Hotărârea nr. 459/2013

Hotãrârea nr. 459 privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 459


privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești Iulian Bădescu și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești;

în temeiul art.36 alin.2, lit„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transformarea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare grad profesional II în post de casier, studii medii în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.253/26.07.2013 se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotărârea privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Potrivit prevederilor art.5 alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

In cadrul instituției la compartimentul Financiar Contabilitate sunt două posturi de referent de specialitate, care la data reorganizării instituției erau ocupate temporar fiind încadrate conform prevederilor art.l alin.(2) lit„c” din O.U.G. nr.77/2013.

Astfel pentru eficientizarea activității instituției, conducerea Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești solicită transformarea unui post de referent de specialitate, studii superioare grad profesional II devenit vacant în post de casier, studii medii.

Având în vedere aceste considerente propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR,

IULIAN BĂDESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINISTRATIV, PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA


RAPORT DE SPECIALITATE        -'

la hotărârea privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Potrivit prevederilor art.5, alin.(l) al Ordonanței nr.77/2013 instituțiile și autoritățile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

Pentru eficientizarea activității instituției, conducerea Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești solicită transformarea unui post vacant de referent de specialitate, studii superioare grad profesional II în post de casier, studii medii.

La data reorganizării instituției cele două posturi de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate erau ocupate temporar fiind încadrate în prevederile art.l alin.(2) lit„c” din O.U.G. nr.77/2013.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești

Manager

Irimia

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte

Director executiv Albu Șimona

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare, Ad-tiv, Protecție Civilă și Protecția Munci

’ivilă și Protecția Muncii na - Daniela


Angelescu Ana - Daniela


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA,D PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transformarea unui post vacant de referent de specialitate în post de casier în cadrul compartimentului Financiar Contabil al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

si a emis:

UL


SECRETAR, Sanda Dragulea

Data: