Hotărârea nr. 456/2013

Hotãrârea nr. 456 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 456 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnlui primar Iulian Badescu si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicata, privind administrația publica locala, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2Aproba rectificarea listei de investiții a bugetului local pe anul 2013, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR, conform Anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.6 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013 SI Hotărârii Consiliului Local 435/14.11.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  adresa nr.53947/19.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, prin care ni se comunica Decizia Directorului General nr.5237 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013;

 • -  adresa nr.54131/20.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, referitoare la modificarea “fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”;

 • -  actul adițional nr.l la contractul de finanțare nr.924/15.05.2013 incheiat intre municipiul Ploiești si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

 • -  prevederile art.49 alin. (4) si alin. (9) din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 -pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006;

 • -  Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr.l 199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 .

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 454.141,34 mii lei se diminuează cu suma de 2.177,50 mii lei si cheltuielile bugetului local în sumă de 454.641,34 mii lei se diminuează cu suma de 2.177,5 mii lei.                                                                       Uz1"'! Avv

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.ț -7

Vxi--’ 'îriiN.5

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului dcmetarare.. alaturat.


PRIMAR,

IULIAN BADESCU


strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas lonut Cristian Ionescu

Sanda DraguleaNicoleta Cătălină Bozianu

Silviu Sorin ConstantinPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local 142/08.04.2013, rectificat conform Hotărârii Consiliului Local 176/15.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 186/30.05.2013, Hotărârii Consiliului Local 218/27.06.2013, Hotărârii Consiliului Local 245/27.07.2013, Hotărârii Consiliului Local 288/13.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 307/27.08.2013, Hotărârii Consiliului Local 349/11.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 360/30.09.2013, Hotărârii Consiliului Local 407/25.10.2013 SI Hotărârii Consiliului Local 435/14.11.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  adresa nr.53947/19.11.2013 a D.G.R.B.P.Ploiesti, prin care ni se comunica Decizia Directorului General nr.5237 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013;

 • -  adresa nr.54131/20.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, referitoare la modificarea “fisei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013”;

 • -  actul adițional nr.l la contractul de finanțare nr.924/15.05.2013 încheiat intre municipiul Ploiești si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

 • -  prevederile art.49 alin. (4) care prevede ca "Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasiflcatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor” si alin. (9) care prevede ca "pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigura in totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului din Ordonanța de Urgenta nr.63/2010 - pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006;

- Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr.ll99/2008//pri'vind<nQrmele^':\ metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) „sumele cffî&-se:refiițuif irf \ anul curent, provenite din finanțarea bugetara a anilor preceafinti se aproba in- 1 buget, fiara afectarea echilibrului bugetar "din Ordonanța de UrgeriJâ^aGuvbmglui/' nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domentu|<bugetaE.dTi modificările si completările ulterioare;

- Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art.5 „Instituțiile publice care beneftcieazade donatii/sponsorizari au obligația sa solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 454.141,34 mii lei se diminuează cu suma de 2.177,50 mii lei, astfel:

- diminuare cu suma de 2.149,00 mii lei la “sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor” (11.02.02), efectuata conform adresa nr.54131/20.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiești;

- - diminuarea cu suma de 96,00 mii lei la “depozite speciale pentru construcții de locuințe” (39.02.10), conform actul adițional nr.l la contractul de finanțare nr.924/15.05.2013 încheiat intre municipiul Ploiești si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice (anexat);

-majorarea cu suma de 67,50 mii lei la “donații si sponsorizări”, sponsorizare încasata pentru Școala Gimnaziala “Sfanta Vineri” Ploiești de la Asociația 21 SFV Ploiești, diminuări prezentate in Anexa nr 1.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 454.641,34 mii lei se diminuează cu suma de 2.177,50 mii lei.

Prezenta rectificare produce modificări in structura, conform Anexei nr.l, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 20.153,68 mii lei se majoreaza cu suma de 78,16 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 284,59 mii lei la cheltuieli de personal, conform Decizia Directorului General nr.5237 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal;

 • - diminuarea cu suma de 284,59 mii lei la bunuri si servicii;

 • - diminuarea cu suma de 6,84 mii lei Ia plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent, conform Ordinul Ministerului Economiei si Fiantelor nr.l 199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art.8 alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar cu modificările si completările ulterioare si contul de execuție al Trezoreriei Ploiești;

 • - majorarea cu suma de 85,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.


 • 2. Capitolul „Invatamant” - prevedrea de 117.587,01 mii lei sei majoreaza cu suma de 449,05 miilei, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 1.922,90 la cheltuieli de personal;               :J

 • -  majorarea cu suma de 114,60 mii lei la bunuri si servicii (lz^jmîi; ței la Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” si 67,50 ?Jmii leivoxy/ sponsorizare încasata pentru Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri”, 35,00 mii. reparații scoli);

 • -  diminuarea cu suma de 1.441,00 mii lei la sume aferente plătii creanțelor salariale;

 • -  diminuarea cu suma de 32,45 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent;

 • - diminuarea cu suma de 115,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

 • 3. Capitolul „Sanatate” - prevederea de 8.871,68 mii lei se diminuează cu suma de 67,00 mii lei, astfel:

-majorarea cu suma de 35,00 mii lei la cheltuieli de personal (cabinete școlare);

 • - diminuarea cu suma de 82,00 mii lei la bunuri si servicii (cabinete școlare), modificări conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • - diminuarea cu suma de 20,00 mii lei la active nefînanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

 • 4. Capitolul „Cultura, recreere si religie” — prevederea de 55.065,55 mii lei se majoreaza cu suma de 9.205.35,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 800,00 mii lei la iluminatul ornamental;

 • - majorarea cu suma de 335,00 mii lei a transferurilor către Clubul Sportiv Municipal, conform bugetului rectificat al acestuia;

 • - diminuarea cu suma de 3.600,00 mii lei la fmantari proiecte PID, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.4;

 • - diminuarea cu suma de 6.740,35 mii lei la active nefînanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

5. Capitolul „Asigurări și asistenta sociala ” - prevederea de 35.933,03 mii lei se majoreaza cu suma de 871,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 1.112,00 mii lei la la cheltuieli de personal, respectiv: 973,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate si 139,00 la crese, conform bugetelor rectificate ale acestora;

 • - diminuarea cu suma de 1.109,39 mii lei bunuri si servici (parțial sursa de finanțare pentru asistenta sociala in caz de invaliditate;

 • - majorarea cu suma de 870,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate, sume ce se regăsesc in bugetul rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 1,61 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent.

  6.Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - pn 60.549,43 mii lei se diminuează cu suma de 43,36 mii lei, astfel:    /

  - majorarea cu suma de 589,25 mii lei, din care 587,64 m. iluminatul public;


i0 Ier pentru Jț

 • - diminuarea cu suma de 1,61 mii lei la plăti efectuate \an.>}precedenti recuperate in anul curent;

 • - diminuarea cu suma de 631,00 mii lei la active nefinanciare, conforiruioteî de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

7 . Capitolul „Protecția mediului” - prevederea de 28.818,03 mii lei se majoreaza cu suma de 630,00 mii lei, astfel:

-majorarea cu suma de 1.200,00 mii lei la salubritate, conform adresei Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

- diminuarea cu suma de 570,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2.

8. Capitolul „Transporturi” - prevederea de 64,260,34 mii lei se majoreaza cu suma de 5.110,00 mii lei, astfel:

-majorarea cu suma de 6,59 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent;

 • - diminuarea cu suma de 6,59 mii lei la plăti efectuate an precedenti recuperate in anul curent;

 • - majorarea cu suma de 2.900,00 mii lei la subvenții pentru transport;

 • - majorarea cu suma de 3.600,00 mii lei la finanțare proiecte PID, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.4;

 • - diminuarea cu suma de 1.390,00 mii lei la active nefinanciare, conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic-Investitii si Anexei nr.2

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

Direcția Economica, DIRECTOR, f Nicoleta Craciunoiu

VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Contracte


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 - VENITURI-DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

V;

Influențezi (+/-)

rectificare

1

VENITURI - TOTAL

0001

454.141,34

-2.177,50

451.963,84

2

VENITURI PROPRII

0101

320.155,08

-96,00

320.059,08

3

I. VENITURI CURENTE

0002

441.275,30

-2.081,50

439.193,80

4

A. VENITURI FISCALE

0003

403.970,15

-2.149,00

401.821,15

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.755,22

0,00

160.755,22

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

~      cloo]

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

12

COTE SI SUME DEFALCĂ TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale      '

040204

425,00

425,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,221

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

0,00

92.248,65

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

92.248,65

0,00

92.248,65

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

0,00

76.547,92

21

Impozit pe clădiri de Ia persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

58.202,75

58.202,75

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

6.798,21

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

0,00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

150.966,28

-2.149,00

148.817,28

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

121.409,00

-2.149,00

119.260,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.256,00

-2.149,00

118.107,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

O

J?=:Prțyeileri

* 4nijj«Xre 'confSrnț,

37

Sume defalcate din T. V. A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

56

39

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56|

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

41

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

0,00

29.092,43

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

0,00

22.242,48

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

12.530,80

12.530,80

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

9.711,68

9.711,68

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

4.288,38

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

1

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

37.305,15

67,50

37.372,65

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

54

VENITURI DIN PR0PR1ETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

22.031,20

22.031,20

58

Venituri din dividende

300208

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

1

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

15.273,95

67,50

15.341,45

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,00

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

74

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

0,00

10.648,90

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

10.648,90

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

^iPr^vâ^i bugEtarfe $1: confyrm iHjrecțȘTu^rre

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

^“Z^ova

u.

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

79

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

0,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

84

Alte venituri

360250

0,00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

17,22

67,50

84,72

86

Donații si sponsorizări

370201

17,22

67,50

84,72

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-69.743,00

9.381,35

-60.361,65

88

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

89

Alte transferuri voluntare

370250

90

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

306,00

-96,00

210,00

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

306,00

-96,00

210,00

92

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

40,00

40,00

93

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

70,00

94

Venituri din privatizare

390204

95

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

96

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

-96,00

100,00

97

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

98

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

99

Incasari din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

100

Incasari din rambursarea microcreditelor de Ia pers, fizicesi juridice

400207

101

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

102

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

103

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

104

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

105

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

106

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

0,00

4.921,77

107

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

0,00

4.921,77

108

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

4.921,77

0,00

4.921,77

109

A. De capital

0019

4.921,77

0,00

4.921,77

110

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

111

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

112

Planuri si regulamente de urbanism

420205

113

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

114

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi fi bugetare conform hcl ir 435/14.11.2013^

-. Y V \\ .

,1 Preveiten blmetwe ctafonm

i re$tiIU!are

115

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

116

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

117

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,22

118

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

119

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

120

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

4.220,55

4.220,55

121

jB. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

122

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

123

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

124

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

125

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

126

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

127

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

128

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

129

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

130

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

131

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

133

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

134

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

135

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

136

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate siprejînantari

4502

7.638,27

0,00

7.638,27

137

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

7.638,27

0,00

7.638,27

138

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

1.282,93

139

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

6.355,34

6.355,34

140

Fond de coeziune

45020103

141

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

142

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

143

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

0,00

144

Fond de coeziune

45020103

145

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

146

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

147

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

148

Fond de coeziune

45020103

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

371.532,30

7.299,85    378.832,15

2

I. VENITURI CURENTE

0002

371.532,30

7.299,85

378.832,15

3

A. VENITURI FISCALE

0003

403.970,15

-2.149,00

401.821,15

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi , bugetare confort HCL fK 435/14.11.20g 3 c

'tfffucntc''''

"^prevederi ^Jbpgetare X cmvform ițectificare

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

160.759^21

^.755,22

5

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

P'1 0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

oxio]

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

159.861,00

0,00

159.861,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.800,00

0,00

2.800,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2.800,00

2.800,00

11

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

157.061,00

0,00

157.061,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

156.636,00

156.636,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

425,00

425,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

894,22

0,00

894,22

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

894,22

0,00

894,22

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

894,22

894,221

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

92.248,65

0,00

92.248,65

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

92.248,65

0,00

92.248,65

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

76.547,92

0,00

76.547,92

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

18.345,17

18.345,17

21

Impozitul si taxa pe clădiri de Ia persoane juridice

07020102

58.202,75

58.202,75

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11.846,10

0,00

11.846,10

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

5.037,61

5.037,61

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.798,21

.    6.798,21

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

10,28

10,28

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.854,63

3.854,63

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

150.966,28

-2.149,00

148.817,28

29

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

121.409,00

-2.149,00

119.260,00

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

120.256,00

-2.149,00

118.107,00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.153,00

1.153,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

378,56

0,00

378,56

38

Taxe hoteliere

120207

378,56

378,56

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

86,29

0,00

86,29

40

Impozit pe spectacole

150201

86,29

86,29

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

29.092,43

0,00

29.092,43

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

22.242,48

0,00

22.242,48

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL    ,

435/14.11.20$ j

InOuejite

/J^*vederi .bugetare \conform ijțcti^carc

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

12.530^

W

W53»'8»

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

■ \

9.711,68

9.711,68

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4.288,38

4.288,38

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

2.561,57

2.561,57

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

1

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

-32.437,85

9.448,85

-22.989,00

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

22.031,20

0,00

22.031,20

53

VENITURI DIN PROPRlETA TE

3002

22.031,20

0,00

22.031,20

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

22.031,20

22.031,20

57

Venituri din dividende

300208

0,00

58

Alte venituri din proprietate

300250

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

“ 1

61

CI. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

-54.469,05

9.448,85

-45.020,20

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

3.557,83

0,00

3.557,83

63

Venituri din prestări de servicii

330208

3.520,04

3.520,04

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

37,79

37,79

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.050,00

0,00

1.050,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.050,00

1.050,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

0,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

10.648,90

0,00

10.648,90

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

10.648,90

10.648,90

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

76

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

78

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

0,00

0,00

79

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

80

Taxe speciale

360206

0,00

81

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

83

Alte venituri

360250

0,00

84

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-69.725,78

9.448,85

-60.276,93

85

Donații si sponsorizări

370201

17,22

67,50

84,72

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform, HCL 435/14.11.20$ ]

^0 M -Â z

^Inliutâîte

^APțifvederi '^tu^etare \ conform rectificare f

86

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-69.743,M

.^?-4o.361,65

o#

87

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

Vi

88

Alte transferuri voluntare

370250

89

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

90

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

91

Încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

92

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

93

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

94

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

95

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

96

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

97

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

98

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

0,00

99

B. Curente

0020

0,00

0,00

0,00

100

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

101

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

102

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

103

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

104

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

105

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr, încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

106

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

0,00

107

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

108

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

109

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

110

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

111

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

112

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare in situații de extrema dificultate

430208

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

82.609,04

-9.477,35     73.131,69

2

I. VENITURI CURENTE

0002

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

8

Donații si sponsorizări

370201

9

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

69.743,00

-9.381,35

60.361,65

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

11

Alte transferuri voluntare

370250

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL  /

435/14.11.20jp*

«- (+/-).....

/

Prevederi bugetare / 'conform '^re^ificare

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

3<0fl

- 1 210,00

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

3(fc,O0

'.■-96;6o

'Q < 210,00

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

4^

. 40,00

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

70,00

A1

70,00

16

Venituri din privatizare

390204

17

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

18

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

196,00

-96,00

100,00

19

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

20

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

21

Incasari din rambursarea imprumuturilor ptr. înființarea unor instituții si serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri proprii

400206

22

Incasari din rambursarea microcreditelor de la pers, fizicesi juridice

400207

23

împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

24

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

25

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

26

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

0,00

27

Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

28

IV. SUBVENȚII

0017

4.921,77

0,00

4.921,77

29

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

4.921,77

0,00

4.921,77

30

SUB VENTIIDE LA BUGETUL DE STAT

4202

4.921,77

0,00

4.921,77

31

A. De capital

0019

4.921,77

0,00

4.921,77

32

Retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

420201

33

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

420203

34

Planuri si regulamente de urbanism

420205

35

Străzi care se vor amenaja in perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

420206

36

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

420207

37

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor

420209

38

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

39

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

701,22

701,22

40

Subvenții pentru finanțarea programelor muitianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

41

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

42

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

4.220,55

4.220,55

43

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

7.638,27

0,00

7.638,27

44

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

7.638,27

0,00

7.638,27

45

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

1.282,93

1.282,93

46

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

6.355,34

6.355,34

47

Fond de coeziune

45020103

48

Fondul Social European

45.02.02

0,00

0,00

0,00

49

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

50

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

0,00

51

Fond de coeziune

45020103

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

Influente

(+/-)

Prevederi bugetare conform rectificare

52

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

0,00

0,00

0,00

53

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45020101

54

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45020102

55

Fond de coeziune

45020103

_

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 1BUGET LOCAL PE ANUL 2013 - CHELTUIELI -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

InffetM

Ijugetarâ' conform

»^b^ficare

CHELTUIELI - TOTAL

5002

454.641,34

-2.177,50

452.463,84

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

20.153,68

78,16

20.231,84

Cheltuieli de personal

10

7.995,00

284,59

8.279,59

Bunuri si servicii

20

10.753,02

-284,59

10.468,43

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

70,00

Active nefinanciare

71

1.289,86

85,00

1.374,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-115,74

-6,84

-122,58

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

16.124,50

0,00

16.124,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

Active financiare (activ patrimonial ai Fundației "Copii noștri" Ploiești)

72

70,00

70,00

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

0,00

15.260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D,

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

0,00

8.533,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

8.383,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

0,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

7.110,00

INVATAMINT

6502

117.587,01

449,05

118.036,06

Cheltuieli de personal

10

92.472,00

1.922,90

94.394,90

Bunuri si servicii                                 .

20

16.184,88

114,60

16.299,48

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Finanțări POSDRU unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.432,50

-1.441,00

991,50

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

j/r y r- ■ / o ■.....

/imTucnte';'. Wr?

-n NPfewderi

TOțgerajtețonform relgirycare

Burse elevi

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariate

1.441,00

o,oo

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-91,08

Active nefînanciare

71

6.036,46

-115,00

5.921,46

SANATATE

6602

8.871,68

-67,00

8.804,68

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

35,00

3.295,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

-82,00

1.116,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

■     1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Active nefinanciare

71

1.298,95

-20,00

1.278,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.065,55

-9.205,35

45.860,20

Bunuri si servicii - total- din care:

20

3.562,00

800,00

4.362,00

iluminat ornamental

1.600,00

800,00

2.400,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

695,83

695,83

acțiuni culturale

1.232,17

1.232,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

335,00

24.137,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

5.200,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

3.300,00

Club Sportiv Municipal

9.142,00

335,00

9.477,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Finanțare- proiecte PID

56

7.415,16

-3.600,00

3.815,16

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

0,00

8.448,00

Asociația "Lupii Galbeni 2012 "(susținerea si promovarea echipei de fotbal F.C.Petrolul)

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

Active nefinanciare

71

13.334,22

-6.740,35

6.593,87

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

ASIGURAU! SI ASISTENTA SOCIALA

6802

35.933,03

871,00

36.804,03

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.083,00

1.112,00

7.195,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

973,00

5.524,00

Crese

1.532,00

139,00

1.671,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.845,55

-1.109,39

736,16

reparații crese pmp)

0,04

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

1,61

23,72

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

-1.111,00

80,00

Bunuri si servicii crese

582,00

582,00

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

14.333,00

14.333,00

Finanțare- proiecte PID

56

2.220,52

2.220,52

Asistenta sociala- total din care:

57

10.425,00

870,00

11.295,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.222,00

870,00

10.092,00


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

# o

Influente ,

H. "

——Prevederi bug^aXo^orm - rectificare

Ajutoare pentru locuințe

178,00

~U<<£^78,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

1.000,00

'ova ,^1.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Active nefinanciare - din care:

71

1.048,14

0,00

1.048,14

Active nefinanciare

1.042,14

1.042,14

Active nefinanciare (CRESA)

6,00

6,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-1,61

-23,79

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

60.549,43

-43,36

60.506,07

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

589,25

27.028,75

iluminat public

06

6.600,00

587,64

7.187,64

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

1,61

19.841,11

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curenteffond imobiliar)

500,00

500,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

0,00

1,61

1,61

prestări servicii SGU PI

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

Active nefinanciare

71

25.809,93

-631,00

25.178,93

Active nefinanciare

24.529,93

-631,00

23.898,93

Active nefinanciare (SGU)

1.280,00

1.280,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

-1,61

-1,61

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.818,03

630,00

29.448,03

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.232,00

1.200,00

25.432,00

Salubritate

22.700,00

1.200,00

23.900,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Active nefinanciare total din care:

71

4.586,03

-570,00

4.016,03

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

06

4.586,03

-570,00

4.016,03

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

COMB USTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

0,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

64.260,43

5.110,00

69.370,43

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

6,59

11.685,80

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

166,21

6,59

172,80

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

33.000,00

2.900,00

35.900,00

Finanțare- proiecte PID

56

2.435,77

3.600,00

6.035,77

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

-6,59

-172,80

Active nefinanciare

70

17.311,66

-1.390,00

15.921,66

Active nefinanciare

71

17.191,66

-1.390,00

15.801,66

Active nefinanciare

72

120,00

120,00

SECȚIUNEA DE FUNCTIONATRE

371.532,30

7.203,85

378.736,15

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

18.702,28

-6,84

18.695,44

Cheltuieli de personal

10

7.995,00

284,59

8.279,59

Bunuri si servicii

20

10.753,02

-284,59

10.468,43


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

-

—-CPr’ferederi biigehrfe «inform ^WrecVitîrare

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

70,00

\\ ■a

v, %  *

70,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-115,74

-122,58

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

16.054,50

0,00

16.054,50

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

3,60

3,60

Fonduri de rezerva

50

20,00

20,00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

774,50

774,50

Rambursări de credite - total din care:

81

15.260,00

0,00

15.260,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.885,00

5.885,00

Rambursare credit B.C.R.

4.875,00

4.875,00

Rambursare credit B.R.D.

4.500,00

4.500,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-3,60

-3,60

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.533,00

0,00

8.533,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

150,00

150,00

Dobânzi

30

8.383,00

8.383,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

7.145,00

0,00

7.145,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

35,00

0,00

35,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

35,00

35,00

Transferuri către Politia Locala

51

7.110,00

7.110,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

INVATAMINT

6502

111.459,75

564,05

112.023,80

Cheltuieli de personal

10

92.472,00

1.922,90

94.394,90

Bunuri si servicii

20

16.184,88

114,60

16.299,48

Transferuri către instituții publice

51

389,00

389,00

Asistenta sociala

57

40,00

40,00

Alte cheltuieli

59

2.432,50

-1.441,00

991,50

Burse elevi

991,50

991,50

Sume aferente plătii creanțelor salariale

1.441,00

-1.441,00

0,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-58,63

-32,45

-91,08

SANATATE

6602

7.572,73

-47,00

7.525,73

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

3.260,00

35,00

3.295,00

Bunuri si servicii

20

1.198,00

-82,00

1.116,00

Transferuri către instituții publice

51

3.054,73

0,00

3.054,73

Spitalul de Boli Infectioase Ploiești

1.300,00

1.300,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.754,73

1.754,73

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

34.316,17

1.135,00

35.451,17

Bunuri si servicii - total- din care:

20

3.562,00

800,00

4.362,00

iluminat ornamental

1.600,00

800,00

2.400,00

spectacole artificii

34,00

34,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri an precedent

695,83

695,83

acțiuni culturale

1.232,17

1.232,17

Transferuri către instituții publice, din care:

51

23.802,00

335,00

24.137,00

Casa de Cultura

800,00

800,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

r

Zo Z Influente

P '5

,^-J’rșvecKh'i

bijg^ta rejcpnform

Teatrul "Toma Caragiu"

5.200,00

/,^jZZ5$)0,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

3.300,00

ia''300,00

Club Sportiv Municipal

9.142,00

3ăW

'X 9.477,00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

5.360,00

5.360,00

Alte cheltuieli - total din care:

59

8.448,00

0,00

8.448,00

ch. Asociat SC FC Petrolul

8.000,00

8.000,00

reparații unitati de cult

448,00

448,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-1.495,83

-1.495,83

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

32.664,37

871,00

33.535,37

Cheltuieli de personal - total din care:

10

6.083,00

1.112,00

7.195,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.551,00

973,00

5.524,00

Crese

1.532,00

139,00

1.671,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.845,55

-1.109,39

736,16

bunuri si servicii ASSC

1.191,00

-1.111,00

80,00

Bunuri si servicii crese

582,00

582,00

reparații crese (pmp)

0,04

0,04

bunuri si servicii restituiri an precedent

22,11

1,61

23,72

Legea 350/2005

50,40

50,40

Transferuri către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

51

14.333,00

14.333,00

Asistenta sociala-total din care:

57

10.425,00

870,00

11.295,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.222,00

870,00

10.092,00

Ajutoare pentru locuințe

178,00

178,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

1.000,00

1.000,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

25,00

25,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-22,18

-1,61

-23,79

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

34.739,50

587,64

35.327,14

Bunuri si servicii- total din care:

20

26.439,50

589,25

27.028,75

iluminat public

06

6.600,00

587,64

7.187,64

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.839,50

1,61

19.841,11

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

500,00

500,00

bunuri si servicii restituiri an precedent

0,00

1,61

1,61

prestări servicii SGU PI.

19.300,00

19.300,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

8.300,00

8.300,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

-1,61

-1,61

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.232,00

1.200,00

25.432,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

24.232,00

1.200,00

25.432,00

Salubritate

22.700,00

1.200,00

23.900,00

apa meteo

1.532,00

1.532,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

31.600,00

0,00

31.600,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

31.600,00

31.600,00

TRANSPORTURI

8402

44.513,00

2.900,00

47.413,00

Bunuri si servicii - din care:

20

11.679,21

6,59

11.685,80

reparații curente străzi

9.000,00

9.000,00

serv monitorizare trafic

2.513,00

2.513,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi bugetare conform HCL 435/14.11.2013

Mțăente1-,^

\\ '«■.

Prevederi

BnHnform .’ijfectîricarc

f        f*

bunuri si servicii restituiri an precedent

166,21

\ %£5$

172,80

Subvenții- dif. de preț si tarif (RATP)

40

33.000,00

W&oi

: ^^35.900,00

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

-166,21

"V}J7

-172,80

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

83.109,04

-9.381,35

73.727,69

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

1.451,40

85,00

1.536,40

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

161,54

161,54

Active nefinanciare

71

1.289,86

85,00

1.374,86

Plăti efectuate an precedenti recuperate an curent

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

70,00

0,00

70,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

Active financiare (participare la capitalul social)

72

70,00

70,00

INVATAMANT

6502

6.127,26

-115,00

6.012,26

Finanțări POSDR.U unitati de invatamant

56

90,80

90,80

Active nefinanciare

71

6.036,46

-115,00

5.921,46

SANATATE

6602

1.298,95

-20,00

1.278,95

Active nefinanciare

71

1.298,95

-20,00

1.278,95

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

20.749,38

-10.340,35

10.409,03

Finanțare- proiecte PID

56

7.415,16

-3.600,00

3.815,16

Active nefinanciare

71

13.334,22

-6.740,35

6.593,87

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

3.268,66

0,00

3.268,66

Finanțare- proiecte PID

56

2.220,52

2.220,52

Active nefinanciare

71

1.048,14

1.048,14

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

25.809,93

-631,00

25.178,93

Active nefinanciare - din care:

71

25.809,93

-631,00

25.178,93

Active nefinanciare

24.529,93

-631,00

23.898,93

Active nefinanciare SGU

1.280,00

1.280,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

4.586,03

-570,00

4.016,03

Active nefinanciare

71

4.586,03

-570,00

4.016,03

TRANSPORTURI

8402

19.747,43

2.210,00

21.957,43

Finanțare- proiecte PID

56

2.435,77

3.600,00

6.035,77

Active nefinanciare

71

17.191,66

-1.390,00

15.801,66

Active financiare (participare la capitalul social)

72

120,00

120,00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR.2


VIZAT, PRIMAR, Iulian RADESCU


■v


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2013 RECTIFICARE 10


Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din;

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stal

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

I

2

3=4+5

4

s

6

7

8

s

Cap.51.02-71

ob.72q,-8a.

.... ..

AUTORITATI PUBLICE

1'289186'■ ■'

din care:

O.vb

3.289,86

1.2S9,îifr

LSI®

1

Dotări Informatica

0,00

156,86

156,86

0,00

85,00

0,00

241,86

2

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr. 10)

0,00

1.125,00

1.125,00

0,00

0,00

0,00

1.125,00

3

Dotări loc de joaca str. Cameliei

0,00

8,00

. 8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Cap.65.02-71

INVATAMANT

TOTAL

84.392,15

5.609,09

5.609,09

0,00

312,37

0,00

5.921,46

din care:

A

Lucrări in continuare

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

I

înlocuire tamplarie, refacere fațade, terenuri

36.813,00

2.392,81

2.392,81

0,00

0,00

0,00

2.392,81

B

Lucrați noi                                                                                            '

47.579,15

2.891,28

2.891,28

0,00

295,00

0,00

3.186,28

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

3.953,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

2

Instalație interioara de incalzire-Scoala nr.î “Radu Stanian”

110,00

72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

72,00

3

înlocuire tamplarie C.N. - "I.L.Caragiale'’

4.016,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

4

Sala de Sport CE. -"Virgil Madgcaru"

11.000,00

37,58

37,58

0,00

-35,00

0,00

2,58

5

Imbunatatirca infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (Proiectare+Executie)

85,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00

6

Sala de concerte Liceul de Arta "Carmen Sylva"

22,100,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

7

Construire - Grădiniță Aleea Strunga

1.412,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

ir^TS *

/% aD' —

* * O

8

Construire - Grădiniță Bdul Petrolului

3.540,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

. ■■■ ■

\      Vr'-

9

Centrala termica - Grădiniță nr.7                                                                             .

80,00

65,70

65,70

0,00

0,00

0,00

...                               4        1

• • •: \

10

Instalație interioara de incalzire - Școala lenachita Vacarescu

417,00

395,00

395,00

0,00

0,00

0,00

11

Centrala termica - Școala Florin Comisei

250,00

237,00

237,00

0,00

0,00

0,00

12

Centrala termica - Grădiniță nr.38

153,00

144,00

144,00

0,00

0,00

0,00

ov^

13

Centrala termica - Școala nr 13

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

14

Centrala termica - Școala nr 19

0,00

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

15

Refacere acoperiș Colegiul Nationaf'Mihai Viteazul"

463,15

0,00

0,00

0,00

410,00

0,00

410,00

Nr. crtț

‘                  DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din;

Influente (+/■) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

<:

Ake cleUaivii de

325,00

(MX)

0.00

1

RTE Sala de sport Școala nr.28 "Nicolae Balcescu"

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

2

Proiectare - reabilitare corp anexa Colegiul National "Mihai Viteazul"

0,00

26,00

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

3

SF WIFI Internet management

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00

4

Dotări

0,00

106,00

106,00

0,00

0,00

0,00

106,00

5

Modernizare punct termic Colegiul Tehnic "Lazar Edeteanu"

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

15,00

6

Dotări - laptop Școala Gimnaziala "George Emil Palade"                                      .

0,00

0,00

0,00

0,00

2,37

0,00

2,37

Cap.66.02-71

SANATATE

i?î43^5>:<

: ::

din care:

B

Lucrări noi

5,609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

I

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a 11 a

5.609,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.IA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

643,05

țl

135,«1

0,00

1

PUD, DALI -Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.IA

0,00

93,00

93,00

0,00

0,00

0,00

93,00

2

Dotare cu echipamente medicale Spitalul Municipal Ploiești

0,00

489,73

489,73

0,00

0,00

0,00

489,73

3

Documentație tehnica "Consolidare si refunctionalizare Spitalul Municipal Ploiești" (Întocmire relevee, incercari de laborator)

0,00

31,22

31,22

0,00

0,00

0,00

31,22

4

Actualizare documentație avizare si expertizare Spitalul Municipal Ploiești (Schuller)

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

5

Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

135,00

Cap.67.02-71

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

:: 13334;22 ::

■:3'o-oo-++

■■■-^645^5'

din care:

A

Lucrări in continuare

82,663,53

10.815,22

10.815,22

0,00

-6.233,35

0,00

4.581,87

I

Refacere stadion Ilie Oana Ploiești

74.570,63

10,710,72

10.710,72

0,00

-0.233,35

0,00

4.477,37

2

Consolidare si extindere sala de concerte inclusiv balcon Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

8.039,90

51,50

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

3

Pavilioane de vara (Proiectare+Executie)

53,00

53,00

53,00

0,00

0,00

0,00

53,00

B

Lucrări noi

5,430,32

1.769,00

1.709,00

0,00

0,00

0,00

1.7^0

1

Amenajare, dotare, pavilioane Parc Nichita Stanescu (Proiectare+Executie)

89,54

40,00

40.00

0,00

0,00

0,00

53 'X r-9

2

Dotări locuri de joaca

3.500,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

1.840,78

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

flOOțpO . 7 "

f

4

Clădire si spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

1.379,00

1.379,00

0,00

0,00

0,00

'■W ......7 0

r

>50 07

t!

•X.

