Hotărârea nr. 458/2013

Hotãrârea nr. 458 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 458 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014;

având în vedere prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, care stipulează că planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, conform anexelor nr. 1- nr. 6, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și compartimentele de resurse umane din cadrul Serviciilor Publice de subordonare locala vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014

în conformitate cu prevederile art.23, alin.(2), lit”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicată în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ADMINIS PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.

Totodată instituțiile publice din administrația publică au obligația să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice cu 45 de zile înainte de data aprobării.

Serviciul Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a transmis proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care a descărcat documentul fara a-1 respinge, motiv pentru care supunem spre aprobare consiliului local planul centralizat și anexele acestuia.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu Resurse Umane, Organizare, Administrativ, Protecție Civilă și Protecția Muncii An        na - Daniela

Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Contracte
Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori

principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

2

2

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

3

2

1

0

0

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

4

1

0

0

0

0

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

40

38

2

0

0

0

0

2

sef birou

14

14

0

0

0

0

0

0

funcții publice de conducere specifice

1

0

1

0

0

0

0

1

Total categoria funcționari publici de conducere

72

67

5

0

0

0

0

5

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

7

7

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

o

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

0

0

0

0

0

A o

consilier juridic clasa I grad profesional principal

8

7

1

0

2

0

/-

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

0

2

0

2

mS

consilier clasa I grad profesional debutant

24

12

12

0

3

0

consilier clasa I grad profesional asistent

77

72

5

7

31

7

'Xp ■ Zp-.   A

consilier clasa I grad profesional principal

111

105

6

31

40

31

6

consilier clasa I grad profesional superior

234

220

14

40

0

40

0

14

exnert clasa T prad nrofesional debutant

“ol

“ol

“ol

0

0

0

0

0

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

funcții publice specifice clasa I

0

0

0

0

0

0

0

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa I

469

431

38

80

76

80

0

38

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

8

8

0

0

0

0

0

0

funcții publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

9

9

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional asistent

6

5

1

0

1

0

0

1

referent clasa III grad profesional principal

22

22

0

1

14

1

0

0

referent clasa III grad profesional superior

124

122

2

14

4

14

2

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

'!'V'Xo

Total funcții publice clasa III

153

149

4

15

19

15

0

4

Total funcții publice execuție

631

589

42

95

95

95

0

42

Total funcții publice

703

656

47

95

95

95

0

w

Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5

4

1

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

20

19

1

1

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

1

0l

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

32

29

3

0

0

0

0

3

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

7

7

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

2

/Ar .        .

consilier juridic clasa I grad profesional principal

4

4

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

5

1

1

d//

, dl

consilier clasa I grad profesional debutant

9

4

5

3

consilier clasa I grad profesional asistent

37

33

4

3

20

3

-- AZ 4

consilier clasa 1 grad profesional principal

40

39

1

20

25

20

1

consilier clasa I grad profesional superior

98

90

8

25

25

8

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector ciasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa 1

202

184

18

49

49

49

0

18

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

6

6

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

6

6

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

2

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

15

15

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

17

16

1

0

0

0

■- 9

1

Total funcții publice execuție

225

206

19

49

49

49

0

1. 19

Total funcții publice

257

235

22

49

49

49

•-•■•fi-"11

V. V22

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești


Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori

principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

2

2

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

3

3

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

//>&/ 'ii

consilier juridic clasa I grad profesional superior

li

consilier clasa I grad profesional debutant

3

2

1

consilier clasa I grad profesional asistent

6

6

2

consilier clasa I grad profesional principal

9

6

3

2

3

2

consilier clasa I grad profesional superior

15

14

1

3

3

1Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

33

28

5

5

r      5

5

0

5

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

o J

3

//

î'O /

funcții publice specifice clasa III

>( ( A ■

Total funcții publice clasa III

3

3

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

36

31

5

5

5

5

0

5

Total funcții publice

39

34

5

5

5

5

0

5-
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

5

5

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

8

8

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa 1 grad profesional debutant

1

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

2

2

0

0

1

consilier clasa I grad profesional principal

14

12

2

1

4

1

consilier clasa I grad profesional superior

37

32

5

4

0

4

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

MeiFuncția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice ( manageri publici)

Total funcții publice clasa I

55

46

9

5

5

5

0

9

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1 1 0 0 0 0 0 0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

5

4

1

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții clasa III

5

4

1

0

0

0

0

1

Total funcții publice execuție

61

51

10

5

5

5

0

10

Total funcții publice

69

59

10

5

5

5

0

10

Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu ai autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

7

7

sef birou

6

6

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

14

14

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

-

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

t

■ '-'4

consilier juridic clasa I grad profesional superior

F

consilier clasa 1 grad profesional debutant

5

1

4

0

0

0

0 V

consilier clasa I grad profesional asistent

7

7

0

0

0

0

0

consilier clasa I grad profesional principal

39

39

0

0

7

0

0

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infinfate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

consilier clasa I grad profesional superior

66

66

0

7

0

7

0

0

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

118

114

4

7

7

7

0

4

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

I

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

2

2

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional superior

2

2

0

0

0

0

0

0

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

6

5

1

0

0

0

0

1

Total funcții publice de execuție

125

120

5

7

7

7

0

5

Total funcții publice

139

134

5

7

7

7

o 2

5Plan de ocupare pentru anul 2014

Anexa nr. 2b) - ordonatori

principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări i

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

2

1

I

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

6

5

1

1

sef birou

6

6

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

15

13

2

0

0

0

0

2

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

, -__

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

1

1

*

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

/o <£>■

consilier juridic clasa I grad profesional principal

2

2

1

..,7^

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

Hi GW

consilier clasa I grad profesional debutant

6

5

1

consilier clasa I grad profesional asistent

25

24

1

4

8

4

consilier clasa I grad profesional principal

9

9

8

1

8Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

consilier clasa I grad profesional superior

18

18

1

1

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

61

59

2

14

10

14

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

principal

referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

3

3

1

referent clasa III grad profesional principal

20

20

1

14

1

referent clasa III grad profesional superior

99

98

1

14

4

14

«V- '

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

122

121

1

15

19

15

0

1.

Total funcții publice execuție

184

181

3

29

29

29

0

3.

Total funcții publice

199

194

5

29

29

29

0

5CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORTComisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind funcțiilor publice pentru anul 2014

aprobarea planului de ocupare a

SECRETAR,

Sanda Dragulea