Hotărârea nr. 460/2013

Hotãrârea nr. 460 privind aprobarea unor mãsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Â R Â R E A NR. 460 privind aprobarea unor măsuri in domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea unor măsuri in domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin.2, lit„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea gradului profesional din superior in debutant al unui post vacant de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare, transformarea treptei profesionale din I in IV a unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Compartimentului întreținere Spații și Deservire Auto, transformarea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior in post de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor, precum și preluarea Biroului Informatică și Administrarea Bazei de Date in subordinea actualului serviciu Inspecție Fiscală care iși va schimba denumirea in Serviciul Inspecție Fiscală și Administrarea Bazei de Date, incepând cu data de 01.12.2013.

A.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local nr.256/26.07.2013 și a Hotărârii Consiliului Local nr.308/27.08.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea unor măsuri in domeniul resurselor umane din cadrul

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Potrivit prevederilor art.5 alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

Astfel pentru eficientizarea activității instituției, conducerea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești solicită :

  • -     transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare,

  • -     transformarea treptei profesionale din I în IV a unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Compartimentului întreținere Spații și Deservire Auto,

  • -     transformarea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor,

  • -     preluarea Biroului Informatică și Administrarea Bazei de Date în subordinea actualului serviciu Inspecție Fiscală care își va schimba denumirea în Serviciul Inspecție Fiscală și Administrarea Bazei de Date.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI-r, -


SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE,

ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

gr                j

RAPORT DE SPECIALITATEla hotărârea privind aprobarea unor măsuri în doinîeniul . resurselor umane din cadrul               -/-G

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Potrivit prevederilor art.5, alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

Pentru eficientizarea activității instituției, conducerea Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești solicită:

  • -     transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare,

  • -     transformarea treptei profesionale din I în IV a unui post vacant de muncitor calificat din cadrul Compartimentului întreținere Spații și Deservire Auto,

  • -     transformarea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în post de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor,

  • -     preluarea Biroului Informatică și Administrarea Bazei de Date în subordinea actualului serviciu Inspecție Fiscală care își va schimba denumirea în Serviciul Inspecție Fiscală și Administrarea Bazei de Date.

La data reorganizării instituției cele două posturi pentru care se solicita transformarea, respectiv postul de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire și încasare Creanțe Bugetare și postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Juridic - Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor erau ocupate temporar fiind încadrate în prevederile art. 1 alin.(2) lit„c” din O.U.G. nr.77/2013, iar postul de muncitor calificat din cadrul Compartimentului întreținere Spații și Deservire Auto s-a vacantat la data de 01.11.2013 ca urmare a încetării de drept a contractului individual de muncă al titularului la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de varsta standard de pensionare si a stagiului minim de cotizare a salariatului.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public Fingnț^ Locale Ploiești Direct


Dolniceanu

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Contracte

Director executivȘef Serviciu Res Ad-tiv, Pri

Umane, Qț&ânizare, ăTșj Pt^fie^ția Muncii


Ang

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul resurselor umane din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

,               si a emis:


PREȘEDINTE,

Paul Alexandru

SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:      W oLOI?)