■   * 'i/T

î

SF-Reabilitare clădire + spatii adiacente stadion Ilie Oana Ploiești

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Nr. ort

denumirea obiectivelor de investiții

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (V-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

i                                                                                        ;

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

2

SF-Relocare Muzeul Petrolului                                                                            i

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

3

Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

0,00

670,00

670,00

0,00

-507,00

0,00

163,00

4

Dotări tip mobilier - Sala Sporturilor (Olimpia)                                                                  j

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

Actualizare documentație Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14            ■

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

95,00

Cap.68.02-71                                                                                           i

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care:

A

Lucrări in continuare                                                                                   :

8.684,39

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

1

Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești    i

8.684,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara             ■

0,00

432,00

432,00

0,00

0,00

0,00

432,00

B

Lucrări noi                                                                                             i

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

1

Racord termic, instalații termice si sanitare - Centrul de primire in

regim de urgenta Ciresarii Ploiești            :

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

ît.liO

4311. i-f

tea

âjSJ-Ș

1

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor aferente obiectivului: "Reabilitarea/modemizarea si echiparea specifica a Centrului de Primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiești" J

0,00

430,14

430,14

0,00

0,00

0,00

430,14

2

Dotări - Centrul Cresa Ploiești                                                                                  i

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

6,00

Cap. 70.02 -71

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:<<:209;33<i;ip:<:<

:<24;p76;8i:;::

:<::453,'i2:<<

x::<74ș;oțf

<::<::::25;i78,Ș3<$<

din care                                                                                                                 :

A

Lucrări in continuare                                    ■                                                    :

88.546,51

21.632,66

21.179,54

453,12

-45,00

-96,00

21.491,66

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești                                                        i

14.404,13

246,00

50,00

196,00

0,00

-96,00

150,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

3

Reabilitare termica blocuri zona Ploiești NORD, Lotl+Lot2                                          :

14.463,00

7.185,50

7.185,50

0,00

0,00

0,00

7.185,50

Lot 1 -Contract nr.24008/29.12.2011

4.570,50

4.570,50

0,00

4.570,50

Lot 2 -Contract nr.24007/29.12.2011

2.615,00

2.615,00

0,00

2.615,00    ,

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Reabilitare termica blocuri zona Malu Roșu

18.196,05

6.538,27

6.538,27

0,00

0,00

0,00

6.538^5

Lot l -Contract nr.23999/29.12.2011

2.458,94

2.458,94

2-45^

< ’

Lot 2 -Contract nr.24 000/29.12.20J 1

4.079,33

4.079,33

4-Ofef

' \\

Lot 3 -Contract nr.24003/29.12.20'11

0,00

0,00

ofe\V

/

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,0&-*

vy'       / f'

5

Reabilitare termica blocuri zona Vest 1

25.356,44

7.139,34

6.882,22

257,12

0,00

0,00

7.139,*

Lot 1 -Contract nr.24005/29.12,20'11

1.887,22

1.887,22

1.887,22^4

-O C

Lot 2 -Contract nr.24006/29.12.20.11

3.920,36

3.663,24

257,12

0,00

0,00

3.920,36

Lot 3 -Contract nr.24004/29.12.20.11

1.233,50

1.233,50

1.233,50

Nr.

cri

a

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (<■/-) buget toca!

Influente (+/-) buget stal

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

Servicii dirigentie șantier

98,26

98,26

98,26

6

Reabilitare termica blocuri zona Vest 2

12.040,04

396,98

396,98

0,00

0,00

0,00

396,98

Lot 1 -Contract nr.24002/29.12.2011

0,00

0,00

0,00

Lot 2 -Contract nr.24001/29.12.2011

396,98

396,98

396,98

Servicii dirigentie șantier

0,00

0,00

0,00

TOTAL REABILITARE BLOCURI - 30.115,17 mii lei

21.260,09

21.260,09

7

RTE Cămin batrani strada Costninele

350,00

45,00

45,00

0,00

-45,00

0,00

0,00

8

Alimentare cu energie termica din sistem centralizat bloc CFR Vest, Str. Domnisosri, nr.101, Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

9

Deviere rețea apa str.Libertatii nr. 1

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

10

Extindere a branșamentelor de apa in cartierul Ghe.Doja, Rafov, Gageni, Bereasca(RASl’)

0,00

15,57

15,57

0,00

0,00

0,00

15,57

B

Lucrări noi

89.059,39

516,78

516,78

0,00

1.180,00

0,00

1.696,78

1

Reabilitare/Modemizarca hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

88.959,39

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2

Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretului

100,00

100,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

3

Branșamente apa municipiul Ploiești Cart.Rudului, Eriolor, M.Bravu, Transilvaniei, A.Mureseanu RASP(dividende Apa Nova)

0,00

64,78

64,78

0,00

0,00

0,00

64,78

4

Sistematizare verticala, Iluminat public, rețea gaze. Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Extindere rețea gaze naturale Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

6

Amenajarea centrului municipal de colectare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Alimentare cu energie electrica locuințe ale Municipiului Ploiești Colonia Teleajen

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

8

Modernizare instalații electrice imobile PMP-Policlinica Cina

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

9

Confecționat garduri metalice .fundație soclu Statuia Libertății (SGU)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

1.280,00

c

Aifc          i-k* învechii

3380,49

:

1

SF -Amenajare adapost pentru câinii comunitari

‘ 0,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00

2

SF Locuințe sociale Str. Lucemei (cartier Bereasca)

0,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

0,00

3

SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str. Costninele (ANL)

0,00

150,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

4

Expertize tehnice la imobile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

5

Documentații tehnice pentru consolidări, modernizări si reabilitări termice ptr clădirile din patrimoniu mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

tGnr

6

Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor.

0,00

480,00

480,00

0,00

0,00

0,00

,\Q'I

7

SF,PT,DE -Parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice(Teleajen)

0,00

80,00

80,00

0,00

-80,00

0,00

j

IA

8

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara - (actualizare PT si alimentare cu apa si canalizare)

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

1

9

Amenajare imobil str. Independentei nr.21 (Actualizare PT)

31.660,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«t——

P^TI e

10

SF+PT+DE -Sistematizare verticala, Iluminat public Cartier locuințe str. Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

11

SF,PT,DE Iluminat public Cartier Tineretului

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

12

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri cartier Bereasca- Actualizare PT

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

Nn crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

13

PUZ Cartier Gageni

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

PUZ Cartier ANL Str. Cosminele                       ■

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

15

Plan Urbanistic Zonal cartier Albert-Carîno

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

16

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

315,00

315,00

0,00

0,00

0,00

315,00

17

Actualizarea regulamentului privind construirea si amplasarea suporturilor pentru firme si reclame pe raza municipiului Ploiești

0,00

33,48

33,48

0,00

0,00

0,00

33,48

18

Actualizarea regulamentului privind amplasarea si funcționarea spatiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat ai municipiului Ploiești

0,00

55,80

55,80

o,oo

0,00

0,00

55,80

19

Reabilitare iluminat public

0,00

55,21

55,21

0,00

0,00

0,00

55,21

20

PUZ Locuințe sociale strada Lucernei (Cartier Bereasca)

0,00

29,00

29,00

0,00

0,00

0,00

29,00

21

SF Toalete publice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

SF PT DE Amenajare esplanada Parc Dendrologic (Zona Statuia Mihai Viteazul)

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

23

Achiziție Imobile (Str. Independentei, nr. 10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

25

Expertizare tehnica a lucrărilor de reabilitare termica din municipiul Ploiești si a proiectelor tehnice faza PT, DE.

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

26

Asistenta tehnica lucrări de creștere a performantei energetice

0,00

307,00

307,00

0,00

0,00

0,00

307,00

Cap.74.02-71

PROTECȚIA MEDIULUI

din care

::;-;665A0:-::-

■.‘.■ftOOw,

A

Lucrări in continuare

23.817,18

2.905,03

2.905,03

0,00

0,00

0,00

2.905,03

1

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)+bransamente electrice stafii pompare

20.904,00

1.340,03

1.340,03

0,00

0,00

0,00

1.340,03

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri Cartier Gageni (Str.Podetului)

2.913,18

50,00

50,00

o.oo

0,00

0,00

50,00

3

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

0,00

1.515,00

1.515,00

0,00

0,00

0,00

1.515,00

B

Lucrări noi

1.215,00

1.660,00

1.660,00

0,00

-665,00

0,00

995,00

1

Harta strategica de zgomot

245,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

2

Extindere rețea canalizare inclusiv racorduri str.Tunari (proiectare+executie)

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,

utn

3

Extindere canalizare str.Spicului (proiectare+cxecutie)

270,00

215,00

215,00

0,00

-215,00

0,00

-- A

4

Extindere canalizare str.Tesatorilor (proiectare+executie)

270,00

270,00

270,00

0,00

-270,00

0,00

5

Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

500,00

500,00

0,00

-180,00

0,00

5^0

Aht

: .f a

Vv\

xx w.

1

SF+PT+DE Extindere rețea apa si canalizare, inclusiv racorduri si branșamente Cartier de locuințe Gageni (EDEN)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

SF Extindere canalizare str.Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00 .

3

SF Extindere canalizare str. Țesătorilor

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Nn crt

l

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Influente

W buget local

Influente buget stat

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+3

4

s

6

7

8

9

4

Studiu privind necesitatea modernizării, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Cap.84.02-71

rinXNQPnu'Tvmr??.•????>???’«-'<• 'O

din care

A

Lucrări in continuare

121.815,71

10.120,66

10.120,66

0,00

-7,60

0,00

10.113,06

1

Modernizare străzi Cartier Motoi (Pescarus, Amota, Cerasului, Trompetei, Zorilor, Otelului, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Grăniceri, Albisor, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Tinerimii, Albești, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sion, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Oituz, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Fagaras,Corlatesti)

9.241,00

50,00

50,00

0,00

-9,00

0,00

41,00

2

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Atunis, Sima, Draganesti)

2.430,22

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

3

Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai (proiectare si execuție)

1.574,43

76,00

76,00

0,00

0,00

0,00

76,00

4

Reabilitare sistem rutier străzi Cartier 9 Mai (Strunga, Vitioarei, Targsor, Amauti, Prislop, Padina, Aleea Mureș, Aleea Seciului, Frasinet, Aleea Vomicel, Aleea Someș, Muscel, Făget, Casin, Intrarea Daliei, Granitului, Murelor, Victoras, Nicolae Filipescu, Motrului)- proiectare+executie

5.393,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

Modernizare Cartier Enachita Vacarescu (Aviatorilor, Aeroportului, Parasutistilor, Biruinței, Spatar Milescu, Zimbrului, Caro! Davila, Enachita Vacarescu, Vitejilor, Făcliei, Crisan, Cosmonautîlor, Gomistilor) -proiectare+executie

4.835,12

37,95

37,95

0,00

0,00

0,00

37,95

6

Modernizare Cartier Malu Roșu (Serg. Ghe. Mateescu, Branciog, Dealu cu Piatra, Secelenilor, Aleea Scolii, Tazlau, Tazîau(Rev I), Măgurii, Moșneni, Aleea Brașovenilor^ Dogarilor, Raristei, Râpelor) -proiectare+executie

2.857,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Reabilitare trotuare Cartier Enachita Vacarescu -proiectare+executie

1.933,07

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

8

Reabilitare trotuare Cartier Malu Roșu -dirigentie de șantier                                                     •

546,14

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

1,40

9

Reparație capitala strada Lapusna-dirigentie de șantier

688,00

3,70

3,70

0,00

0,00

0,00

3,70

10

Reabilitare si amenajare parcări bl. 35 A-G str. Malu Roșu -dirigentie de șantier

515,31

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

2,20

.11

Modernizare str. Splaiului (tr. Str. Negru Voda-str. Dragos Vodă) -dirigentie de șantier

144,12.

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,60

12

Amenajare parcare B-dul Republicii bl A5, Aleea Codrului si Aleea Vlasiei -dirigentie de șantier

1.503,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

13

Modernizare Cartier Penes Curcanul - proiectare+executie

9.483,10

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

0,00

1.240,00

14

Modernizare si reabilitare străzi,inclusiv canalizare si racorduri canalizare, Cartier Bereasca (zona Nord+zona Sud)

40.851,28

3.010,74

3.010,74

0,00

0,00

0,00

3.010,

■nr :

15

Modernizare străzi in mun. Ploiești (Str.Fratiei, Horatiu, Peris -inclusiv canalizare, Ecoului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Lemnari, Dezrobirii, Vidinului, Zanelor-inclusiv canalizare, Brazdei, Berzei, Dambovita-inclusiv canalizare, Rotari, Acarului, Olteni, Neajlov (Proiectare+executie)

10.937,60

1.327,67

1.327,67

0,00

0,00

0,00

'oY

?

16

Modernizare str. Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

362,60

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

3 otțbo

’t    li--'

!) \ ! Y

17

Modernizare str. Vârful cu Dor, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

76,73

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

/ -

// f

18

Upgrade sistem de management al traficului in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

5.500,00

2.930,00

2.930,00

0,00

0,00

0,00

2.93^8

IEȘTI

19

Amenajare pavaj pietonai Complex Nord si parcari

1.024,99

84,13

84,13

0,00

0,00

0,00

84,13^^

20

Modernizare str. Buna Vestire

4 647,83

100,50

100,50

0,00

0,00

0,00

100,50

21

Modernizare str. Neptun

301,02

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

22

Amenajare parcari in cartier E.Vacarescu (proiectare+executie)

9.477,43

798,78

798,78

0,00

1,40

0,00

800,18

Nr. frt.

Valoare

finanțate din:

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTITE

totala conform SF

TOTAL BUGET

INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

Influente (+/-) buget local

Influente (+/-) buget stal

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

23

Refacere sisteme rutiere strada Costilei, Salva Viseu, Tunari - proiectare+executie

514,00

0,19

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19

24

Amenajare parcare si pietonal strada Toma Caragiu (proiectare+executie)

733,39

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

25

Amenajare parcari cu dale ecologice zona nord, zona vest, zona central sud est (proiectare+executie)

6,244,28

7,90

7,90

0,00

0,00

0,00

7,90

26

Modernizare strada Alecu Russo                                                           •

0,00

105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

105,00

B

Lucrări noi

16.121,23

4.920,50

4.920,50

0,00

-1.382,40

0,00

3.538,10

1

Parcare supraterana str.Cuza Vodă (proiectare+executie)

12.708,18

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

2

Modernizare str. Văii

476,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Realizare copertine refugiu calatori (statii RATP), (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5

Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia (proiectare+executie)

0,00

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

6

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

7

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie)

650,00

650,00

650,00

0,00

-300,00

0,00

350,00

8

Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

295,00

295,00

295,00

0,00

0,00

0,00

295,00

9

Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

939,00

682,00

682,00

0,00

0,00

0,00

682,00

10

Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

606,37

530,00

530,00

0,00

0,00

0,00

530,00

11

Loc de odihna zona Casa Cârti (proiectare+executie)

29,58

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

12

Loc de odihna zona Piața (proiectare+executie)

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

13

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

150,00

150,00

0,00

-140,00

0,00

10,00

14

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

0,00

280,00

280,00

0,00

-250,00

0,00

30,00

15

Drum acces din strada Libertății (proiectare+executie)

334,00

335,00

335,00

0,00

0,00

0,00

335,00

16

Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului

0,00

285,00

285,00

0,00

-250,00

0,00

35,00

17

Reabilitare strada Radu de la Afumați (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Imbracarecu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

0,00

470,00

470,00

0,00

-450,00

0,00

20,00

19

Refacere sistem rutier Cartier Rafov

0,00

153,50

.  153,50

0,00

7,60

0,00

161,10

20

Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

21

Amenajare parcare strada Ghe. Doja (vis a vis SGU)

62,68

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

c

1 +7

2JRL50

W-d

1

Achiziționare autobuze pentru RATP

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

2

Expertiza tehnica Regularizare parțiala parau Dambu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

lO.JțCj^

3

PT+DE Modernizare Cartier Mitica Apostol

87.816,80

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

. -iV

4

DALI +PT+DE-Modemizare străzi cartier Rafov II (Uzinei, Târgului, Atelierului, Trenului, Traian Savulescu, Pieței, Izlazului, Furnalului)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

zz

5

DALI+ PT+DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Mareșal Averescu, Zaganului, SIt.Erou Constantinoiu Vasile, Goraslau,)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,0b?.,:7

’^Z?

- . —z'          -

Nn crk

4

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finanțate din:

Zn/fttertfe buget local

Influente (V-) buget stat

BUGET RECTIFICAT 10

Observații

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul

local

transfer

bug. stat

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

s

9

6

DALI Modernizare străzi zona Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram lancu. Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, lalomitei, Prut,Petru Musat, Sudorului, Brunului, Diligentei, Ploilor, Șoimului, Arcașului, Timpului, Fundătura Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2)- inclusiv canalizare

12.661,90

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7

PT+DE Reparație capitala trotuare B-dul Republicii (tronson Sos. Nordului- limita oraș)

1.929,30

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

8

PT+DE Reparație capitala trotuare strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș)

934,42

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

2,50

9

SF+PT+DE Străpungere str. Laboratorului in prelungire str. Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

10

DALI+PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian, inclusiv rețea apa si canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

11

DALI+PT+DE Modernizare strada Caraiman, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

12

DALI, PT DE- Modernizare str.Caprioarelor, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

13

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Izvoras

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

14

DALI, PT DE- Modernizare str. Intrarea Labirint

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ÎS

DALI+PT+DE Modernizare strada Lacauti, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

16

DALI+PT+DE Modernizare strada Cemica, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

17

SF Amenajare exterioara Sala Sporturilor Olimpia

0,00

19,50

19,50

0,00

0,00

0,00

19,50

18

DALI+PT+DE Modernizare strada Aleea Bahluiului (Biruinței), inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

19

SF+PT+DE Modernizare infrastructura Cartier Mimiu

0,00

140,00

140,00

0,00

0,00

0,00

140,00

20

SF Amplasare si exploatare sistem parcare 12 locuri, zona Vest

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,50

21

DALI Remenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (Zona ALTEX)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

22

SF+PT+DE Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

23

DALI, PT DE Modernizare Str.Panciu, inclusiv canalizare

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

24

DALI, PT DE Modernizare Str.Aviator Popescu Ciocănel,inclusiv canalizare

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

23

SF+PT+DE-Sens giratoriu, intersecție Bdul.Republicii si Str. Laboratorului    ■

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

26

SF+PT+DE Reabilitare si modernizare pasaje pietonale subterane": Bariera Buc I, Bariera Buc.2 si infiintare pasaj subteran pitonal -Bariera-trecere de pietoni UPG

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

27

SF Amenajare intersecție str.Strandului cu Centura de NE-DN1B

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

--

28

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal I (Mugurilor, Inului, Toporasi, Chilia, Pictor Rosenthal, Mălinului, Putui cu apa rece, Calabreaza, Ulmului, Ruginoasa, Freamătului, Steluțelor, Fundătură Tinerimi, Stupilor, Voila, Fundătură Boian, Aibisor -etapa 11, Mircea cel Batran tronson intre Pictor Rosenthal si limita municipiu)-inclusiv canalizare si racorduri

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

h-S:

II              *’ -

29

DALI Modernizare străzi Cartier Pictor Rosenthal II (Ogorului, Pictor Rosenthal (după liniile CF), Aleea Berceni, Aleea Romanești, Intr.Catunu, Paraului, Intrarea Moara Noua)-

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

WA

S;

x 1—-

30

Reamenajare intersecție str. Gh.'Doja/Apelor/Postei, amenajare accese carosabile către incinta, construire poduri

8.054,90

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

EȘTI

31

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Gheorghe Doja (vis-â-vis SGU)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

32

SF+PT+DE Amenajare parcare strada Văleni (vis a vis BCR)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1

Valoare

finanțate din:

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

TOTAL BUGET INIȚIAL 2013

de la bugetul local

transfer bug. stat

Influente

(+/-) buget local

Influente

(+/-) buget stat

BUGET

RECTIFICAT 10

Observații

0

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

33

Dotări închidere zona pietonala centrala

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

34

SF Loc de odihna zona Casa Cârti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

35

SF Loc de odihna zona Piața

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

36

DALl Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

37

DAL1 Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

38

SF PT DE- Drum acces din strada Libertății

0,00

136,00

136,00

0,00

0,00

0,00

136,00

39

SF+PT+DE Sistematizare verticala Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

40

SF Reabilitare strada Radu de la Afumat:

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

41

SF Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

42

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finantaref documentații tehmco-economice fazele SF/DALI/Pth+CStDATC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc) pentru proiecte de dezvoltare/inodemizare a infastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi.

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

43

SF+PT+DE Modernizare strada Spatari, inclusiv canalizare (tronson cuprins intre str. Vornicul Boldur si str. Buna Vestire)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

44

SF+PT+DE Modernizare strada Crasna, inclusiv canalizare

0,00

10,00

10,00

0.00

0,00

0,00

10,00

45

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico-economice fazele SF/DALI/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație etc.) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in mun. Ploiești pentru obiectivul Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud 1 Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor

0,00

245,00

245,00

0,00

0,00

0,00

245,00

46

SF PT DE Deviere rețele tehnico edilitare zona parcare str.Cuza Vodă

0,00

163,00

163,00

0,00

0,00

0,00

163,00

47

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din mun.Ploiesti

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

48

SF Pasaj trecere intre strada Depoului si strada Mimiului

0,00

165,00

165,00

0,00

0,00

0,00

165,00

DIRECTOR EXECUTIV,

DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNTTAT1I CULTURA INVATAMANT SANATATE


SERVICIUL INFORMATICA
Capitolul 65.02-71 INVATAMANT, SANATATE

B. Lucrări noi

5. Imbunatatirea infrastructurii tehnice pentru proiecte de monitorizare video a instituțiilor de invatamant preuniversitar (proiectare si execuție)

Având in vedere ca lucrările au fost realizate din fonduri alocate in capitolul Transporturi, servicii monitorizare trafic, servicii transmitere date, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei.

Capitolul 67.02- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

A. Lucrări in continuare

 • 1. Refacere Stadion “Ilie Oana” Ploiești

Având in vedere ca procesul aflat pe rolul Tribunalului Prahova nu a fost finalizat, se diminuează fondurile alocate cu suma de 6.233.350 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 4.477.370 lei, (inclusiv TVA) .

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 3. Dotări cu caracter sportiv Sala Sporturilor (Olimpia)

Având in vedere ca dotările necesare se vor face de către Clubul sportiv Municipal Ploiești, propunem diminuarea sumei alocate cu 507.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 163.000 lei, (inclusiv TVA) .

5. Actualizare documentație Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil B-dul Independentei nr. 14

Având in vedere ca documentația tehnica a fost intocmita in anul 2008 iar in prezent dorim ca in clădire sa funcționeze Secția de Estrada si Secția Păpuși a Teatrului Toma Caragiu, se impune actualizarea acesteia.

Suma totala prevăzută in buget: 95.000 lei, (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71- LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare

7. Rețele tehnico-edilitare Cămin batrani str. Cosminele nr. 11


Având in vedere ca nu s-au reluat lucrările de realizare a cămin vor fi executate concomitent cu acestea, propunem redistribuirea fon^i’lb

i=iar rețelele

Upisv

f

H -t,

'}


beate*,

U

- r-» K V> /J ■i'i

ZI7 V


Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA) .

4. Extindere rețea gaze si iluminat public Cartier Tineretu       ,

Deoarece nu a fost finalizat de către SC Distrigaz Sud studiuB^^abil^^^iu a fost posibila incheierea unui parteneriat pentru realizarea extinderiFu^eleCde gaze,  propunem redistribuirea sumei alocate obiectivului.

Suma totala prevăzută: 0,00 lei (inclusiv TVA)

C. Alte cheltuieli de investiții

l.S.F. Amenajare adapost pentru câinii comunitari.

Având in vedere ca nu s-a incheiat un contract de servicii pentru acest obiectiv, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută: 0,00 lei (inclusiv TVA).

2. SF Locuințe sociale Str.Lucernei (Cartier Bereasca)

Având in vedere ca nu s-a incheiat un contract de servicii pentru acest obiectiv, propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută: 80.000,00 lei (inclusiv TVA)

3. SF ,PT, DE Rețele tehnico-edilitare str.Cosminele

Pe suprafața de teren de 11.988 mp situat in municipiul Ploiești, str.Cosminele , nr.llA aflat in proprietatea privata a municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local Ploiești, transmisa in folosința gratuita Agenției Naționale pentru Locuințe, conform contractului nr.515 5/22.03.2010, urmeaza a fi realizate 23 locuințe unifamiliale cu 3 si 4 camere, in regim singular, cuplat si insiruit cu nivel de inaltime de P+1E, P+M.

Având in vedere ca nu au fost demarate lucrările de construire a imobilelor iar rețelele tehnico-edilitare trebuie executate concomitent cu lucrările de construire a locuințelor din cartierul Cosminele, propunem redistribuirea sumei alocate.

Suma totala prevăzută: 0,00 Iei (inclusiv TVA)

7. SF, PT, DE-Parc fotovoltaie pentru producerea energiei electrice (Teleajen)

Având in vedere ca nu s-a incheiat un contract de servicii pentru acest obiectiv, propunem redistribuirea sumei alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

10. SF, PT,DE iluminat public Cartier Tineretului

Deoarece nu s-a demarat procedura de achiziție a contractului de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate, precum si intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, propunem redistribuirea sumei alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 74.02-71- PROTECȚIA MEDIULUI

B. Lucrări noi

3. Extindere canalizare str. Spicului

Având in vedere ca nu s-a încheiat contract de lucrări propunem redistribuirea fondurilor alocate.


ectiv


Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

4. Extindere canalizare str. Țesătorilor

Având in vedere ca nu s-a încheiat contract de lucrări propunem redistribuirea fondurilor alocate.

Suma totala prevăzută in buget: 0,00 lei (inclusiv TVA).

6. Modernizare, reparații rețele subterane in municipiul Ploiești

Având in vedere ca in prezent multe străzi din municipiul Ploiești nu beneficiază de rețea de canalizare sau rețelele urmeaza sa se demareze procedura de achiziție a contractului de lucrări. Propunem diminuarea fondurilor alocate cu 180.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 320.000,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV MIHAELA IAMANDI


SEF SERVICIUL INVESTIȚII MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


APROBaK^<5^

Iulian B

|

NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent an

RECTIFICARE 10

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI

A - Lucrări in continuare

Modernizare străzi Cartier Motoi

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.14290/16.08.2010, avand ca obiect Modernizare străzi Cartier Motoi (străzile: Pescarus, Amota, Corăbiei, Tomis, Poet Dimitrie Anghel, Cerasului, Trompetei, Tinerimii, Oîtuz, Albești, Zorilor, Otelului, Diaconu Coresi, Bodocului, Amzei, Cap.Traian Dumitrescu, Pictor Barbu Iscovescu, Gheorghe Sîon, Grausorului, Chindiei, Turnătorului, Salvador, Graur, Clabucet, Olimpului, Boian, Aron Vodă, Fagaras, Grăniceri, Albisor, Fagaras, Corlatesti).

Avand in vedere faptul ca lucrările sunt finalizate, propunem redistribuirea sumei de 9.000 lei.

Amenajare parcari Cartier Enachita Vacarescu - proiectare si execuție

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr, 10255/06.06.2012, in valoare de 8.280.013,20 lei (inclusivTVA).

Stadiul lucrării: lucrări finalizate.

Pentru decontarea taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem majorarea alocației cu suma de 1.400 lei.

B - Lucrări noi

Amenajare străpungere strada Grindului (proiectare+executie) Avand in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 300.000 lei.

Modernizare strada Valea Alba, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Avand in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 140.000 lei.

Modernizare strada Vaslui, inclusiv canalizare (proiectare+executie)

Avand in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 250.000 lei.


Sens giratoriu, intersecție BduI.Republicii si Str. Laboratorului

Având in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fos procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 250.

Imbracare cu mixturi asfaltice strada Spicului (Proiectare+Executie)

Având in vedere faptul ca pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de achiziție publica, propunem redistribuirea sumei de 450.000 lei.

Refacere sisteme rutiere străzi cartier Rafov, străzile: Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Dr.Gh.Petrescu, Crisului, Cosmesti, Bihorului, Fundătură Petrolului, Argeș, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului

Pentru decontarea serviciului de dirigentie de șantier propunem suplimentarea alocației, din bugetul local, cu suma de 7.600 lei.

DIRECTOR EXECUTIV Ing.Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBREMunicipiul Ploiești

Direcția Tehnic Investiții


Anexa nr.


Lista proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile prin POR- mii lei -


Prevedere

din care:

Prevedere

din care:

Prevedere

contribuție locala

contribuție UE

2014

contribuție locala

contribuție UE

2015
total


contribuție locala


sa

!;':C                                                  .....,.-r

1.

Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Cenmi Hipic si de agrement

2005,14

55,34

79545,53’

52952,61

28342,92

5000

3250

86550,67

56257,95

30292,72

2.

Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest

1810,02

3,00

1807,02

58579,98

4143,55

54436,43

21994,95

1425,27

20569,68

82384,95

5571,82

76813,13

Cap, 68,02.56 Asigurați sl asistenta sociala

n nn ......"1

0,00 '

3.

Reabilitarea! modernizarea si echiparea specifica a Centrului de primire in regim de urgenta "Ciresarii" Ploiești

2208,00

60,00

2148,00

2208.00

60,00

2148,00

4.

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

12,52

12,52

0,00

3320,88

452,16

2868,72

3333,4

464,68

2868,72

■mMi.fi

LLiui®

5.

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean)

4,00

4,00

0,00

.. .

196,00

3,60

192,40

200

7,6

192,4

400

15,2

384,8

6.

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

3601,77

1,77

3800,00

3601,77

1,77

3600

7.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoaneior cu dizabiiitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa J

664,00

20,00

644,00

16974,11

1364,96

17299,15

15235

1220

12325

32873,11

2604,96

30268,15

8.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statri cu peroane adaptate persoanelor cu dizabiiitati, material rulant, elemente de semnalizate..sl automatizare-.etapa.LL.

1370,00

40,00

j J'-X%

?

1330,00

33870,93

2473,60

31442,33

32451

2350

30056

67691,93

4863.6

62828,33

9.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabiiitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa l      ....            .

167,00

7,00

160,00

J

31453,25

4114,83

26157,42

26308

1384

26105

57928,25

5505,83

52422,42

10.

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabiiitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 11

229,00

9,00

I

220,00

38892,59

2522.05

36415,54

37852

2580

35227

76973,59

5111,05

71862.54

11.

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre gara de Sud si gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului oublic al piețelor aarilor

0,00

0,00

0,00

1                         j

400

15,2

384,8

400

s             ' 1


RIMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România25.11.2013


Aprobat

Primar

Iulian BĂDESCU


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILA

PENTRU PROIECTELE FINANȚATE PRIN POR AP1

Municipiul Ploiești derulează o serie de proiecte finanțate prin POR AP1, pentru care au fost semnate contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice. In cadrul acestora au aparut o serie de modificări, după cum urmeaza:

 • 1. In cazul proiectului Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest, datorita prelungirii duratei procesului de achiziționare a serviciilor si lucrărilor nu a fost posibila incheierea contractelor respective in timp util si, ca urmare, nu au fost executate o serie de lucrări si servicii, acestea urmând a fi executate in anul 2014.

 • 2. La data de 11.11.2013, a fost semnat contractul de finanțare nr. 3929 cu A.D.R. Sud Muntenia pentru proiectul Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi.

 • 3. în conformitate cu OUG nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, se implementează mecanismul decontării cererilor de plata.

Suma prevăzută inițial pentru proiectul "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice - Parc municipal Ploiești Vest” se va diminua cu 3.600 mii lei, de la 5.410,02 mii lei la 1.810,02 mii lei, iar suma aferentă proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi” se va majora cu 3.600 mii lei, de la 1,77 mii lei la 3.601,77 mii lei, suma totală alocată proiectelor finanțate prin POR AP1 rămânând nemodificată, respectiv 12.071,45 mii lei.

Ca urmare:

 • - la cap. 67.02.56 Cultura, recreere si religie, prevederea se va diminua cu 3.600 mii lei, de la 7.415,16 mii lei (din care 58,34 mii lei contribuția Municipiului Ploiești și 7.356,82 mii lei contribuția U.E.) la 3.815,16 mii lei (din care 58,34 mii lei contribuție proprie și 3.756,82 mii lei contribuție U.E.)

 • - la cap. 84.02.56 Transporturi, prevederea se va majora cu 3.600 mii lei, de la 2.435,77 mii lei (din care 81,77 mii lei contribuția Municipiului Ploiești și 2.354 mii lei contribuția U.E.) la 6.035,77 mii lei (din care 81,77 mii lei contribuție proprie și 5.954 mii lei contribuția U.E.).

Direcția Tehnic Investiții Mihaela Iamandi


1-


R.A.S.P. Ploiești

Biroul Iluminat Public

Către,

Primăria Municipiului Ploiești

Notă de fundamentare privind rectificarea de buget pentru iluminat public pe anul 20131.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2013:

Pe anul 2013, pentru iluminat ornamental s-a alocat suma de 1.600.000 lei cu TVA, suma din care pana in prezent s-au plătit facturi in valoare de 1.554.831,58 lei cu TVA.

 • 1. 600.000 - 1.554.831,58 = 45.168,42 lei cu TVA

Pentru serviciile de iluminat ornamental din iama 2013-2014 se aproximează suma de 1.350.000 lei cu TVA.

1.35O.OOO - 45.168,42 = 1.304.831,58 lei cu TVA, din aceasta suma se vor plăti in anul 2013 lucrări de montare si intretinere-mentinere lucrări de aproximativ 800.000 lei cu TVA, restul lucrărilor vor ramane de plătit in anul 2014.

Solicitam suplimentarea bugetului pentru iluminat ornamental pe anul 2013 cu suma de 800.000 lei cu TVA.

 • 2.Jocuri artificii pentm anul 2013:

Bugetul aprobat pentm jocuri artificii pe anul 2013 este de 34.000 lei cu TVA, suma din care s-a plătit factura nr.26/31.12.2012 pentm execuția focului de artificii din noaptea de Revelion, 31.12.2012 in valoare de 32.240 lei cu TVA.

34.000 - 32.240 = 1.760 lei cu TVA

Pentm execuția celor doua focuri de artificii din luna decembrie 2013, cel din data de 05.12.2013 si respectiv cel din data de 31.12.2013 ar fi necesara suma de aproximativ 68.000 lei cu TVA.

68.000 - 1.760 = 66.240 lei cu TVA

Solicitam suplimentarea bugetului pentm jocuri artificii pe anul 2013 cu suma de 66.240 lei cu TVA.


AUTONOMA

DE SERVICII *

05.1 1.201            V


Sef Birou Iluminat Public, ing.Marian MANEA


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670 serviciipublrce@ratsp.ro www.ratsp.ro
I


Nota de fundamentare rectificare bugetul anului 2013


SERVICIUL SALUBRITATE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTIn? rj


Valoarea de 22.700.000 lei aprobata conform H.C.L. 142/2013 rectificată prin H.C.L. 245/2013, H.C.L NR. 435/2013 la Capitolul 10 „Protecția Mediului - bunuri si servicii” a fost repartizata astfel:

—> 17.400.000 lei pentru cheltuieli privind activitatea de curățenie cai publice si deszăpezire in Municipiul Ploiești, conform contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011, încheiate cu S.C. ROSAL GRUP S.A. Din aceasta valoare s-a cheltuit suma de 17.034.000 lei (perioada ian.-15 nov. 2013), ramanand astfel suma de 366.000 lei, pentru realizarea programului de curățenie cai publice care acopera doar perioada 16-30 noiembrie 2013.

