Hotărârea nr. 455/2013

Hotãrârea nr. 455 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Cãlãtori Express S.A. Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI


HOTĂRÂREA NR. 455 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Iulian Bădescu precum și Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune o nouă rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 ;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.107 /31.08.2004 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale direct unor categorii de persoane la transportul urban de călători, a gratuităților și reducerilor de tarif;

având în vedere prevederile art. 105 din Lege nr. 1/2011 a Educației Naționale ;

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.154 / 29.04.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

în conformitate cu prevederile Legii nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.153 / 29.04.2011 privind autorizațiile de transport gratuite pentru persoanele care beneficiază de protecție socială ;

având în vedere prevederile art.28 alin.l și art.29 alin.2 din Legea nr. 329 / noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr.5 / 21.02.2013 ~ Legea Bugetului de Stat pe anul 2013 și Legii nr. 273 / 29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

ținând cont de prevederile prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 privinc aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr. 215 / 2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1- 9, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, rectificat și estimările pe 2014-2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 406/2013. Se impune o nouă rectificare de buget ca o consecință a aplicării prevederilor legislației în vigoare. Astfel pentru a asigura continuitatea acordării de protecție socială anumitor categorii defavorizate de călători în conformitate cu prevederile legislației în vigoare este necesară o nouă rectificare de buget la capitolul Transporturi, cu un plus în sumă de 2.900 mii lei, pentru elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar, Iulian BădescuS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Vizat, Viceprimar Râul Petrescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, rectificat și estimările pe 2014-2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr 406/2013.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, a Legii nr.5 / 21.02.2013 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2013, se propune o nouă rectificare de buget pentru asigurarea continuității acordării protecției sociale anumitor categorii defavorizate de călători respectiv elevi, studenți, veterani, luptători în revoluție, pensionari, persoanele mai mari de 65 de ani și 70 de ani, femei și bărbați. Suma necesară de rectificat este de 2.900 mii lei și asigură decontarea serviciului prestat către aceste categorii pentru lunile septembrie, octombrie 2013.

Anexele Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 214 /15.02.2013 și cuprinde :

 • - Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, rectificată;

-Anexa nr. 1,2-Impozite și taxe locale;

 • - Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificată;

 • - Anexa nr.2.2 - Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013, rectificată;

-Anexa nr.2.3 - Notă de fundamentare privind elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2013, rectificată;

-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor proprii 2011-2012;

 • - Anexa nr.4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari rectificată;


 • - Anexa nr,5 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finan următorii 5 ani, rectificată;

-Anexa nr.5.1- Propunere Program de Investiții din surse pr^pn.i â rectificată;

-Anexa nr.5.2 - Notă de fundamentare pentru investiții din s 2013-2018, rectificată;

 • - Anexa nr.5.2.1- Program investiții din surse proprii pentru anul 2 “ratificată; -Anexa nr.6 - Programul de reducere a stocurilor;

-Anexa nr. 9- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut. Anexele nr. 7-8 nu Față de cele prezentate mai alăturat.

sus propunem aprobarea Proiectului de HotărâreDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV f ec. Nicoleta Crăciunoiu


S.C. Transport Călători Express S./*

/                                            str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543*7Si , Fax: 02-44 513228, e-maik off1ce@ratph.ro, www.ratph.ro

k.. Ploiești

vt. Nr. B10 $

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

ANEXA Nr. 1

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

BVC cf.

HCL406/

2013

Diferente de rectificat

BVC rectificat

2013

Estimări an

2014

Estimări an

2015

%

9 = 7/6

10 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)

1

77,775.0

77,775,0

79,952.7

81,951.5

102.8

102.5

1

Venituri din exploatare

2

77,748.0

77,748.0

79,924.7

81,922.8

102.8

102.5

2

Venituri financiare

3

27.0

27.0

28.0

28.7

103.7

102.5

3

Venituri extraordinare

4

-

-

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)

5

76,912.9

76,912.9

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

76,912.9

76,912.9

77,984.9

79,983.7

101.4

102.6

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

27,870.0

27,870.0

28,216.1

28,828.7

101.2

102.2

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

423.0

423.0

428.9

434.9

101.4

101.4

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

46,058.9

46,058.9

44,998.9

44,755.9

97.7

99.5

CI

eh. cu salariile

10

35,080.0

35,080.0

34,574.0

34,374.0

98.6

99.4

C2

bonusuri

11

515.0

515.0

529.0

542.0

102.7

102.5

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

-

-

-

-

-

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

-

-

-

-

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

167.9

167.9

167.9

167.9

-

-

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

10,296.0

10,296.0

9,728.0

9,672.0

94.5

99.4

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2,561.0

2,561.0

4,341.0

5,964.2

2

Cheltuieli financiare

17

-

-

-

-

-

-

3

Cheltuieli extraordinare

18

-

-

-

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

862,1

862.1

1,967.8

1,967.8

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

1

Rezerve legale

22

43.0

43.0

98.0

98.0

g M

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

%

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

819.1

819.1

1,869.8

1,869.8

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24,25 și 26.

27

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

31

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

39

2,012.0

2,012.0

4,345.0

3,977.0

1

Alocații de la buget Surse proprii

40

4,345.0

3,977.0

2,012.0

2,012.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

2,012.0

2,012.0

4,345.0

3,977.0

B lai

â ,

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

¥ Ay?

<//

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

1,057

1,057

1,042

1,036

2

Nr. mediu de salariați total din care:

44

1,067

1,067

1,042

1,036

99.4

nr. mediu de salariați total fără conducere

1,064

1,064

1,039

1,033

3

Cheltuieli de natură salariată (a + b), din care:

45

35,595.00

35,595.00

35,103.0

34,916.0

98.6

99.5

a)

cheltuieli cu salariile

46

35,080.00

35,080.00

34,574.0

34,374.0

98.6

99.4

b)

bonusuri

47

515.0

515.0

529.0

542.0

102.7

102.5

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000

48

2,747.0

2,747.0

2,773.0

2,773.0

100.9

100.0

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12x’1000

49

2,788

2,788

2,815.4

2,816.7

101.0

100.0

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 44)

50

72.9

72.9

76.7

79.1

105.3

103.1

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)        ’

51

71.2

71.2

73.2

75.0

102.8

102.5

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fîzice/persoană)

52

-

-

-

-

-

-

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000

53

988.9

988.9

975.4

976.0

98.6

100.1

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

-

-

-

-

-

-

-

11

Creanțe restante, în prețuri curente fi 7

55

-

-

-

-

-

-

-
[nanciar, ănasec. Momea
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513223, e-mail: office@ratph.ro; www^

Impozite și taxe locale 2013

Conv. Domeniu public

R039TREZ521213 00205XXXXX

= 57.706 lei

Taxa teren

R009TREZ521207020202XXXXX

= 82.000 lei

Imp auto:

= 31.442 lei

Vehicule lente

RO17TREZ21221160250XXXXX

= 1.393 lei

T auto până la 12 to

R081TREZ5212116020202XXXXX

= 16.360 lei

T auto peste 12 to

RO44TREZ5215033XX243

= 13.689 lei

Impozit clădiri:

=251.434 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

= 138.962 lei

R062TREZ5212107020102XXX

= 112.405 lei

RO62TREZ5212107020102XXX

=     67 lei

Taxa firma

RO44TREZ5212105025XXXXX

=   494 lei

TOTAL:

423.076 lei


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228» e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Detalierea indicatorilor economico-fînanciari p re văzu ți în bugetul de venituri și cheltuieli

ANEXA Nr. 2

mii Iei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC cf.

HCL406/2013

Diferente de rectificat

BVC rectificat

2013

0

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

77,775.00

77,775.00

1

Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 4- rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:

2

77,748.00

77,748.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

46,106.00

-2,339.00

43,767.00

al)

din vânzarea produselor

4

-

a2)

din servicii prestate

5

31,406.00

-2,339.00

29,067.00

a3)

din redevențe și chirii

6

-

a4)

alte venituri

7

14,700.00

14,700.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12),cu TVA din care:

9

38,730.00

2,900.00

41,630.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

31,642.00

2,339.00

33,981.00

cl.l

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

33,000.00

2,900.00

35,900.00

-TVA

6,387.00

561.00

6,948.00

-subvenții (protecție sociala)

26,613.00

2,339.00

28,952.00

cl.2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la AS SC Ploiești , din care :

10

5,730.00

5,730.00

-TVA

1,109.00

1,109.00

-subvenții (protecție sociala)

4,621.00

4,621.00

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

408.00

408.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fl)

din amenzi și penalități

16

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

17

- active corporale

18

- active necorporale

19

f3)

din subvenții pentru investiții

20

f4)

din valorificarea certificatelor C02

21


£5) | alte venituri

22

ZA

2

Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:

23

27.00

I c

’fe»-

a)

din imobilizări financiare

24

V

b)

din investiții financiare

25

4- **>'>---X

o)

din diferențe de curs

26

i

d)

din dobânzi

27

27.00

277)0

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

76,912.90

76,912.90

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

76,912.90

76,912.90

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:

32

27,870.00

27,870.00

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:

33

24,898.60

24,898.60

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

-

-

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

19,087.60

19,087.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8,246.00

8,246.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

10,841.60

10,841.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

107.00

107.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,225.00

5,225.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

479.00

479.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:

41

696.00

696.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

68.00

68.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

o)

prime de asigurare

46

628.00

628.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2,275.40

2,275.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

30.00

30.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

49

763.10

763.10

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:

51

3.00

3.00

ol)

cheltuieli de protocol, din care:

52

3.00

3.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch.de promovarea produselor

57

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60


d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

i.

*

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

4.3

j i«430

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

îo.oflț

Ax m

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

xvt     —-

- interna

66

| u

- externa

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

207.30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.70

14.70

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,243.00

1,243.00

H)

cheltuieli de asigurare și pază

71

717.00

717.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

90.00

90.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011             ’           ’

77

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

78

j)

alte cheltuieli

79

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

423.00

423.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

o)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

46,058.90

46,058.90

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,080.00

35,080.00

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

515.00

515.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

515.00

515.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

ÎA A

.

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

X

ftft li

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

5+-—0 ¥

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

, ‘nțjV» ' ’vZ/ i

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:

104

167.90

167.90

a) pentru directori/directorat

105

167.90

167.90

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere

106

c) pentru AGA și cenzori

107

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

108

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:

109

10,296.00

10,296.00

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

110

7,453.00

7,453.00

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

111

176.50

176.50

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

112

1,834.00

1,834.00

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii

114

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

832.50

832.50

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd.

122 + rd. 123 + rd. 124, din care:

116

2,561.00

2,561.00

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:

117

- către bugetul general consolidat

118

- către alți creditori

119

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

d)

alte cheltuieli

122

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

123

2,561.00

2,561.00

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:

124

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

£2.1

)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

- din participarea salariaților Ia profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă          ■

137

^=7

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

/Z. XX-.-

—- ’Xx

ni

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

862.10

1

ti- r-i

UZk! 8624.0

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

i ăi

X II

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

ir - a?.

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

XXXX

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

1,057

XXX'1-057

2

Nr. mediu de salariați

145

1,067

"     1,067

nr. mediu de salariați total fără conducere

1,064

1,064

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)712 x 1000

146

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)712 xlOOO

147

2,747.00

2,747.00

c)

Câștigul mediu tunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 1451/12 x 1000

148

2,788.00

2,788.00

4

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)

149

72.9

72.9

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)

150

71.20

71.20

c)

Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145

151

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 -rd. 20)/rd. 145

152

e)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145

153

el)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

154

- număr unități fizice NUF

155

- preț/tariffUF

156

- valoare = UF x T/P        , />

157

- pondere în venituri totale;      157/rd. 1

158

* inclusiv cheltuiala cu colaboratori


Director eț. Cristiafi Virgili
S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești


anexa nr.2.2 la BVC


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

20 13

Nr

Cri

Obiectul

con tractului / acordului-cadru

Cod

CPV

Valoarea estimata fara TVA

Procedura aplicata

Modalitate de atribuire

Data estimata pentru începerea si finalizarea procedurii

Persoana responsabila de procedura

LEI

EURO

I. MIJLOACE FIXE / OBIECTE INVENTAR (conform estimărilor din anexa 1 a programului)

1

Autobuze, 15 buc

34121400-5

18,427,500.00

din care 1.842.750 pentru anul 2013

4,095,000.00 din care 409.500 pentru anul 2013

Licitație deschisă

contract

nov 2013-dec 2013

2

Diverse bunuri (achiziții directe)

169,393.00

37,642.89

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTAL I

2,012,143.00

447,142.89

II. SERVICII (conform estimărilor din anexa 2 a programului)

3

Furnizare gaze naturale

09123000-7

1,500,000.00

333,333.33

Excepție (art.15)

prelungire contract

ian 2013

4

Paza obiectiv + supraveghere video

79713000-5

666,000.00

148,000.00

Excepție (art.16)

prel. contr/procedura

sep 2013

5

Asigurare CASCO+RCA

66514110-0

610,200.00

135,600.00

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013 - iun 2013

6

Servicii de reparare piese Neoplan

50116100-2

422,500.00

93,888.89

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

dec 2012-ian 2013

7

Vânzarea biletelor si abonamentelor de călătorie

55900000-9

465,000.00

103,333.33

Licitație deschisă

contract subsecvent

iun 2013

8

Roviniete

63712210-8

170,000.00

37,777.78

Excepție (art.15)

achiziție directa

2013

9

Diverse servicii (achiziții directe)

907,471.64

201,660.37

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTAL li

4,741,171.64

1,053,593.70

/fa !>/

III. PIESE DE SCHIMB, MATERIALE, COMBUSTIBILI (conform estimărilor din anexa 3 a programului)

10

Motorină

09134220-5

43,200,000.00

din care 10.800.000 pentru anul 2013

9,600,000.00

din care 2.400.000

pentru anul 2013

Negociere cu publicarea de anunț de participare

acord cadru 48 luni

sep 2013-de^Mf^

Oj zi

__•£, / iOÎEȘTÎ " *Z A L —

11

Furnizare energie electrică

09310000-5

3,200,000.00

711,111.11

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013-iun 2013

»

12

Piese de schimb Neopian

34300000-0

1,496,340.40

332,520.09

Licitație deschisă

acord cadru 12 tuni

ian 2013-mar 2013

13

Piese de schimb Man

34300000-0

1,032,955.24

229,545.61

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

mai 2013-aug 2013

w

14

Gaz petrol lichefiat

09133000-0

804,390.00

178,753.33

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

iun 2013- aug 2013

15

Piese de schimb BMC

34300000-0

637,053.40

141,567.42

Licitație deschisă

acord cadru 12 luni

apr 2013-iun 2013

16

Piese de schimb Ikarus

34300000-0

396,849.60

88,188.80

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

mai 2013 - iul 2013

17

Piese de schimb Isuzu

34300000-0

238,245.03

52,943.34

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

iul 2013-sep 2013

H

18

Uleiuri

09210000-4

251,935.00

55,985.56

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

ian 2013-feb 2013

19

Anvelope, cam. bând, și jenti

34350000-5

153,092.00

34,020.44

Cerere de oferte

acord cadru 12 luni

feb 2013-apr 2013

20

Diverse produse (achiziții directe)

3,276,871.61

728,193.69

Achiziție directa

procedura interna

2013

TOTAL III

22,287,732.28

4,952,829.39

IV. FOND ACTUALIZARE

811,132.23

180,251.61

VALOARE TOTALĂ, FARA TVA (l+ll+lll+lV)

29,852,179.15

6,633,817.59

Notă de fundamentare privind elaborarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2013

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare, a fost elaborat Programul annual al achizițiiolr publice pe anul 2013.

Programul anual al achizițiilor publice a fost elaborat având în vedere necesitățile obiective de produse, de lucrări și de servicii, gradul de prioritate a necesităților, anticipările cu privire la fondurile ce urmează sa fie alocate prin bugetul anual.

Programul a fost întocmit prin cumularea referatelor de necesitate transmise de către toate compartimentele din cadrul Regiei și cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru care se intenționează sa fie atribuite/încheiate în decursul anului 2013, precum și, anexat, valoarea estimată a achizițiilor directe.

Referatele de necesitate au fost întocmite luând în considerare toate necesitățile obiective astfel încât sa asigure desfășurarea activității în deplină siguranță și fără să fie afectată continuitatea serviciul de transport persoane.

Programul cuprinde informații referitoare la:

 • -   obiectul contractului/acordului-cadru;

 • -   codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV);

 • -   valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei și în euro;

 • -   procedura care urmează sa fie aplicată;

 • -   data estimată pentru începerea procedurii;

 • -   data estimată pentru finalizarea procedurii;

 • -   persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respective;

Programul annual al achizițiilor publice pe anul 2013, a fost structurat pe trei categorii de achiziții și un fond de actualizare a prețurilor, astfel:

I.

Mijloace fixe / obiecte inventar

2.012.143,00 lei

n.

Servicii

4.741.171,64 lei

m.

Piese de schimb, materiale, combustibili

22.287.732,28 lei

IV.

Fond de actualizare a prețurilor, 3%

811.132,23 lei

Total

29.852.179,15 lei

Categoria I. - Mijloace fixe / obiecte inventar, cuprinde toate achizițiile de considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea au rezultat din cumularea ne de toate compartimentele Regiei și sunt prezentate detaliat în anexa 1 a Programului în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:


Denumire

1. Autobuze


Solicitant

Director General2. Diverse bunuri (achiziții directe) Total


18.427.500,00 din care 1.842.750,00 pentru anul 2013 169.393,00 2.012.143,00


Poziția 2. - Diverse bunuri, reprezintă achizițiile directe de mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:


1.


2.


3.


4.


 • 5.

 • 6.

7.


8.

9.


Denumire

SF reabilitare termica a halelor si clădirilor si propuneri pentru sistemele de incalzire si ventilație

Imprimanta; Cutite strung; Burghie; Filiere; Tarozi

Mașina insurubat/desurubat pneumatic; Dispozitiv frezat scaun supapa motor Man; Presa scaun supapa motor Man; Mașina cusut; Bormasina pneumatica 1-10; Bit surubemita; Pânze fierăstrău manual; Pânze fierăstrău alternative; Pânze pendular; Pânze fierăstrău sabie; Furtun acetilena; Clește sudura; Clește popnit; Trusa chei tubulara 1/2" 8-32; Tubulara impact 1" 27,30,32; Cric hidrauluic lOt; Pistol vopsit; Reductor oxygen; Reductor acetilena; Burghie Salopete; Bocanci; Mânuși protecție lacatus; Mânuși sudor; Veste, Pufoaice, Pelerine. Tahografe; Bac ptr plita de lipit PPR Pompa de spalat sub presiune, min 200 bari Ruleta; Burghie; Mandrine; Truse chei; Clește sudura; Cablu sudura; Foarfecă tabla de mana; Aparat de măsură si control; Clește sudura pentru aparat monofazat; Pânze bomfaier; Ochelari protective; Patent 180; Patent electroizolant; Mandrina adaptabila; Bormasina cu percuție.

Cricuri hidraulice


Valoare estimată, lei

Solicitant

Director Tehnic

32.522,00

Secția Transport Electric

45.456,00

Secția Reparații

24.980,00


Serviciu de Securitatea și Sănătatea Muncii Serviciu Tehnic Investiții Serviciu Administrativ Serviciu Tehnic Investiții


43.428,00


8.040,00

7.000,00

5.302,00


Imprimanta; Monitor; Maus optic


Secția Autobuze Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT


1.500,00

1.205,00


Total


169.393,00


Categoria II. - Servicii, cuprinde toate achizițiile de servicii, sunt prezentate detaliat în anexa 2 a Programului de achiziții.


în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:


Denumire

 • 1.  Furnizare gaze naturale

 • 2.  Paza obiectiv + supraveghere video

 • 3.  Asigurare CASCO+RCA

 • 4.  Servicii de reparare piese Neoplan

 • 5.  Vânzarea biletelor si abonamentelor de

călătorie

 • 6.  Roviniete

 • 7.   Diverse servicii (achiziții directe)


Coloana de autospeciale

Secția Transport Electric             422.500,00

Serviciu Financiar                   465.000,00

Secția Autobuze                    170.000,00

907.471,64

Total                                                                          4.741.171,64

Poziția 7. - Diverse servicii, reprezintă achizițiile directe de servicii și cuprinde următoarele categorii de servicii:

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Servicii întreținere aparate aer condiționat, xerox, imprimante; utilizarea muzicii in scop ambiental; utilizarea grupurilor sanitare; ridicarea colectarea și depozitarea gunoiului menajer; Intervenții rapide la casierie; D.D.D.; telefonie fixă și mobilă; abonamente Digi TV; taxe poștale; publicații MO.

Serviciu Administrativ

182.689.,00

2.

Taxă de drum; revizie și întreținere compresoare aer; analize ape uzate, ape potabile; analize emisii gaze de ardere și pulberi de la centr. termică; revizie și întreținere elevatoare tramvai, motostivuitor, macarale, poduri rulante; verificare ISCIR recipinte sub presiune, macarale; revizie și întreținere instalații de ardere cazane; revizie și verificare supape cazane; verificare metrologică tahografe, mijloace de măsurare; reparații tahografe; verificare metrologică; verificare metrologică S.I.T.P.

Serviciu Tehnic Investiții

114.023,00

Servicii echipamente îmbarcat si panouri informare

Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT

104.400,00

Clasificare autobuze

Serviciu Tehnic Investiții

78.000,00

3.

Copii conforme; ETP autovehicule mai vechi de 12 ani

Secția Autobuze

75.575,60

4.

Servicii atestate profesionale; program de instruire profesională.

Serviciu Resurse Umane

73.990,00

6.

Soft LEX, SOCRATE; servicii Internet;

Serviciu de Mentenanță a

69.525,00

5.


serviciu de furnizare web hosting si administrare router; taxe licența radiocomunicatii; licențe antivirus Reparat calculatoare de usi Neoplan; reparat console bord si afisaje traseu BUSTEC; reparat console bord si compostoare Neoplan.

Echipamentelor IT


Secția Transport Electric7.

Medicina muncii; siguranța circulației; colectarea deșeurilor medicale; metrologie aparatura medicala.

Dispensar Medical

57.158,00

8.

Audierea situațiilor financiare; evaluarea grupei construcții.

Serviciu Contabilitate

22.500,00

9.

Servicii transport valori (GPL - caseria colectoare); service supraveghere video; service softwear (program gestiune GPL); servicii case marcat.

Serviciu Aprovizionare

13.779,00

10.

Contract intretinere/service copiatoare

Atelier Tipografie

12.000,00

11.

Servici de certificare /supraveghere

Birou Managementul

3.720,00

/recertifîcare ISO 9001

Calității

12.

încărcat tuburi CO2 alimentar; reparat și

Serviciu de Securitatea și

2.662,04

încărcat stingătoare P3 presurizate; încărcat tuburi azot

Sănătatea Muncii

13.

Semnătură electronica extinsa; Revista de achiziții publice

Birou Achiziții

1.100,00

14.

Evaluare imobil

Birou Juridic

350,00

15.

Servicii de plata prin SMS a biletelor de

Serviciu Siguranța

călătorie

Circulației si Control Legitimații

30.000,00

Total

907.471,64

Categoria IU. - Piese de schimb, materiale, combustibili, cuprinde toate achizițiile de produse cu excepția celor care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar. Acestea sunt prezentate detaliat în anexele 3, 4, 5, 6, 7, și 8 a Programului de achiziții.

în acastă categorie sunt incluse următoarele achiziții:

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Motorină, benzină

Secția Autobuze, Secția

Transport Electric, Coloana de autospeciale

43.200.000,00 din care 10.800.000,00 pentru anul 2013

2.

Furnizare energie electrică

Serviciu Tehnic Investiții

3.200.000,00

3.

Piese de schimb Neoplan

Secția Transport Electric

1.496.340,40

4.

Piese de schimb Man

Secția Reparații

1.032.955,24

5.

Gaz petrol lichefiat

Secția Autobuze

804.390,00

6.

Piese de schimb BMC

Secția Reparații

637.053,40

7.

Piese de schimb Ikarus

Secția Reparații

396.849,60

8.

Piese de schimb Isuzu

Secția Reparații

238.245,03

9.

Uleiuri

Secția Autobuze, Secția

251.935,00

10.

Anvelope, cam. bând, și jenti

11. Diverse produse (achiziții directe)

Total

Transport Electric, Serviciu Tehnic Investiții Coloana de autospeciale, Secția Reparații Secția Autobuze, Secția Transport Electric, Coloana de autospecialePoziția 11 - Diverse produse, reprezintă achizițiile directe de produse cu excepția celor care sunt mijloace fixe și obiecte de inventar și cuprinde următoarele categorii de produse:

Denumire

Solicitant

Valoare estimată, lei

1.

Materiale cale rulare; bandaje de tramvai; materiale fir contact si statii redresare; materiale bobinaj cabluri si izolatoare; perii si siguranțe; tablă de otel; materiale de asamblare; material de tinichigerie și de strungărie; piese de tramvai; rulmenți.; acumulatori.

Secția Transport Electric

1.885.862,74

2.

Vopseluri și materiale pentru vopsitorie; electrozi de sudură; materiale pentru tinichigerie: tablă de otel, țevi rectangulare, șurubăraie, nituri; consumabile pentru scule; covor cauciuc și PVC; furtune și coliere auto; becuri auto; curele de transmisie; cauciuc vulcanizare; materiale și oțeluri pentru strungărie; materiale întreținere acumulatori; rulmenți, piese deschimb pentru instalațiile dealimentare cu GPL.

Secția Reparații

713.287,32

7.

Materiale de vulcanizare; filtre, materiale de spălat autobuze, acumulatori, antigel;

Secția Autobuze

175.712,00

3.

Lapte; apă mineral; material de protecția muncii; material de semnalizare, furtune hydrant.

Serviciu de Securitatea și

Sănătatea Muncii

122.102,79

4.

Consumabile pentru mașini unelte; materiale de construcții și de întreținere a clădirilor, a rampei de spălat, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de încălzire, de alimentare apă, instalații sanitare, tablă de otel, rulmenți, etc.

Serviciu Tehnic Investiții

113.616,47

5.

Consumabile pentru echipamente TT și imprimante.

Serviciu de Mentenanță a Echipamentelor IT

80.677,00

6.

Hârtie pentru bilete și abonamente; materiale de tipografie: hârtie, tușuri, cerneluri, etc.

Atelier Tipografie

62.200,00

11. Benzina, filtre și soluție parbriz pentru autospeciale, acumulatori, antigel.

 • 8.    Rechizite și papetărie .

 • 9.    Material pentru curățenie și igienizare; material arhivă; consumabile xerox,

 • 10.   Material pentru cabinetul medical; medicamente.

Total


3.276,871,61


Categoria IV. - Fond de actualizare a prețurilor, conține un fond de actualizare a prețurilor, de 3% din valoarea totală, procent care a fost stabilit având în vedere previziunile BNR privind inflația pentru anul 2013.

Fondul de actualizare a prețurilor va fi utilizat atunci când se constată că valoarea estimată în momentul inițierii procedurilor de achiziții publice, este mai mare decât valoarea estimată inițial în programul de achiziții sau, atunci când, după aplicarea proceduri de achiziție publică, valoarea ofertei clasată pe primul loc depășește valoarea estimată inițial cu cel mult de 10%, conform art. 36 din H.G. 925/2006.

Utilizarea fondul de actualizare a prețurilor se va face cu aprobarea Consiliului de Administrație.


.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgent, nr. 88» cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 643751. Fax: 0244 513228, e-mall: office@ratph.ro, www.ratph.ro


Gradul de realizare a veniturilor proprii


ANEXA Nr. 3


mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an precedent 2012

%

Aprobat

Realizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9 = 8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

2

- din servicii prestate

35,409.00

33,769.00

33,769.00

95.30

35,356.90

34,581.90

34,581.90

97.80

3

- din vânzarea mărfurilor

4

- producția de imobilizări

5

- alte venituri din exploatare

* Nu se vor lua în considerare veniturile $in subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar) Detalierea se face în funcție de siftful obiectului de activitate al fiecărui operator economic.


Directo neral, ec. Cristișjn Virgiliu IancoviciDirector Financiar,

Tănase

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-fînanciari


ANEXA Nr. 4

Nr.

V

-

INDICATORI

Nr. Rd

BVC cf.

HCL406/2013

Diferente de rectificat

BVC rectificat

Trim I

Trim II

Trim HI

Trim IV

C

rt.

0

K n

1

2

3

4

5

6

I

\WigQ-LRia?6ÎALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)

1

77,775.00

77,775.00

19,443.75

19,443.75

19,443.75

19,443.75

1

Venituri din exploatare

2

77,748.00

77,748.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

19,437.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

46,106.00

-2,339.00

43,767.00

9,520.00

9,536.00

6,747.00

17,964.00

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

31,406.00

-2,339.00

29,067.00

5,920.00

5,886.00

3,022.00

14,239.00

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

■7

14,700.00

14,700.00

3,600.00

3,650.00

3,725.00

3,725.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), cu TVA din care:

9

38,730.00

2,900.00

41,630.00

12,170.00

12,150.00

15,610.00

1,700.00

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), fara TVA din care:

31,642.00

2,339.00

33,981.00

9,917.00

9,901.00

12,690.00

1,473.00

cl.l

subvenții, cf, prevederilor legale în vigoare de la CLM Ploiești , din care :

33,000.00

2,900.00

35,900.00

10,650.00

10,650.00

12,900.00

1,700.00

-TVA

6,387.00

561.00

6,948.00

2,061.00

2,061.00

2,497.00

329.00

-subvenții (protecție sociala)

26,613.00

2,339.00

28,952.00

8,589.00

8,589.00

10,403.00

1,371.00

cl.2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la ASSC Ploiești , din care :

10

5,730.00

5,730.00

1,520.00

1,500.00

1,850.00

860.00

-TVA

1,109.00

1,109.00

294.00

290.00

359.00

166.00

-subvenții (protecție sociala)

4,621.00

4,621.00

1,226.00

1,210.00

1,491.00

694.00

cl.3

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare de la CNPAS si UPG Ploiești , din care :

408.00

408.00

102.00

102.00

102.00

102.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

c3

transferuri pentru plata personalului

12

d)

din producția de imobilizări

13

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

f)

alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 4- rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:

15

fl)

din amenzi și penalități

16


■*

din vânzarea activelor și alte operații de capital <15^8 + rd. 19), din care:

17

h

'V

.4

^^he corporale

18

([

necorporale

19

1   rr^ Orii      ..              ,         ara

du țuiwențu pentru investiții

20

£

â^âffjrificarea certificatelor C02

21

âltă^enituri

\ _____________________________________________________________

22

2

^eHiăfFîlnanciare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:

23

27.00

27.00

6.75

6.75

6.75

6.75

a)

din imobilizări financiare

24

b)

din investiții financiare

25

c)

din diferențe de curs

26

d)

din dobânzi

27

e)

alte venituri financiare

28

3

Venituri extraordinare

29

n

CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)

30

76,912.90

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd, 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:

31

76,912.90

76,912.90

19,443.75

18,943.75

19,081.65

19,443.75

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd, 47), din care:

32

27,870.00

27,870.00

7,402.35

6,772.35

6,265.25

7,430.05

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

24,898.00

24,898.60

6,690.35

6,059.85

5,490.75

6,657.65

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

19,087.60

19,087.60

4,850.00

4,700.00

4,643.00

4,894.60

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

8,246.00

8,246.00

2,070.00

2,070.00

2,053.00

2,053.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

10,841.60

10,841.60

2,780.00

2,630.00

2,590.00

2,841.60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

107.00

107.00

26.00

26.00

26.00

29.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

5,225.00

5,225.00

2,035.00

850.00

810.00

1,530.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

479.00

479.00

119.00

125.00

122.00

113.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd.

43 + rd. 46), din care:

41

696.00

696.00

135.00

135.00

213.00

213.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

68.00

68.00

17.00

17.00

17.00

17.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:

43

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

44

b2)

- către operatori cu capital privat

45

prime de asigurare

46

628.00

628.00

118.00

118.00

196.00

196.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd.

49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:

47

2,275.40

2,275.40

577.00

577.50

561.50

559.40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

30.00

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

ț^gă^privind comisioanele și onorariul, din care:

49

763.10

763.10

186.00

186.00

195.00

196.10

bL)^ «^hcJțLiieii privind consultanța juridică

50

/S

c^tuielj^fțrotocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd.

W&M'fccS. ......                   ....

51

3.00

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

i9h/§ui|li de protocol, din care:

52

3.00

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

Jt.

xftcjwfc cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

Vnșijmcările ulterioare

53

^Keltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

- ch. de promovare a produselor

57

d)

ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:

58

dl)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

59

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

4.30

4.30

1.00

2.00

1.30

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

10.00

10.00

3.00

2.50

2.50

2.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:

65

- internă

66

- externă

67

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

68

207.30

207.30

50.00

50.00

52.00

55.30

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

14.70

14.70

3.75

3.75

3.75

3.45

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

70

1,243.00

1,243.00

325.00

325.00

300.00

293.00

il)

cheltuieli de asigurare și pază

71

717.00

717.00

180.00

180.00

180.00

177.00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

90.00

90.00

20.00

25.00

25.00

20.00

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

74

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

/■<

nr

cheltuieli privind recrutarea și plasarea per^nalului de conducere conform Ordonanței de Îîr^ta. a Guvernului nr. 109/2011

rn

77

®hpl tîjfgU cu anunțurile privind licitațiile și alte

78

alt£chg(t.tiie|j/f

79

4i ph£ȘWBfic^^^pozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + nfc82§feix&:^3 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:

80

423.00

423.00

105.75

105.75

105.75

105.75

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

81

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

82

c)

ch. cu taxa de licență

83

d)

ch. cu taxa de autorizare

84

e)

ch. cu taxa de mediu

85

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

86

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)

87

46,058.90

46,058.90

11,295.65

11,425.65

12,070.65

11,266.95

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

35,080.00

35,080.00

8,600.00

8,700.00

9,200.00

8,580.00

a) salarii de bază

89

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

515.00

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

515.00

515.00

128.75

128.75

128.75

128.75

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101


epturile salariale cuvenite în baza unor tecătorești_________________________________________

atură salarială aferente restructurării, gnistrator special, alte comisii și comitete e contractului de mandat și a altor cere și control, comisii și comitete


103


104


167.90


C5
167.90
41.90
41.90


41.90


42.20


g)jpreptt^țî}^tori/directorat

: i^^atn^consiliul de administrație/consiliul de supraveghere


 • c) pentru AGA și cenzori____________________________

 • d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii


Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd, 114 + rd. 115), din care:___________________

 • a) ch, privind contribuția la asigurări sociale

 • b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj____________

 • c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

 • d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii


e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii ____f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din


care:______________________________

- către bugetul general consolidat


 • 105

 • 106


 • 107

 • 108


109


110

112

113


 • 114

 • 115

 • 116


117


118


167.90


167.90


41.90


41.90


41.90


42.20


10,296.00


7,453.00

176.50

1,834.00


832.50

2,561.00
10,296.00


7,453.00

176.50

1,834.00832.50

2,561.00
2,525.00


1,849.00

43.00

450.00183.00

640.00
2,555.00


1,848.00

43.50

455.00208.50

640.00
2,700.00


1,955.00

46.00

480.00219.00

640.00
2,516.00


1,801.00

44.00

449.00222.00

641.00


 • b)

 • c) dl

e)


- către alți creditori

cheltuieli privind activele imobilizate

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

alte cheltuieli_______________________________________________

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale


 • 119

 • 120

121

122

123


2,561.00


2,561.00


640.00     640.00


640.00


641.00


f)


ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:__________

fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:


f2.1)


din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:________________________________

 • - din participarea salariaților la profit___________

 • - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante


124


 • 125

 • 126


127


128


menituri din alte provizioane

130

2

(Sheîtu'ieii financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd, 138), din

131

1

Ma)

cheHufelrprivirfddpbânzile (rd. 133 + rd. 134), din care: Im

132

* '

a|p?epte^^litelor pentru investiții

133

V

afeî;ențe..j^ditelor pentru activitatea curentă

134

b>

dmSar

SKAclmJlrîerențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137),

135

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)

140

862.1

862.10

500.00

362.10

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142s-c- Transport Călători Express S.A. Ploiești

z                    str. Gâgeni, nr, 80, cod 100137, Ploiești, Prahova


@ <:

fa _iw wetjtei \î7»Teîo Tetoton: 0244 543751, Fax: 0244 513228, a-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareINDICATORI

Data finalizării investiției

BVCRATP aprobat cf. HCL1406/2013

Diferente de rectificat

Valoare

BVC propus pt.

SC TCE SA 2013

an

an

an

an

an

2014

2015

2016

2017

2018

0

î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

î

Surse proprii, din care:

2,012.00

2,012.00

4,345.00

3,977.00

3,907.00

3,317.00

3,317.00

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursa)

- (denumire sursă)

-

n

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din cate:

I

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

I

'^7 •

ZA

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

z

- (denumire obiectiv)

z

-

ri/NTț’V*?

iz

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

ț- o

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitarii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne                  , /]

b) - externe             MII

nciar

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova                                 .

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228. e-mail: offlce@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa 5.1.

PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU PERIOADA 2013-2018

Nr. Crt.

Mijloace fixe / Obiecte de inventar

2013 Mii lei

2014 Mii lei

2015 Mii lei

2016 Mii lei

2017 Mii lei

2018 Mii lei

1.

Autobuze medie capacitate 15 buc

1.842,75

3.316,95

3.316,95

3.316,95

3.316,95

3.316,95

2.

Macaze și intersecții tramvai și troleibuz

-

388,00

-

-

-

-

3.

Compostoare electronice

-

-

175,00

-

-

-

4.

Contoare combustibil lichid pentru flota de troleibuze și auxiliare tramvaie și troleibuze

-

167

-

-

-

-

5.

Aer condoționat stații redresare și vatmani

-

-

-

94,00

-

-

6.

Diverse bunuri(achiziții directe)

169,393

473,00

485,00

496,00

-

-

TOTAL

2.012,143

4.344,95

3.976,95

3.906,95

3.316,95

3.316,95


Programul de investiții din surse proprii pentru anul 2013 și următorii 5 ani

în vederea realizării transportului public de călători în municipiul Ploiești, în condiții de siguranță și de calitate, concretizate prin reducerea costurilor de întreținere și exploatare, reducerea imobilizărilor provenite din cauze tehnice, creșterea satisfacției călătorilor, precum și protecția asupra mediului înconjurător și a vieții de ansamblu a comunității ploieștene, vă solicităm să aprobați achiziția următoarelor produse:

Denumire

Cantitate necesară

Valoare estimată

Euro, fără TVA

1.

Autobuze pentru transportul urban,

12 metri, cu podea coborâtă

Minim 15 Maxim 40

210.000 euro/buc

Necesitatea achiziționării produselor solicitate se justifică prin luarea în considerare a următoarelor motivații:

1. Uzura avansată a autobuzelor existente

Din datele înregistrate, rezultă că uzura medie a parcului de autobuze este de 191,9%, din care 183 de autobuze (100% din total parc) au uzură de peste 100 %. Acestea sunt reprezentate în principal, de IKARUS 280 (articulate), IKARUS 260 (scurte),DAC 112 UDM, ISUZU, MAN și BMC. Uzura acestor autobuze atât fizică, dar mai ales morală este determinată de o vechime cuprinsă între 8-38 ani, fapt ce creează probleme în procesul de mentenanță curentă, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea menținându-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii

tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciului »


Structura și uzura parcului de vehicule la data de 31.07.2013, se prezintă

Structura parcului inventar de autobuze

Nr. crt

Tip autobuz

Bu

c.

Locur

«

l

/buc

Total locuri

Total durată normală

Total durată consumată

Uzura [%]

ani

luni

ani

luni

1.

DAC 112

UDM

3

100

300

24

288

715

248,3

2.

IKARUS 280

38

143

5434

304

3648

11655

319,5

3.

IKARUS 260

21

99

2079

168

2016

5679

281,7

4.

ISUZU

20

45

900

160

1920

3640

189,6

5.

KAROSA

B931

1

95

95

8

96

186

193,8

6.

MANSL 222

15

100

1500

120

1440

2370

164,6

7.

MANSL 283

5

96

480

40

480

640

133,3

8.

MAN SL 223

30

96

2880

240

2880

3705

128,6

9.

BMC215SCB

50

70

3500

400

4800

5124

106,8

TOTAL

183

17168

1464

17568

33714

191,9

Uzura parcului inventar de autobuze

Nr. crt.

Tip autobuz

Buc.

Din care, cu uzura :

0-25%

26-

50%

51-

75%>

76-

90%

91-100%

Peste

100%

1.

DAC 112

UDM

3

3

2.

IKARUS 280

38

38

3.

IKARUS 260

21

21

4.

ISUZU

20

20

5.

KAROSA

B931

1

1

6.

MANSL 222

15

15

7.

MANSL 283

5

5

8.

MANSL 223

30

30

9.

BMC 215SCB

50

50

TOTAL

183

0

0

0

0

0

183

%

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0


A

2. întreruperea circulației tramvaielor

Având în vedere gradul avansat de uzură căiilor de rulare a ambele trase existente în Ploiești, 101 și 102, Primăria Municipiului Ploiești a demarat procedurile de achiziție pentru reabilitarea totală a treseelor de tramvai.

Procedurile de achiziție sunt în curs de desfășurare, urmând ca după stabilirea ofertanților câștigători sa începă lucrările de execuție.

Pentru perioada în cere se vor desfășura lucrările de reabilitarea a căiilor de rulare a tramvaielor, o perioadă estimată de 24 de luni, pe traseele 101 și 102 se va circula cu autobuze în loc de tramvaie.

A

In vederea asigurării în continuare a gradul normal de mobilitate a populației este necesară suplimentarea numărului de autobuze cu minim 15 buc în 2013 și încă 25 de buc în următorii doi ani.

3. Reducerea costurilor de întreținere

Menținerea stării tehnice corespunzătoare se realizează cu costuri ridicate, dar și cu eforturi în aprovizionarea cu piese de schimb, generând totodată și imobilizări de durată din această cauză.

Cheltuielile materiale pentru întreținerea a 40 de autobuze Ikarus 260/280 este de 1.783.119 lei / an, fără TVA, sumă care ar reprezenta o economie în situația achiziției unor autobuze noi, cel puțin pentru perioada de garanție în care se va asigurata mentenanța de către furnizor.

în vederea asigurării un număr mai mare de autobuze pentru a face față atunci când vor începe lucrările de rebilitarea la calea de rulare, au fost reactivate un număr de opt autobuze care inițial au fost scoase din circulație pentru casare. Cheltuielile materiale care au fost făcute pentru punerea in circulație a fost de 38.577 lei, fără TVA.

4. Reducerea costurilor de exploatare

A

In situația achiziției de autobuze noi se va obține reducerea consumului de carburant astfel:

1

Consumul mediu al unui autobuz IKARUS 260, care este un autobuz urban cu 3 usi, avand capacitatea maxima de 99 locuri, cu motor diesel cu norma de poluare NONEURO

31,50 litri /100 kmechiv

2

Consumul mediu al unui autobuz modem    avand    caracteristicile

similare, dar dotat cu motor diesel cu norma de poluare EURO 5

25,00 litri /100 kmechiv

3

Parcursul mediu echivalent anual realizat in cadrul regiei pentru un

57.784 kmechiv

astfel de autobuz

--------------ff $'• /X—v

[teși

4

Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze IKARUS 260

31,50 x 57.784              1

728.078 litri

5

Consumul normat anual pentru un parc de 40 autobuze modeme

25,00 x 57.784 /

577.840 litri

6

Economia anuala de combustibil

728.078 - 577.840 = 150.238 litri

7

Valoarea de reducere a costurilor

150.238 litri x 4,77 lei/litru =

716.635 lei/an, fără TVA

5. Creșterea satisfacției călătorilor

Din ancheta de determinare a satisfacției clientului (calatorului) efectuata in data de 5.11.2012 pentru anul 2012, extragem următoarele concluzii:

 • -  dintre caracteristicile specifice ale transportului in comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranța, informare), calatorii intervievați au apreciat ca principalele direcții in care trebuie intervenit cu prioritate sunt siguranța si confortul}

 • -  din perspectiva calatorilor, rezultă necesitatea de a se achiziționa autobuze noi, care sa confere calatorilor incredere si conștientizarea stării de siguranța a călătoriei;

 • -  deprecierea de percepție a caracteristicii confort este cauzata de conștientizarea publica a faptului ca s-ar impune optimizări ale condițiilor de deplasare referitoare la zgomot, iluminare, vibrațiile caroseriei, accesibilitatea in salon, canapele mai confortabile, aerisire etc.

Totodată trebuie menționat că ultimii ani au crescut numărul de reclamatii

5                                                                                                                                                         9

din partea călătorilor. Reclamațiile se referă la lipsa unui confort corespunzător, lipsa căldurii in mijloacele de transport, canapele rupte, burdufuri rupte, geamuri / trape blocate, pătrunderea gazului de eșapament în interior.

A

In consecință, pentru buna derulare a serviciului public local de transport și asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesară achiziționarea autobuzelor solicitate.

9

Anexat vă transmitem caietul de sarcini cu cerințele și cracteristicile tehnice ale autobuzelor.

CARACTERISTICI

Autobuzele vor îndeplinii condițiile tehnice și de siguranță pentru circulația pe drumurile publice din România, respectiv toate directivele, regulamentele și normele Europene.

Pentru o buna exploatare a autobuzelor, se impune ca mijloacele de transport achiziționate să îndeplinească următoarele cerințe:

-platformă joasă;

-sistem de aer condiționat în salonul autobuzului și în cabina conducătorului auto;

-sistem suplimentar de încălzire al salonului autobuzului, pe timp r^^Os;Z:pf -trei indicatoare de traseu cu afișaj electronic;                      /

-patru validatoare electronice de bilete, cu tablou de comandă incluilmb^|^-sistem Bus Vox (de anunțare sonoră a stațiilor, mesajelor către căî^r?^te^<^ -cutie de viteză automată;’V

-trei uși de acces pe partea dreaptă;

-direcție servoasistată;

-ecrane interioare pentru informarea călătorilor;

-program de întreținere, verificare, diagnosticare și reparare a eventualelor disfiincționalități ce apar în funcționarea autobuzului.

VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea unitară estimată a unui atobuz cu caracteristicile specificate, este de 210.000 euro / buc, fără TVA.

Valoarea estimată a acodrului cadru, pentru cantitatea maximă de 40 buc, este de 8.400.000 euro fără TVA.

Valoarea primului contract subsecvent, pentru 15 buc pe care dorim să fie atribuit în anul 2013, este de 3.150.000 euro fără TVA.

A

In cazul în care achiziția se va realiza prin leasing, valoarea achiziției va crește cu aproximativ 30%.

Mijloacele fixe / obiectele de inventar, propuse în programul de investiții din sursele proprii pentru anii 2013 -2018, reprezintă toate achizițiile de produse care sunt considerate mijloace fixe și obiecte de inventar, necesare desfășurării activității în condiții bune.

5                                                •»

Previziunea acestor investiții s-a fundamentat având la bază necesarele transmise de toate compartimentele Regiei conform procedurilor de lucru aplicabile.

La estimarea sumelor pentru anii 2014, 2015 și 2016 s-a avut în vedere inflația anunțată de BNR:

-2014 inflație 2,8%;

-2015 inflație 2,5%;

-2016 inflație 2,3%

Precizăm că aceste investiții vor fi realizate în funcție de sursele proprii disponibile, iar achizițiile se vor face în ordinea prorităților, în limita fondurilor aprobate.

Anexa 5.2.1.

PROGRAM

investiții din surse proprii pentru anul 2013

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără ’ TVA

Preț total fără ’ TVA

1.

Autobuze (leasing)

buc

15

122.850

1.842.750

2.

Diverse bunuri (achiziții directe)

-

-

169.393

169.393

TOTAL GENERAL                    2.012.143

NOTĂ - Achizițiile se vor face în ordinea priorităților, în limita fondurilor aprobate.


. Transport Călători Express S-A. Ploiești

str. Găgenî, nr. 88. cod 100137, Ploiești, Prahova                                       &

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mall: offlce@ratph.ro, www.ratph.ro


ANEXA Nr. 6


Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr.c

rt.

Stocuri

Sold la 31,12.an precedent 2012

Intrări

01.01-

31.12.an curent 2013

Ieșiri 01.01-31,12. an curent 2013

Sold la 31.12.an curent 2013

Sold la

31.12.an

2014

Sold la

31.12.an

2014

aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității

vânzări, lichidări de stocuri

1

2

3

4

5

6

7=3+4.5 6

8

9

1

Materii prime, din care:

la)

- stocuri fără mișcare

2

Materiale, din care:

1,151

2a)

- stocuri fără mișcare

722

3

Obiecte de inventar, din care:

26

3a)

- stocuri fără mișcare

23

4

Piese de schimb, din care:

1,043

4a)

- stocuri fără mișcare

480

5

Produse finite, din care:

0

5a)

- stocuri fără mișcare

0

6

Alte stocuri, din care:

411

fia)

- stocuri fără mișcare

24

TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:

2,631

- stocuri fără mișcare (rd. la + rd. 2 a -i-rd. 3a + rd a.4 + rd. 5a + rd. fia)

/        1,249

nota: mat.achiz din alocații bugetare p

are investiții Reabilitare cale rulare tramv.N.Balcescu: 646 mii lei
Director/Geâeral, Virgiliu Iancovici c.ec.


Iqt Financiar, [omha TănaseS.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut


ANEXA Nr. 9


mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2012

an curent 2013

an 2014

an 2015

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat brut

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

-1976.8

862.1

1967.8

1967.8

TOTAL GENERAL /Director

PristiXn’Virgiliu IancoviciDirector Financiar,

nașe


Mg

K® 25 J

\ vtt&j      Q_ / J
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

si a emis:

kt

- J/.cKxfiCf'fo

..... TSECRETAR,

Sanda Dragulea