Hotărârea nr. 465/2013

Hotãrârea nr. 465 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiesti, ca urmare a transformãrii unor posturi

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Ă R Ă R E A NR. 465 privind aprobarea statului de funcții

al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Bădescu Iulian și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier din cadrul compartimentului Contabilitate Proiecte Europene, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu, precum și transformarea unor posturi vacante;

având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi, conform anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2013.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.365 din 30.09.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce Ia cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării unor posturi

Potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent, astfel propun transformarea gradului profesional al postului de consilier din cadrul compartimentului Contabilitate Proiecte Europene din debutant în asistent pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Totodată pentru eficientizarea activității instituției propun transformarea unor funcții publice de execuție vacante.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRAI PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea statului de funcȚți^ al aparatului de specialitate al primarului municipiului ca urmare a transformării unor posturi

Potrivit prevederilor art 61, alin.l, lit.„a” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare la terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant va fi numit funcționar public de execuție definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional asistent.

Astfel propunem transformarea gradului profesional din debutant în asistent a postului de consilier din cadrul compartimentului Contabilitate Proiecte Europene din aparatul de specialitate al primarului, începând cu data de 01.12.2013 pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu.

Totodată pentru eficientizarea activității instituției propunem transformarea unor funcții publice de execuție vacante, care la data reorganizării instituției erau ocupate temporar fiind încadrate în prevederile art.l alin.(2) lit„c” din O.U.G. nr.77/2013, astfel :

  • - transformarea gradului profesional din principal în asistent al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Buget, împrumuturi;

  • - transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Contabilitate;

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul serviciului Autorizații Construcții;

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul serviciului Dezvoltare Urbană și Metropolitană;

  • - transformarea funcției publice de execuție vacante din referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Inventariere și Evidență Bunuri în Domeniul Public și Privat;

  • - transformarea gradului profesional din asistent în debutant al funcției publice vacante de consilier, clasa I din cadrul serviciului Relații Publice;

  • - transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Achiziții Bunuri.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte


Director executiv Albu
Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecți        și Protecția Muncii

Ana - Daniela1

PRIMAR

Demnitar

2

VICEPRIMAR

Demnitar

3

VICEPRIMAR

Demnitar

4

SECRETAR

Funcționar public de conducere

S                  I

ADMINISTRATOR PUBLIC

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

Personal contractual

S

-

CABINET PRIMAR

6

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

7

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA


DIRECȚIA ECONOMICA

10 DIRECTOR EXECUTIV                        Funcționar public de conducere             S


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j s                  I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

■ ..........

I superior

17

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent


COMPARTIMENT FINANCIAR

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

COMPARTIMENT CASIERIE

23   CASIER

Personal contractual

M

24 CASIER

Personal contractual

M

SERVICIUL CONTABILITATE

25   SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                   I

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

COMPARTIMENT CONTABILITATE PROIECTE EUROPENE

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

33

ARHTECTSEF

Funcționar public de conducere

S                   1

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

34

DIR. EXECUTIV ADJ.

Funcționar public de conducere

S

1

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

35

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

1

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

44

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

45

REFERENT DESPEC1ALTATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

47

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 debutant

49

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

COMPARTIMENT CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE, DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l principal

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

59

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S               I

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

63

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

64

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

65

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

66

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL CADASTRU SI GJ.S.

67

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

73

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

74

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l asistent

75

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

76

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

77

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL CONTRACTE

79

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

80

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax 10244516699                         ---------------------


100 DIR. EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere


CRȚj

i^DerîWlr^c^^Ttlrn^tuluirsIWun'ctleîlMK

«iu., ■-

-*a.n , '.«

81

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S .

1 superior

82

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

83

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

87

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

88

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

89

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

90

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

91

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

111 superior

COMPARTIMENT AUTORIZAT» SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

92

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

93

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT VALORIFICARE PATRIMONIU, DIRJGENTIESI URMĂRIREA COMPORTĂRII IN TIMP A CONSTRUCȚIILOR

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT

101

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

102

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

103

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

104

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

108

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

codul fiscal 2844855                      STAT DE HJNCTII

tel. - fax / 0244516699                           -----------------------


COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

112

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

113

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l principal

116

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

UI superior

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

117

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S               l

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

121

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

122

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

123

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

124

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 debutant

127

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

128

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

UI superior

129

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ISO DIRECTOR EXECUTIV                       Funcționar public de conducere             S

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

131 DIR, EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere


SERVICIUL DEZVOLTARE ÎNTREȚINERE UNITATI CULTURA, INVATAMANT, SANATATE

132

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

133

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

134

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l asistent

codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                         ----------------------

[^rSlmentu]QljȘiWuhctiei^,^SIE5L?^rH-.;eif6ategorJe'


“......137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I debutant

138

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

139

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT MONITORIZARE CONSUMURI CRESE, GRĂDINIȚE, SCOLI, SPITALE, CULTE, CULTURA

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

142

CONSILIER

Funcționar public de execuție     .

S

I principal

SERVICIUL INVESTIȚII

143

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

145

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

146

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

148

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

149

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

150

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l asistent

BIROUL AUTORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

151

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S                 l

152

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

153

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

154

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

155

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

, I asistent

156

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

157

RS=ERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

158

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

159

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

160

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

161

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

162

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

163

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

164

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

165

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

codul fiscal 2844855                      SJAT DE FUNCȚII

tel.-fax /0244516699                         ---------------------


171 DIR. EXECUTIV ADJ.


Funcționar public de conducere


$;;-.y.

3'a^a „Grad, Treapta S* -Mp

166 REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

167

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

168

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

169

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

170

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal'

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

NRȘȘ

CRI


f[^hurnireicornpaffir^ntuiul?slă^fuhctlei.<:;tj>g

53 CONSILIER78 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

172

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S               1

173

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

174

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

175

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

176

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 principal

177

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

178

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 asistent

179

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

180

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

181

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

182

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III asistent

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

184

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

185

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

186

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

t superior

187

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

188

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

189

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

190

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

191

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

codul fiscal 2844855                      STAT DE FUNCȚII

tel. - fax / 0244516699                         ----------------------


192

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

193

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

194

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

COMPARTIMENT MANAGERI DE PROIECT

195

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Ftersonal contractual

S

IA

196

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

197

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

198

CONSILIER- MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

199

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

200

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

201

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

202

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

203

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

IA

204

CONSILIER - MANAGER PROIECTE

Personal contractual

s

debutant

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

205

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                I

206

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

207

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

208

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

209

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

210

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

211

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

212

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

213

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

214

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII

215

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

216

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

217

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

218

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

219

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

220

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l superior

221

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

183 DIRECTOR EXECUTIV


Funcționar public de conducere


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699


STAT DE FUNCȚII


222

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

223

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 asistent

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV - ÎNTREȚINERE

224

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

11

225

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

1.

226

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

Personal contractual

1.

227

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRCIAN

Personal contractual

1.

228

MUNCITOR CALIFICAT

Personal contractual

1.

229

INGRUITORf FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

230

INGRUITORț FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

231

INGRUITORf FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

232

INGRUITORf FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

233

INGRUrrOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

234

INGRlJITORf FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

235 lNGRUiTOR( FEMEIE DE SERVICIU)            Personal contractual

236

1NGRUITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

237

INGRUITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

238

INGRU1TOR( FEMEIE DE SERVICIU)

Personal contractual

-

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

239

ȘOFER

Personal contractual                                             I

240

ȘOFER

Personal contractual                                             I

241

ȘOFER

Personal contractual                                             I

242

ȘOFER

Personal contractual                                             I

243

ȘOFER

Personal contractual                                             I

244

ȘOFER

Personal contractual                                             I

245

ȘOFER

Personal contractual                                             I

246

ȘOFER

Personal contractual                                             I

247

ȘOFER

Personal contractual                                             I

SERVICIUL INFORMATICA

248

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S               I

249

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

250

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

251

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in

PRAHOVA. PLOIEȘTI. b-dl.REPUBLICII nr. 2 avand codul fiscal 2844855 tei.-fax /0244516699


STAT DE FUNCȚII


JNRS

KjDenumlrg^m'parțjmentulul sl a funcției        ' *»    ^Categorie * - ’ /z

252

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

253

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

254

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

255

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l asistent

256

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

257

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

258

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

259

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

I superior

260

AUDITOR

Funcționar public de execuție

S

l superior

261

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

262

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

263

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

264

AUDITOR

Funcționar public de execuție

s

I superior

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

265

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

.. .

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

266

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC

-CONTENCIOS, CONTRACTE

267

DIRECTOR EXECUTIV

Funcționar public de conducere

s

I

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA, REGLEMENTARE SI MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

268

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                l

269

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

270

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

271

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

272

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

273

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

274

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

275

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

COMPARTIMENT ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

276

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

277

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

278

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

’CategorJe.’SX.'. lw^,.          Nivel Studiu Clasa ■■-Gia.iriTrr'upta

279 CONSILIER

Funcționar public de execuție                 S              J principal                    ]

280 CONSILIER

Funcționar public de execuție                 S              I asistent                     [

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

281

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

282

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

l superior

283

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

284

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

i superior

285

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

286

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

287

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l principal

288

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

289

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

l debutant

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

290

REFERENT

Personal contractual

M

IA

291

ARHIVAR

Personal contractual

M

292

ARHIVAR

Personal contractual

M

293

ARHIVAR

Personal contractual

M

294

CURIER

Personal contractual

-

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE

295

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

296

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

l superior

297

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

298

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

l superior

299

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

300

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I superior

301

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

302

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I principal

303

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execulie

S

I principal

304

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

t principal

305

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I asistent

306

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I asistent

307

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

si a emis:

PRJMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI cu sediul in


PRAHOVA, PLOIEȘTI, b-dl.REPUBLICJI nr. 2 avand


codul fiscal 2844855 tel.-fax /0244516699


STAT DE FUNCȚII
SECRETAR, Sanda Dragulea