Hotărârea nr. 463/2013

Hotãrârea nr. 463 privind aprobarea statului de functii al Politiei Locale Ploiesti, ca urmare a transformãrii unor posturi

HOTĂRÂREA NR. 463


f ......

j L. fc G A L. $ £ S £.' C R E

privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, Iulian Bădescu si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă si Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești ca urmare a transformării gradelor profesionale a 6 posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui deținut;

in conformitate cu prevederile art. 125 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată coroborate cu prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările si completările ulterioare, care reglementează promovarea in gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici;

in temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a” si alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007 , actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Aprobă statul de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 6 posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la concursul de promovare in gradul profesional imediat superior celui deținut, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale in vigoare, incepand cu data de 01.12.2013.

Art.3-începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.lB din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Poliției Locale aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.251/26.07.2013 iși Încetează aplicabilitatea.

Art.4-Politia Locală Ploiești va duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.S-Directia Administrație Publică, Juridic, Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

Art. 125 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, coroborat cu art. 64 și art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, reglementează promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici.

Urmare promovării examenului în gradul profesional imediat superior celui deținut, solicităm transformarea gradelor profesionale a 6 posturi astfel:

  • - din gradul profesional asistent în gradul profesional principal al postului de consilier, clasa I din cadrul Biroului Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității;

  • - din gradul profesional asistent în gradul profesional principal al postului de polițist local, clasa I din cadrul Serviciului Control Comercial;

  • - din gradul profesional asistent în gradul profesional principal al postului de polițist local, clasa I din cadrul Biroului Ordine Publică IV;

  • - din gradul profesional principal în gradul profesional superior a 2 posturi de polițist local, clasa III din cadrul Biroului Ordine Publică III;

  • - din gradul profesional asistent în grad profesional principal al postului de polițist local, clasa III din cadrul Biroului Ordine Publică II.

Odată cu transformarea gradelor profesionale se completează Fișa postului cu noi atribuții potrivit nivelului funcției publice în care se promovează.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Politiei Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

Potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici pe parcursul carierei au dreptul să promoveze în grad profesional, care se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin Hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință.

în vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • a) sa aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

  • b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea gradului profesional a 6 posturi pentru funcționarii publici de execuție care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final al concursului, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire Serviciu/Birou

Numele și prenumele

Funcție/clasa/ grad profesional deținut

Funcția/clasa/ grad profesional propus

1.

Biroul Relații cu Publicul - Comunicare și Managementul Calității

ȘTEFAN RODIC A

Consilier I/asistent

Consilier

I/principal

2.

Serviciul Control

Comercial

ȚURLOIU RALUCA VERONICA

Polițist local I/asistent

Polițist local I/principal

3.

Biroul Ordine Publică IV

BOBEA AUREL FLORIN

Polițist local I/asistent

Polițist local I/principal

4.

Biroul Ordine Publică III

VOICU

CONSTANTIN

Polițist local III/principal

Polițist local

IlI/superior

5.

Biroul Ordine Publică III

VASILESCU CRISTIAN

Polițist local III/principal

Polițist local IlI/superior

6.

Biroul Ordine Publică II

NASTASIA VALENTIN

Polițist local III/asistent

Polițist local III/principal


Anexăm adresele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3 <3530/2013 si nr.42173/2013, precum și raportul final nr.7616/20.11.2013 al examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarii publici.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director General Poliția l ocală Ploiești C riști ne I


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte Albu ȘimonaPOLITIA g LOCALĂ A E MUNICIPIU C-_ PLOIEȘT 1

wAdministrativ, Prote£ție\Ci

Ang


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, ă și Protecția Muncii na - Daniela


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


Anexa nr. 1B


POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


la R.O.F.-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII


NR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

3

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CĂLIT AȚII

4

SEF BIROU

1

S

5

CONSILIER

1

superior

s

6

CONSILIER

I

principal

s

7

CONSILIER

1

principal

s

S

CONSILIER

1

asistent

s

9

REFERENT

III

superior

M

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

10

CONSILIER

1

asistent

s

11

CONSILIER

1

debutant

s

12

REFERENT

III

superior

s

13

CASIER

1

M

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE

14

CONSILIER

1

superior

s

ÎS

CONSILIER

1

superior

s

16

CONSILIER

1

superior

s

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

17

SEF SERVICIU

1

s

18

POLIȚIST LOCAL

1

superior

sNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

19

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

20

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

21

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

22

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

23

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

24

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

25

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

26

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

27

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

28

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

29

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

30

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

31

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

32

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

33

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

34

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

35

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

36

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

37

SEF SERVICIU

1

S

38

CONSILIER

1

superior

S

39

CONSILIER

1

superior

S

40

CONSILIER

I

superior

S

41

CONSILIER

1

principal

5

42

CONSILIER

1

asistent

S

43

CONSILIER JURIDIC

1

principal

s

44

CONSILIER JURIDIC

1

principal

s

45

CONSILIER JURIDIC

1

debutant

s

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AF1SAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

