Hotărârea nr. 457/2013

Hotãrârea nr. 457 privind modificarea Hotãrârii Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizãrii deconectãrilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termicã livratã de cãtre S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiesti si a reglementãrilor acestora

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 457 privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar Iulian Teodorescu precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

în conformitate cu prevederile articolului 30 - Protecția utilizatorului de energie termică din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public centralizat de alimentare cu energie termică;

în baza prevederilor Regulamentului Serviciului Public de alimentare cu energie termica în municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 318/2007 și modificat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 295/2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 1 alin. 1 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 54 alin.7 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l Aproba modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 astfel: „Art. 2 Comisia stabilită conform alin. 1 va funcționa pe o perioadă de 5 luni și are următoarele obiective principale:

  • -  analiza situației prezentată de S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. privind deconectările ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică și reglementarea acesteia;

  • -  elaborarea unei proceduri privind stabilirea regulilor de deconectare de la sistema centralizat de încălzire, care să cuprindă condițiile cumulative impuse de actele normative în vigoare precum si sancțiunile ce vor fi aplicate în cazul deconectăriloi ilegale.

Urmând ca raportul și procedura să fie prezentate spre aprobare în ședința Consiliului Loca la sfârșitul perioadei de analiză.”

ART.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 ramar neschimbate.

ART.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.EXPUNERE DE MOTIVEprivind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 priviri

unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/2004 serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești ( serviciu public centralizat prin asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova) este concesionat operatorului SC Dalkia Termo Prahova SRL.

Având în vedere adresa Uniunii Asociațiilor de Proprietari Prahova cu nr. 582/20.112013 prin care se solicita amanarea prezentării spre aprobare a raportului Consiliului Local Ploiești si a faptului ca membrii comisiei speciale pentru analiza deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică au fost de acord cu acesta solicitare si au stabilit ca pe data de 23.01.2014 sa aibe loc ultima intalnire a respectivei comisii, propun modificarea art.2 din Hotărârea Consiliul Local nr. 310/27.08.2013, comisia respectiva avand astfel o durata de funcționare de 5 luni.


/S-Avizat,

'• l”"—I \ ii

Viceprimar ~ 1 ian TI OI)O '' LRAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.37/2004 serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, în sistem producție - transport - distribuție pentru municipiul Ploiești ( serviciu public centralizat prin asocierea municipiului Ploiești cu județul Prahova) este concesionat operatorului SC Dalkia Termo Prahova SRL.

Având în vedere pe de o parte, adresa Uniunii Asociațiilor de Proprietari Prahova cu nr.582/20.11.2013 prin care se solicita amanarea prezentării spre aprobare Consiliului Local Ploiești a raportului comisiei deoarece reprezentanții asociațiilor de proprietari nu au stabilit inca un punct de vedere privind deconectările de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești, iar, pe de alta parte, a faptului ca membrii comisiei au fost de acord cu acesta solicitare va supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.


Director Tehnic, Ing. Radu BRÂNZEI zz Sef Birou încălzire Urbana, Ing. Cozeta SIMION


UNIUNEA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI-PRAHOVA

Ploiești, Strada Gn.Vasile Milea; Nr.l, Tel-Fax. 0344 / 801355.

Nr. înregistrare: 6 8 &./<&) < 11 - âOlb

In atentia Domnului Viceprimar Iulian Teodorescu Sef comisie stabilita prin H.C.L. 310 din 27.08.2013

. Subscrisa, Uniunea Asociațiilor de Proprietari, Prahova, prin reprezentantul sau legal, președinte interimar Manea Maria, in calitate de invitat la ședințele comisiei stabilite prin H.C.L. 310/27.08.2013, pentru gasirea unei soluții optime pentru clientii Dalkia, privind deconectările de la SACET, va roaga sa se amane înaintarea raportului către Consiliului Local, deoarece nu s-a discutat cu majoritatea reprezentanților (președinților) ai Asociațiilor de Proprietari, si nu ne-am stabilit punctul de vedere privind deconectările.

Va multumin pentru colaborare.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

mediului

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/27.08.2013 privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării deconectărilor ilegale de la sistemul public centralizat de alimentare cu energie termică livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploiești și a reglementărilor acestora

si a emis:

PREȘEDINTE,

Sirbu Simion GheorData:


2^.