■—> 5.300.000 lei pentru cheltuieli privind activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si colectare cadavre de animale de pe domeniul public al Municipiul Ploiești, conform contractului nr. 14393/17.08.2010, incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Conform programelor aprobate prin Consiliul Local, respectiv de către conducerea Primăriei Municipiului Ploiești, care trebuie sa respecte incadrarea in prevederea bugetara, s-a cheltuit suma de 5.199.994 lei (trimestrul I+II+III anul 2013).

Pentru asigurarea continuității serviciilor specifice de curățenie (daca condițiile meteo permit) si pentru realizarea activitatilor specifice de deszăpezire pentru luna decembrie 2013, pentru contractele 15221, 15222/24.08.2011, este necesar sa se asigure suma de 900.000 lei, care sa acopere realizarea activitatilor de deszăpezire (pentru o iama normala) sau curățenie cai publice. Pentru contractul 14393/17.08.2010 este necesar sa se continuie realizarea serviciilor specifice de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, conform graficului anual de execuție aprobat prin H.C.L. 15/2011 si trebuie sa se asigure prin rectificare bugetara la Capitolul 10 „ Protecția Mediului -bunuri si servicii” suma de 300.000.lei.

Aceasta valoare permite operatorului de salubritate sa realizeze lucrări succesive (ziliiich)/^, dezinsectie pe domeniul public al municipiului Ploiești, pentru eliminarea larvelor siTpfeytfu;.creșterea* eficientei lucrărilor care vor fi executate in anul 2014.                               | S’        ’.ii

■x-’j

Ca urmare, solicitarea de rectificare a bugetului in suma totala de 1.200.000 lei ..este impartita "                                             z * “'w â

astfel: pentru contractele 15221, 15222/24.08.2011 suma de 900.000 lei pcntiuAcontractul 14393/17.08.2010, suma de 300.000 lei. Bugetul total rectificat pentru acest capitol va fi de la 22.700.000 lei la 23.900.000 lei.

Din prezenta face parte Anexa 1 - propunere rectificare buget.

Sef Serv. Salubritate si Prot. Mediului,

SSPM: 2301 20.11.2013

Cod F- 13 05/3/0

Anexa 1 la Nota de Fundamentare


PROPUNERE RECTIFICARE BUGET ANUL 2013

Nr. crt.

Activitatea

Buget aprobat 2013  -

lei-

Propunere buget rectificat 2013 -lei-

Diferența - lei -

1

2

3

4

5

1

Curățenie cai publice + Deszăpezire

Contr. 15221/2011

Zona A

8,025,000

8,375,000

350,000

Contr. 15222/2011

Zona B

9,375,000

9,925,000

550,000

TOTAL 1

17,400,000

18,300,000

900,000

2

Dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre

Contr. 14393/2010

Mun. Ploiești

5,300,000

5,600,000

300,000

TOTAL 2

5,300,000

5,600,000

300,000

TOTAL GENERAL (total 1 + total 2)

22,700,000

23,900,000

1,200,000

Director Tehnic, Radu Brânzei

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NIVELUL MAXIM AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL

conform Deciziei D.G.R.F.P.Ploiesti 5237/19.11.2013

Ordin comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P.nr.1854/13.11.2013

MII LEI

Instituțiile

Nivel max.

INIȚIAL

majorare /diminuare

Nivel max. RECTIFICAT

Evidenta

925,00

85,00

1.010,00

Politie

4.745,00

343,79

5.088,79

Teatru

3.700,00

193,00

3.893,00

Filarmonica

2.775,00

61,78

2.836,78

Casa

258,00

17,35

275,35

Club

858,00

55,02

913,02

Stere

1.753,00

87,28

1.840,28

ASSC

2.434,00

147,00

2.581,00

Fiscala

6.330,00

309,54

6.639,54

Spital Municipal

9.286,00

365,17

9.651,17

Spital Infectioase

2.886,00

93,58

2.979,58

invatamant

640,00

-20,00

620,00

Buget venituri proprii si subvenții.

36.590,00

1.738,51

38.328,51

primărie

7.995,00

284,59

8.279,59

Invatamant

92.472,00

1.922,90

94.394,90

ASSC cabinete

3.260,00

35,00

3.295,00

ASSC local insot hand

4.582,00

942,00

5.524,00

crese

835,45

835,45

crese

696,55

139,00

835,55

Buget local

109.841,00

3.323,49

113.164,49

TOTAL

146.431,00

5.062,00

151.493,00

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Imagine MO PI nr. 706/data 2013-11-18

16MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEAI, Nr. 706/18X1.2013 /J %f z Art. 5. — Ordinul se publică în bnitoruLOficia^al României, , \

profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, prevăzuți în anexa nr. 3.

Art. 4. — Ministerul Justiției. Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare subordonate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


Partea I.

V         ■ -

Art. 6.—Anexele nr. 1—3’ fac psțrteȚpț^grantă dirirgrezentul ordin.


Ministrul justiției,

RobertMarius Cazanciuc

București. 26 septembrie 2013.

Nr. 2.848/C.

'Anexele nr. 1—3 se comunică instituțiilor interesate.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE                 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                             Nr. 1.854 din 13 noiembrie 2013

Nr. 3.358 din 15 noiembrie 2013

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrație Publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale finanțelor publice, emit următorul ordin:

Art. I. — Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București, prevăzut în anexa la Ordinul viceprim-ministruiui, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

și administrației publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat               '

și administrației publice, și viceprim-ministrui, ministrul

anul 2013, pe județe și municipiul București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 111 din 26 februarie 2013, cu modificările ulterioare, pentru unele județe și municipiul București, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice.

Danie] Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Llvlu Voirea

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE           A-

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești             nfââ

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Serviciul Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale^ ^=+0^4:59390^ 7

Xxe>mail.: buget.ph@mrinante.ro

'-'jy

Către:

:CONSlLIUL JUDEȚEAN PRAHOVA/ MUNICIPIUL/ORASUL/COMUNA

In atentia Referitor

: Doamnei/Domnului Primar

:Adresa referitor modificare repartizare plafon maxim cheltuieli de personal an 2013 cf Ordinului Comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/2013 si M.F.P.nr. 1854/2013

Data

De la

Nr. înregistrare

:19.11.2013

ID.G.R.F.P.Ploiești - A.T.C.P.Prahova - S.S.A.E.E.B.L. :53947

Va transmitem alaturat Decizia Directorului General nr. 5237/19.11.2013, Referatul Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 9867/19.11.2013 si anexele aferente pentru modificare repartizare nivel maxim cheltuieli de personal cu incadrare in Ordinul Comun ai M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei Ia Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București.

DIRECTOR GENERAL

Daniel Cristian PETRE

TREZORIER SEF

Cornelia VĂDUVĂ


SEF S.S.A.E.E.B.L.

Ion CHIRCU

Elaborat: Ion Chircu/Sef Serviciu Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Pubiica/Directia Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiesti/adresa către U.A.T.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE E numit prin Ordinul Președintelui A.N.A.F nr. 1382/01.08.2013


DECIZIA NR. 5237


Directorul General al Direcției Generale Regionale Finanțe PufiîTce Ploiești,


avand in vedere prevederile H.G.R. nr. 34/22.01.2009 privind organizarea si funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 5/21.02.2013 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2013, H.G.R. nr. 520/2013, Scrisorii M.F.P. nr. 350188/25.02.2013, Ordinului Comun al Ministerului Administrației si Internelor nr. 246/22.02.2013 si Ministerului Finanțelor Publice nr. 248 /21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, Ordinului comun M.D.R.A.P .nr. 2954/17.09.2013 si M.F.P. nr. 1346/14.08.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, pe județe si municipiul București si Referatului Șefului Serviciului Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale nr. 9867/19.11.2013

DECIDE:

Art.1. Repartizarea nivelului maxim de cheltuieli de personal aprobat pentru anul 2013, in valoare de 661.689 mii lei, pe unitățile administrativ teritoriale ale județului Prahova, conform Anexei atașate prezentei.

Art.2. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica, prin Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local, va transmite Prefecturii Județului Prahova Consiliului Județean Prahova, municipiilor, orașelor si comunelor prezenta decizie.

Art.3. Prezenta decizie va fi dusa la îndeplinire de Serviciul Sinteza Asistenta Elaborare Execuție Buget Local .

Data in Ploiești, astazi 19.11.2013

DIRECTOR EXECUTIV,

Petre Daniel Cristian

TREZORIER SEF, Cornelia Văduvă

SEF S.S.A.E.E.B.L., Ion Chircu

Vizat: SEF SERVICIU JURIDIC, Cons. Juridic Marius Georgescu

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA


SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORĂRI! EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE

SITUAȚIE privind nivelul maxim al cheltuieli de personal an 2013 modificat cf. Ordinului comun M.D.R.A.P. nr. 3353/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.20


MII LEI

UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Plafon aprobat an 2013 cf Ord MDRAP nr. 246/22.02.2013 si MFP 248/21.022013

Plafon aprobat an 2013 cf Ord MDRAP 2954/17.09.2013 si MFP 1346/14.08.2013

Plafon aprobat an 2013 cf Ord MDRAP

3358/15.11.2013 si MFP 1854/13.11.2013

Influente

Plafon aprobat an 2013

Influente

Plafon aprobat an 2013

Nr. crt

Cod intern

Denumire

Cod fiscal

A

B

C

D

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

637.596,00

5.399,00

642.995,00

11.258,00

661.689,00

1

401

Consiliul Județean

2842889

154.338.00

100,00

154.438,00

2.872,00

157.310,00

TOTAL MUNICIPII

200.036,00

211,00

200.247,00

6.947,00

207.194,00

2

501

Campina

2843272

53.755,00

61,00

53.816,00

1.885,00

55.701,00

3

502

Ploiești

2844855

146.281,00

150,00

. 146.431,00

5.062,00

-----------151.493,00

TOTALORASE

104.457,00

1.236,00

105.693,00

799,00

106.492,00

4

601

Azuga

2843850

6.493.00

0,00

6.493,00

-62,00

6.431.00

5

602

Balcol

2845710

10.619,00

181,00

' 10.800,00

138,00

10.938,00

6

603

Boldești Scaleni

2842943

6.860.00

125.00

6.985,00

7,00

6.992,00

7

604

Breaza

2845486

9.785,00

295,00

10.080,00

174,00

10.254,00

8

605

Bușteni

2845729

7.219,00

-500,00

6.719,00

-7.00

6.712,00

9

606

Comarnic

2845761

4.742,00

■       156,00

4.898,00

30,00

4.928,00

10

607

Mtzil

15562570

14.968,00

' 220,00

15.188,00

43,00

15.231,00

11

608

Plopeni

2843779

5.670,00

100,00

5,770,00

0,00

5.770,00

12

609

Sinaia

2844103

12.405,00

100,00

12.505,00

267,00

12.772,00

13

610

Slanic

2843604

3.936,00

34,00

3.970,00

-4,00

3.966,00

14

611

Udați

2844189

6.256,00

175.00

6.431,00

87,00

6.518,00

15

612

Văleni de Munte

2842870

15.504.00

350,00

15.854.00

126,00

15.980,00

TOTAL COMUNE

178.765,00

3.852,00

182.617,00

640,00

183.257,00

16

701

Adunați

2843248

971,00

-15,00

956.00

-1,00

955.00

17

702

Albești Paleologu

2845664

2.379,00

0.00

2.379,00

0,00

2.379.00

18

703

Atunis

2843388

1.736,00

-20,00

1.716,00

12,00

1.728,00

19

704

Apostolache

2845451

1.138,00

110,00

1.248,00

•             -14,00

1.234,00

20

705

Aricestil Rahtivani

2842927

3.012,00

0,00

3.012.00

17,00

■      3.029.00

21

706

Aricestii Zeietin

2845796

'729,00

10,00

739,00

0,00

739,00

22

707

Baba Ana

2843345

1.847,00

36,00

*            1.883,00

22,00

1.905,00

23

708

Balta Doamnei

2845672

973,00

-21,00

952,00

-3,00

949,00

24

709

Băltești

2844294

2.010.00

0,00

2.010,00

61,00

2.071,00

25

710

Bănești

2844731

1.597,00

39,00

1.636,00

15,00

1.651,00

26

711

Barcanesti

2845311

5.052.00

172,00

5.224,00

0,00

5.224,00

27

712

Batrani

18315133

935.00

43,00

978,00

7,00

985,00

28

713

Bertea

2843736

1.606,00

29.00

1.635.00

31.00

1.666,00

29

714

Serceni

2845338

2.240,00

-20,00

2.220,00

30,00

2.250,00

30

715

Boldești Grădiștea

2843760

998,00

0,00

998,00

41,00

1.039,00

31

716

Blejoi

2845346

3.162,00

85.00

3.247,00

20,00

3,267,00

32

717

Brebu

2845699

■          2.445,00

-34,00

2.411,00

-44,00

2.367.00

33

718

Brazi

2845290

3.246,00

206,00

3.452,00

-4,00

3.448,00

34

719

Bucov

2843531

3.862,00

270,00

4.132,00

-21,00

4.111,00

35

720

Calugareni

2845656

864,00

25,00

889,00

-3,00

886,00

36

721

Carbunestl

2845176

802,00

-10.00

792.00

-11,00

781,00

37

722

Ceptura

2845222

2.397,00

25,00

2.422,00

-60,00

2.362,00

38

723

Cerasu

2843205

2.211.00

52.00

2.263,00

36,00

2.299,00

39

724

Chiojdeanca

2843264

955,00

-20,00

935,00

4,00

939,00

40

725

Clorani

2B45648

3.010,00

75,00

3.085,00

138,00

3.223,00

41

726

Cocorastii Colt

16346516

1.149,00

35,00

1.184.00

36,00

1.220,00

42

727

Cocorastif Mislii

2845753

1.299.00

-28,00

1.271,00

17,00

1.288,00

43

728

Colceag

2843540

2.308,00

120,00

2.428.00

31,00

2.459,00

44

729

Comu

2845680

1.689,00

40,00

1.629,00

0,00

1.629,00MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice P Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale

Str. Aurel Vlaicu nr. 22 Ploiești - Județul Prahova Tel.: 0244/407710

Fax:0244/513610

Către

: TREZORERIA ...................................

In atentia

: SEF/COORDONATOR TREZORERIE

Referitor

: Rectificare buget local prin aplicarea prevederilor Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5256/20.11.2013

Data

: 20.11.2013                                        '

De la

: D.G.R.F.P. Ploiești - A.T.C.P. Prahova - S.S.A.E.E.B.L.

Nr. înregistrare

: 54131

Alăturat va transmitem “Fisa cu Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013 - nr. de înregistrare: 9893/20.11.2013" care cuprinde sumele si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate pe trimestre, modificate conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiești nr. 5256/20.11.2013 (publicata pe site-ul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești), pentru localitati arondate la aceasta trezorerie.

Fisa atașata constituie suport pentru verificarea bugetelor locale întocmite si aprobate de Primăriile care au conturi deschise la aceasta trezorerie.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel Cristian Petre

TREZORIER ȘEF,

Cornelia Văduvă


SEF S.S.A.E.E.B.L.,

Ion Chircu


Elaborat: Ion Chircu - Serviciu! Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locaie/Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ptoiestî/adresa trezorerie pentru transmitere fisa buget cf. Decizie 5256 /Pagina 1 din 1

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256/20.11.2013 11.02.02

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHLTUIELILOR DESC LA NIVELUL

- mii lei -

Nr. crt.

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

TOTAL GENERAL

350.403,00

80.500,00

87.050,00

79.720,00

103.133,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

141.758,00

32.901,00

35.551,00

31.416,00

41.890,00

4

501

Campina

23.651,00

5.120,00

5.539,00

5.070,00

7.922,00

5

502

Ploiești

118.107,00

27.781,00

30.012,00

26.346,00

33.968,00

6

TOTAL ORAȘE

64.766,00

14.496,00

16.568,00

15.326,00

18.376,00

7

601

Azuga

1.971,00

409,00

467,00

406,00

689,00

8

602

Baicoi

6.260,00

1.407,00

1.521,00

1.393,00

1.939,00

9

603

Boldești Scaieni

4.817,00

1.141,00

1.234,00

1.161,00

1.281,00

10

604

Breaza

6.703,00

1.259,00

1.360,00

1.391,00

2.693,00

11

605

Bușteni

5.120,00

883,00

1.580,00

1.150,00

1.507,00

12

606

Comarnic

4.197,00

916,00

992,00

908,00

1.381,00

13

607

Mizil

8.651,00

2.250,00

2.431,00

2.549,00

1.421,00

14

608

Plopeni

4.223,00

875,00

1.359,00

1.066,00

923,00

15

609

Sinaia

5.728,00

1.184,00

1.278,00

1.172,00

2.094,00

16

610

Slanic

2.870,00

687,00

743,00

679,00

761,00

17

611

Urlați

4.619,00

1.164,00

1.093,00

1.152,00

1.210,00

18

612

Văleni de Munte

9.607,00

2.321,00

2.510,00

2.299,00

2.477,00

19

TOTAL COMUNE

143.879,00

32.329,00

34.122,00

32.225,00

45.203,00

20

701

Adunați

591,00

121,00

145,00

120,00

205,00

21

702

Albești Paleologu

2.092,00

450,00

487,00

445,00

710,00

22

703

Aiunis

1.308,00

275,00

364,00

' ’ 316,00l

353,00

23

704

Apostolache

896,00

209,00

189,00

247,00

251,00

24

705

Aricestii Rahtivani

3.003,00

694,00

671,00

687,00

951,00

25

706

Aricestii Zeletin

496,00

107,00

147,00

106,00

136,00*

26

707

Baba Ana

1.539,00

327,00

353,00

325,00

534,00

27

708

Balta Doamnei

794,00

189,00

170,00

187,00

248,00

28

709

Băltești

1.654,00

380,00

444,00

375,00

455,00

29

710

Bănești

1.291,00

270,00

293,00

266,001

462,00

30

711

Barca n ești

5.363,00

977,00

1.056,00

967,00

2.363,00

31

712

Batrani

719,00

189,00

206,00

188,00

136,00

32

713

Bertea

1.239,00

287,00

311,00

284,00

357,00

33

714

Berceni

2.232,00

515,00

478,00

511,00

728,00

34

715

Boldești Grădiște

702,00

170,00

184,00

168,00

180,00

35

716

Blejoi

3.060,00

626,00

649,00

620,00

1.165,00

36

717

Brebu

1 833,00

442,00

427,00

438,00

526,00

37

718

Brazi

3.950,00

640,00

658,00

634,00

2.018,00

38

719

Bucov

3.100,00

769,00

831,00

760,00

740,00

39

720

Calugareni

602,00'

124,00

176,00

125,00

177,00

40

721

Carbunesti

579,00

126,00

153,00

125,00

175,00

41

722

Ceptura

1.935,00

368,00

514,00

363,00

690,00

42

723

Cerasu

1.927,00

473,00

473,00

469,00

512,00

43

724

Chiojdeanca

801,00

179,00

201,00

178,00

243,00

44

725

Ciorani

2.829,00

767,00

695,00

761,00

606,00

45

726

Cocorastii Colt

871,00

213,00

205,00

211,00

242,00

46

727

Cocorastii Mislii

969,00

217,00

247,00

215,00

290,00

47

728

Colceag

1.927,001

455,00

492,00

450,00

530,00

48

729

Cornu

1.180,00

254,00

274,00

251,00

401,00

49

730

Cosminele

353,00

84,00

90,00

82,00

97,00

50

731

Drajna

1.798,00

376,00

407,00

371,00

644,00

51

732

Draganestf

1.420,00

403,00

295,00

399,00

323,00

52

733

Dumbrava

1.432,00

400,00

316,00

396,00

320,00

53

734

Dumbravesti

1.438,00

356,00

384,00

352,00

346,00

54

735

Filipesti de Pădure

5.419,00'

1.125,00

1.217,00

1.114,00

1.963,00

55

736

Filipesti Târg

3.034,00

712,00

686,00

705,00

931,00

56

737

Fantanele

688,00

153,00

166,00

151,00

218,00

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256/20.11.2013 11.02.02

UMEDEFLACATEDIN TVA PTFINANTCHELTUIELILOR SALARIALESICONTRIB AFALEINSTDEINV. PRE

IVERglTAR DEȘT/

Nr. cri’.

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

trim. 1

trim. II

trim. III

Trfinffî''

1

TOTAL GENERAL

250.080,00

58.075,00

62.800,00

57.517,00

71.688,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

105,955,00

24.133,00

26.097,00

23.108,00

32.617,00

4

501

Campina

17.380,00

3.741,00

4.046,00

3.705,00

5.888,00

5

502

Ploiești

88.575,00

20.392,00

22.051,00

19.403,00

26.729,00

6

TOTAL ORAȘE

46.358,00

10.505,00

12.255,00

11.057,00

12.541,00

7

301

Azuga

1.172.00

255,00

300,00

253,00

364,00

8

602

Baicoi

4.298,00

980,00

1.060,00

971,00

1.287,00

9

603

Boldești Scaieni

3.558,00

860,00

930,00

884,00

884,00

10

604

Breaza

4.290,00

852,00

921,00

989,00

1.528,00

11

605

Bușteni

3.722,00

646,00

1.323,00

914,00

839,00

12

606

Comarnic

2.809,00

651,00

704,00

645,00

809,00

13

607

Mizil ■

6.347,00

1.624,00

1.756,00

1.609,00

1.358,00

14

608

Plopeni ■

3.228,00

618,00

1.081,00

812,00

717,00

15

609

Sinaia

4.143,00

853,00

922,00

845,00

1.523,00

16

610

Stanic

2.083,00

495,00

535,00

490,00

563,00

17

611

Urlați

3.320,00

866,00

771,00

857,00

826,00

18

612

Văleni de Munte

7.388,00

1.805,00

1.952,00

1.788,00

1.843,00

19

TOTAL COMUNE

97.767,00

23.437,00

24.448,00

23.352,00

26.530,00

20

701

Adunați

461,00

91,00

113,00

90,00

167,00

21

702

Albești Paleologu

1.317,00

283.00

306,00

280,00

448,00

22

703

Alunis

952,00

200,00

283,00

242,00

227,00

23

704

Apostolache

592,00

160,00

110,00

158,00

164,00

24

705

Aricestii Rahtivani

1.989,00

512,00

475,00

507,00

495,00

25

706

Aricestii Zeletin

343.00

67,00

103,00

66,00

107,00

26

707

Baba Ana

1.011,00

226,00

244,00

224,00

317,00

27

708

Balta Doamnei

553,00

148,00

126,00

147,00

132,00

28

709

Băltești

1.241,00

284,00

340,00

281,00

336,00

29

710

Bănești

916,00

202,00

218,00

200,00

296,00

30

711

Barcanesti

3.987,00

765,00

827,00

757,00

1.638,00

' 31

712

Batrani

550,00

135,00

146,00

134,00

135,00

32

713

Bertea

843,00

199,00

216,00

198,00

230,00

33

714

Berceni

1.432,00

386,00

337,00

382,00

327,00

34

715

Boldești Grădiște

427,00

94,00

102,00

93,00

138,00

35

716

Blejoi

1.728,00

431,00

439,00

427,00

431,00

36

717

Brebu

1.218,00

325,00

301,00

322,00

270,00

37

718

Brazi

1.843,00

457,00

461,00

453,00

472,00

38

719

Bucov

2.403,00

569,00

615,00

563,00

656,00

39

720

Calugareni

436,00

89,00

135,00

88,00

124,00

40

721

Carbunesti

427,00

89,00

112,00

88,00

138,00

41

722

Ceptura

1.377,00

274,00

413,00

271,00

419,00

42

723

Cerasu

1.371,00

359,00

350,00

356,00

306,00

43

724

Chiojdeanca

570,00

134,00

154,00

133,00

149,00

44

725

Ciorani

2.206,00

603,00

516,00

598,00

489,00

45

726

Cocorastii Colt

658.00

166,00

152,00

164,00

176,00

46

727

Cocorastii Mislii

604,00

132,00

155,00

131,00

186,00

47

728

Colceag

1.242,00

312,00

337,00

309,00

284,00

48

729

Cornu

726,00

182,00

196,00

180,00

168,00

49

730

Cosminele

271,00

64,00

69,00

63,00

75,00

50

731

Drajna

1.245,00

250,00

270,00

247,00

478,00

51

732

Draganesti

961,00

306,00

189,00

303,00

163,00

52

733

Dumbrava

1.032,00

312,00

222,00

309,00

189,00

53

734

Dumbravesti

960,00

221,00

239,00

218,00

282,00

54

735

Filipesti de Pădure

3.556,00

826,00

893,00

818,00

1.019,00

55

736

Filipesti Târg

1.749,00

465,00

418,00

460,00

406,00

56

737

Fantanete

482,00

112,00

121,00

111,00

138,00

ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256/20.11.201

11.02.02

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHLTUIEULOR DESC LA NIVELUL C., O.,

HOTARARI JUDECĂTOREȘTI PT. DREPTURI SALARIALEINSTITINVPREUNIV DE STAT

- mii lei -

Nr. crt.

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

■ Denumire

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

TOTAL GENERAL

13,578,00

3.386,00

3.666,00

3.352,00

3.174,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

6.404,00

1.324,00

1.423,00

1.310,00

2.347,00

4

501

Campina

877,00

206.00

223,00

204,00

244,00

5

502

Ploiești

5.527,00

1.118,00

1.200,00

1.106,00

2.103,00

6

TOTAL ORAȘE

2.813,00

644,00

694,00

635,00

840,00

7

601

Azuga

48,00

11,00

12,00

11,00

14,00

8

602

Baicoi

320,00

78,00

84,00

77,00

81,00

9

603

Boldești Scaieni

122,00

31,00

33,00

30,00

28,00

10

604

Breaza

376,00

68,00

73,00

67,00

168,00

11

605

Bușteni

178,00

44,00

48,00

44,00

42,00

12

606

Comarnic

1.72,00

35,00

38,00

35,00

64,00

13

607

Mizil

312,00

82,00

88,00

81,00

61,00

14

608

Plopeni

246,00

61,00

66,00

60,00

59,00

15

609

Sinaia

393,00

59,00

63,00

58,00

213,00

16

610

Slanic

77,00

24,00

26,00

23,00

4,00

17

611

Urlați

175,00

38,00

41,00

37,00

59,00

18

612

Văleni de Munte

394,00

113,00

122,00

112,00

47,00

19

TOTAL COMUNE

4.361,00

994,00

1.118,00

1.001,00

1.248,00

20

701

Adunați

21.00

5,00

5,00

5,00

6,00

21

702

Albești Pateologu

70,00

16,00

18,00

16,00

20,00

22

703

Alunis

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

23

704

Apostol ache

32,00

0,00

25,00

12,00

-5,00

24

705

Aricestii Rahtivani

154,00

36,00

38,00

35,00

45,00

25

706

Aricestii Zeletin

16,00

3,00

3,00

3,00

7,00

26

707

Baba Ana

59,00

15,00

16,00

15,00

13,00

27

708

Balta Doamnei

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

28

709

Băltești

45,00

10,00

11,00

10,00

14,00

29

710

Bănești

58,00

12,00

13,00

11,00

22,00

30

711

Barcanesti

.   114,00

22,00

24,00

22,00

46,00

31

712

Batrani

5,00

1,00

2,00

1,00

- 1,00

32

713

Bertea

32,00

7,00

8,00

7,00

10,00

33

714

Berceni

103,00

26,00

29,00

26,00

22,00

34

715

Boldești Grădiște

26,00

8,00

9,00

8,00

1,00

35

716

Blejoi

149,00

27,00

29,00

27,00

66,00

36

717

Brebu

55,00

1,00

1,00

1,00

52,00

37

718

Brazi

47,00

11,00

12,00

11,00

13,00

38

719

Bucov

137,00

35,00

37,00

34,00

31,00

39

720

Calugareni

7,00

0,00

3,00

2,00

2,00

40

721

Carbunesti

7,00

5,00

6,00

5,00

-9,00

41

722

Ceptura

100,00

27,00

29,00

26,00

18,00

42

723

Cerasu

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

43

724

Chiojdeanca

32,00

7,00

7,00

7,00

11,00

44

725

Ciorani

126,00

29,00

32,00

29,00

36,00

45

726

Cocorastii Colt

20,00

5,00

6,00

5,00

4,00

46

727

Cocorastii Mislii

21,00

5,00

5,00

5,00

6,00

47

728

Colceag

54,00

13,00

14,00

12,00

15,00

48

729

Cornu

31,00

7,00

8,00

7,00

9,00

49

730

Cosminele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

731

Drajna

53,00

31,00

34,00

31,00

-43,00

51

732

Draganesti

45,00

10,00

11,00

10,00

14,00

52

733

Dumbrava

21,00

5,00

5,00

5,00

6,00

53

734

Dumbravesti

59,00

14,00

15,00

14,00

16,00

54

735

Filipesti de Pădure

321,00

50,00

55,00

50,00

166,00ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256/20.11.201^0 11.02.02 '

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHLTUIELILOR DESC LA NIVELUL C., I DREPTURI ASISTENT! PERSONALI CU HANDICAP GRAV SAU INDEMNIZAȚII LUNARE

Nr. ort

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

TOTAL GENERAL

43.746,00

9.258,00

9.993,00

9.165,00

15.330,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

13.484,00

3.237,00

3.489,00

2.836,00

3.922,00

4

501

Campina

2.222,00

427,00

462,00

423,00

910,00

5

502

Ploiești

11.262,00

2.810,00

3.027,00

2.413,00

3.012,00

6

TOTAL ORAȘE

7.319,00

1.386,00

1.498,00

1.693,00

2.742,00

7

601

Azuga

267,00

61,00

66,00

61,00

79,00

8

602

Baicoi

969,00

165,00

178,00

163,00

463,00

9

603

Boldești Scaieni

439,00

91,00

99,00

90,00

159,00

10

604

Breaza

1.071,00

186,00

201,00

184,00

500,00

11

605

Bușteni

445,00

83,00

90,00

83,00

189,00

12

606

Comarnic

744,00

112,00

122,00

111,00

399,00

13

607

Mizil

989,00

260,00

281,00

578,00

-130,00

14

608

Plopeni .

354,00

85,00

92,00

84,00

93,00

15

609

Sinaia

509,00

85,00

91,00

84,00

249,00

16

610

Slanic

376,00

74,00

80,00

73,00

149,00

17

611

Urlați

514,00

90,00

97,00

89,00

238,00

18

612

Văleni de Munte

642,00

94,00

101,00

93,00

354,00

19

TOTAL COMUNE

22.943,00

4.635,00

5.006,00

4.636,00

8.666,00

20

701

Adunați

55,00

13,00

14,00

13,00

15,00

21

702

Albești Paleoiogu .

564,00

114,00

123,00

113,00

214,00

22

703

Alunîs

208,00

49,00

53,00

49,00

57,00

23

704

Apostolache

167,00

23,00

25,00

51,00

68,00

24

705

Aricestii Rahtivani

401,00

73,00

79,00

72,00

177,00

25

706

Aricestii Zeletin

104,00

28,00

31,00

28,00

17,00

26

707

Baba Ana

259,00

50,00

54,00

50,00

105,00

27

708

Balta Doamnei

133,00

21,00

23,00

21,00

68,00

28

709

Băltești

197,00

40,00

43,00

39,00

75,00

29

710

Bănești

191,00

32,00

35,00

32,00

92,00

30

711

Barcanesti

465,00

92,00

99,00

91,00

183,00

31

712

Batrani        ■

106,00

36,00

39,00

36,00

-5,00

32

713

Bertea

263,00

53,00

57,00

52,00

101,00

33

714

Berceni

320,00

53,00

58,00

53,00

156,00

34

715

Boldești Grădiște

164,00

54,00

58,00

53,00

-1,00

35

716

Blejoi

472,00

114,00

123,00

113,00

122,00

36

717

Brebu

352,00

74,00

80,00

73,00

125,00

37

718

Brazi

473,00

101,00

109,00

100,00

163,00

38

719

Bucov

233,00

90,00

98,00

89,00

-44,00

39

720

Calugareni

121,00

24,00

26,00

24,00

47,00

40

721

Carbunesti

84,00

20,00

22,00

20,00

22,00

41

722

Ceptura

210,00

33,00

35,00

32,00

110,00

42

723

Cerasu

385,00

67,00

72,00

66,00

180,00

43

724

Chiojdeanca

89,00

20,00

21,00

20,00

28,00

44

725

Ciorani

141,00

51,00

56,00

51,00

-17,00

45

726

Cocorastii Coit

106,00

21,00

23,00

21,00

41,00

46

727

Cocorastii Mislii

285,00

63,00

68,00

62,00

92,00

47

728

Colceag

474,00

91,00

99,00

90,00

.        194,00

48

729

Cornu

322,00

40,00

43,00

39,00

200,00

49

730

Cosminele

46,00

12,00

13,00

11,00

10,00

50

731

Drajna

307,00

59,00

64,00

58,00

126,00

51

732

Draganesti

258,00

49,00

53,00

48,00

108,00

52

733

Dumbrava

216,00

41,00

44,00

40,00

91,00

53

734

Dumbravesti

259,00

89,00

96,00

88,00

-14,00

54

735

Filipesti de Pădure

700,00

132,00

142,00

130,00

296,00ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STA T PE ANUL 2013

CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256 f20.11.2013 11.02.02

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHLTUIELILOR DESC LA

FINANȚARE CHELTUIELI ( art 104 al 2 lit b)-e) Legea 1/2011)

Nr. crt.