46

SEF SERVICIU

1

5

47

POLIȚIST LOCAL

1

superior

SNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

ffl

Q. O țo wi

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

H O k» Q,

48

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

49

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

50

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

51

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

52

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

53

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

54

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

s

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

55

5EF SERVICIU

1

s

56

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

57

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

58

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

59

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

60

POLIȚIST LOCAL

I

asistent

s

61

POLIȚIST LOCAL

l

debutant

s

62

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

63

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

64

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

65

SEF BIROU

1

s

66

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

s

67

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

68

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

69

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

70

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

71

CONSILIER

1

superior

S

72

CONSILIER

1

superior

S

73

CONSILIER

1

principat

S

BIROUL DISPECERAT

74

SEF BIROU

S

75

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

SNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

76

REFERENT

IA

M

77

REFERENT

IA

M

78

REFERENT

IA

M

79

REFERENT

11

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

80

SEF5ERVICIU

1

S

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

81

SEF BIROU

1

S

82

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

83

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

84

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

85

POLIȚIST LOCAL

I

asistent

s

86

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

87

POLIȚIST LOCAL

11

superior

SSD

88

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

92

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

93

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

94

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

95

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

96

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

97

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

98

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

99

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

100

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

101

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

102

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

103

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

104

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

105

POLIȚIST LOCAL

III

principat

MNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta

profesionala

Nivelul

studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

106

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

107

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

108

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA II

109

SEF BIROU

1

S

110

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

111

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

S

112

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

113

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

115

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

116

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

117

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

118

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

119

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

120

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

121

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

122

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

123

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

124

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

125

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

126

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

127

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

128

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

129

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

130

POLIȚIST LOCAL

111

principal

M

131

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

132

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

133

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

134

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

135

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

136

POLIȚIST LOCAL

III

principal

MNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta profesionala

velul idiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

z

*<■>

137

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA III

138

SEF BIROU

1

S

139

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

140

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

141

POLIȚIST LOCAL

1

debutant

S

142

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

143

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

144

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

145

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

146

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

147

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

148

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

149

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

150

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

151

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

152

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

153

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

154

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

155

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

156

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

157

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

158

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

159

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

160

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

161

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

162

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

163

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

164

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

165

SEF BIROU

1

S

166

POLIȚIST LOCAL

1

superior

SNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta

profesionala

Nivelul

studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

167

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

168

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

169

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

170

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

171

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

172

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

173

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

174

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

17S

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

176

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

177

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

178

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

179

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

180

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

181

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

182

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

183

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

184

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

185

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

186

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

187

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

188

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

189

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

190

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

191

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

192

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDA

193

SEF SERVICIU

1

S

194

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

195

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

196

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

197

POLIȚIST LOCAL

I

asistent

sNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

Treapta

profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

198

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

199

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

200

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

POLIȚIST LOCAL

111

superior

M

202

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

203

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

20S

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

206

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

BIROUL PAZA

207

SEF BIROU

S

208

PAZNIC

209

PAZNIC

210

PAZNIC

211

PAZNIC

212

PAZNIC

213

PAZNIC

214

PAZNIC

215

PAZNIC

216

PAZNIC

217

PAZNIC

218

PAZNIC

219

PAZNIC

220

PAZNIC

221

PAZNIC

222

PAZNIC

223

PAZNIC

224

PAZNIC

225

PAZNIC

226

PAZNIC

227

PAZNIC

228

PAZNICNR. CRT.

FUNCȚIA PUBLICA

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA CONTRACTUALA

I

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

229

PAZNIC

230

PAZNIC

231

PAZNIC

232

PAZNIC

233

PAZNIC

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

234

SEF BIROU

S

235

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

236

MAGAZINER

I

M

237

MUNCITOR ARMURIER

1

M

238

MUNCITOR

1

239

ÎNGRIJITOR

240

ȘOFER

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

15

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

184

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

240
POLIȚIA LOC. -A    I

A MUNICIPIULUI PLUiEȘTI

REGISTRATURĂ^^te

L FINAL ĂL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN G

PROFESIONAL

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul1:


Promovare in Promovare in Promovare in Promovare in Promovare in


Promovare in grad profesional- Consilier,clasa I, principal Ia Biroul Relații cu Publicul Comunicare si Managementul Calitatii;

grad profesional- polițist local,clasa I principal, la Serviciul Control Comercial; grad profesional- polițist local, clasa I, principal la Biroul Ordine Publica IV; grad profesional- polițist local, clasa III, superior la Biroul Ordine Publica III: grad profesional- polițist local, clasa III, superior la Biroul Ordine Publica III: grad profesional- polițist local,clasa III principal la Biroul Ordine Publica II

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor: 08.11,2013

Numele și prenumele candidatului


Rezultatul verificării indeplinirii condițiilor


Motivul respingerii prezentării la examen


ȘTEFAN RODICA


TURLOIU RODICA VERONICA BOBEA AUREL FLORIN VO1CU CONSTANTIN VASILESCU CRISTIAN NASTASIA VALENTIN "


ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS


Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise: 19.11.2013, ora 10:00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:

Numele și prenumele candidatului

ȘTEFAN RODICA


TURLOIU RALUCA VERONICA BOBEA AUREL FLORIN VOICU CONSTANTIN VASILESCU CRISTIAN NASTASIA VALENTIN ~


Punctajul final al probei

________scrise_________

________94_____________

91,34

________93,34_____________

________95,34_____________

________91,34_____________

’          94


Rezultatul1 L


ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS ADMIS

ADMIS


Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 19.11.2013, ora 14:00

Se vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional și compartimentul din cadru] autorității___

sau instituției publice în care este prevăzut postul

** se va completa cu mențiunea „admis”, respectiv „respins”                                      /L *' pr,; p. j *\

.                                         //f LOCALĂ A W

mcipiuluis!

PLOIEȘTI 4/

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:--------

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

'iIvRezultatul^1' i J

ȘTEFAN RODICA

98,34

TURLOIU RALUCA VERONICA

98,67

BOBEA AUREL FLORIN

98,34

ADMIS

VOICU CONSTANTIN

98,34

ADMIS

VASILESCU CRISTIAN

98,67

ADMIS

NASTASIA VALENTIN

98,34

ADMIS

Rezultatul final al examenului

Funcția publica de execuție: Consilier, clasa 1, grad profesional principal in cadrul

Biroului Relații cu Publicul-Comunicare si Managementul Calitatii

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul000

ȘTEFAN RODICA

192,34

ADMIS

Funcția publica de execuție:

’olitist local, clasa I, grad profesional Principal in

cadrul Serviciului Control Comercial

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul000

2. TURLOIU RALUCA VERONICA

190,01

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa 1, grad profesional„Principal" in

cadrul Biroului Ordine Publica

V

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul000

3. BOBEA AUREL FLORIN

191,68

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa III, grad profesional„Superior" in

cadrul Biroului Ordine Publica

II

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul uu

4. VOICU CONSTANTIN

193,68

ADMIS

Funcția publica de execuție: polițist local, clasa III, grad prc

»fesional„Superior" in

cadrul Biroului Ordine Publica

II

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al examenului

Rezultatul000

5 VASILESCU CRISTIAN

190,01

ADMIS

c
Funcția publica de execuție: polițist local, clasa III, grad profesional„Principal" in cadrul Biroului Ordine Publica

Numele și prenumele candidatului


6. NASTASIA VALENTINComisia de examen:

Semnătura      -

1. VAIDA ADRIAN - PREȘEDINTE COMISIE

- <

2. ILIE LUMINIȚA - MEMBRU

3. MOCANU GABRIELA ISABELA - MEMBRU

z /W

Secretarul comisiei: GROZEA MAGDALENA Semnătură :

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării


Către,

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL TOADER CRISTINEL

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 6826/2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 38530/2013, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vâ înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 19 noiembrie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor;

Comisia de concurs:

Elena Atanasiu, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Ion Curelea, consilier, Instituția prefectului județul Prahova

Cu stimă,

Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIFAN


conform legii 455/2001


Daniela Pandelaș

Mihaela Bîșcă întocmit: lulia Popescu


Director General Adjunct DGMFP

Director Adjunct DGPA

ConsilierMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Aopnfiti 1\Js»tinnfilă a Fimrtinnarilnr


Către.POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL TOADER CRISTINEL

Referitor la adresa Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 15141//2013, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 42173/2013, vă comunicăm următoarele:

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a luat la cunoștință de înlocuirea doamnei Elena Atanasiu, ca reprezentant A.N.F.P. în comisiile de concurs/soluționare a contestațiilor, după cum urmează:

  • -  pentru concursul organizat în data de 12 noiembrie 2013 proba scrisă, desfășurat la sediul Poliției Locale Ploiești, în comisia de soluționare a contestațiilor, doamna Bîrsan Iuliana Elena, consilier în cadrul Instituției Prefectului - județul Prahova,

  • -  pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 19 noiembrie 2013 - proba scrisă, desfășurat la sediul Poliției Locale Ploiești, în comisia de concurs, doamna Ilie Mirela Luminița, consilier în cadrul Instituției Prefectului - județul Prahova.

Cu stimă,

Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIF ANDaniela Pandelaș

Mihaela Bîșcă întocmit: lulia Popescu


Director General Adjunct DGMFP

Director Adjunct DGPA

Consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

si a emis:SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data: ,4       ___________