Hotărârea nr. 46/2013

Hotãrârea nr. 46 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 46

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești și Raportul de Specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea modificării organigramei și Statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

având in vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicata in 2011, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu privire la administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.Aprobă organigrama și statul de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.02.2013.

Art.2.începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.229/27.07.2011 și nr.430/28.11.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Data in Ploiești astazi, 27 februarie 2013MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

In vederea eficientizarii activitatii Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești se propune modificarea organigramei si a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

In conformitate cu art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

Având in vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

MS BĂDESCU


TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești - 100042 - Români

Cod fiscal 2843078


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Având în vedere Hotararea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prin care promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani in funcție de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.

Urmare celor menționate mai sus solicitam transformarea gradelor a 8 (opt) posturi ocupate de angajați ce au fost declarați „admis” la concursul de promovare in grad organizat in data de 16.01.2013, după cum urmeaza:

  • - 3 posturi de actor in cadrul secției Dramă din gradul profesional II in gradul profesional I;

  • - un post de actor mânuitor păpuși - marionete in cadrul secției Păpuși din gradul profesional I în gradul profesional LA;

  • - un post de scenograf in cadrul secției Păpuși din gradul profesional II in gradul profesional I;

  • - un post de economist in cadrul compartimentului Financiar - Contabilitate din gradul profesional II în gradul profesional I;

  • - 2 posturi de impresar artistic, in cadrul biroului Organizare Spectacole din gradul profesional III în gradul profesional II.

In vederea efîcientizarii activitatii Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești solicitam transformarea compartimentului Achiziții Publice in biroul Achiziții Publice, precum si transformarea următoarelor posturi vacante:

  • - un post de machior treapta profesionala I în post de sef formație costumiere -perucherie secția Dramă;

  • - un post de referent, studii medii, treapta profesionala IA în post de conducere de sef birou Achiziții Publice;

  • - un post de referent, studii medii, treapta profesionala IA în post de economist grad profesional IA in cadrul biroului Organizare Spectacole;

  • - un post de economist grad profesional II în post de economist grad profesional IA in cadrul compartimentului Financiar - Contabilitate.


Având în vedere modificările survenite, precizăm că numărul total d^noSț^ricWf cadrul instituției, de 195 posturi, nu se modifică.

Astfel se impune aprobarea organigramei si a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform Anexelor nr.l și nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul                ' Ploiești


Direcția Administrație Publică Juridic — Contencios, Achiziții, Contracte

Director executiv, Alexandru Iujia Alina


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv,

Protecție/CÎvilă șfProtecția Muncii Angefescu Arra - Daniela

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

ORGANIGRAMA


DIRECTOR GENERAL


SEGTIADRAMA

(1+37=38)


TEHNIC DRAMA


FORMAȚIE MAEȘTRI SUNEȚLUMINI (4)


FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR (1+7=8)


FORMAȚIE RECUZITERI (2)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE(1+2=3)


SEF SECȚIE REVISTA

(1+35=36)


FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET,LUMINI (1+3=4)


TEHNIC REVISTA


FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

(1+4=5)


FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE(1+2=3)


SEF SECȚIE PĂPUȘI


FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET,LUMINI (1+1=2)


(1+18=19)


TEHNIC PĂPUȘI


FORMAȚIE BUTAFORIE, MÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI (1+5=6)


BIROUL SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA (1+3=4)


ATELIER CROITORIE PENTRU

FEMEI (1+3=4)


ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI(1+2=3)


ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI (1+1=2)


SERVICIUL PRODUCTIE(I)


ATELIER TAPIȚERIE (2)


COMPARTIMENT IT(1)


ATELIER TAMPLARIE (1+3=4)


COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS(I)


ATELIER MECANIC (1+1=2)


COMPARTIMENT CABINET DIRECTORGENERAL (1)


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE (7)


CONTABIL SEF (1)


BIROUL ORGANIZARE SPECTACOLE (1+5=6)


DIRECTOR ADJUNCT(1)


BIROUL RESURSE UMANE

(1+1=2)


BIROU ACHIZIȚII PUBLICE (1+2=3)


Total funcții: din care:

Funcții de conducere

Funcții de execuție:


195


25

170


SERVICIUL ADMINISTRATIV

(1+15=16)


FORMAȚIE TRANSPORT (1+2=3)


NR.

NR.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/

JSTUDIL

GRAD

TR.

CRT.

CRT.

CONDUCERE

PROF.

PROF.