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

trim. 1

trim. H

trim. III

trim. IV

1

TOTAL GENERAL

39.672,00

9.018,00

9.743,00

8.923,00

11.988,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

14.550,00

3.890,00

4.204,00

3.845,00

2.611,00

4

501

Campina

2.914,00

687,00

742,00

679,00

806,00

5

502

Ploiești

11.636,00

3.203,00

3.462,00

3.166,00

1.805,00

6

TOTAL ORAȘE

7.492,00

1.781,00

1.921,00

1.761,00

2.029,00

7

601

Azuga

316,00

43,00

46,00

42,00

185,00

8

602

Baicoi

611,00

170,00

183,00

168,00

90,00

-9

603

Boldești Scaieni

616,00

140,00

151,00

138,00

187,00

10

604

Breaza

927,00

144,00

155,00

142,00

486,00

1'1

605

Bușteni

744,00

103,00

111,00

102,00

428,00

12

606

Comarnic

444,00

112,00

121,00

111,00

100,00

13

607

Mizil

.        896,00

259,00

.         279,00

256,00

102,00

14

608

Plopeni'

348,00

100,00

108,00

99,00

41,00

15

609

Sinaia

661,00

182,00

196,00

180,00

103.00

16

610

Slanic

289,00

84,00

91,00

83,00

31,00

17

311

Urlați

511,00

147,00

159,00

146,00

59,00

16

612

Văleni de Munte

1.129,00

297,00

321,00

294,00

217,00

19

TOTAL COMUNE

17.630,00

2.997,00

3.240,00

2.970,00

8.423,00

20

701

Adunați

51,00

11,00

12,00

11,00

17,00

21

702

Albești Paleologu

137,00

36,00

39,00

35,00

27,00

22

703

Alunis

113,00

25,00

27,00

24,00

37,00

23

704

Apostoiache

79,00

20,00

22,00

20,00

17,00

24

705

Aricestii Rahtivani

416,00

63,00

68,00

63,00

222,00

25

706

Aricestii Zeletin

30.00

8,00

9,00

8,00

5,00

26

707

Baba Ana

178,00

29,00

31,00

29,00

89,00

27

708

Balta Doamnei

101,00

18,00

19,00

17,00

47,00

28

709

Băltești

129,00

36,00

39,00

35,00

19,00

29

710

Bănești

124,00

24,00

26,00

23,00

51,00

30

711

Barcanesti

792,00

97,00

105,00

96,00

494,00

31

712

Batrani              '

56,00

17,00

18,00

17,00

4,00

32

713

Bertea

88,00

25,00

27,00

24,00

12,00

33

714

Berceni

373,00

49,00

■    53,00

49,00

222,00

34

715

Boldești Grădiște

78,00

12,00

. 13,00

12,00

41,00

35

716

Blejoi

707,00

53,00

-       57,00

52,00

545,00

36

717

Brebu

200,00

40,00

43,00

40,00

77.00

37

718

Brazi

1.523,00

56,00

60,00

55,00

1.352,00

38

719

Bucov

316,00

72,00

78,00

71,00

95,00

39

720

Calugareni

37,00

11,00

12,00

11,00

3,00

40

721

Carbunesti

58,00

11,00

12,00

11,00

24,00

41

722

Ceptura

247,00

34,00

37,00

34,00

142,00

42

723

Cerasu

151,00

45,00

49,00

45,00

. 12,00

43

724

Chiojdeanca

107,00

17,00

18,00

17,00

55,00

44

725

Ciorani

325,00

77,00

83,00

76,00

89,00

45

726

Cocorastii Colt

81,00

20,00

22,00

20,00

19,00

46

727

Cocorastii Mislii

57,00

17,00

18,00

17,00

5,00

47

728

Colceag

156,00

39,00

42,00

39,00

36,00

48

729

Cornu

92,00

23,00

25,00

23,00

21,00

49

730

Cosminele

32,00

7,00

7,00

7,00

11,00

50

731

Drajna

175,00

32,00

34,00

31,00

78,00

51

732

Draganesti

154,00

38,00

41,00

38,00

37,00

52

733

Dumbrava

155,00

40,00

43,00

40,00

32,00

53

734

Dumbravesti

149,00

29,00

31,00

29,00

60,00

54

735

Filipesti de Pădure

805,00

109,00

118,00

108,00

470,00

55

736

Filipesti Târg

374,00

58,00

63,00

58.00

195,00

56

737

Fantanele

81,00

14,00

16,00

14,00

37,00ALOCAȚI DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CF. DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL D.G.R.F.P. PLOIEȘTI Nr. 5256/20.11.201

11.02.02

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHLTUIELILOR DESC LA NIVELUL C., ■                                  FINANȚARE ALTE CHELTUIELI ( art. 5 pct.4 Legea 293/21.12.2011)

Nr. crt.

Cod

INDICATOR

PREVEDERI an 2013

din care:

Denumire

trim. 1

trim. II

trim. III

trim. IV

1

TOTAL GENERAL

3.327,00

763,00

848,00

763,00

953,00

2

401

Cons. Județean

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TOTAL MUNICIPII

1.365,00

317,00

338,00

317,00

393,00

4

501

Campina

258,00

59,00

66,00

59,00

74,00

5

502

Ploiești

1.107,00

258,00

272,00

258,00

319,00

6

TOTAL ORAȘE

784,00

180,00

200,00

180,00

224,OG

7

601

Azuga

168,00

39,00

43,00

39,00

47,00

8

602

Eaicoi

62,00

14,00

16,00

14,00

18,00

9

603

Boldești Scaieni

82,00

19,00

21,00

19,00

23,00

10

604

Breaza

39,00

9,00

10,00

9,00

11,00

11

605

Bușteni

31,00

7,00

8,00

7,00

9,00

12

606

Comarnic

28,00

6,00

7,00

6,00

9,00

13

607

Mizîl

107,00

25,00

27,00

25,00

30,00

14

608

Plopeni

47,00

11,00

12,00

11,00

13,00

15

309

Sinaia

22,00

5,00

6,00

5,00

6,00

16

610

Slanic

45,00

10,00

11,00

10,00

14,00

17

611

Urlați

99,00

23,00

25,00

23,00

28,00

18

612

Văleni de Munte

54,00

12,00

14,00

12,00

16,00

19

TOTAL COMUNE

1.178,CC

266,00

310,00

266,00

336,00

20

701

Adunați

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

21

702

Albești Paleologu

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22

703

Alunis

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

23

704

Apostolache

26,00

6,00

7,00

6,00

7,00

24

705

Aricestii Rahtivani

43,00

10,00

11,00

10,00

12,00

25

706

Aricestii Zeletin

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

26

707

Baba Ana

32,00

7,00

8,00

7,00

10,00

27

708

Balta Doamnei

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

28

709

Băltești

42,00

10,00

11,00

10,00

11,00

29

710

Bănești

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

30

711

Barcanesti

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

31

712

Batrani

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

32

713

Bertea

13,00

3,00

3,00

3,00

4,00

33

714

Berceni

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

34

715

Boldești Grădiște

7,00

2,00

2,00

2,00

1,00

35

716

Blejoi

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36

717

Brebu

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

37

718

Brazi

64,00

15,00

16,00

15,00

18,00

38

719

Bucov

11,00

3,00

3,00

3,00

2,00

39

720

Calugareni

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

40

721

Ca rb un ești

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

41

722

Ceptura

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

42

723

Cerasu

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

43

724

Chiojdeanca

3,00

i,ool

1,00

1,00

0,00

44

725

Ciorani

31,00

7,00

8,00

7,00

9,00

45

726

Cocorastii Colt

6,00

1,00

2,00

1,00

2,00

46

727

Cocorastii Mislii

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

47

728

Colceag

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

48

729

Cornu

9,00

2,00

2,00

2,00

3,00

49

730

Cosminele

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50

731

Drajna

18,00

4,00

5,00

4,00

5,00

51

'732

Draganesti

2,00

0,00

1,00

0,00

1,00

52

733

Dumbrava

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

53

734

Dumbravesti

11,00

3,00

3,00

3,00

2,00

54

735

Filipesti de Pădure

37,00

8,00

9,00

8,00

12,00

55

736

Filipesti Târg

14,00

3,00'

4,00

3,00

4,00

56

737

Fantanele

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

To: Subject:


Attachments:


Buna ziuaVa transmitem alaturat" FISA CU INDICATORI PENTRU BUGETUL LOCAL ALOCAȚII DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2013 CONFORM DECIZIEI DIRECTORULUI GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE REGIONALE FINANȚE PUBLICE PLOIEȘTI nr. 5256 din 20.11.2013 " , asa cum au fost rectificați de prevederile ORDONANȚEI DE URGENTA A GUVERNULUI nr. 99 din 30.10.2013 , publicata in Monitorul Oficial al României nr 672 din 01.11.2013 .

Va facem precizarea ca fișierul" XLS" cuprinde sheeth-uri pentru fiecare unitate administrativ teritoriala si situații centralizatoare.

Totodată va rugam sa procedați de urgenta la rectificarea bugetului local prin Hotararea Consiliului Loca, in vederea derulării in bune condiții a procesului bugetar.

FOARTE IMPORTANT , ANALIZAȚI STADIUL REALIZĂRII VENITURILOR PROPRII SI REDIMENSIONATI ESTIMĂRILE BUGETARE PE ANUL 2013 , TOTODATĂ ANALIZAȚI SUMELE DEFALCAT SI COTELE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT SI DISPONIBILIZATI SUMELE CARE NU VOR FI UTILIZATE IN ANUL IN CURS PENTRU A FI REDISTRIBUIE ALTOR UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN CADRUL JUDEȚULUI PRAHOVA.

Va mulțumim pentru colaborare si înțelegere ,                                                                  '

21. BUGET RECTIFICAT DECIZIE 5256 11.02.01 11.02.02.XLS

Ion Chircu - Sef Serviciu Sinteza Asistenta Elaborare si Execuție Bugete Locale


Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Prahova Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești 100023 - Ploiești , Strada Aurel Vlaicu , nr.22 , Județ Prahova ,

Tel / Fax : 0244.597.790 ,0244.513.610 si 0244.407.710 int 253 sau 257 e-mail : ion.chircu.ph@mfinante.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

is \ [     - \ (3 o              , VS.

28.NOV. 2013

Către,

DIRECȚIA ECONOMICA


Prin prezenta va înaintam alaturat actul adițional nr.l la contractul de finanțare nr.924/15.05.2013, incheiat intre Municipiul Ploiești si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITAîntocmit,

DT/SI/SS

2ex./27.11.13

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Nr. 3.263A/2/30.09.2013


ACT ADIȚIONAL NR. 1la contractul de finanțare nr. 924/15.05.2013

încheiat între:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, cu sediul

în Strada Apolodor nr. 17, latura Nord, sector 5 București, tel. : 0372114 547, 0372114593, fax :

0372114542, 0372114569, cod ~fiscal 26369185, cont R087TREZ70023 700151XXXXX, deschis la--------

Trezoreria municipiului București, reprezentat de domnul Liviu Nicolae DRAGNEA, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de ordonator principal de credite, ca autoritate publică centrală,

Și

Unitatea administrativ teritorială municipiul PLOIEȘTI reprezentată prin d-nul Iulian BĂDESCU

în calitate de primar, cu sediul în B-dul Republicii nr. 2, municipiul Ploiești, județul Prahova, tel.: 0244/516.699;     0244/515.982, fax 0244/513.829, cod fiscal 2844855, cont

R013TREZ5215071XXX007049 deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, ca autoritate publică locală,

având în vedere prevederile art. 9, punctul 9.1, lit. a) din contractul de finanțare nr. 924/15.05.2013, prin prezentul act adițional părțile convin asupra modificării unor prevederi din contract și anume:

 • 4. Obiectul contractului:

Obiecrul^contracmlui'îl^constîffiîe'alocarea'riin-bîrgetuTMM'steruluiTDezvoltărif-Regionale și ------Administrației Publice pe anul 2013 a sumei de 100 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investiții în construcția de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate propuse a fi finanțate în anul 2013, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1878/2013 cu modificările ulterioare, în completarea surselor proprii ale autorității publice locale în valoare de 8.200 mii lei.

 • 5. Documentele contractului:

Se modifică Lista de finanțare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați realizate conform prevederilor O.U.G. nr.74/2007 în anul 2013 în municipiul Ploiești, județul Prahova, conform Anexei la prezentul act adițional.

Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și face

parte integrantă din contractul de finanțare nr. 924/15.05.2013.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICEORDIN DE PLATA NrPLĂTITOR |

ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI

Cod de identificare fiscala

31430504

Adresa

PLOIEȘTI STR. POȘTEI NR. 19

Codul B1C

BRDEROBU


RO! IBRDE300SV07609283000

CodIBAN plătitor

De Ia

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE           j

BENEFICIAR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI    '

Cod de identificare fiscală r’aayl TOSM

2844855

Codul BIC

beneficiar

RO67TREZ5212I370201XXXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Ploiești
Primirea/ Acceptarea
Data emiterii


Reprezentând:

[ SPONSORIZARE CORT SPORTIV PTR. ȘCOALA GIM. SFANTA VINERI PLOIEȘTI

(22)


Data debitării:
CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 1/15.11.2013


l.Partile contractului:


1.1 ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI, sediul in Ploiești, str. Poștei nr. 19, camera 1, jud. Prahova, C.I.F. 31430504 cont R011BRDE300SV07609283000 deschis la BRD suc. Ploiești, reprezentata de doamna Raducanu Gabriela in calitate de PREȘEDINTE

1.2 MUNICIPIUL PLOIEȘTI in calitate de ordonator principal de credite pentru ȘCOALA GIMNAZIALA “SFANTA VINERI” PLOIEȘTI in calitate de ordonator tertiar de credite, cu sediul in Ploiești, str. Poștei nr. 19, jud. Prahova, C.I.F. 31430504 reprezentata legal de doamna Apetrei Ana-Maria in calitate de DIRECTOR GENERAL -

2. Obiectul contractului:

Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare sub forma acordării sumei de 52000 lei in vederea achiziționării si amplasării unui cort sportiv (prelata si schelet metalic) si Întocmirea unui proiect tehnic pentru lucrarea “cort sportiv”.

3. Obligațiile sponsorului:

 • 3.1. ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI, in calitate de sponsor, se obliga

sa ofere suma de 52000 lei la data încheierii contractului sau cel mai târziu pana in data de 18.11.2013 in contul RO67TREZ52121370201XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Ploiești, pentru beneficiar Școala Gimnaziala Sfanta Vineri.                                                                 .

 • 3.2. Sponsorul are obligația de a consemna in evidenta contabila sponsorizarea pe baza documentelor care atesta efectuarea plăților.

4. Drepturile sponsorului:

 • 4.1. Sponsorul are dreptul sa afișeze emblema, marca sa in cadrul activitatii sponsorizate.

 • 4.2. Sponsorul are dreptul de a organiza si realiza acțiuni de promovare a imaginii sale.

 • 4.3. Sponsorul nu are dreptul de a interveni in mod direct sau indirect in activitatea beneficiarului, in sensul de a directiona activitatea acestuia.


5. Obligațiile beneficiarului sponsorizării:

 • 5.1. Beneficiarul se obliga sa asigure spațiul sau mărcii/ emblemei.

 • 5.2. Beneficiarul sponsorizării are obligația de a consemna in evidenta contabila sponsorizarea, pe baza documentelor care atesta primirea banilor.

6. Drepturile beneficiarului sponsorizării:

 • 6.1. Beneficiarul are dreptul de a incasa suma plătită in temeiul prezentului contract de sponsorizare.

 • 6.2. Beneficiarul are dreptul sa folosească sprijinul financiar obtinut exclusiv pentru o cat mai buna si eficienta organizare a activitatii sponsorizate.

7. Durata contractului:

Prezentul contract intra in vigoare după semnarea acestuia'de părțile contractului, incepand cu data de 15.11.2013 si are o perioada determinata de un an.                                                                ’

8. încetarea contractului:

Prezentul contract inceteaza pe deplin in următoarele cazuri:

 • •  s-a realizat obiectul contractului;

 • •  una din parii nu isi executa vreuna din obligațiile ce-i revin potrivit dispozițiilor legale in vigoare sau a celor menționate in contract in decurs de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.

9. Soluționare litigii:

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabila.

In cazul nesolutionarii litigiilor aparate pe cale amiabila, partea in cauza poate apela la instanțele de judeacata competente de pe teritoriul României, iar hotararea instanței care a judecat litigiul, ramasa definitiva este executorie.

Prezentul contract s-a intocmit in conformitate cu prevederile:

• Legii privind sponsorizarea nr. 32 din 19.05.1994, republicata.

Contractul s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, astazi, 15.11.2013 data semnării lui.

SPONSOR

Asociația SFV 21 Ploiești

BENEFICIAR Școala Gim. Sfanta Vineri


PLAT1TI


cincisprezecemiicincisutelei


PLĂTITOR

ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI

Cod de identificare fiscală

31430504

Adresa

PLOIEȘTI STR. POȘTEI NE 19

Codul BIC

BRDEROBUPrimirea/Acceptarea

ZNORMAL N^IjRGENT

Tipul transferului |    |


Data emi


' l.s. !


CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 2/15.11.2013

l.Partile contractului:


1.1 ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI, sediul in Ploiești, str. Poștei nr. 19, camera 1, jud. Prahova, C.I.F. 31430504 cont R011BRDE300SV07609283000 deschis la BRD suc. Ploiești, reprezentata de doamna Raducanu Gabriela in calitate de PREȘEDINTE

1.2 MUNICIPIUL PLOIEȘTI in calitate de ordonator principal de credite pentru ȘCOALA GIMNAZIALA “SFANTA VINERI” PLOIEȘTI in calitate de ordonator tertiar de credite, cu sediul in Ploiești, str. Poștei nr. 19, jud. Prahova, C.I.F. 31430504 reprezentata legal de doamna Apetrei Ana-Maria in calitate de DIRECTOR GENERAL.

2. Obiectul contractului:

Prezentul contract are ca obiect activitatea de sponsorizare sub forma acordării sumei de 15500 lei in vederea achiziționării prestării de servicii pentru paza si protecția elevilor din Școala Gimnaziala Sfanta Vineri Ploiești

3. Obligațiile sponsorului:

 • 3.1. ASOCIAȚIA 21 SFV PLOIEȘTI, in calitate de sponsor, se obliga sa ofere suma de 15500 lei la data incheierii contractului sau cel mai târziu pana in data de 18.11.2013 in contul RO67TREZ52121370201XXXXX, deschis la Trezoreria Mun. Ploiești, pentru beneficiar Școala Gimnaziala Sfanta Vineri,

 • 3.2. Sponsorul are obligația de a consemna in evidenta contabila sponsorizarea pe baza documentelor care atesta efectuarea plăților.

4. Drepturile sponsorului:

 • 4.1. Sponsorul are dreptul sa afișeze emblema, marca sa in cadrul activitatii sponsorizate.

 • 4.2. Sponsorul are dreptul de a organiza si realiza acțiuni de promovare a imaginii sale.

 • 4.3. Sponsorul nu are dreptul de a interveni in mod direct sau indirect in activitatea beneficiarului, in sensul de a directiona activitatea acestuia.


5. Obligațiile beneficiarului sponsorizării:

 • 5.1. Beneficiarul se obliga sa asigure spațiul necesar afisâfî^inu^ielW ?

sau mărcii/ emblemei.                                       \\-ZX C       & *

 • 5.2. Beneficiarul sponsorizării are obligația de a consemna S^^Mența^’  contabila sponsorizarea, pe baza documentelor care atesta primirea b


6. Drepturile beneficiarului sponsorizării:

 • 6.1. Beneficiarul are dreptul de a incasa suma plătită in temeiul prezentului contract de sponsorizare.

 • 6.2. Beneficiarul are dreptul sa folosească sprijinul financiar obtinut exclusiv pentru o cat mai buna si eficienta organizare a activitatii sponsorizate.

7. Durata contractului:

Prezentul contract intra in vigoare după semnarea acestuia de părțile contractului, începând cu data de 15.11.2013 si are o perioada determinata de un an.

8. încetarea contractului:

Prezentul contract încetează pe deplin in următoarele cazuri:

 • •  s-a realizat obiectul contractului;

 • •  una din parii nu isi executa vreuna din obligațiile ce-i revin potrivit dispozițiilor legale in vigoare sau a celor menționate in contract in decurs de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.

9. Soluționare litigii:

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabila.

In cazul nesolutionarii litigiilor aparate pe cale amiabila, partea in cauza poate apela la instanțele de judeacata competente de pe teritoriul României, iar hotararea instanței care a judecat litigiul, ramasa definitiva este executorie.

Prezentul contract s-a întocmit in conformitate cu prevederile:

• Legii privind sponsorizarea nr. 32 din 19.05.1994, republicata.

Contractul s-a întocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, astazi, 15.11.2013 data semnării lui.

SPONSOR

Asociația SFV 21 Ploiești

BENEFICIAR Școala Gim. Sfanta VineriMUNICIPIUL PLOIEȘTI


Pagina 1/1


INCASARI IN CONTUL 21370201 - Donații si sponsorizări

IN ANUL 2013

' SI:                  ’             " 0,00’ ' C

DOC ÎNCASARE i

NRCRT

1 .......i

DENUMIRE CONTRIBUABIL

SC CARPATHIAN SP’r’INGS SA

COD FISCAL/CNP

13290801

■ DATA EXTRAS ;

12-02-2013

TIP

OP

' NUMĂR

...

| DATA PLĂTII , 08-02-2013 ’ =

i’,759,00 ' :

Rulaj cumulat:;

1.759,00 :

2 ” ’i

ASOCIAȚIA ZIBO HELP SRL

27449746

15-03-2013

OP

1

14-03-2013 ’

610,00 ■

Rulaj cumulat:

2.369,00 ;

3

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIASRL

14622062

14-05-2013

OP

229

’ 13-05-2013

3.000.00 .

Rulaj cumulat:

5.369,00

4

INP LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE

■  17-06-2013

OP

254

;  17-06-2013  '

1.850,00

Rulaj cumulat:

7.219,00

5

COLEGIUL NATIONAL MIHA1 VITEAZUL

2844324

18-09-2013

OP

465

18-09-2013

10.000,00 ■

Rulaj cumulat:

17.219,00

6

ASOCIATIA21 SFVPLOIESTIAF

31430504

19-11-2013

OP

1

ț 15-11-2013 '

52.000,00

7

ASOCIAȚIA 21 SFVPLOIESTIAF

31430504

19-11-2013

OP

2

’  15-11-2013

15.500,00

Rulaj cumulat:                            84.719,00

SF:                     84.719,00    C


Editat la data de: 27-NOV-13


2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An:   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Veniturile bugetelor locale

.00

imp pe profit

0102

.00

Imp pe profit de la ag. ec.

010201

.00

Imp.ven. din transfer prop imo

0302

.00

Imp.ven.transf.propr.imobiliar

030218

.00

Cote si sume def.din imp ven.

0402

.00

Cote defal.din imp.pe venit

040201

.00

Sume alocate ptr echilibrare

040204

.00

Ate impozite pe venit

0502

.00

Alte impozite pe venit

050250

.00

Imp si taxe pe propietate

0702

.00

impozit pe clădiri

070201

.00

Impozit pe clădiri pers.fizice

07020101

.00

Impozit pe clădiri pers.jurid.

07020102

.00

Impozit pe terenuri

070202

.00

Impozit pe terenuri pers.fiz.

07020201

.00

Impozit pe terenuri pers.jur.

07020202

.00

Imp teren din extrav-ani prece

07020203

.00

Taxejud.de timbru si alte tax

070203

.00

Sume defalcate din TVA

1102

.00

Sume def.din TVAfin.che PP

110202

.00

Sume def din TVA ptr ech.BL

110206

.00

Alte imp.si taxe generale

1202

.00

Taxe hoteliere

120207

.00

taxe pe servicii specifice

1502

.00

Impozit pe spectacole

150201

.00

Taxe pe utiliz.bunurilor

1602

.00

impozit pe mij. de transport

160202

.00

Imp pe mij de transport PF

16020201

.00

Impozit pe mijloace tr PJ

16020202

.00

Taxe si tarife pt.elib.de lic.

160203

.00

Alte taxe pe utiliz.bunurilor

160250

.00

Venituri din propietate

3002

.00

Varsaminte din profitul net RA

300201

.00

Venituri din concesiuni

300205

.00

Venituri din dividende

300208

.00

Ven din dividente deia alti p

30020802

.00

Venituri din prestări servicii

3302

.00

Venit.din prestări de servicii

330208

.00

Cont, pers.benef.ale cantin.aj

330212

.00

Venit.din recuperarea cheltuie

330228

.00

Venit.din taxe admin.elib.perm

3402

.00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

Alte venit.din taxe administ.

340250

.00
Contul de execuție al bugetului

Editat la data de: 27-NOV-13..<> local

la data de:

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

27-NOV-13

A / r ffiige.? of V? vo

'Xo <

[/> i ti

■ ■ .J

An: 2013 TrezorerieMun. Ploiești

'■    ' 'V7

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

lncasari/Plâflț<< j m iDisponibil

Amenzi, penalitati,confiscări

3502

.00

5,906,311.60

.00

Venit.din amenzi si alte sanct

350201

.00

5,815,322.20

.00

Alte amenzi,penal.si confiscar

350250

.00

90,989.40

.00

Diverse venituri

3602

.00

431,570.08

.00

Ven din prescripție extinctiva

360201

.00

43,986.00

.00

Taxe speciale

360206

.00

71,322.12

.00

Venit.ajut.stat recuperate

360211

.00

5,232.50

.00

Alte venituri

360250

.00

311,029.46

.00

Transferuri voluntare

3702

.00

84,719.00

.00

Donații si sponsorizări

370201

.00

84,719.00

.00

Vărs, din SF pt, fin. SD

370203

.00

-    35,472,710.00

.00

Varaaminte din SF

370204

.00

35,472,710.00

.00

Venitdin valorif.unor bunuri

3902

.00

4,438,018.45

.00

Venit.din valorif.unor bunuri

390201

.00

4,369,914.48

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

68,103.97

.00

incas.din ramb.imprumut. acord

4002

.00

500,000.00

.00

Sume din exc.BL util pt.fin SD

400214

.00

500,000.00

.00

Subv de la bugetul de stat

4202

.00

4,163,595.23

.00

Subv.primite pt.finantarea act

420210

.00

8,066.34

.00

Subv pt reabil termica clădiri

420212

.00

701,206.12

.00

Subv.buget stat-FEN postaderar

420220

.00

3,318,103.77

.00

Subv. incalzire locuința

420234

.00

91,419.00

.00

Subv din bs pt fin sanatatii

420241

.00

44,800.00

.00

F.E.D.R.

4502

.00

6,458,192.53

.00

FD.EUROP.DE DEZV.REG.

450201

.00

6,410,721.53

.00

FEDR.-SUM PRIMITE AN CURENT

45020101

.00

1,282,927.67

.00

FEDR-Sume pr.pt pl.ani anter.

45020102

.00

5,127,793.86

.00

Fondul Social European

450202

.00

47,471.00

.00

FSE-sume pr.in ct.pl.ef.ani an

45020202

.00

47,471.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

432,320,657.00

372,192,153.28

60,128,503.72

Autoritari publice act.ext.

5102

18,257,890.00

14,053,942.78

4,203,947.22

TITL.I.Cheltuieli de personal

510210

7,622,000.00

7,571,922.30

50,077.70

TITL.Il.Bunuri si servicii

510220

9,177,890.00

5,277,024.57

3,900,865.43

TITL.Vll.Alte transferuri

510255

108,000.00

10,820.00

97,180.00

Alte transferuri SD

51025597

108,000.00

10,820.00

97,180.00

TITL.VII I. Asistenta sociala

510257

70,000.00

70,000.00

.00

TITL.X. Active nefinancîare

510271

1,280,000.00

1,246,720.80

33,279.20

P1.ef.ani prec. rec. an curent

510285

.00

-      122,544.89

.00

Plăti ani precedenti SF

51028596

.00

-      122,544.89

.00

Alte serv.publice generale

5402

16,108,100.00

13,682,888.96

2,425,211.04

TITL.Il.Bunuri si servicii

540220

3,600.00

3,596.68

3.32

TITL.VI.Transf.intre unitati

540251

774,500.00

724,500.00

50,000.00

TITLU VI.TRS INTRE UNITATI SF

54025196

774,500.00

724,500.00

50,000.00

TITL.XI. Active financiare

540272

70,000.00

70,000.00

.00

1>

2>


2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An: 2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheltuieli                           Cod


TITL.XIII.Rambursari de credit

540281

15,260,000.00

12,888,392.28

2,371,607.72

ASPG Rambur. de credite

54028196

15,260,000.00

12,888,392.28

2,371,607.72

Pl.ef.ani prec.rec.an curent

540285

.00

3,600.00

.00

Plăti ani preced. SF

54028596

.00

3,600.00

.00

Dobânzi

5502

8,523,000.00

7,169,210.25

1,353,789.75

TITLII. - bunuri si servicii

550220

150,000.00

100,000.00

50,000.00

TITL.I1I. Dobânzi

550230

8,373,000.00

7,069,210.25

1,303,789.75

Ordine pub.si siguranța

6102

7,145,000.00

6,030,124.73

1,114,875.27

TITL.il.Bunuri si servicii

610220

35,000.00

30,124.73

4,875.27

TITL.VI.Transf.intre unitati

610251

7,110,000.00

6,000,000.00

1,110,000.00

TITLVI.TRANS INTR UNITATI SF

61025196

7,110,000.00

6,000,000.00

1,110,000.00

invatamant

6502

112,500,270.00

102,032,670.48

10,467,599.52

TITL.I.Cheltuieli de personal

650210

92,435,440.00

86,187,768.00

6,247,672.00

TITL.il.Bunuri si servicii

650220

14,934,060.00

12,184,621.01

2,749,438.99

TITL.VI.Transf.intre unitati

650251

389,000.00

304,000.00

85,000.00

Transf. intre unitatati SF

65025196

389,000.00

304,000.00

85,000.00

INV. - PROIECTE FEN

650256

60,400.00

27,962.00

32,438.00

TITL.VIII. Asistenta sociala

650257

40,000.00

32,367.28

7,632.72

TITL. IX. Alte cheltuieli

650259

942,800.00

517,904.00

424,896.00

TITL.X. Active nefinancîare

650271

3,698,570.00

2,869,136.58

829,433.42

Pl.ef.ani pr.rec. an curent

650285

.00

91,088.39

.00

Piati ani preced. SF

65028596

.00

91,088.39

.00

Sanatate

6602

8,463,170.00

6,022,072.98

2,441,097.02

TITL.I.Cheltuieli de personal

660210

3,013,475.00

3,003,940.00

9,535.00

TITL.il.Bunuri si servicii

660220

1,100,625.00

775,183.97

325,441.03

TITL.VI.Transf.intre unitati

660251

3,054,730.00

2,055,000.00

999,730.00

Trans. intre unitati SF

66025196

3,054,730.00

2,055,000.00

999,730.00

TITL.Vili. Asistenta sociala

660257

54,610.00

49,838.46

4,771.54

TITL.X. Active nefinanciare

660271

1,239,730.00

138,110.55

1,101,619.45

Cultura recreere si religie

6702

51,057,250.00

36,270,822.25

14,786,427.75

TITL.il.Bunuri si servicii

670220

2,877,170.00

2,642,424.69

234,745.31

TITL.VI.Transf.intre unitati

670251

23,802,000.00

21,539,151.00

2,262,849.00

Trans. intre unitati SF

67025196

23,802,000.00

21,539,151.00

2,262,849.00

Cultura.recreere si religie

670256

7,415,160.00

2,113,936.89

5,301,223.11

TITL.IX. Aite cheltuieli

670259

8,448,000.00

6,739,952.00

1,708,048.00

TITL.X. Active nefinanciare

670271

8,514,920.00

4,731,187.67

3,783,732.33

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

670285

.00

1,495,830.00

.00

TITL.XVII.PLATI ANI PRECED SF

67028596

.00

1,495,830.00

.00

Asig si asistenta sociala

6802

32,902,407.00

31,543,539.99

1,358,867.01

TITL.I.Cheltuieli de personal

680210

6,382,000.00

6,371,302.00

10,698.00

TITL.il.Bunuri si servicii

680220

633,419.00

510,258.55

123,160.45

TITL.VI.Transf.intre unitati

680251

13,673,000.00

13,085,859.00

587,141.00

TITL VI.TRANSFER INTRE UNITATI

68025196

13,673,000.00

13,085,859.00

587,141.00

Asig si as soc-priecte FEN

680256

2,220,520.00

2,220,516.77

3.23

2844855 MUNICIPIUL PLOIEȘTI

An :   2013 Trezorerie Mun. Ploiești

Venituri/Cheituieli                           CodTITL. VIII. Asistenta sociala

680257

TITL.X. Active nefinanciare

680271

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

680285

Plăti ani preced. SF

68028596

Locuințe,servsi dezv.pubiica

7002

TITL,II.Bunuri si servicii

700220

TITL.VI.Transf.intre unitati

700251

TITL VI.TRANS INTRE UNIT SF

70025196

TITL.X. Active nefinanciare

700271

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

700285

Plăti ani precedent! SD

70028597

Protecția mediului

7402

TITL.II.Bunuri si servicii

740220

TITL.X. Active nefinanciare

740271

Combustibilisi energie

8102

TITL.IV. Subvenții

810240

Transporturi

8402

TITL.II.Bunuri si servicii

840220

TITL.IV. Subvenții

840240

Proiecte fond extem-neramb

840256

TITL.X. Active nefinanciare

840271

TITL.XI. Active financiare

840272

Pl.ef.ani pr.rec.an curent

840285

Plăti ani preced. SF

84028596

Plăti ani precedent! SD

84028597

EXCEDENT/DEFICIT


9,375,468.00

9,373,448.43

2,019.57

618,000.00

5,955.01

612,044.99

.00

-       23,799.77

.00

.00

-       23,799.77

.00

60,549,430.00

51,826,076.68

8,723,353.32

26,439,500.00

21,537,712.57

4,901,787.43

8,300,000.00

7,744,000.00

556,000.00

8,300,000.00

7,744,000.00

556,000.00

25,809,930.00

22,545,981.90

3,263,948.10

.00

-       1,617.79

.00

.00

-       1,617.79

.00

28,318,030.00

24,378,391.82

3,939,638.18

23,732,000.00

21,525,028.97

2,206,971.03

4,586,030.00

2,853,362.85

1,732,667.15

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

31,600,000.00

30,972,165.81

627,834.19

56,896,110.00

48,210,246.55

8,685,863.45

9,041,210.00

4,737,437.31

4,303,772.69

33,000,000.00

32,672,887.05

327,112.95

2,435,770.00

2,430,047.13

5,722.87

12,299,130.00

8,422,684.99

3,876,445.01

120,000.00

120,000.00

.00

.00

-      172,809.93

.00

.00

-      171,650.53

.00

.00

-       1,159.40

.00

.00

3,533,439.63

.00


întocmit,


Sef serviciu ,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. I

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT


Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2013

si a emis:

Data: _........ ......SECRETAR,

Sanda Dragulea