Hotărârea nr. 462/2013

Hotãrârea nr. 462 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Municipal Ploiesti ca urmare a transformãrii unor posturi

ROMÂNIA

j vTZA T p E M T R Uf i u E G A L 1 T A TE/ I j .U C RE Wp:/ ..Ș


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 462 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a transformării unor posturi

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a aplicării unor măsuri în domeniul resurselor umane;

având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 36(3) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2013.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 501/2011 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, iar prevederile anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr, 260/26.07.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții

al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a transformării unor posturi

în conformitate cu prevederile art.26, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice este reglementată promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual.

Având în vedere prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 propun aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești, în vederea promovării titularii posturilor care au susținut și promovat examenele conform documentelor anexate.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

H LI AN BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                v

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE,

ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII-        A

RAPORT DE SPECIALITATE


__________ kww k / la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții; —— al Spitalului Municipal Ploiești ca urmare a transformării unor posturi:'

în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 autoritatea administrației publice locale aprobă organigrama și ștatele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Prevederile art.26, alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice reglementează promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Având în vedere cele de mai sus propunem următoarele modificări :

  • 1. transformarea unui post de medic rezident, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, poziția 267 din statul de funcții în post de medic specialist, specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, având în vedere certificatul seria SI, nr.017959 emis de Ministerul Sănătății, atașat;

  • 2.  transformarea unui post de medic specialist, specialitatea oncologie medicală, poziția 271 din statul de funcții în post de medic primar, specialitatea oncologie medicală, având în vedere certificatul seria PI, nr.008533 emis de Ministerul Sănătății, atașat;

  • 3.  transformarea postului de biolog in post de biolog specialist ca urmare a promovării in grad profesional a doamnei Corbu Natalia Ramona - biolog in cadrul Laboratorului de Analize Medicale, având în vedere adeverința nr.VIII.d/44535-34/18.07.2013 emisa de Ministerul Sănătății, atașata;

  • 4. transformarea din treapta profesionala IV in treapta profesionala III a postului de bucatar din cadrul Blocului alimentar - Serv. Ad-tiv - Aprovizionare ca urmare a promovării examenului de către doamna Mihai Georgeta, conform procesului verbal nr.3583/01.11.2013 emis de Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, atașat.

  • 5. transformarea postului de îngrijitoare curățenie în post de infirmieră din cadrul secției de Medicină Internă ca urmare a obținerii certificatului de calificare profesională, atașat.

Totodată solicitam transformarea următoarelor posturi vacante:

  • - postul de sora medicala grad principal in post de asistent medical studii postliceale in cadrul Secției de Medicina Interna;

  • - postul de asistent medical principal studii postliceale in post de asistent medical studii postliceale in cadrul Secției de Oncologie.

Urmare celor menționate mai sus avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică

*                                           J

Juridic - Contencios, Contracte
Șef serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecți


ivilă ,<i Protecția Muncii

Y       Z *  7              •

a - Daniela
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59 Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Mi       u

i^feservații

0

1

2

3

4

COM

TETUL DIRECTOR

1

Manager

Fizio-recuperare

S

1.00

2

Director medical - medic specialist

Obstetr.-ginecologie

S

1.00

3

Director fin-contabil - economist IA

Economist

s

1.00


SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 80 , din care : Comp. HEMATOLOGIE = 10 paturi; Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI , Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

s

1.00

5

medic primar

Medicină internă

s

1.00

6

medic primar

Medicină internă

s

1.00

7

medic primar

Medicină internă

s

1.00

8

medic primar

Medicină internă

s

1.00

9

medic primar

Medicină internă

s

1.00

Ambulatoriu integrat

10

medic specialist

Medicină internă

s

1.00

Personal mediu sanitar

11

asist, med. pr.-șefă

Medicală

M

1.00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

21

asist, med.

Medicală

PL

1.00

22

asist, med.

Medicală

PL

1.00

23

asist, med.

Medicală

PL

1.00

24

asist.med.

Medicală

PL

1.00

25

asist.med.

Medicală

PL

1.00

26

asist.med.

Medicală

PL

1.00

27

asist.med.

Medicală

PL

1.00

28

asist.med.

Medicală

PL

1.00

29

asist.med.

Medicală

PL

1.00

30

asist.med.

Medicală

M

1.00

Personal auxiliar

31

infirmieră

G

1.00

32

infirmieră

G

1.00

33

infirmieră

G

1.00

34

infirmieră

G

1.00

35

infirmieră

G

1.00

36

infirmieră

G

1.00

37

infirmieră

G

1.00

38

infirmieră

G

1.00

39

infirmieră

G

1.00

40

infirmieră

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

41

infirmieră

G

1.00

42

îngrijitoare

G

1.00

43

îngrijitoare

G

1.00

44

îngrijitoare

G

1.00

45

îngrijitoare

G

1.00

py'-—

46

îngrijitoare

G

1.00

47

îngrijitoare

G

1.00

48

îngrijitoare

G

1.00

feA i!WO.

49

îngrijitoare

G

1.00

50

îngrijitoare

G

1.00

51

îngrijitoare                                  .

G

1.00

52

îngrijitoare

G

1.00

53

îngrijitoare

G

1.00

Compartiment HEMATOLOGIE (10 paturi)

______Personal medical superior___________________________________________________ | 54 | medic primar                              | Hematologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

55

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

56

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

57

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

58

infirmieră

G

1.00

59

infirmieră

G

1.00

Compartiment CARDIOLOGIE ('

0 paturi)

Personal medical superior

60 | medic specialist

Cardiologie

s

1.00

\

Personal mediu sanitar

61

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist, med.

Medicală

PL

1.00

64

asist, med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

65

infirmieră

G

1.00

66

infirmieră

G

1.00

67

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

68

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

69

medic primar

Reumatologie

S

1.00

70

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

71

medic specialist

Reumatologie

S

1.00

Ambulatoriu integrat

Personal mediu sanitar

72

asist.med. - șefă

Medicală

S

1.00

73

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

74

asist, med.pr.

Medicală

S

1.00

75

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

76

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

77

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

78

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

79

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

80

asist.med.

Medicală

PL

1.00

81

asist, med.

Medicală

PL

1.00

82

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

83

infirmieră

G

1.00

84

infirmieră

G

1.00

85

infirmieră

G

1.00

86

infirmieră

G

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

87

infirmieră

G

1.00

88

îngrijitoare

G

1.00

89

îngrijitoare

G

1.00

90

îngrijitoare

G

1.00

91

îngrijitoare

G

1.00

92

îngrijitoare

G

1.00

A

93

îngrijitoare

G

1.00

// & \

94

îngrijitoare

G

1.00


SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBU^ÂȚORlUoV INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

95

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

96

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

97

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1.00

Ambulatoriu integrat

98

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

Personal mediu sanitar

99

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1.00

100

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

101

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

102

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

103

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

104

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

105

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

106

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

107

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

109

asistmed.

Medicală

PL

1.00

110

asist.med.

Medicală

PL

1.00

111

asistmed.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

112

infirmieră

G

1.00

113

infirmieră

G

1.00

114

infirmieră

G

1.00

115

infirmieră

G

1.00

116

infirmieră

G

1.00

117

infirmieră

G

1.00

118

infirmieră

G

1.00

119

îngrijitoare

G

1.00

120

îngrijitoare

G

1.00

121

îngrijitoare

G

1.00

122

îngrijitoare

G

1.00

123

îngrijitoare

G

1.00

124

îngrijitoare

G

1.00

125

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8

Personal medical superior

126

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1.00

127

medic primar

Oncologie

S

1.00

128

medic primar

Oncologie

s

1.00

129

medic primar

Oncologie

s

1.00

j 130 | Psiholog                                         | Psihologie | S | 1.00 |

Personal mediu sanitar

131

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1.00

132

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

133

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

134

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Nr. ort.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

135

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

136

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

137

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

138

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

139

as ist. med. pr.

Medicală

PL

1.00

Spitalizare de zi

140

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

141

asist.med.

Medicală

PL

1.00

142

asîst.med.

Medicală

PL

1.00

143

asist.nned.

Medicală

PL

.1.00 j

i* /           &

144

asist.nned.

Medicală

PL

1.00 I

• si WM\

145

asist.med.

Medicală

PL

1.00 J

146

asist.med.

Medicală

PL

1.00

147

asist.med.

Medicală

PL

1.00

148

asist.med.

Medicală

PL

1.00

149

asist.med.

Medicală

PL

1.00

150

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

151

infirmieră

G

1.00

152

infirmieră

G

1.00

153

infirmieră

G

1.00

154

infirmieră

G

1.00

155

infirmieră

G

1.00

156

infirmieră

G

1.00

157

infirmieră

G

1.00

158

îngrijitoare

G

1.00

159

îngrijitoare

G

1.00

160

îngrijitoare

G

1.00

161

îngrijitoare

G

1.00

162

îngrijitoare

G

1.00

163

îngrijitoare

G

1.00

164

îngrijitoare

G

1.00

165

îngrijitoare

G

1.00

166

îngrijitoare

G

1.00

167

îngrijitoare

G

1.00

168

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE

Personal medical superior_________________________________Nr. paturi = 17

| 169 |medic specialist                         | Radioterapie | S | 1.00~[

Personal mediu sanitar

170

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

171

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

172

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

173

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

174

asist.med.

Medicală

PL

1.00

175

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

176

infirmieră

G

1.00

177

îngrijitoare

G

1.00

178

îngrijitoare

G

1.00

179

îngrijitoare

G

1.00

A

COMPARTIMENT CHIRURGIE GEf\

ERALĂ , Nr. paturi = 20

* COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

* închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

180

medic primar

Radioterapie

S

1.00

181

medic primar

Radioterapie

S

1.00

Personal medical superior

189

farmacist primar-sef

Farmacie

S

1.00

190

farmacist rezident

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

191

asist, med.pr.-șefă

Farmacie

PL

1.00

192

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

193

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

194

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

195

asist, med.pr.

Farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar

| 196 [îngrijitoare

| G | 1.00 |

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

Alt personal superior | 182 | Fizician specialist


Personaj mediu sanitar

| Fizician | S | 1,00 [

183

asist med. pr.

Medicală

PL

1.00

184

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

.zZZâ A

185

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

186

asist, med.

Medicală

PL

1.00

187

asist, med.

Medicală

PL

1.00

' & mo

Personal auxiliar

| 188 [îngrijitoare

:i V /

______1

1.00


FARMACIE


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

197

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1.00

198

medic specialist

Laborator

S

1.00

199

medic rezident

Laborator

S

1.00

200

medic primar

Laborator

S

1.00

Alt personal superior

201

chimist pr.

Laborator

S

1.00

202

biolog spec.

Laborator

S

1.00

203

biolog pr.

Laborator

S

1.00

204

biolog pr.

Laborator

S

1.00

Personal mediu sanitar

205

asist.med.pr.-șefă

Laborator

PL

1.00

206

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

207

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

208

asist, med.pr.

Laborator

PL

1.00

209

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

210

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

211

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

212

laborant pr.

Laborator

M

1.00

213

asist, med.

Laborator

PL

1.00

214

asist.med.

Laborator

PL

1.00

Personal auxiliar

215

îngrijitoare

G

1.00

216

îngrijitoare

G

1.00

217

îngrijitoare

G

1.00

218

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

219

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

220

medic rezident

Radiologie

S

1.00

221

medic specialist

Radiologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

222

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

223

asist, med.pr.

Radiologie

PL

1.00

224

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

225

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

226

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

227

sora med.pr.

Radiologie

M

1.00

228

asist, med.pr.

Radiologie

PL

1.00

Z J

Personal auxiliar | 229 [îngrijitoareSERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

| Anatomie patologică | S | 1.00 |


| Laborator | S | 1.00 |

Personal medical superior

| 230 |medic primar

Alt personal medical superior | 231 | biolog principal

Personal mediu sanitar

232

asist, med.pr.

Laborator

PL

1.00

233

asist, med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar

234

îngrijitor

G

1.00

235

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR

EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

236

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

237

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

238

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

239

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)

Personal medical superior

240

profesor C.F.M. princ.

CFM

S

1.00

241

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1.00

242

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

s

1.00

Personal mediu sanitar

243

asist.med.pr.

Fizioterapie

PL

1.00

244

asist.med.pr.

Fizioterapie

PL

1.00

245

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

246

asist med.pr.

Fizioterapie

PL

1.00

247

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

248

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

249

asist, med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

250

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

251

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

252

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

253

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

254

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

255

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

256

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

257

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

258

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

260

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

261

asistmed.

Fizio-terapie

PL

1.00

Personal auxiliar

262

îngrijitoare

G

1.00

263

îngrijitoare

G

1.00

264

îngrijitoare

G

1.00

265

îngrijitoare

G

1.00

266

îngrijitoare

G

1.00


Nr.

Denumirea funcției

Specialitatea

Nivel

Cuant.

crt.

(Legea 284/2010)

Studii

post


Observații


CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior


267

medic specialist

Diabet

S

1.00

A Ar

268

medic primar

Diabet

S

1.00

Personal mediu sanitar

Medicală


CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ


Personal medical

270

medic primar

Oncologie

S

1.00

Cab. OncoIdgftT' integrat

271

medic primar

Oncologie

S

1.00

Cab. Oncologie integratPersonal mediu sanitar

272

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

273

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00

274

asist, med. pr.

Medicală

PL

1.00


CABINET MEDICINA MUNCII

Personal medical superior

| 275 | medic primar

| Medicina muncii |

S

I 1-00 |                              |

Personal mediu sanitar

| 276 |asist.med.pr.

|      Medicală     |

PL

I 1QQJ I


COMPARTIMENT PREVENIRE $1 CONTROL AL INFECȚIILOR NOZQCOMIALE

Personal mediu sanitar

| 277 lasist.med.pr.

Igienă       |

PL

I 100 I I

Personal auxiliar

| 278 |agent DDD

I

G

I 1-00 |                              |

STERILIZARE

| 279 lasist.med.pr.

Igiena

PL

I 1.00 |                              |


UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Medicală


STATISTICĂ $1 INFORMATICĂ MEDICALĂ

Personal mediu sanitar

281

asist, med.

Medicală

PL

1.00

282

statistician medical princ.

M

1.00

283

statistician medical

M

1.00


ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Comp, managementul calitatii serviciilor medicale

284

medic

S

1.00

285

economist

S

1.00

286

asist.med.pr.

PL

1.00


Internări si informații

287

registrator med.pr.

M

1.00

288

registrator med.pr.

M

1.00

289

registrator med.pr.

M

1.00

Dietetica____________________________________________________________________

| 290 lasist.med.pr,                              | Medicală | PL | 1.00 |


Culte_________________________________________________________________

| 291 Ipreotdefinitiv                                |                      | S | 1.00~~[


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULU

Cabinet Medicină Internă

Personal mediu sanitar

292

asist, med.pr.

Medicală

PL

Tool

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

IZ /âfew n

293

asist.med.pr.

Medicală

PL

“Tool

cil \

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

294

medic specialist

O.R.L.

s

1.00

--—I

Personal mediu sanitar

295 | asist med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Oftalmologie

Personal medical superior

296 (medic primar

Oftalmologie

s

1.00

I

Personal mediu sanitar

297

sora med. pr.

Medicală

M

1.00

Cabinet Chirurgie generală

Personal mediu sanitar

298

medic primar

Chirurgie

S

1.00

299

medic rezident

Chirurgie

S

1.00

Personal mediu sanitar

300

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

301

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

302

medic specialist

Obstetr.gînec.

S

1.00

303

medic specialist

Obstetr.ginec.

s

1.00

Personal mediu sanitar

304

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

305

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Hematologie

Personal medical superior

306

medic specialist

Hematologie

s

1.00

Personal mediu sanitar

307 |asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

P308~

medic specialist

Dermatolog

s

1.00

Personal mediu sanitar

309

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

310

medic rezident

Endocrine

S

1.00

311

medic specialist

Endocrine

D

1.00

Personal mediu sanitar

312

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

313

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

314

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

315

medic specialist

Psihiatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

316

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

317

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

318

medic rezident

Neurologie

S

1.00

319

medic primar

Neurologie

S

1.00

Nr. crt

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

Personal auxiliar

327

îngrijitoare

M

1.00

328

îngrijitoare

M

1.00

329

îngrijitoare

M

1.00

330

îngrijitoare

M

1.00

331

îngrijitoare

M

1.00

332

îngrijitoare

G

1.00

333

îngrijitoare

G

1.00

Personal mediu sanitar

320 lasist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

//v* ' * — /J

Cabinet Cardiologie Personal medical superior

321 (medic specialist

Cardiologie

. D

1.00

A - \ I

Personal mediu sanitar

\\

322 lasist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

H șA

323

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

324

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

325

asist, med.pr.

Medicală

PL

1.00

326

asist, med.

Medicală

PL

1.00

'HUN-

FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

334

referent IA

M

1.00

335

economist I

S

1.00

Comp. Financiar -Contabilitate

336

economist IA

S

1.00

337

economist IA

S

1.00

338

economist IA

s

1.00

339

economist I

s

1.00

340

economist I

s

1.00

Biroul Aprovizionare , Ad-tiv , Transport

341

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1.00

342

secretar dactilograf I

M

1.00

343

arhivar

M

1.00

344

magaziner

M

1.00

345

magaziner

M

1.00

Comp.Achizitii publice, contractare

346

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

347

consilier juridic IA

|     S     | 1.00

Compartiment securitatea muncii, PSi.

protecție civilă și situații de urqență

348

referent IA

|    M      1.00

Compartiment informatică

| 349

economist I

|     S     | 1.00

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații. apă , lumină , încălzire , frigorifice

350

muncitor III

--------— ,.....

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

351

muncitor IV

Zugrav

Sc. prf.

1.00

352

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

353

muncitor II

Electrician

Sc. prf.

1.00

354

muncitor IV

Electrician

M

1.00

355

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spi

tai x 3 ture ;

356

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

357

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 284/2010)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

358

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

359

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

360

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

361

muncitor III

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică

362 (muncitor III

Telefonistă

M

1.00

363

muncitor II

cond.auto

Sc.prof.

1.00

364

muncitor II

cond.auto

M

1.00

365

muncitor II

cond.auto

M

1.00

366

muncitor II

cond.auto

M

1.00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi )

367

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1.00

368

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1.00

369

muncit, necalificat I - bucătărie

G

1.00

370

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

371

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

372

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

373

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

374

muncitnecalificat I - bucătărie

M

1.00

375

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

376

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

377

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

Compartiment ad-tiv, pază

378

portar

G

1.00

379

portar

G

1.00

380

portar

G

1.00

381

portar

G

1.00

382

portar

G

1.00

383

portar

G

1.00

384

portar

G

1.00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

385

muncitor IV

lenjereasa

G

1.00

386

muncitor IV

achizitor

M

1.00

387

îngrijit, curățenie

M

1.00

388

îngrijit, curățenie

G

1.00

Spălătorie

389

spălătoreasă cu gestiune

G

1.00

390

spălătoreasă

G

1.00

391

spălătoreasă

G

1.00

392

spălătoreasă

G

1.00

TOTAL

MEDICI REZIDENȚ1

ROMÂNIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CERTIFICAT

Se certifică?gr n prezentul -că. ■

. NJ.ȚĂM.AWLEDEIArLl aaflBMgSaiHEgț           -----

pmăiin»ecS


este confirmat(ă) ...MEDIC..........

prin Ordinul Ministrului Sănătății..............«

pe baza examenului susținut în sesiunea .luBIfli

’                                                                    ■ ffl

Eliberat la data de 02^932013cii«um|^ul78

Prezentul certificat s-a eliberatori ci

încsidrarea și salarizarea ca medic primar se vor face după fw GENERAL,       /]


............... din ....2013...............................

..........și promovat cu media generală 9.33...

gfocmitate cu prevederile legale, pa împlinirii vechimii de 5 ani ca specialist h           CONSILIER,


ROMÂNIA MINISTERUL SĂNÂTÂTII ■teste confirmat(ă).....

‘ WOrdinul Ministrului Sănătății...

pe baza examenului susținut în sesiunea Ai

Eliberat la data de ...21 .Q&2013.cu.nuWărul

1

Prezentul certificat s-a eliberă


ttatea D^abet zaharat, Nutriție si Boli Metabolice


fooRitate cu prevederile legale.
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE Șl PERSOANELOR VÂRSTNICECERTIFICA

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ


•.y.*

P


DI/D-na ...ȚUGUI F. FLORICA

C.N.P.

ziua în localitatea...9'°™...........

fiul/fiica lui .....^.9.?.^.............................

a participat în perioada

INFIRMIERA

cu durata de...ZȘ?..........ore, organizat de

cu sediul în localitatea.....9^7'.......................................județul .....9/YZ9?.............................

înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulțiior cu nr.            și a promovat examenul de absolvire în anul luna.................

ziuacu media.....1?:?.?...........obținând calificarea de          ....................................

Prezentul

//&<?

fes s-f


2

7

2

1

1

2

4

2

9

2

0

7

7


născut(ă)în anul ,...1®?.?... luna ...9.9.1.™?.i?.l.9..............

................județul/sectorul.............. și al (a)          ................................................

la programul de calificare/recșIifl^are/uGerilcie


cu media

certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, i este însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului.Nr. ...79.


o ,             PREȘEDINTE

M /z-

Data eliberării: anul ...2?j.?luna ...sep.tembrie.......ziua


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘT REGISTRATURĂ^

nr. 5.513.., Oi.a


£7 £>CU)-&        C^D                                  l 2 Q_         lAJLț '

c£o          ^&C(J(yCJL 0^ - /

&CUrt*^ o<C ^kcuz^c<_ izziZ. ez^z^or^o              :

7fes<?oQc(.A f       }^.         jbkAQo^/t^,

//eu^/Zxz , W-of. c6>. QazziWA st&Scă

/ T

t^cxî^-flM }usJ/Wc&>&\ Â tec^              fa '

Glucid

pru>C^ jfaKXx'cS /.-^-            5~, ty/etf- AAa/j!^

j>Wi -foAta ,            jUjdJc&t akt       dta&^cxțțr)

fpojvuji oU-                         ^i£ifCCu/U<7iZ£> l^—

IttOfe/lfa'Ln         A-°~^i_ dj-^j^u/iăV            Ms2nMC£&7 cZf Mjfr&o/fy,

f-Qs hAQUAfâĂhao^Jb^L jjJttJJS&^c> -Jj ^Jjj''/J/L( c^

IMbi                          ~                                    z                    '

<3eodM,             M     dM^' <$âon%^ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Z'ă - J''-?
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE ȘI CERTIFICARE

Nr. VIII.d/44535-34/18.07.2013ADEVERINȚA

Se adeverește prin prezenta că Db/D-na CORBU NATALIA-RAMONA este confirmat(ă) biolog specialist în specialitatea BIOCHIMIE MEDICALĂ prin Ordinul Mininistrului Sănătății nr. 863 din 12.07.2013, începând cu data de 15.07.2013, pe baza examenului susținut în sesiunea 28.05.2013 si promovat cu media generală 8,77.

Prezenta adeverință s-a eliberat în conformitate cu prevederile legale.


CONSILIER SUPERIOR,


Dr, RăzyajrSTRQE

îf.....


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a transformării unor posturi

si a emis:


SECRETAR, Sanda DraguleaData: