv rec cf adr                                 reab

str Inblusipanalizâre Cart Bereasc) \\

21

APA NOVA 0-0

1.6.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 9

CĂMIN

8.5

6214

21-12-2012

1.634,64

1.834,64

80.1 din 28

02-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PW!S5^B>2)-12-20;t2 (Sc i.nreg.ob inVrec cf adfiDȚ/St /ți 1/06.02 2013 ^odețniz'Pi'rpab stiUinblu^ canalizare Cart Bereasc). I i

22

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 13A

R160

7

6215

21-12-2012

1.510,88

1.510,88

80.1 din 2302-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PW22548/21-12-2012 (Se.irtrsg.obrîhv.rec cf adPȘT/S|’/1 11/00,02.20)3 Mode njiz syreab str ifclus canalizare Ga'rt Bereasc) //

23

APA NOVA 0* 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 22

R160

6,5

6216

21-12-2012

1.402,96

1.402,96

80.1 din 2802-2013

PV

22548 din 21-12

2012

PV 22540/21-12-2012 (Se inreg/ob înv rec cf adr DTrâ)7l-T1/OGî.02.2Q13 Moderniz si reab str inclus cdnalizare’Ca'itBereaso)

24

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 26

R200

6

6217

21-12-2013

1.205,04

1.295,04

30.1 din 28

02-2013

PV

22543 din 21-12

2012

PV22548/21-12-2012k(Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz sl reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

25

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRUNILOR Nr. 26

R200

7

621S

21-12-2012

1.509,66

1.509,66

80.1 din 2802-2013

PV

22543 din 21-12

2012

PV 22548/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Mcderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

r~~

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de Identificare

ML

Nrînv

DAȚA.PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

e

7

8

9

10

11

12

13

14

15

26

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 5

CĂMIN

7,5

6220

21-12-2012

1,785,00

1.785,00

80.1 din 28

02-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

27

APA NOVA 0-0

1,3,7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 7

R160

8

6221

21-12-2012

1.904,00

1.904,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str Inclus canalizare Cart Bereasc)

28

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 9

R 160

8

6222

21-12-2012

1,904,00

1.904,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg,ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

29

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 11

R 160

8,5

6223

21-12-2012

2.023,00

2.023,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

30

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ȘTRANDULUI Nr. 23

R160

5

6224

21-12-2012

1.190,00

1.190,00

80.1 din 28

02-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

31

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 4

R160

5

6225

21-12-2012

1.190,00

1.190,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-122012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

32

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 13

CĂMIN

10,5

6226

21-12-2012

2.4S9.0D

2.499,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz sl reab str inclus canalizare Cad Bereasc)

33

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 15

R16Q

6,5

6227

21-12-2012

1.547,00

1.547,00

80,1 din 28

02-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob Inv rec cf adr DT/SI /111 /C6.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

34

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 6

CĂMIN

8.5

6228

21-12-2012

2.023,00

2.023,00

80.1 din 28

02-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

35

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ȘTRANDULUI Nr. 33

R160

7

6229

21-12-2012

1.666,00

1.666,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob Inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2D13 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

36

APA NOVA 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ȘTRANDULUI Nr. 35

R160

7

6230

21-12-2012

1.666,00

1.666,00

80.1 din 2602-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob Inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

37

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 17

R160

8,5

6231

21-12-2012

2.023,00

2.023,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

38

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str, STANJENEILOR Nr. 19

R 160

6,5

6232

21-12-2012

1.547,00

1.547,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

39

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 8

R200

7,5

6233

21-12-2012

1.785,00

1.785,00

80,1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab . str inclus canalizare Cart Bereasc)

40

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 23

R200

7

6234

21-12-2012

1.666,00

1.666,00

80,1 din 28

02-2013

PV

22547 din 21-122012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob înv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str Inclus canalizare Cart Bereasc)

41

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 25

R200

5

6235

21-12-2012

1.428,00

1.428,00

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-122012

PV 22547721-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz si reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

42

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. STANJENEILOR Nr. 27

R200

6

6236

21-12-2012

1.428,00

1.428,00

60.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

PV 22547/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /111/06.02.2013 Moderniz sl reab str inclus canalizare Cart Bereasc)

43

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

R200

R200

7

6237

21-12-2012

1.665,44

1.665,44

80.1 din 2802-2013

PV

22547 din 21-12

2012

_

PV^25£Z/21-12-2012 (Se inreg.ob inv rec cf eclffrjî7^F^W6.02.2013 Moderniz si reab âtRincÎQSjcahăâ^re Cart Bereasc)

44

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALIZARE STR STAN JENEI LOR

Tub pvc SN 4 DN 160=85 m ;Tub pvc SN 4 DN 200=121 m ;gurl scurgere =14 buc ;guri scurgere=14 bucjracorduri menajere=18 buc;camine menajere=18 buc; racord aferent cetateni 18 buc de la nr înv622Q-la nr inv 6237

206

6238

21-12-2012

131.590,44

131,590,44

60.1 din 2802-2013

PV

22647 din

2012 & _

PV 22547/2'1-K-'26<X (Se inreg.ob inv reccf adr DT/SI /îl ISCODI 3 Moderniz si reab str inclQs^canali2S& Cart Bereasc)

v   YS U

j y              T|

TOTAL FEBRUARIE

247.256,39

247.256,39

1

APA NOVA 0- 0

1.8.7

REȚEA CANALIZARE-STR ARGEȘ

ȚEAVA PVC DN 160mm=168 ML;Racord la cetateni 160mm=15 buc de la nr inv 6056 la nr inv 6070;camine canalizare* 7 buc

168

6055

26-11-2012

48.277,01

27.116,36

80.1 din 1103-2013

PV

20705 din 86-1,12012          ț

PV2O7O5/26-ț1-lS0l^(Stomo cf adr DTI 251/07.03L20®bO^mv rec Ext ret canalz Inel rac.^fo^nr^^Statie pompare)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrinv

DATA_PlF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

2

3

4

5

£

7

B

9

10

11

12

13

14

15

2

APA NOVA 0-0

1.0.13

STATJE POMPARE STR ARGEȘ

Adresa 251/07.03.2013;modifica adresa

fh/12.12.2012,Storno nc

80.1/31.12.2012,storno de la nr înv

6055, rețea canalizare str Arqes cart Rafov

1

6219

26-11-2012

48.277,01

48.277,01

B0.1 din 1103-2013

PV

20705 din 26-11-

2012

PV 20705/26-11 -2012 (Ob înv rec cf adr DTI 251/07.03.2013 extinder ret canalia inel racord cart Rafov)

TOTAL MARTIE

96.554,02

75.393,37

1

APA NOVA 0- 0

1,8.6

BRANȘAMENT APA

Str. CRASMARITELOR Nr. 32B

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

5

6239

02-04-2013

1.782,12

1.782,12

60.1 din 30

04-2013

PV

1641 din 02-04

2013

PV 1641/02-04-2013 (Ob inv rec cf adr RASP nr 1725//05.04.2013 Extindere rețea apa cart Bereasca str Crasmaritelor, Buget)

2

APA NOVA 0’ 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Slr. CRASMARÎTELOR Nr. 8

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

5

6240

02-04-2013

2,030.75

2.030,75

60.1 din 30

04-2013

PV

1641 din Q2-04-

2013

PV 1641/02-04-2013 (Ob inv rec cf adr RASP nr 1725//05.04.2013 Extindere rețea apa cart Bereasca str Crasmaritelor, Buget)

3

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. CRASMARITELOR Nr. 9

ȚEAVA PEID 100 DE 32 mm

5

6241

02-04-2013

2.471,04

2.471,64

60.1 din 3004-2013

PV

1641 din 02-04

2013

PV 1641/02'04-2013 (Ob inv rec cf adr RASP nr 1725//05.04.2013 Extindere rețea apa cart Bereasca str Crasmaritelor,Buget)

4

APA NOVA 0- 0

1.8.6

REȚEA APA POTABILA

Str. LIBERTĂȚII Nr. 1

ȚEAVA PVC DE 160mm=35 ml;TEAVA PVC

DE 200mm=20 ml;vana pana cu tija ascendenta dn 150=2 BUC

55

6242

18-03-2013

14.774,44

14.774,44

80.1 din 30

04-2013

PV

5050 din 18-03

2013

PV 5050/18-03-2013 (Se inreg.ob inv rec cf adr DT/SI /329/27.03.2013 inreg Prim 03.04.2013 Deviere rețea apa potabila st)

TOTAL APRILIE

1

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. PLAIESILOR Nr. 37

ȚEAVA PEHD= 32 mm;VALOARE

CONTOR=55.09 lei

8

6243

09-10-2012

2.348,70

2.348,70

80.1 din 3005-2013

PV

3235 din 09-10

2012

PV 3235/09-10-2012 (Se inreg cf adresa Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Primărie 9726/04.06.2013 Ob inv rec Branșament apa s)

2

APA NOVA Q- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. COLINEI Nr. 54A

ȚEAVA PEHD= 32 mm;VALOARE

CONTOR= 55.03 lei

8

6244

29-06-2012

2.213,07

2.213,07

80.1 din 30

06-2013

PV

3260 din 29-08

2012

PV 3260/29-08-2012 (Se inreg cf adresa Apa

Nova DFC/EO/22/2013 ireg Primărie

9726/04.06.2013 Ob inv rec Brans. apa si ca)

3

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. MIHAI BRAVU Nr. 233

ȚEAVA PEHD=160 mm;VALOARE CONTOR= 752 lei

18

6245

11-10-2012

15.449,79

15.449,79

80.1 din 3006-2013

PV

2708 din 11-10

2012

PV 2708/11-10-2012 (Se inreg cf adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 îreg Prim 9726/04.06.2013 Ob Inv rec Brans. apa si Rac can)

4

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. TRAIAN Nr. 20-22

ȚEAVA PEHD= 32 mm;VALOARE

CONTOR= 60.65 lei

9

6246

28-11-2Q12

2.506,71

2.506,71

80.1 din 30

06-2013

PV

5371 din 28-11

2012

PV 5871 /28-11 -2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si c canalizar)

5

APA NOVA 0- 0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str. ALBINEI Nr. 8 •

ȚEAVA PVC=160 mm

7

6247

26-10-2012

3.662,80

3.652,80

80.1 din 3006-2013

PV

4914 din 26-10

2012

PV 4914/26-10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si c canalizar)

6

APA NOVA 0- 0

1.8.6

EXTINDERE REȚEA APA

Str. ROZELOR Nr. 3

ȚEAVA PEHD=50 mm

35

6248

09-11-2012

7.839,67

7.839,67

80.1 din 3006-2013

PV

7012 din 09-11

2012

PV 7012/09-11-2012 {Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob Inv rec brans. apa si canalizare)

7

APA NOVA 0- 0

1.3.7

RACORD CANALIZARE

Str. CLOPOTARI Nr. 12B

ȚEAVA PVC=160 mm

8

6249

24-10-2012

3.363,45

3.363,45

80.1 din 30

06-2013

PV

1203 din 24-10

2012

PV 1203/24-10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nava DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

8

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SICAZULUI Nr. 3

ȚEAVA PVC=160 mm

5

6250

03-11-2012

2.226,94

2.226,94

80.1 din 30

06-2013

PV

4116 din 03-112012

Z

PV 4116/03-11-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova

DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013

□b;irîv:re’o braris>apa si canalizare)

9

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRIMĂVERII Nr.'37

ȚEAVA PVC=160 mm

5

6251

06-11-2012

2.023,92

2.023,92

B0.1 din 3006-2013

PV

4513 din 06-11-//

2012 //''' -/C

■h-

PVA513roe-1<;2QJ2-(Si?irir.c adr. Apa Nova

DFC/EQ/22/2013irâd^iia9726/04.D6.2013

Ob inv rec brans. apa/si- canalizare)

10

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AFINELOR Nr. 12

ȚEAVA PVC=160 mm

6

6252

26-10-2012

3.413,75

3.413,75

60.1 din 3006-2013

PV

6702 din 26-1CI-^

2012

PV 6702/26/10-2012 (Se tnrjcadr. Apa Nova

DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013

Ob inv rec brans. apa sr'canalizare)

11

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LUMINII Nr. 28

ȚEAVA PVC=160 mm

7

6253

12-09-2012

3.19B.86

3.190,86

80.1 din 30

06-2013

PV

5610 din 12-09\

2012

PV 5510/12-09-2012 (SMnr.cadr. Apa Nova

DFC/Ep/22/20‘[3 IregPHm 9726/04.06.2013

Oțj'ihy/red brșns^apa^sî canalizare)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrlnv

DATA_PIF

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. PRIMĂVERII Nr. 18

ȚEAVA PVC=160 mm

6

6254

14’11-2012

2.601,88

2.601,88

80,1 din 3006-2013

PV

4830 din 14-112012

PV 4830/14-11-2012 (Se inr.cadr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

13

APA NOVA 0- 0

1,8,7

RACORD CANALIZARE

Str. ALEXANDRU ODOBESCU Nr. 12

ȚEAVA PVC=160 mm

8

6255

1M0-2012

2.283,87

2.283,87

80.1 din 30

06-2013

PV

6536 din 10-10

2012

PV 6536/10-10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

14

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. LUPENI Nr. 59

ȚEAVA PVC=160 mm

4

6256

26-10-2012

4.172,16

4.172,16

80,1 din 3006-2013

PV

474Bdin 26-10

2012

PV 4748/26-10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

15

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. BUZESTl Nr. 12

ȚEAVA PVC=160 mm

6

6257

06-11-2012

2.282,94

2.282,94

80.1 din 3006-2013

PV

3052 din 06-11

2012

PV3C52/06-11-2012(Se inr.cadr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

16

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ARMAȘI Nr. 42

ȚEAVA PEHD- 32 mm;VALOARE CONTOR= 30.85 lei

6

6258

08-08-2012

2.013,00

2.013,00

80.1 din 30

06-2013

PV

5129 din 08-08

2012

PV 5129/08-08-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

17

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ARMAȘI Nr. 42

ȚEAVA PVC=160 mm

8

6259

08-08-2012

2.64D,28

2.640,28

80.1 din 3006-2013

PV

5129 din 08-08

2012

PV 5129/08-08-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

18

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. GHEORGHEGRIGORE CANTACUZINO Nr. 25

ȚEAVA PEHD= 63 mm;VALOARE

CONTOR=125.65 lei

6

5260

21-12-2012

1.964,85

1.964,85

80.1 din 3006-2013

PV

IBDdin 21-12-2012

PV 180/21-12-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

19

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. AFINELOR Nr. 18

ȚEAVA PVC=160 mm

6

6261

26-10-2012

3.364,00

3.364,00

80.1 din 3003-2013

PV

6630 dîn 26-10

2012

PV 6630/26-10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nava DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

20

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VASILE CONTA Nr. 7A

ȚEAVA PVC=160 mm

7

6262

27-08-2012

2.797,67

2.797,67

80.1 din 30

06-2013

PV

2047 din 27-08

2012

PV 2047/27-08-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

21

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ROTARI Nr. 1

ȚEAVA PVC=160 mm

6

6263

06-08-2012

2.542,29

2.542,29

80.1 din 3006-2013

PV

5008 din 06-08

2012

PV 5008/06’08-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

22

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. TRESTIOAREI Nr. 47A

ȚEAVA PEHD= 32 mm;VALOARE

CONTOR= 29.50 lei

14

6264

14-02-2013

2,154,09

2.164,09

80.1 din 3006-2013

PV

5582 din 14-02

2013

PV 6582/14-02-2013 (Se inr.c adr, Apa Nava DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

23

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. ACARULUI Nr. 2A

ȚEAVA PEHD= 32 mm

7

6265

08-02-2013

1.995,44

1.995,44

80.1 din 3006-2013

PV

3794 din 08-02

2013

PV 3794/08-02-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob Inv rec brans. apa si canalizare)

24

APA NOVA 0- 0

1.8.7

EXTINDERE REȚEA CANALIZARE

Str. ACARULUI Nr. 2A

ȚEAVA PVC=250 mm

21

6266

0B-02-2D13

8.932,20

8.932,20

80.1 din 3006-2013

PV

/

3794 din 08=02-—

PV 3794/08-02-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova ppC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 pbtjmxrec brans. apa si canalizare)

26

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. LEBEDEI Nr, 20

ȚEAVA PEHD= 32 mm

7

6267

30-01-2013

2.757,86

2.757,86

80.1 din 30

06-2013

7

5325.din.31-01- '•

. a

■*/                4  -

Oi \\    '

PV;S37-S/&-01-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova

DFC/^J/232013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob iny;c£c brans. apa si canalizare)

26

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VRANCEI Nr. 12

ȚEAVA PVC=160 mm

5

6268

18-10-2012

2.390,75

2,390,75

80.1 din 3006-2013

p'JF’

3719 din.ta.-IO-

Î012

.-A-

PV 3719/S3.10-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob igre^brans. apa sl canalizare)

27

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. SINAll Nr. 8

ȚEAVA PEHD= 32 mm (legătura ZIDARI)

7

6269

01-11-2012

2.460,27

2.460,27

80.1 din 3006-2013

PV

6M4lfirn.p1 r1-1 r 2ote-^ A!

PV. 67B4/O1-11-2012 (Se inr.c adr. Apa Nova

DECfeO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrlnv

data.pif

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nr/data

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

28

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 82

ȚEAVA PVC=160 mm

5,5

6270

13-05-2013

2.490,74

2.496,74

80.1 din 30

06-2013

PV

1584 din 13-05

2013

PV 1584/13-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04,05.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

29

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr.

85

ȚEAVA PVC«160 mm

4,5

6271

15-05-2013

1.943,74

1.943,74

80.1 din 3006-2013

PV

1734 din 15-05

2013

PV 1734/15-05-2013 (Se inr.o adr. Apa Nova DrC.'EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

30

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr, 88

ȚEAVA PVC=160 mm

5,5

6272

15-05-2013

2.033,46

2.033,46

80.1 din 3006-2013

PV

1634 din 15-05

2013

PV 1634/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob ihv rec brans, apa si canalizare)

31

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 89

ȚEAVA PVC=160 mm

4

6273

15-05-2013

1.821,43

1.821,43

80.1 din 3006-2013

PV

1514din 15-05

2013

PV 1514/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 Ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

32

APA NOVA 0- 0

1.0.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr, 99

ȚEAVA PVC=160 mm

3,5

6274

15-05-2013

2.387,32

2.387,32

80.1 din 3005-2013

PV

1573 din 15-05

2013

PV 1573/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

33

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 103

ȚEAVA PVC=160 mm

4,5

6275

15-05-2013

2.387,32

2.387,32

80.1 din 3006-2013

PV

1635 din 15-05

2013

PV 1635/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

34

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 81

ȚEAVA PVC=160 mm

5

6276

15-05-2013

1.804,21

1.804,21

80.1 din 3006-2013

PV

993932 din 15-05

2013

PV 993932/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 Ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

35

APA NOVA 0- 0

1.0.7

RACORD CANALIZARE

Str. MARASESTI Nr. 129

ȚEAVA PVC=160 mm

7,5

6277

03-12-2012

3.497,24

3.497,24

80.1 din 30

06-2013

PV

6493 din 03-12

2012

PV 6493/03-12-2012 (Se Inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

36

APA NOVA 0-0

1.8.7

RACORD CANALIZARE-Aleea Profesorilor Piața Ma'u Roșu

ȚEAVA PVC=160 mm

ȚEAVA PVC=1S0 mm

7

6278

03-12-2012

2.850,73

2.850,73

80.1 din 3006-2013

PV

951248 din 03-12

2012

PV 951248/03-12-2012 (Se inr.c adr, Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

37

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF Nr. 6

ȚEAVA PVC=160 mm

7

6279

11-02-2013

2.957,44

2.957,44

80.1 din 30

05-2013

PV

5979 din 11-02

2013

PV 5979/11 -02-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

38

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. UDRISTE NĂSTUREL Nr. 22

ȚEAVA PVC=160 mm

6

628D

29-01-2013

3.093,09

3.093,09

80.1 din 30

06-2013

PV

5690 din 29-01

2013

PV 5690/29-01-2013 (Se inr.c adr. Apa Nava DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06.2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

39

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. CASIN Nr. 10

ȚEAVA PVC=160mm

6

6281

15-05-2013

2.118,47

2.118,47

80.1 din 3006-2013

PV

6335 din 15-05

2013

PV 6335/15-05-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova DFC/EO/22/2013 ireg Prim 9726/04.06,2013 Ob inv rec brans. apa si canalizare)

40

APA NOVA 0- 0

1.8.7

RACORD CANALIZARE

Str. SNAGOV Nr. 24

ȚEAVA PVC=160 mm

5

6282

20-02-2013

2.751,54

2.751,54

80.1 din 30

06-2013

PV

902 din 20-02-2013

PV 902/2002-2013 (Se inr.c adr. Apa Nova

U^C/EO/22/20r31reâ Prim 9726/04.06.2013 Qb ihv-r.âcbrans^apasLcana.izare)

__

TOTAL IUNIE

127.753,94

127.753,94

'    r .   W>\\

1

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. CRÂNGULUI Nr. 10

ȚEAVA P1ED 100 MM

6

6283

27-06-2013

1.801,76

1.801,76

80.1 din 3107-2013

PV

3211 din 27jG6-t_y

2013     K„--i

V

PV.3211/2T-06-2013 (Se iriteg.obiectiv inv rec cf âjdr RASP ■33D2/02.qZt20fe Extecutie branșament apa ,inreg Prirrj 111353/02.)

! ■*//

2

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DEZROBIRII Nr. 7

ȚEAVA PEID= 100 mm

2

6284

27-06-2013

1.316,58

1.316,56

80.1 din 3107-2013

PV

3212 dtn 27-06

2013

PV 3212/27-06-2013 (Se iriteg.obiectiv inv rec cf adrRASP 3302/02,67.2013 Extecutie branșament apa-.inreg Prim 11353/02.)

3

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DEZROBIRII Nr. 9

ȚEAVA PEID= 100.mm

2

6285

27-06-2013

1.316,55

1.316,58

80,1 din 3107-2013

PV

3212 din 27-062013

PV3212Z27Ț06-2013 (Se inreg,obiectiv inv rec cfadr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/02.)

Nr.crt

Gestiune

Cod clasific

Denumire

Adresa

Elemente de identificare

ML

Nrinv

data_pif

Valoare operație

Sold final

Nota contabila

Tip doc.

nrfdata

Explicații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

APA NOVA 0- 0

1.3.6

BRANȘAMENT APA

Str. DEZROBIRII Nr. 17

ȚEAVA PEID= 100 mm

2

6286

27-08-2013

1.316,58

1.316,58

60.1 din 3107-2013

PV

3212 din 27-06

2013

PV 3212/27-06-2013 (Se inreg.ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2.07.2013)

5

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. DEZROBIRII Nr. 19

ȚEAVA PEID= 100 mm

3

62B7

27-06-2013

1.380,34

1.380,34

80.1 din 3107-2013

PV

3212 din 27-06

2013

PV 3212/27-06-2013 (Se inreg,ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 1135302,07.2013) ‘

6

APA NOVA 0-0

1.B.6

BRANȘAMENT APA

Str. ION NECULGE Nr. 17

ȚEAVA PEID= 100 mm;Conducta=de 32mm

8

6238

27-06-2013

2,914,81

2.814,81

80.1 din 3107-2013

PV

3210 din 27-06

2013

PV 3210/27-06-2013 (Se inreg, ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2.07.2013)

7

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. VIORELELOR Nr. 12

ȚEAVA PEID» 100 mm;Conducta=de 32mm

5

6289

27*06-2013

1.738,00

1.738,00

80.1 din 3107-2013

PV

3208 din 27-06

2013

PV 3208/27-06-2013 (Se inreg,ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa ,inreg Prim 11353/2.07.2013)

B

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. BRAZDEI Nr. 11A

ȚEAVA PEID= 100 mm;Conducta=de 32mm

6

6290

27-06-2013

2.729,87

2.729,87

80.1 din 3107-2013    .

PV

3213 din 27-06

2013

PV 3213/27-06-2013 (Se inreg.ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2.07.2013)

9

APA NOVA 0- 0

1.3.6

BRANȘAMENT APA

Str. BRAZDEI Nr. 21A

ȚEAVA PEID- 100 mm;Conducta=de 32mm

7

6291

27-06-2013

2.602,47

2.602,47

80.1 din 3107-2013

PV

3213 din 27-06

2013

PV 3213/27-06-2013 (Se inreg.ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa,inreg Prim 11353/2.07.2013)

10

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. BRAZDEI Nr. 21

ȚEAVA PEID= 100 mrn;Conducta=de 32mm

7

6292

27-06-2013

2.602,47

2.602,47

80,1 din 3107-2013

PV

3213 din 27-06

2013

PV 3213/27-06-2013 (Se inreg,obJnv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2,07,2013)

11

APA NOVA 0-0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. BRAZDEI Nr. 31

ȚEAVA PEID= 100 mm;Conduda=de 32rnm

6

6293

27-06-2013

2.459,63

2.459,63

80.1 din 31

07-2013

PV

3213 din 27-06

2013

PV 3213/27-06-2013 (Se inreg,ob.inv rec cf adr RASP 3302/02,07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2.07.2013)

12

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. BRAZDEI Nr. 33

ȚEAVA PEID= 100 mm;Conducta=de 32mm

6

6294

27-06-2013

2.459,63

2.459,63

80.1 din 31

07-2013

PV

3213 din 27-06

2013

PV 3213/27-06-2013 (Se tnreg,ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa,inreg Prim 11353/2.07.2013)

13

APA NOVA 0- 0

1.8.6

BRANȘAMENT APA

Str. VENIAMIN COSTACHE Nr. 44

ȚEAVA PEID= 100 mm;Conducta=de 32mm

6

6295

27-06-2013

3.136,93

3.136,93

80.1 din 31

07-2013

PV

3209 din 27-06

2013

PV 3209/27-06-2013 (Se Inreg,ob.inv rec cf adr RASP 3302/02.07.2013 Extecutie branșament apa .inreg Prim 11353/2.07.2013)

TOTAL IULIE

27.675,65

27.675,65


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

si a emis:COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului PloieștiData:       \ I / ! 2&    ,COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

si a emis:SECRETAR, Sanda DraguleaData:      A (3