PERSONAL CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

.3

Contabil -sef

s

SECȚIA DRAMA

ARTISTIC DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor teatru

s

IA

6

2

Actor teatru

s

IA

7

3

Actor teatru

s

IA

8

4

Actor teatru

s

IA

9

5

Actor teatru

s

IA

10

6

Actor teatru

s

IA

11

7

Actor teatru

s

IA

12

8

Actor teatru

s

IA

13

9

Actor teatru

s

IA

14

10

Actor teatru

s

IA

15

11

Actor teatru

s

IA

16

12

Actor teatru

s

IA

17

13

Actor teatru

s

IA

18

14

Actor teatru

s

IA

19

15

Actor teatru

s

IA

20

16

Actor teatru

s

IA

21

17

Actor teatru

s

IA

22

18

Actor teatru

s

IA

23

19

Actor teatru

s

IA

24

20

Actor teatru

s

IA

25

21

Regizor artistic

s

I

26

22

Actor teatru

s

l

27

23

Actor teatru

s

I

28

24

Actor teatru

s

I

29

25

Actor teatru

s

I

30

26

Actor teatru

s

l

31

27

Actor teatru

s

I

32

28

Actor teatru

s

I

33

29

Actor teatru

s

I

34

30

Actor teatru

s

I

35

31

Artist plastic

s

I

36

32

Artist plastic

I

37

33

Maestru balet - dans

I

38

34

Sufleu r

I

39

35

Sufleur

I

40

36

Regizor tehnic

I

41

37

Regizor tehnic

I

TEHNIC DRAM

A

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

42

1

Maestru sunet

I

43

2

Maestru sunet

I

44

3

Maestru lumini

I

45

4

Maestru lumini

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

46

1

Sef formație muncitori

47

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

48

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


STAT FUNCȚII
NR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

fpROF.7

49

3

Muncitor calificat (mânuitor montatar decor)

50

4

Muncitor calificat (mânuitor montatar decor)

W

51

5

Muncitor calificat (mânuitor montatar decor)

52

6

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l"^:

53

7

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE RECUZITERI

54

1

Recuziter

I

55

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

56

1

Sef formație muncitori

57

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

58

3

Muncitor calificat (costumiera)

I

SECȚIA REVISTA

ARTISTIC REV

STA

59

1

Sef secție

S

60

1

Scenograf

S

IA

61

2

Dirijor

s

IA

62

3

Coregraf

s

IA

63

4

Actor teatru

s

IA

64

5

Actor teatru

s

I

65

6

Actor teatru

s

I

66

7

Actor teatru

s

I

67

8

Actor teatru

s

I

68

9

Artist instrumentist

s

I

69

10

Artist instrumentist

s

I

70

11

Solist vocal

s

II

71

12

Solist vocal

s

II

72

13

Solist vocal

s

II

73

14

Solist vocal

s

II

74

15

Solist vocal

l

75

16

Solist vocal

I

76

17

Instrumentist

I

77

18

Instrumentist

I

78

19

Instrumentist

I

79

20

Instrumentist

I

80

21

Instrumentist

I

81 .

22

Instrumentist

I

82

23

Instrumentist

I

83

24

Balerin

s

II

84

25

Balerin

s

II

85

26

Balerin

I

86

27

Balerin

I

87

28

Balerin

I

88

29

Balerin

I

89

30

Balerin

I

90

31

Balerin

I

91

32

Balerin

I

92

33

Balerin

I

93

34

Regizor tehnic

I

94

35

Maestru balet - dans

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

95

1

Sef formație muncitori

96

1

Maestru lumini

I

97

2

Maestru sunet

I

98

3

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

99

1

Sef formație muncitori

100

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

101

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I


NR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

ATR<— ■-//PROF.

102

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

n ai ni

103

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

FORMAȚIE COSTUM1ERE PERUCHERIE

104

1

Sef formație muncitori

105

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

106

2

Machior

I

SECȚIA PĂPUȘI

ARTIS1

ne păpuși

107

1

Sef secție

S

108

1

Scenograf

S

I

109

2

Actor teatru

s

I

110

3

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

IA

111

4

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

112

5

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

113

6

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

114

7

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

I

115

8

Actor mânuitor păpuși - marionete

s

II

116

9

Actor

I

117

10

Actor

l

118

11

Actor mânuitor păpuși

I

119

12

Actor mânuitor păpuși

I

120

13

Actor mânuitor păpuși

I

121

14

Actor mânuitor păpuși

I

122

15

Actor mânuitor păpuși

I

123

16

Actor mânuitor păpuși

I

124

17

Sculptor păpuși

l

125

18

Regizor tehnic

I

TEHNIC PAPUS1

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

126

1

Sef formație muncitori

127

1

Maestru sunet

I

FORMAȚIE BUTAFORIE, MÂNUITORI DECOR, COSTUME PĂPUȘI

128

1

Sef formație muncitori

129

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

130

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

131

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

132

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

133

5

Muncitor calificat (costumiera)

I

BIROU SECRETARIAT LITERAR, MUZICAL, DOCUMENTARE ARTISTICA

134

1

Sef birou

s

135

1

Consultant artistic

s

IA

136

2

Secretar literar

s

I

137

3

Secretar public relations

s

I

COMPARTIME

NT IT

138

1.....1.

Referent de specialitate

I ș

II

I

SERVICIUL PRODUCȚIE

139

I 1

Sef serviciu

I ș

I

I

ATELIER CRO

TORIE PENTRU FEMEI

140

1

Sef formație muncitori

141

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

142

2

Muncitor calif, (croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

143

3

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER CRO

TORIE PENTRU BARBATI

144

1

Sef formație muncitori

145

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

146

2

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER CRO

TORIE PENTRU PĂPUȘI

147

1

Sef formație muncitori

148

1

Muncitor calif.(croitor-confectioner îmbrăcăminte)

l
NR. CRT.

NR. CRT.

FUNCȚIA DE EXECUȚIE/ CONDUCERE

STUDII

GRAD PROF.

ATELIER TAPIȚERIE

149

1

Muncitor calificat (tapiter)

150

2

Muncitor calificat (tapiter)

ATELIE

•RTAM

’LARIE

151

1

Sef formatiemuncitori

152

1

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

153

2

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

154

3

Muncitor calif, (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANIC

155

1

Sef formație muncitori

156

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

COMPARTIME

NT JURIDIC - CONTENCIOS

157

1

Consilier juridic

ș I

IA I

COMPARTIME

NT CABINET DIRECTOR GENERAL

158

1

Referent de specialitate

Ș I

III

COMPARTIME

NT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

159

1

Referent de specialitate

s

I

160

2

Economist

s

IA

161

3

Economist

s

IA

162

4

Economist

s

IA

163

5

Economist

s

I

164

6

Economist

s

II

165

7

Casier

M

I

BIROU ORGAN

IZARE SPECTACOLE

166

1

Sef birou

S

167

1

Impresar artistic

S

II

168

2

Impresar artistic

S

II

169

3

Economist

s

IA

170

4

Referent

M

IA

171

5

Referent

M

IA

BIROU RESURSE UMANE

172

1

Sef birou

S

173

1

Economist

S

IA

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE

174

1

Sef birou

S

175

1

Economist

S

IA

176

2

Economist

S

II

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

177

1

Sef serviciu

s

178

1

Magaziner

M

I

179

2

Pompier

I

180

3

Controlor bilete

G

181

4

Supraveghetor sala

G

182

5

Supraveghetor sala

G

183

6

Supraveghetor sala

G

184

7

Supraveghetor sala

G

185

8

Garderobier

G

186

9

Plasator sala spectacol

G

187

10

Plasator sala spectacol

G

188

11

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

189

12

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

190

13

Muncitor calificat (electrician)

I

191

14

Paznic

192

15

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

193

1

Sef formație muncitori

194

1

Șofer

I

195

2

Șofer

I


TEATRUL TOMACARAGiU PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu, nr. 13, Ploiești - 100042 - Romania tel.: 0 244 546 431 / fax: 0 244 594 807


RAPORT

privind rezultatul final al concursului


/o^'V

i s //*  / i

> imn ii                                       »■ A -mi.

reAWM „TOM^ CA»A®IU-J p t O lV% I INTRAkE


•<


din data de 16 ianuarie 2013


Numele si prenumele

Legi as Alin


Nastase Florentina

Popa Maria

Mihaela


Orbean Lucian


Androne Mihai


: Caținea Carmen


lorga Mihaela


Mihaila Adrian


Funcția si motivul pentru care se organizează concursul

J_______ ___________________ __________________

promovare în grad profesional - actor din grad profesional II —> în actor grad profesional L secția Dramă

promovare în grad profesional - actor din grad profesional II —> în actor grad profesional L secția; Dramă

promovare în grad profesional - actor din grad profesional II —> în actor grad profesional 1, secția Dramă


promovare în grad profesional - actor mânuitor grad profesional I —> în actor mânuitor grad profesional IA, secția Păpuși

promovare în grad profesional - scenograf gradj profesional II —> în scenograf grad profesional Li secția Păpuși


Rezultatul concursului


admis


admis


admis


admis


admis


promovare în grad profesional - economist grad profesional II —> în economist grad profesional I. admis comp. Financiar - contabilitate

promovare în grad profesional - impresar artistic y grad profesional III —* în impresar artistic grad admis profesional II. birou Organizare spectacole


promovare în grad profesional - impresar artistic grad profesional III —> în impresar artistic grad; profesional II. birou Organizare spectacole


admis


DIRECTOR GENERAL,

I-

1 l

/

I I

I IResurse Umane.

Stefanoy Eițgema
RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

și a emis:

(J"-A Hv     |Data: