Hotărârea nr. 461/2013

Hotãrârea nr. 461 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A NR. 461 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a două posturi pentru salariații care au fost declarați „admis” la concursul organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești;

având în vedere prevederile art.26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul art.36 alin.2, lit„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2013.

ZX

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.261/26.07.2013 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.367/30.09.2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 29 noiembrie 2013.
DINȚA,

14


CONTRASEMNEAZĂ SECJ Oana Cristina Iacob ANI /S- g                                       .


AR,


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual prin trecerea într-un grad, o treaptă profesională sau funcție superior/superioară .

In conformitate cu prevederile art.26, alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, este reglementată promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Astfel managerul Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești solicită aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a 2(două) posturi pentru salariații care au fost declarați „admis” la concursul de promovare în grad profesional imediat superior.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

N BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIARAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea statului de funcții a! Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

Potrivit prevederilor Hotărârii nr.286/2011 pentru" aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

Pentru a participa la concursul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidați! trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Astfel se solicită aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale pentru salariații care au fost declarați „admis” la concursul de promovare în grad profesional imediat superior, conform proceselor verbale anexate:

  • -  din grad profesional II în I pentru postul de economist, studii superioare din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate;

  • -  din grad profesional II în I pentru postul de referent, studii superioare de scurtă durată din cadrul compartimentului Securitatea Muncii, P.S.I., Protecție Civilă și Situații de Urgență.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, ContracteȘef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Proț              -      - --

Ang


Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești Manager Vișean Cătăli ie CȚyilă și Protecția Muncii na ~ Daniela


SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI
Anexa * la H.C.L. nr.


STAT DE FUNCȚII

NR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

studiilor

Comitet director

1

Manager

s

2

Director medical

s

3

Director financiar -contabil

s

l. SECȚIA BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI ADULTI Nr. Paturi = 50

Personal medical suDerior

4

medic primar -sef secție

s

5

medic primar

s

6

medic primar

s

7

medic specialist

s

8

medic rezident anui III

s

Personal mediu sanitar

9

asistent medical principal sef

PL

10

asistent medical principal

PL

11

asistent medical principal

PL

12

asistent medical principal

PL

13

asistent medical principal

PL

14

asistent medical principal

PL

15

asistent medical principal

PL

16

asistent medical principal

PL

17

asistent medical principal

PL

18

asistent medical principal

PL

19

asistent medical

PL

20

asistent medical

PL

21

asistent medical

PL

22

asistent medical

PL

23

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

24

infirmiera

G

25

infirmiera

G

26

infirmiera

--

27

infirmiera

28

infirmiera                  /

29

infirmiera                  i

|2$l

30

infirmiera                 \

/

31

infirmiera

/

32

infirmiera

*ZG

Personal auxiiiar= inqriiitori curățenie

£5 *

33

îngrijitor

G

34

îngrijitor

G

35

îngrijitor

G

36

îngrijitor

G

37

îngrijitor

G

NR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

studiilor

II. SECTIĂ BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI - COPII Nr.

Paturi = 30

Personal medical superior

38

medic specialist sef secție

s

39

medic specialist

s

40

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

41

asistent medical principal sef

PL

42

asistent medical principal

PL

43

asistent medical principal

PL

44

asistent medical principal

PL

45

asistent medical principal

PL

46

asistent medical principal

PL

47

asistent medical principal

PL

48

asistent medical

PL

49

asistent medical

PL

Personal auxiiiar= infirmiere

50

infirmiera

G

51

infirmiera

G

52

infirmiera

G

53

infirmiera

G

54

infirmiera

G

55

infirmiera

G

Personal auxiliar= inariiitori curățenie

56

îngrijitor

G

57

îngrijitor

G

58

îngrijitor

G

SPITALIZARE DE ZI ( BOLI INFECTIOASE) NR. Paturi

= 10

CABINET BOLI INFECTIOASE

Personal medical superior

59

medic primar

S

60

medic primar

S

Personal mediu sanitar

61

asistent medical principal

PL

62

asistent medical

PL

CABINET BOLI INFECTIOASE ANTIRABIC

Z

Personal medical superior

---

63

............................ i

medic primar          Ife&S'

v- s

Personal mediu sanitar

V

64

I

asistent medical        L S1 14

-Pili

SPITALIZARE DE ZI ( HIV-SIDA) NR. Paturi = 10

raZ

1MZ'

/ li

CABINET HIV - SIDA

Personal medical superior

--

_

65

'                                                                                        I

I

I

I

)

1

Imedic primar                                  s

Personal mediu sanitar

66

I

I

I

I

1

1

1

1

Iasistent medical principal          |

i

PL

POSTURI FIXE GENERALE

LABORATOR ANALIZE MEDICALE ( CLINIC)

Personal medical superior

67

I

I

I

I

1

1

1

|sef laborator           |

1

i

S

NR.

STRUCTURA

FUNCTIADE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Functta contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

studiilor

68

medic primar

s

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Alt personal

69

chimist principal

s

70

biochimist principal

s

Personal mediu sanitar asistente în laborator

71

asistent medical principat

PI

72

asistent medical principal

PI

73

asistent medical principal

PI

74

asistent medical principal

PI

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborator

75

[îngrijitor

G

FARMACIE

Alt personal

76

■■

Ifarmacist primar

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

77

asistent medical principal

PL

78

asistent medical principal

PL

Personal auxiliar^ inqriiitori curățenie farmacie

79

îngrijitor

G

Personal auxiliar spălătorese

80

spalatoreasa cu gestiune

G

81

spalatoreasa

G

Alt personal mediu sanitarfsterilizare

.dietetica)

82

asistent medical principal

PL

83

asistent medical principal

PL

84

asistent medical

PL

85

asistent medical

PL

86

asistent medical

PL

CAMERA DE GARDA serviciul este asiqurat de personalul de pe secție

POSTURI PENTRU MEDICI DIN AFARA UNITATII PENTRU LINIA DE GARDA

87

medic primar

s

Personal din aparatul funcțional

Compartiment Financiar - contabilitate

88

economist

grad II

S

89

contabil

treaptaJA

M

Compartiment Resurse Umane Normare Orqanizare Salarizare

90

economist

gtațtIA—1'

o^s.

91

economist               //^st

țjrad I       '

X’țSX

Compartiment Juridic

92

1

[consilier juridic            l(~5f fțfraclW^K S; II

Compartiment de statistica si informatica medicala

93

Analist (programator) ajutor \\ .<■,

fr^ăptaMA

. M,//

94

asistent medical statistica

/ PLX

Compartiment Achiziții publice, contractare

.......         . -V

Provii

y

95

I economist                      "

gradd.^

S

Compartiment Securitatea muncii, P.S.I., protecție civila si situații de urqenta

96

I referent                               |grad 1

SSD

Compartiment Aprovizionare, transport, administrativ

97

secretar - dactilograf

treapta IA

M

98

magaziner

treapta 1

M

NR.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivelul

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

studiilor

Compartiment Tehnic

99

1

inginer

grad II

8

Compartiment Manaementul Calitatii

100

medic

S

101

referent

grad II

s

102

referent

grad 1

s

Personal de deservire - paza

103

paznic

G

104

paznic

G

105

paznic

G

106

paznic

G

107

paznic

G

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa, lumina si încălzire

108

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta II

G

109

muncitor calif, tâmplar universal

treapta II

G

Personal de deservire - post fix - centrala telefonica

110

Imuncitor calificat -telefonist        Itreapta IV

G

Personal de deservire - post fix - miitoc de transport

111

șofer

treapta II

G

112

șofer autosanitara

treapta II

G

Personal de deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

113

muncitor calificat - bucatar

treapta 11

G

114

muncitor calificat - bucatar

treapta 11

G

115

muncitor calificat - bucatar

treapta III

G

116

muncitor necalificat

G

Prin prezenta va rugam sa aprobați următoarele transformări de posturi in statul de funcții valabil începând cu data de 30.09.2013, după cum urmeaza:      ;

  • 1.  transformarea unui post de economist II, poziția 91 din statul de funcții, in economist I, ca urmare a

promovării examenului de grad organizat. •                ?                          . .

  • 2.  transformarea unui post de referent II, poziția 96 din statul de funcții, in referent I, ca urmare a promovării examenului de grad organizat.

Anexam in copie documentele doveditoare


C.J.F. 12533309

R048TREZ5215041XXX000256

EZORERIA PLOIEȘTI

4 533 44 V Fax: 0244 536 637 publici! nr. 271


PROCES VERBAL


încheiat astazi, 15.11.2013 ora 14.00; in-prezenta comisiei.de examinare (-decizia nr.62/2013) :

•    :-î                        ‘i.                       f                1 *!« v « ’

d-na Director Fin.Contabil ec.Profira.Gabtiela^ presedin

d-na ec. Alexe Aura Cristinâ - membru cdmisie' -


d-na cons.jur.Raducu Daniela - membru comisie

d-na Paraschiv Laura Magdalena..- secretar comisie

, .                                                 'V                             uî? a *•*■■»*•        ,t-4                ?            ,                                     4 “J iA

( ■. -■ 5                                                                                                                                                 ?4 *;}

Pentru examenul de grad,, pentru pronîbvare’de la- functla'de Economist II la funcția de Economist l.\ -

‘ • -b                   "î                                                   ■■             r              * >

La examen-s-a înscris d-na1 VLAD MAGDALENA BIANCA, salariat in funcția de Economist'II,'la Spitalul! de Boli

L-                           *■                  * fLafflp'-* -    ---           - ..vr. A? i'ț-î#! -'jIh

Infectioase, care îndeplinește condițiile de participare»^                                             4 "1“*^ M3®|

Examenula’ihceput la ora 11.00 si s-a desfășurat infconformitate cu prevederile legale, constahtbifitr-jQ probaȘcrisa j .-■■■■                                                               ’s

Pentru a ceasta^ proba, , comisia a stabilit doua seturisdexate 10 întrebări, fiecare intrebarefiîndrnotataicu^lpunct, cu subiecte din tematica.de.examen pusada dispoziția candidăteîf-Ăceasta a ales varianta 2 de întrebări.

■          .                               ’.           > ** »->;        .. ’   ,,<  <      _ ,    • W i.»

La examinarea constând in' proba"scrisa, d-na*'VLAD MAGDALENA BIANCA a obtinut nota’9,50 (noua sKcincizeci de

sutimi)                         .   •   - - — ît z.\               '

f rj

in urma rezultatului obtinut si a celorlalte condiții impuse /Comisia de examinare a stabilit ca d^na VLAD MAGDALENA

r . <-                                                                               .

, ’ •» BIANCA a promovat examenul de grad, putând ocupa funcția de’ Economist I, prin transformarea.postuilui:existent sfcanume

Economist II conform legii.fLegea Cadru 284/2010)

Comisia de examinare:


■A


Nota finala obtinuta de d-na VLAD MAGDALENABIANCA a obtinut nota 9,50 (noua si cincizeci de:sutimi)


d-na d-na d-na d-na


Director Fin.Contabil ec.Profira Gabriela-presedjnte cp/nisie ec. Alexe Aura Cristinâ - membru comisie cons.jur.Raducu Daniela - membru comisie Paraschiv Laura Magdalena - secretat comisie
PROCES VERBAL


încheiat astazi, 18.11.2013 ora 13.30, in prezenta comisiei de examinare ( decizia nr.63/2013) :

d-na Alexe Aura Cristina - președinte comisie^-? d-na ec. Nitu Marinela Violeta - membru comisie? d-na ec.Vlad Magdalena Bianca - membru comisie d-na Paraschiv Laura Magdalena - secretarcomisie

Pentru examenul de gradjîpentrupcprnovare de la funcția de Referent II la funcția de Referent I

La examen s-a înscris d-nul lÂNCUA/ASILE^salariâWmfunctiai de Referent II,,la SpitalbL deBolLInfectipase, care indeplineste conditule de participare:                                                          \                          ’’

Examenul a început la ora 10,00 si s-a desfasurat irrconformitate cu prevederile legale/constand'intr-b proba’scrisa . .■ ■ ■ •

Pentru;aceasta proba , comisia a stabilit doua- seturrde.xăte 10 întrebări fiecare, tip'grilâ'Xcu^bnul sa’u/mai multe răspunsuri corecte,, fiecare întrebare fiind notata cu l^puțț^teu subiecte din tematica deiexamensișusa^lasidispozitia candidatuluixrAcestaîra:alesfvărianta 1 de întrebări. ••

>                1     ‘          r ’                       ț# «4 / J '     >                          - - < ’’’

La examinarea constând in* proba scrisa;,d-nul IANCVVASILE a\obtinut nota 10.00 (-zece ), /,

•   ' •                       v'O-           r -    '                .....:

Nota finala obtinuta la examen de d^nublANGU VASILE este-10 (zece) •

>       > ’ Ș& ’ -

t .

In urma rezultatului obtinutsi a celorlalte condiții impusei Comisia de examinare a stabilitcad-nul-IANCU VASILE

A               1                      ■'                                 --C'

a promovat examenul de grad, putând ocupa conform legiî,(Eegea'<Catiru 284/2010).

Comisia de examinare: ;


'.,4                                                        ’

pțin transformarea postuilui existent si anuynej Referent li


funcția deReferent $


1

d-na Alexe Aura Cristina - președinte comisie d-na ec. Nitu Marinela Violeta - membru comisie d-na ec.Vlad Magdalena Bianca - membru comisie d-na Paraschiv Laura Magdalena - secretarcomisie.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

@SH


•JPITAUUL- DE BOL) JNFECTIOASH


C.I.F. 12533309

RO48TREZ5215041XXX000256 TREZORERIA PLOIEȘTI

Tel.: 0244 533 441/ Fax: 0244 536 637 : B-dul.Republicii nr. 271           .isean CătălinREFERAT

; :. 'r


;:V <;-u


__

Prin prezentul referat, vasinaintam urmatoarefepropiineri de promovare in grade . profesionale la care au dreptul urmat6r[ya|ariâ^^^^^^^^^^^^

  • 1. Se propune d-nul IANCU VASiLE , in prezent Referent'gradul II, gradația 5 -se incadreaza pentru funcția de Referent gradul I, gradația 5 , poziția 96 in statul de funcții, din cadrul compartimentului de Securitatea muncii PSI, protecție civila,si situatiijd.&urgenta’Ț Spitalul de,Boli.|nfecUoase Ploiesti5^3| Menționam ‘cap de lâ'dăta,de:dl‘?ll>2plQ\țnu.a' be^ffeiâtdefnici uri'fel’de «promovăre’in urrriajevaluarilor.

  • 2. Se propune'd-nalVLAD MAGDALENAlBIANCAk in'prezenKfcipnomis* gracfuFllhgraaatîă.-5?fe.se’incac i-----

pentru.* funcția de Economist gradukl/fgradaț^ 5$,pp»tia 91 in statul de functii^difrrcadr.igl% compartimentului de Resurse UmarieWoTimare Organizare Salarizare - SpitaluhdesBblhinfectioaseB ’ Pidiestir''^                                                                                                      ' ■

Menționam ca de la data de 01.11.2010 - nu ajieneficjat de nici un fel de promovareBniur-rnaievâluărilor.

. 1 Toate.promovarile.se realizează iri'conformitate CU' Legea Cadru 28472010,.1'ege

OMS 1470/2011, incadrandu-se in,cheltuielile ,de personal^in cadrul.^ugetuluijde venituri srchel aprobat pe anul in curs al unițatîhf?' ’ț-'                           u>'l


reaza


’ v' rtâ


■1 * * ~1 ~

Va rugam dispuneți in consecința


.1;

71


«> »li


*4

’iComp. RUNOs/ ec.VLÂD BJANCA

■ .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM-^IULUr' \

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT                ' >Z

'   '                              ’MJ____

aprobarea statului de funcții al


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești

si a emis:
SECRETAR, Sanda DraguleaData:      Mâ'O