Hotărârea nr. 454/2013

Hotãrârea nr. 454 privind aprobarea rectificãrii bugetelor de cheltuieli având ca sursã de finantare bugetul local si a bugetelor activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de învãtãmânt prenuniversitar de stat pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 454

privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant prenuniversitar de stat pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Vazand Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, domnul primar Iulian Badescu si a consilierilor comisiei de buget finanțe, control, administratrea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea proiectelor bugetelor instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013;

avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba rectificarea bugetelor pe anul 2013 a următoarelor instituții de invatamant preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul National „Al, I .Cuza”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul National „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spiru Haref ’, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 11

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu”

conform Anexei nr. 12

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 13

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 14

 • -  Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 15

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 16

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 17

 • -  Școala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 18

 • -  Școala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr.19

 • -  Școala gimnaziala „Elena Doamna”, conform Anexei nr.20

 • -  Școala gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr.21

 • -  Școala gimnaziala „Grigore Moisil”, conform Anexei nr.22

 • -  Școala gimnaziala „Rares Vodă”, conform Anexei nr.23

 • -  Școala gimnaziala „George Cosbuc”, conform Anexei nr.24

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr.25

 • -  Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile”, conform Anexei nr.26

 • -  Școala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr.27

 • -  Școala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr.28

 • -  Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr.29

 • -  Școala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr.30

 • -  Școala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr.31

 • -  Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr.3 2

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr.33

 • -  Școala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr.34

 • -  Școala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr.35

 • -  Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr.36

 • -  Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr.37

 • -  Grădiniță cu program prelungit ”Sfîntii Arhangheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr.3 8

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr.39

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr.40

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.41

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.42

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.43

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 2, conform Anexei nr.44

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.45

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr.46

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.3 5, conform Anexei nr.47

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr.48

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr.49

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr.50

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”,

 • -  conform Anexei nr.51

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr.52

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr.53

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Licurici”,

conform Anexei nr.54;

- Centrul Crese, conform Anexei nr.55

care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite si ordonatorii terțiari de credite vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării

bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si rectificate conform Hotărârii Consiliului Local 399/25.10.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

- adresa nr.53947/19.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, prin care ni se comunica Decizia Directorului General nr.5237 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, realocarea unor sume reprezentând burse, in limita sumei aprobate inițial, realocarea unor sume reprezentând burse, in limita sumei aprobate inițial si alocarea sumei de 12,10 mii lei Grădiniței cu program prelungit “Dumbrava Minunata” in vederea continuării proiectului educațional “Un start bun in viata”, conform Hotărârii Consiliului Local nr.410/25.10.2013.

aplicării Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr.185         nai sus menționat, cheltuielile de personal au fost majorate cu suma

de 15          i lei.

cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, proiectele buge          cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele

act ii          inantate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de

inv<         reuniversitar de stat pe anul 2013.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU

Comisia de buget finanțe, control,

administrarea domeniului public si priv tudii, strategii, prognoze :


Alexandru Paul Pal as Ionut Cristian lonescu Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Bozianu c Silviu Sorin Constantin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

VIZAT

PRIMAR Iulian BadescuRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 72/27.02.2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ preșcolar si stabilirea finanțării de baza a unităților de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza costului standard per elev/prescolari, O.U.G. nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr. 138/08.04.2013 bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013 si rectificate conform Hotărârii Consiliului Local 399/25.10.2013.

Prezenta rectificare este impusa de:

 • -  adresa nr.53947/19.11.2013 a D.G.R.F.P.Ploiesti, prin care ni se comunica Decizia Directorului General nr.5237 referitoare la modificarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, conform Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si a viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013;

 • -  realocarea unor sume reprezentând burse, in limita sumei aprobate inițial;

 • -  ducerea la indeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr.410/25.10.2013 privind alocarea sumei de 12,10 mii tei Grădiniței cu program prelungit “Dumbrava Minunata” in vederea continuării proiectului educațional “Un start bun in viata”;

 • -  virări de credite conform art.49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Urmare aplicării Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr. 1854/2013, mai sus menționat, cheltuielile de personal au fost majorate cu suma de 1.922,90 mii lei.

Modificările ce vor avea loc in bugetele instituțiilor de inavatamant preuniversitar de stat se prezintă astfel:

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr.l)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 5.041,83 mii lei se majoreaza cu suma de 97,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 449,00 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 40,00 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 5.409,52 mii lei se majoreaza cu suma de 149,40 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 149,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 0,40 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 128,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.855,32 mii lei se majoreaza cu suma de 28,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.157,07 mii lei se majoreaza cu suma de 90,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.943,90 mii lei se majoreaza cu suma de 151,50 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 149,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 2,50 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 550,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Colegiul „Spiru Haret” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.305,34 mii lei se diminuează cu suma de 19,70 mii lei la cheltuieli de personal.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.152,84 mii lei se majoreaza cu suma de 84,60 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 78,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 6,60 mii lei.

Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexea nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.624,23 mii lei se majoreaza cu suma de 130,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea în suma de 709,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 9)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 3.900,70 mii lei se majoreaza cu suma de 38,40 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 38,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 0,40 mii lei.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr.10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.876,63 mii lei se majoreaza cu suma de 52,00 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 38,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 14,00 mii lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 4.467,77 mii lei se majoreaza cu suma de 85,20 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 82,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 3,20 mii lei.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.451,19 mii lei se majoreaza cu suma de 29,00 mii lei, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 28,50 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  majorarea cu suma de 0,50 mii lei la burse.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 100,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.253,65 mii lei se majoreaza cu suma de 99,99 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 105,49 mii lei;

 • -  diminuarea la burse cu suma de 5,50 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 500,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 4.051,70 mii lei se diminuează cu suma de 80,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.356.41 mii lei se majoreaza cu suma de 37,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.810,44 mii lei se diminuează cu suma de 34,50 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 12,00 mii lei;

 • -  diminuarea la burse cu suma de 22,50 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 310,00 mii lei se diminuaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 20,00 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli diminuează cheltuielile de personal.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 3.032,87 mii lei se diminuează cu suma de 38,44 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 15,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de subcapitol (venituri) si alineate (cheltuieli).

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr.18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.711,49 mii lei se diminuează cu suma de 4,97 mii lei, astfel:

 • -  diminuarea la cheltuieli de personal cu suma de 16,97 mii lei;

 • -  majorarea cu suma de 25,00 mii lei la bunuri si servicii (reparații curente);

 • -  diminuarea la burse cu suma de 13,00 mii lei.

Școala profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.868,15 mii lei se majoreaza cu suma de 91,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.040,74 mii lei se majoreaza cu suma de 16,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnazala „Candiano Popescu” (anexa nr.21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.180,19 mii lei se majoreaza cu suma de 55,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.464.42 mii lei se majoreaza cu suma de 59,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr.23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.125,21 mii lei se majoreaza cu suma de 4,20 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.24)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.207,66 mii lei se majoreaza cu suma de 12,00 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 19,00 mii lei;

 • -  diminuarea la burse cu suma de 7,00 mii lei.

Școala gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.740,08 mii lei se majoreaza cu suma de 19,60 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 10,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 9,60 mii lei.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 7,00 mii lei se diminuaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de

 • 4,50 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli diminuează cheltuielile cu bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr.26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 2.515,43 mii lei se majoreaza cu suma de 85,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 20,80 mii lei se majoreaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de

 • 3,70 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.990,34 mii lei se majoreaza cu suma de 10,00 mii lei la bunuri si servicii (reparații curente).

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 942,74 mii lei se majoreaza cu suma de 9,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Io an Grigorescu” (anexa nr.29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 917,47 mii lei se majoreaza cu suma de 10,85 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.428,76 mii lei se majoreaza cu suma de 129,50 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 62,00 mii lei;

 • -  majorarea la bunuri si servicii cu suma de 67,50 mii lei.

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.071,18 mii lei se majoreaza cu suma de 7,60 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 4,60 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 3,00 mii lei.

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.622,98 mii lei se majoreaza cu suma de 45,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 86,00 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate.

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.386,13 mii lei se majoreaza cu suma de 82,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 2.630,28 mii lei se majoreaza cu suma de 17,70 mii lei la cheltuieli de personal.

Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.731,30 mii lei se majoreaza cu suma de 34,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 182,00 mii lei se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii.

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Siinache” (anexa nr.36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.982,26 mii lei se majoreaza cu suma de 177,80 mii lei, astfel:

 • -  majorarea la cheltuieli de personal cu suma de 170,00 mii lei;

 • -  majorarea la burse cu suma de 7,80 mii lei.

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.728,69 mii lei se majoreaza cu suma de 44,40 mii lei la cheltuieli de personal.

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, in suma de 30,00 mii lei se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei, suma, care la partea de cheltuieli majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii.

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr.38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 741,80 mii lei se majoreaza cu suma de 9,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr.39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 751,77 mii lei se majoreaza cu suma de 19,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.21 (anexa nr.40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 763,52 mii lei se majoreaza cu suma de 4,20 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.23 (anexa nr.41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.234,92 mii lei se diminuează cu suma de 8,85 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.28 (anexa nr.42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.379,25 mii lei se majoreaza cu suma de 30,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.30 (anexa nr.43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, în suma de

 • 632,78 mii lei se majoreaza cu suma de 12,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.32 (anexa nr.44)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 687,69 mii lei se majoreaza cu suma de 10,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.33 (anexa nr.45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 610,63 mii lei se diminuează cu suma de 7,12 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.062,63 mii lei se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.35 (anexa nr.47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 801,03 mii lei se diminuează cu suma de 1,96 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa nr.48) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.018,79 mii lei se majoreaza cu suma de 11,50 mii lei la cheltuieli de personal. Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii -prevederea in suma de 731,20 mii lei ramane nescimbata, operandu-se virări de credite la nivel de alineate

Grădiniță cu program prelungit nr.38 (anexa nr.49)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 834,61 mii lei se majoreaza cu suma de 17,80 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.40 (anexa nr.50)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 883,38 mii lei se majoreaza cu suma de 25,00 mii lei la cheltuieli de personal

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 1.135,67 mii lei se majoreaza cu suma de 29,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit nr.47 (anexa nr.52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de

 • 940,98 mii lei se majoreaza cu suma de 4,20 mii lei Ia cheltuieli de personal.

Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 1.020,94 mii lei se majoreaza cu suma de 36,10 mii lei, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 24,00 mii lei la cheltuieli de personal;

 • -  majorarea cu suma de 12,00 mii lei la bunuri si servicii.

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr.54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 987,00 mii lei se majoreaza cu suma de 26,50 mii lei la cheltuieli de personal.

Centrul Crese (anexa nr.55)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local, in suma de 989,05 mii lei se majoreaza cu suma de 139,00 mii lei la cheltuieli de personal.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de ho tarare alaturat.

Direcția Economica

DIRECTOR EXECUTIV.

Nicoleta Craciunoiu

VIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte

DIRECTOR EXECUTIV, Simona'lAlbu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013

si a emis:

r/arorahî/

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR, Sanda Dragulea1

Data:     //

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localoieșt'


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

h

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

ZbSO

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.041,83

97,00

5.138,83

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.041,83

97,00

5.138,83

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.041,83

97,00

5.138,83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.145,00

97,00

4.242,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.226,62

98,81

3.325,43

Salarii de baza

10.01.01

2795,88

55,11

2850,99

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

7,24

-1,09

6,15

Alte sporuri

10,01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

0,00

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

259,55

48,97

308,52

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01,16

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

,     163,95

-4,18

159,77

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

V 0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10,02.02

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04.

0,00

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura                                                            -

10.02.30

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

918,38

-1,81

916,57

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

692,79

-0,95

691,84

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

16,06

-0,19

15,87

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

173,31

-0,53

172,78

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,78

-1,62

5,16

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

29,44

1,48

30,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

815,53

0,00

815,53

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

753,20

2,20

755,40

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

0.00

25.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

46,65

3,15

49,80

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

375,00

0,00

375,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

53,00

0,00

53,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

14,60

0,00

14,60

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

0,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

81,95

-0,95

81,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

137,00

0,00

137,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

o.oc

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

0,00

20,00

| Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

Influente

w

Buget ^rectificat

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

// Vp;00

...—0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

//* /o,'00

Moo\

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

I £ -2,20

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

-2,20

<^2,80/

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

\\Lc-,O,o.ti'

Materiale de laborator

20.09

0,00

V o£o.

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

W

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

oTiff

==6^00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

34,35

0,00

34,35

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura proqram inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteoroloqie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor ctatnliii nrrtrivit di«snn‘7itîîlnr lonala

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2,98

0,00

2,98

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,98

0,00

2,98

TITLUL Hi DOBÂNZI (cod 30.01 Ia 30.03)

30

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

81,30

0,00

81,30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSA R! DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Aite active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Bug.an.cf.HC L407/ 25.10.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

o"-'"'■ ■■

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

>7

\

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

fi S-

■,*77 0,00

7

V* ’

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

7...             --

ICONTABIL SEF,

GRIGORE MARIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIV1TATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRIIDENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget anual conf.HCL407/2 5.10.2013

Influento+tj

VA

aiightrtfctificat

TOTAL VENITURI - din care:

449,00

40,00

489,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

449,00

40,00

489,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

21,00

0,00

21,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

6,00

0,00

6,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

422,00

40,00

462,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE FkCTWrd TADE\

449,00

40,00

489,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

449,00

40,00

489,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

449,00

40,00

489,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

18,00

0,00

18,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

14,55

0,00

14,55

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

14,55

0,00

14,55

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la tocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3,45

0,00

3,45

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

2,50

0,00

2,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,05

0,00

0,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,70

0,00

0,70

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,05

0,00

0,05

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,15

0,00

0,15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

431,00

40,00

471,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

115,00

-9,10

105,90

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

-2,00

8,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

25,00

1,00

26,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

7,00

-5,20

1,80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

-5,50

1,50

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30,00

2,60

32,60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

36,00

0,00

36,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

280,00

40,00

320,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

280,00

40,00

320,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget anual conf.HCL407/2 5.10.2013

Influente +/-

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

//

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

fii 1,pp

41,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10,00

:■ 10,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

11^.0

31,00

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3,00

-1,9b

1,10

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

-1,90

1,10

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, rtnf i-ivit rlicrwvzitiik'ir Iph^Ja

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

3,00

0,00

3,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

3,00

0,00

3,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

. . ...

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod

56

CHEL TUIEL1 DE CA PITA L (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si milloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

. ..

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare Ia capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I- -'<:X \

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE.
I ' ' ’\


CONTABIL SEF,
COLEGIUL NATIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

Str. Gh. Doja Nr.98 Tei/Fax:0244.522.340 e-mail: contact@cn-caragiale.ro sec reta riatc n i lc@ya hoo.comNOTA DE FUNDAMENTARE


privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii aferente

Colegiului National I.L.Caragiale Ploiești

pe anul 2013

Rectificarea din. luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P

nr.3358/15.11.2013 si M.F.P nr.1854/13.11.20132013 pentru modificarea anexei la Ordinului viceprim-ministrului,ministrului dezvoltării regionale si administrației publice ,ministrului finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului generai centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,ir vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Avand in vedere prevederile Legii nr.276/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat ia următoarele modificări:

La cheltuieli avand ca finanțare bugetul local- prevederea de 5041,83 mii lei se majoreaza cu suma ce 97,00 mii lei astfel:

-la salarii prevederea de 4145,00 mii lei se majoreaza cu suma de 97.00 mii lei

La activitatea finanțata integrai sau parțial din venituri proprii-prevederea de 449,00 mii lei se majoreaza cu suma de 40,00 mii iei,respectiv:

-prevederea la cheltuieli privind hrana pentru cameni de 280,00 mii lei se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei


CONTABIL SEF GRIGORE MARIAROMANIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


COLEGIUL NATIONAL ’TON LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI


Str. Gh. Doja Nr.98 ; Tel/Fax: +40244.522.340

secretariatcnilc@yahoo.com

RAPORT


Consiliul de administrație al Colegiului National „I.L.Caragiale” intrunît in ședința din data de 26.11.2013, acorda aviz favorabil aprobării rectificării bugetului de chletuielî avand ca sursa de finanțare bugetul local si bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2013.


MEMBRII

PROF. STOICA CEZAR

PROF.POPESCU IRINA PROF.BAJENARU CARMEN PROF.POPESCU TRAIAN PROF.GHEORGHE MINELIEA GANEA CRISTIAN MIHAI PANA GEORGE

VALCOCI NISTOR EUGEN DUMITRU CRISTIAN

CIULAC BIANCA VLASCEANU MARIA

VASILE CĂTĂLIN

JUDEȚUL: PRAHOVA

Institu'tia publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI


ANEXA 2-


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 407 din 31.10.2013

Influente

(+/-)

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA .            DE DEZVOLTARE)

5.409,52

149,40

5.558,92

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.999,52

149,40

5.148,92

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.999,52

149,40

5.148,92

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.208,00

149,00

4.357,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.276,00

122,70

3.398,70

Salarii de baza

10.01.01

3.050,00

68,80

3.118,80

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

196,00

61,40

257,40

indemnizații plătite unor persoane din afara unilatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

30,00

-7,50

22,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 Ia 10.02.0S+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.62.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

932,00

26,30

958,30

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

675,00

35,90

710,90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15,00

1,30

16,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

174,00

2,90

176,90

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10,00

-1,70

8,30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

58,00

-12,10

45,90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

714,32

0,00

714,32

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

669,32

-14,50

654,82

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

-4,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20,01.02

48,00

2,00

50,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

309,36

0,00

309,36

Apa, canal si salubritate

20,01,04

55,00

-4,00

51,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01,08

30,00

-7,00

23,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

22,50

-1,50

21,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

189,46

0,00

189,46

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 407 din 31.10.2013

Influente (+/-> .

z

Bjjgey^ -j^rȘctificaf^ o 7 ±17.

Materiale sanitare

20.04,02

0,00

,iQfod

CT£<A'p0

Reactivi

20.04.03

0,00

Toifio

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

■ 0,4.0

Văi?...-.:.o',oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

2fr,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Tpg

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,b4

OTOVAQfpO>

Alte obiecte de inventar

20,05.30

20,00

20,00

^===44f0'0

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

-1,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

-1,00

0,00

Deplasări Tn străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cerce tare-dezvolta re

20.10

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2,00

-1,00

1,00

Consultanta sl expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

-4,00

1,00

Protecția muncii

20.14

7,00

0,00

7,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Aite

Cheltuieli (COd 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

10,00

0,50

10,50

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondu! conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30,30

10,00

0,50

10,50

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IIILUL Vt IKÂNSIFEKUHi lN i KE UNHAH ALE AUR/HNI^ IHAHEI         țCQCt

5U1U

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

40,00

0,00

40,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod       -------------------------------

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

37,20

0,40

37,60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (COd 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (COd 80.03+80.08+80.30)

SO

0,00

0,00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

410,00

0,00

410,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

410,00

0,00

410,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

410,00

0,00

410,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

410,00

0,00

410,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr. 407 din 31.10.2013

Influente

•'/

rectificat

\

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

/*0,0O

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

.1 s •

'. 0.00

Alte active fixe

71.01.30

410,00

\ Uoo

t;t><   410.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

v <

>>•—

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIli ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.142 din 08.04.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

128,00

0,00

128,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

128,00

0,00

128,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

98,00

0,00

98,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

28,00

0,00

28,00

Alte venituri

36.10.50

2,00

0,00

2,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0,00

0,00

0,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) '            '

128,00

0,00

128,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

128,00

0,00

128,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

128,00

0,00

128,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3,93

0,00

3,93

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

.               X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3,93

0,00

3,93

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01,13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichele de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02,02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichele de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1,07

0,00

1,07

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,81

0,00

0,81

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,02

0,00

0,02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,20

0,00

0,20

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,01

0,00

0,01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,03

0,00

0,03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

123,00

0,00

123,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

101,70

2,00

103,70

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.142 din 08.04.2013

influente

/o

k rfe.cțificat<;?.

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

!L. Î.0Q

a' o.oq;

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

ii u>,oo'

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

’■ ^?,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

......

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

o$8

j i ii

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

6,00

2,00

" 8,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

95,70

0,00

95,70

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

13,00

-4,00

9,00

Uniforme si echipament

20.05,01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,00

-4,00

9,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

0,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

0,00

0,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

1,00

-1,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata .

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturitor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

6,80

3,00

9,80

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30,03

1,80

0,00

1,80

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5,00

3,00

8,00

TITL UL III DOBA NZt (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

niLUL vi iKANSfCKUKi iN'iRe uhi 1A n net: AUMINIS1 HA 1 IEI i'ubuuc (coo *1 fi-H

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

iiilulxaliEuhbliuieli (cod       '

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0.00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSA Rl DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL nr.142 din 08.04.2013

Influente (+/-)

A-

Buget rectificat.

TITL UL XVII PLA TI EFECTUATE IN A NU PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

R"

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

VA

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

W"

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0,00

0,00

AA’ u b,oo

51.02)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0 00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

I

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

—I         .

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

EC. MALACESCU MIHAELj

COLEGIUL NATIONAL « MIHAI VITEAZUL”

‘ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, B-DUL INDEPENDENTEI NR.8

VIZAT,

ORDONATOR PRINCIP


NOTA DE FUNDAMENTAREprivind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul lo National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legi nr. 1/2011-Legea educației naționale, bugetul inițial de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013 aprobat prin H.C.L.nr. 142/08.04.2013 rectificat prin H.C.L. nr.360/30.09.2013 si H.C.L. nr.407/25.10.2013 este in suma de 5.409,52 mii lei si s< majoreaza cu suma de 149,40 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 5.558,92 mii lei, conform anexei.

Rectificarea din luna noiembrie 2013 este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministru finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferenta bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, sumele alocate inițial h cheltuieli de personal si burse elevi vor fi majorate.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările s completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul aprobat inițial in suma de 5.409,52 mii lei, compus din:

Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (sportivi) Alte cheltuieli (burse) Active nefinanciare


 • - in suma de 4.208,00 mii lei;

 • - in suma de 714,32 mii lei;

 • - in suma de 40,00 mii lei;

 • - in suma de 37,20 mii lei;

 • - in suma de 410,00 mii lei, propunem majorarea cu suma de

149,40 mii lei, astfel rectificarea consta in:

 • -  majorarea la salarii de baza cu suma de 68,80 mii lei

 • -  maj orarea la fond aferent plătii cu ora cu suma de 61,40 mii lei

 • -  diminuarea la alte drepturi salariate in bani cu suma de 7,50 mii lei

 • -  majorarea la contribuții de asigurări sociale de stat cu suma de 35,90 mii lei

 • -  majorarea la contribuții de asigurări de șomaj cu suma de 1,30 mii lei

 • -  majorarea la contribuții de asigurări sociale de sanatate in suma de 2,90 mii lei

 • -  diminuarea la contribuții de asigurări pentru accidente de munca in suma de 1,70 mii lei

 • -  diminuarea la contribuții pentru concedii si indemnizații in suma de 12,10 mii lei

 • -  diminuarea la furnituri de birou cu suma de 4,00 mii lei

 • -  majorarea la materiale de curățenie cu suma de 2,00 mii lei

 • -  diminuarea la apa,canal si salubritate cu suma de 4,00 mii lei

 • -  diminuarea la posta,telecomunicații,radio,tv,internet su suma de 7,00 mii lei

 • -  majorarea la bunuri de natura obiectelor de inventar cu suma de 20,00 mii lei

 • -  diminuarea la deplasări, detasari, transferări cu suma de 1,00 mii lei

 • -  diminuarea la cârti,publicații si materiale documentare cu suma de 1,00 mii lei

 • -  diminuarea la pregătire profesionala cu suma de 4,00 mii lei

 • -  majorarea la alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 0,50 mii lei

 • -  majorarea la alte cheltuieli(burse elevi) cu suma de 0,40 mii lei.

In urma majorării de credite rezulta un buget in suma de 5.558,92 mii lei compus din: Cheltuieli de personal Bunuri si servicii Asistenta sociala (sportivi) Alte cheltuieli (burse) Active nefinanciare


 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de

 • - in suma de


4.357,00 mii lei;

714,32 mii lei; 40,00 mii lei;

37,60 mii lei;

410,00 mii lei.


La activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii

Prezenta rectificare consta in virarea de credite bugetare pe trim.IV 201 bugetar, astfel veniturile si cheltuieli bugetului activitatii finanțate integral sau Colegiului National “Mihai Viteazul” Ploiești pe anul 2013 aprobat prin H. in suma de 128,00 mii lei, conform anexei.cadrul aceluiași capito îal din venituri proprii a hr. 142/08.04.2013 fiin<DIRECTOR, prof. Taga

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL”.

PLOIEȘTI     *

El B-dul Independentei nr.8,100028 Bfax:+0244/595952/0344103212

Cod Fiscal :2844324

â cnmvph@gmail.com


PROCES VERBAL, încheiat astazi,

Consiliul de Administrație al Colegiului "Mihai Viteazul” Ploiești a luat in discuție adresa nr. 101/21.11.2013 primita de la Serviciul buget-imprumuturi al Primăriei Mun.Ploiești privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 5558,92 mii lei, precum si a activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii in suma de 128,00 mii lei pentru care a emis aviz favorabil.


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL" NICHITA STANESCU ", PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 407/25,10,13

influente’ (+/-)

---Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

2.855,28

28,00

2.883,28

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.855,28

28,00

2.883,28

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.855,28

28,00

2.883,28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.493,00

28,00

2.521,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.933,20

34,30

1.967,50

Salarii de baza

10.01.01

1.680,20

44,90

1.725,10

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri                                '

10.01.06

7,10

-0,70

6,40

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10,01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

138,50

-6,00

132,50

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatli

10.01.12

indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

107,40

-3,90

103,50

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

559,80

-6,30

553,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

412,27

-1,77

410,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,85

-0,15

9,70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

100,95

2,15

103,10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,87

-2,87

5,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

28,86

-3,66

25,20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

327,18

0,00

327,18

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

288,82

-12,00

276,82

Furnituri de birou

20.01.01

5,50

0,00

5,50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,50

0,00

2,50

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

177,92

-25,00

152,92

Apa, canal si salubritate

20.01.04

21,25

-2,00

19,25

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

18,00

-1,00

17,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,65

-3,00

28,65

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,50

3,50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

28,50

19,00

47,50

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente st materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 407/25,10,13

Influente-^-

^■:Buget

/rectificat

■A

Materiale sanitare

20.04.02

f

<    <Spo

Reactivi

20.04.03

I

Dezinfectant!

20.04.04

fer Mflfeo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

12,86

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12,86

16,00

28,86

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

0,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,50

0,00

1,50

Protecția muncii

20.14

4,00

4,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice [ocale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturllor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturllor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturllor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

19,00

-4,00

15,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

19,00

-4,00

15,00

TITLUL Ut DOBÂNZI (cod 30.01 fa 30.03)

30

0.00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

IHLUL vi iKANb!-ERURHNlHhUNUAiiALEADM!N!iilHAiihiPUBULh *1 /Wl

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (Cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALIE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

35,10

0,00

35,10

Burse

59.01

35,10

0,00

35,10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

|

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget HCL 407/25,10,13

_/

Influente

C'}

Buget rectificat

\

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

o/po

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

.. II*

/

> : 0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

l "

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

qiod

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

. 0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,0t)

? >     jjoo

0,00

j Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE


DIRECTOR ,CONTABIL SEF,Colegiul National „Nichita Stanescu” Ploiești


NOTA DE FUNDAMENTAREa bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local pe anul 2013

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Majorarea cu suma de 28 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Prezenta rectificare consta in majorarea bugetului local in suma de 2855,28 mii lei cu suma de 28,00 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2883,28 mii lei conform anexa NR.l atașata.

Bugetul aprobat conform HCL 407/25.10.2013 in suma de 2855,28 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 2493,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 327,18 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 35,10 mii lei

Modificările constau in :

-majorarea bugetului de ia cheltuieli de personal cu 28,00 mii lei,

- bugetul de cheltuieli la bunuri si servicii suferă modificări intre articole, conform anexa 1 atașata;

In urma rectificărilor rezultând un buget la nivelul sumei de 2883,28 mii iei compus din:

Cheltuieli de personal - in suma de 2521,00 mii lei;

Bunuri si servicii- in suma de 327,18 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) ~in suma de 35,10 mii lei

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului            ,


avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Colegiului National „ Nichita Stanescu „ ■■ l£ < Ploiești.                                                                                                       . y

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR.NALBEI, NR.3

scotiUi europei i/vci

telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599540;

e-mail :colegiulnichitastanescu@gmail. com/ secretariat. Ins COD FISCAL 2843949


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “ Nichita Stanescu” Ploiești a luat in discuție rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 cu suma de 28,00 mii lei, bugetul actual ajungând la suma de 2883,28 mii lei.

A emis aviz favorabil.


Președinte consiliu de administrație , Director Prof. Argesanu Carmen

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL"ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.345/ 28.09.2012

%

Influente (+/-)

‘UVA M'q A

rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) '           '

3.157,07

90,00

3.247,07

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.157,07

90,00

3.247,07

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.157,07

90,00

3.247,07

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.783,00

90,00

2.873,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

2.135,00

118,40

2.253,40

Salarii de baza

10.01.01

1.805,00

76,20

1.881,20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5,00

-2,00

3,00

Alte sporuri

10.01.06

12,00

-5,80

6,20

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

163,00

-5,00

158,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

150,00

55,00

205,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de (a locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

648,00

-28,40

619,60

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

467,00

-5,00

462,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,00

0,00

11,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

117,00

-3,00

114,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

-2,40

5,60

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45,00

-18,00

27,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

341,97

0,00

341,97

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

310,97

0,00

310,97

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

0,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

.....176,97

0,00

176,97

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

-2,00

20,00

Carburanți si tubrifianti

20.01.05

. 0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

28,00

-2,00

26,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii centru întreținere si funcționare

20.01.30

68,00

4,00

72,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

. 0,00

. 0,00

0,00

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL

nr.345/ 28.09.2012

Influente

__Buget

'’^cȘicet

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

!!

-J 0,06 /

Reactivi

20.04.03

0,00

2'0,0$

O.bp

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

i°-4\0,OQ

0,®

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

17,00

W

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05,30

17,00

o,3S

s=ss»^17i00

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

-1,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

-1,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

2,00

0,00

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor                                   .

20.22

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

. 0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

9,00

1,00

10,00

Reclama si publicitate -

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

■ 0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata                       .

20.30.03

. 0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9,00

1,00

10,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

i IJ LUL~VTTRmSH=RUR> IN J Kfc UNI lA'Ji'ALt: AUMINiS I HA'UH PUHLiUE Ofl fl-fl

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59 12+59.15+59.17+59,22+59.25+59.30)

59

32,10

0,00

32,10

Burse                             .                             .

59.01

32,10

0,00

32,10

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79......

......0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii orecedenti si recuoerate in anul curent

85.01

I                                                                                                                                                                                                        ■                                                                          ■                                 .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+65+56+70+84)

0,00

■ 0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

■ 0,00

0,00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget cf. HCL nr.345/ 28.09.2012

Influente

(+/")'©

/*

Buget rectificat — \

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71*72+75)

70

0,00

0,00

‘ \o,oo

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

L.Ș 0,00

.0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

./0,00

Construcții

71.01.01

0,00

\\ ■ ■ - 0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

<0.00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01,03

0,00

. 0.00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Piati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00


DE CREDITE,

RODICA


CONTABIL SEF,

EC.HOABAN MARILENA
NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013.

Având in vedere prevederile art.49 al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- buget inițial in suma de 3.157,07 mii lei se majorează la cheltuieli de personal cu 90,00 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 3.247,07 mii lei, conform Anexei nr.l atașată.


Rodica
COLEGIUL NATIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.TREI IERARHI NR. 10 COD 100010 COD FISCAL 2845389

TEL/FAX 0344/802071/0344802070


RAPORT

Consiliul de Administrație al Colegiului National “Alexandru loan Cuza” Municipiul Ploiești, intrunit in data de 26.11.2013, acorda aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, majorat la cheltuieli de personal cu suma de 90,00 mii lei.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet"


ANEXA 5


PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 435/14.11.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,943.90

151.50

4,095.40

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,943.90

151.50

4,095.40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,943.90

151.50

4,095.40

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,535.00

149.00

3,684.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,767.00

120.00

2,887.00

Salarii de baza

10.01.01

1,800.00

120.00

1,920.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

23.00

23.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

180.00

180.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10,01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

764.00

764.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

10.03

768.00

29.00

797.00

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

591.50

29.00

620.50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

15.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

150.00

150.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sl boli profesionale

10,03.04

9.00

9.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2.50

2.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

381.30

0.00

381.30

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

332.80

0.00

332.80

Furnituri de birou

20.01.01

7.30

7.30

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

8.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01:03

175.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

75.50

75.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

12.00

12.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

35.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04,01 la 20.04.04)_____________

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

____Dezinfectanti______________________________________________________________

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvottare

Cârti, publicații si materiale documentare_________________________________

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii______________________________________________________

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata______

Studii si cercetări_____________________________________________________________

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


Cod indicator


20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20.04.04 20.05 20.05.01 20.05.03 20.05.30 20.06 20.06.01 20.06.02 20.09 20.10

20.11

20.12

 • 20.13

 • 20.14

 • 20.15

 • 20.16 20.18


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


20.19


Buget conform HCL 435/14.11.2013


Influente


^-Bliget

orăftiffc^

3

•■£’lo.od

0^00.00

3.00


0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie____________________________________________________________

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor__________________________________

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor_________________________

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) ____Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe__________________ ____Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne____________________

Stabilirea riscului de tara         


20.20

20.21

20.22

 • 20.23

 • 20.24

20.24.01

20.24.02

20.24.03


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale____________________________

Tichete cadou


20.25


20.27


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)


20.30


Reclama si publicitate_______

Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii


20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04


Prestări servicii penfru transmiterea drepturilor______________

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)


30


TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


40


TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

IIILUL VI 1HANSFEHUR1 INIREUNHAI1 ALE AUMINISIHAHEI PUBLICE (r-nri 51 r»l__________________________________________________________________________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)


 • 50

 • 51

55


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) TITLUL X AL TE'CRELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

| Burse____________________________________________

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)______________

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)


57

59

59.01

 • 79 __

 • 80


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)


81


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ~

(cod 51.02)___________________________________________________________________51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)                           55


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)


70DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 435/14.11.2013

Influente <+/-)

Buget rectificat

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00,

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

\\ /SA i

■ O.OjO

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

.. OjflO

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

O.OOl

W

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

o.OO

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

i                 ' ............................ ’  '

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Colegiul National "Jean Monnet"

PLOIEȘTI


ANEXA 5“BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE lNTEGRAlfls|u PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influente (+/-)

Buget rectificat

Buget conform HCL 435/14.11.2013

TOTAL VENITURI - din care:

0.00

550.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

550.00

0.00

550.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

57.00

0.00

57.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

55.00

0.00

55.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

360.00

0.00

360.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0.00

0.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

78.00

0.00

78.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

550.00

0.00

550.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

550.00

0.00

550.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

550.00

0.00

550.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01*10.02+10.03)

10

30.00

0.00

30.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

23.00

0.00

23.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

23.00

0.00

23.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10,02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02,30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

5.00

0.00

5.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.10

0.00

0.10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.50

0.00

1.50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.10

0.00

0.10

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.30

0.00

0.30

TITLUL H BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

520.00

0.00

520.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

167.00

28.00

195.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.00

3.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

0.00

3.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Influente (+/-)

Buget rectificat

■*Â

Buget conform HCL 435/14.11.2013

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

140.00

■-------i 30:00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

1*’-

' -----,0:00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

// ^0.00

f ‘lo.oV.-.,

Piese de schimb

20.01.06

0.00

&0.00

ji 0.0$ ?

Transport

20.01.07

0.00

U

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

\ .0.00

?^-S4£>o.j

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

35?0'0

Reparații curente

20.02

25.00

7.00

32.00

Hrana (cod 20.03.01-t-20.03.02)

20.03

300.00

-15.00

285.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

-15.00

285.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

25.00

-20.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

-20.00

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.05.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

0.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animatelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane sî alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 fa 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30,02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IIILUL W f KANSI-tKUKi tN i KE UNI i A 11 ALB AUMlNlSr IKA i ta fonti    fl1\

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

ni luitx~ati lupei: iuțeli (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.301

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 30+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL 435/14.11.2013

Influ^tțt'

Buget

-.....rectificat'

t '.■■■;■■ - -bil

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

I Ol Lîuoo. W/Sk

1 ■     ■- • l .','J

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ia 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
Colegiul Național “ Jean Monnet” - Ploiești Str. N. lorgâ nr. 7, CUI 2845478

Tel/fax: 0244/519688

Email: liceul pedagogic2003@vahoo.com cn i m2009@vahoo.com


VIZAT,
NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna decembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Urmare a evaluărilor făcute luând in calcul cheltuielile de personal pe primele 11 luni ale anului 2013 si prognozele pentru ultima luna, ținând cont de dosarele de burse aprobate pentru primul semestru din anul școlar 2013/2014, de media cheltuielilor cu bunurile si serviciile , este necesara rectificarea bugetului de cheltuieli al Colegiului National „Jean Monnet” pe anul 2013 după cum urmeaza:

Se majoreaza bugetul Colegiului National „Jean Monnet” pentru activitatea finanțata de la bugetul local cu suma de 151,50 mii lei, potrivit Anexei, după cum urmeaza:

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL - se majoreaza cu suma de 149,00 mii lei conform Anexei, după cum urmeaza:

 • -   10.01.01 - alte drepturi salariale in bani-sentinte - se majoreaza cu suma de 120,00 mii lei

 • -   10.03.01 - contribuții de asig sociale de stat - se majoreaza cu suma de 29,00 mii lei

TITLUL X - ALTE CHELTUIELIse majoreaza cu suma de 2,50 mii lei

 • -  59.01 - burse - se majoreaza cu suma de 2,50 mii lei

Se modifica bugetul Colegiului National „Jean Monnet” pentru activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii, cu următoarele virări de credite intre articole, potrivit Anexei, după cum urmeaza:


TITLUL II - BUNURI SI SERVICII - se inregistreaza următoarei potrivit Anexei, după cum urmeaza:


20.01.01 - furnituri de birou - se majoreaza cu suma de 3,00 mii lei

20.01.03 - incalzit, iluminat si forța motrice — se diminuează a cu suma de țO,Ot) .mii. ldjț 20.01.30 - alte bunuri si serv pt intretinere - se majoreaza cu suma de 35, 20.05.30 - bunuri de natura ob de inv — se diminuează cu suma de 20,00 mii 20.02.00 - reparații — se majoreaza cu suma de 7,00 mii lei

20.03.01 - hrana pentru oameni - se diminuează cu suma de 15,00 mii Iei
Colegiul Național “ Jean Monnet” — Ploiești

Str. N. lorga nr. 7

Tel/fax: 0244/519688

Email : liceul peclagogic2003@yalioo.com cntm2009@vahoo.com


AVIZ

Al Consiliului de Administrație din data de ...4^;..9.

Consiliul de Administrație al Colegiului National „Jean Monnet”, in ședința din data de                     a discutat si avizat favorabil propunerea de rectificare de

buget pentru activitatea finanțata de la bugetul local si pentru activitatea finanțata integral sau parțial din venituri proprii, pentru anul 2013.


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conform HCL nr.407/ 27.10.2013

Influente^.

(+/-)

tfovx.1

-t j țBțjgigf rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,305.34

-19.70

4,285.64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,305.34

-19.70

4,285.64

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,305.34

-19.70

4,285.64

TITLUL I CHELTUIELI.DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,655.00

-19.70

3,635.30

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,861.80

-23.70

2,838.10

Salarii de baza

10.01.01

2,482.10

3.80

2,485.90

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5.00

-0.50

4.50

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

235.00

-22.00

213.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

139.70

-5.00

134.70

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

793.20

4.00

797.20

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

594.70

-4.00

590.70

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.75

0.50

14.25

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

142.75

5.00

147.75

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.00

-0.50

7.50

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

34.00

3.00

37.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

623.94

0.00

623.94

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

595.44

4.00

599.44

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

3.00

.   13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

402.44

14.00

416.44

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78.00

-15.00

63.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

18.00

18.00


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

42.00

42.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

15.00

0.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20.00

2.00

, 22.00

Reparații curente

20.02

jv ;xo.oo

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

C

Hrana pentru oameni

20.03.01

r. w

\o.oo

Hrana pentru animale

20.03.02

li « t®

®oo

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Vix

-      J      V

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

15.00

0.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

12.00

12.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.50

0.00

0.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.50

0.50

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

3.00

-1.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumulurilor (cod 20.24.01 la 20.24.

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

8.00

-3.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

-3.00

5.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

111 LUL VI l KANSFEKUKI IN I RE UNI IAl I ALE AUMINib I KA| |fl PURI ICF Irod 51 011

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

'[11 LULX ALIE CHELIUlELI (cod

59 01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59,301

59

26.40

0.00

26.40

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

TITLULXVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

-

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

__ \                        *5

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I -          . ■

I                                                                                                                                                                                                                                                                                               '

■ . •' o L/

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

•         '             ’                 ■      ‘7*

-z. ■

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)

51

XsP- X

l!OVA. V

. I

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlu! VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XII! ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Adela

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun a! M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/ 13.11.2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013, sumele alocate inițial la cheltuieli de personal vor fi diminuate cu sume conform tabelului anexat.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

- prevederea la cheltuieli de personal in valoare de 3.655,00 mii lei se diminuează cu suma de 19,70 mii lei, total cheltuieli de personal (salarii + sentințe) ajungând la suma de 3.635,30.00 mii lei;


CONTABIL SEF,

Ec. Ilie Adela

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

COMISIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


RAPORT

Comisia a luat in discuție raportul de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2013, avand ca sursa dc finanțare bugetul local . Rectificarea consta in diminuarea cheltuielilor de personal cu suma de 19,70 mii lei, astfel ajungând la un buget total rectificat in valoare de 3.635,30 mii lei.

si a emis:    AVIZ FAVORABIL

DATA : 26 NOIEMBRIE 2013JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU


ANEXAI


F

I' :!

î’BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


ta

■te


Ir


{F

ii’


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,152.84

84.60

4,237.44

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,137.84

84.60

4,222.44

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4,137.84

84.60

4,222.44

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,588.50

78.00

3,666.50

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,802.50

61.10

2,863.60

Salarii de baza

10.01.01

1,980.00

52.26

2,032.26

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

90.00

90.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

indemnizații de delegare

10.01.13

indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01,15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

732.50

8.84

741.34

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06-1-10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana    ■

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de fa locui de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

786.00

16.90

802.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10,03,01

588.00

8.58

596.58

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

14.00

0.67

14.67

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

145.00

4.65

149.65

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8.30

8.30

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03,06

30.70

3.00

33.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

539.14

0.00

539.14

Bu n uri s i servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

508.14

-10.00

498.14

Furnituri de birou

20,01,01

7.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

8.00

incalzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

313.14

-17.00

296.14

Apa, canal si salubritate

20.01.04

110.00

5.00

115.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20,01.06

0.00

Transport                      .

20.01.07

21.00

21.00

Postai telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32.00

32.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

5.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01.30

12.00

-3.00

9.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20,03,01

0.00

Hrana pentru animale           •

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 fa 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente

(+/-)

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

s'

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

9.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

2.00

xlW

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetaro-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza            . -

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

Protecția muncii

20.14

2.00

1.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturllor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente im prumuturitor (cod 20.24.01 la 20.24.03

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara          .

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou                     '

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3C

20.30

25.00

0.00

25.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ;

20.30,30

25.00

25.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ S5.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (COd

59

10.20

6.60

16.80

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+84)

15.00

0.00

15.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 51.02)                            '

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (COd 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

15.00

0.00

15.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

15.00

0.00

15.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

15.00

0.00

15.00

Construcții                       -

71.01.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

Influente (+/-)

4-i

_

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

-= 0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

II

s-      o.oo

Alte active fixe

71.01.30

15.00

O.QQ,

15.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.0§

-cr..       0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

■ 0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN A Nil PRECEDENT/ SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si rgcuperățȘTrvanul curent

85.01

_ORDONATOR TERTIAI

iCONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA COLEGIUL TEHNIC'LAZAR EDELEANU

ANEXABUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE                     INTEGRAL SAU

PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget inițial

influente

buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

520.00

0.00

520.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

520.00

0.00

520.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

Venituri dinprestari servicii

33

0.00

0.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cam ine si cantine

33.10.14

160.00

160.00

Alte venituri din prest servicii si alte activitati

33.10.50

265.00

265.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

95.00

95.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

520.00

520.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

520.00

520.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

520.00

0.00

520.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

.             ’    J                        -

10

46.00

0.00

46.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

36.14

36.14

Salarii de baza

10.01.01

36J4

0.00

36.14

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

p

Alocații pentru locuințe

10.01.16

\\->

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

V

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 ta 10.03.06)

10.03

9.86

0.00

9.86

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.90

6.90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.26

0.26

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.10

2.10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.20

0.20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.40

0.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

474.00

0.00

474.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

290.00

-2.80

287.20

Furnituri de birou

20.01.01

13.00

13.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15.00

-2.80

12.20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

125.00

125.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70.00

70.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

2.00

2.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

35.00

35.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

30.00

Reparații curente

20.02

7.50

7.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

160.00

0.00

160.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

160.00

160.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20;04.01 ia 20;04.04)

20.04

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectând        ■

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

20.00

-5.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

-5.0$

Z' J5.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

V

J

Deplasări în străinătate

20.06.02

V

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.30

0.30

Consultanta sî expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.13

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.1

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelur/Fondut conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.00

1.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

Titlul vii alte transferuri (cod 55.01+ 55

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

OPERAȚIUNI FINANCIARE (co~d 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8‘

81

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

84

-

7                     '              .

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate ir

85.01

Vm-'W/-' z

<>;<"■..... ~

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

AnMINISTRATIPr PURI ICF frrd *51

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporî

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TIT

LUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților corn

72.01.01

TIT

LUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TIT PRl

LUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII ECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

84

Plai

ti efectuate in anii precedenti si recuperate in

85.01


COLEGIUL TEHNIC „LAZAR EDELEANU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului pe anul 2013

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr. 1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Mnistrul Finanțelor Publice nr .248/21.02.2013 privind Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului generalizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetatare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2013 se majoreaza cu suma de 84,60 mii lei ajungând la nivelul sumei de 4.237,44 mii lei,după cum urmeaza:

 • -  Titlul I „Cheltuieli de personal” se majoreaza cu suma de 78,00 mii lei,atangand nivelul de 3.666,50 mii lei;

 • -  Titlul X „Alte cheltuieli”(burse) se majoreaza cu suma de 6,60 mii lei atangand nivelul sumei de 16,80 mii lei.

Modificările sunt prezentate in anexa 1.


CONTABIL SEF,

Ec. Voinea Dorina t


Colegiul Tehnic “Lazar Edeleanu”

Ploiești ,B-dul Petrolului nr.14


Extras din ședința Consiliului de Administrație din data de 25.11.2013

In urma prezentării in ședința Consiliului de Administrație a rectificării Bugetului de cheltuieli finanțat de la bugetul local, se acorda aviz favorabil pentru acesta, după cum urmeaza:

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului Tehnic„Lazăr Edeleanu” Ploiești pe anul 2013 se majoreza cu suma de 84,60 mii lei, ajungând la nivelul sumei de 4.237,44 mii lei.


CONTABIL SEF,


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEUFAX 0244528269 e-mail: energetlc_pl@ hotmail.com

Nf-
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013

,'n * ' ■X>inii .lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.L.435/1

4.11.2013

V?/

Influentei (+/-)

Șuge^ '"rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

709,00

0,00

709,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

689,00

0,00

689,00

venituri din inchirieri

30.10.05

276,00

276,00

alte venituri din propietate

.30.10.50

0,00

0,00

taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

40,00

40.00

venituri din prestări servicii

33.10.08

0,00

0,00

contribuiia elevilor pentru internate si cantine

33.10.14

333,00

333,00

alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33,10,50

0,00

0,00

deverse venituri

36.10.50

30,00

30,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-20,00

0,00

-20,00

Subvenții de la bugetele locale pentru Instituții publice

43.10.10

30,00

30,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

20,00

0,00

20,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

20,00

0,00

20.00

iUIAL UntLIUlcLI (btU 1 IUNLA Ut FUMU 1 lUWAHt+bfcUJlUNtA Ut DEZVOLTARE)

709,00

0,00

709,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

689,00

0,00

689,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

669,00

0,00

689,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

21,00

0,00

21,00

Cheltuieli salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11,00

0.00

11,00

Salarii de baza

10.01.01

6,50

0.00

6,50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

4,50

0,00

4,50

Cheltuieli salarlale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

A!te drepturi salarlale In natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

10,00

0,00

10,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7,00

0.00

7,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,30

0,30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2,10

2,10

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,20

0,20

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,40

0,40


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.L.435/1 4.11.2013

Influente..

—Buget Ci rectificat

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

668,00

' ' )'''6)68,tf0 (

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ta 20.01.00+20.01.30)

20.01

226,00

Joci oloO

7226,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

1-z1 t /o;oo

-    // 15(00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20,00

\\d>'ți\'0.00

Încălzii, Iluminat si forța metrica

20.01.03

50,00

—'xW

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10,00

gJoToo

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10,00

"W

==5^’' 10,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

T ransport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

10,00

0,00

10,00

Materiale sl prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

56,00

0,00

56,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

55,00

0,00

55,00

Reparații curente

20.02

100,00

0,00

100,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

210,00

0,00

215,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

210,00

5,00

215,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente ei materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1,00

0,00

1,00

Medicamente

20.04.01

1,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

Dezinfectant!

20.04.04

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

30,00

0,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30,00

30,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

0,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

0,00

20,00

Deplasări tn străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

6,00

0,00

6,00

Protecția muncii

20.14

3,00

0,00

3,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Ufie stat

tulell Judiciare $1 extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor ului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

0,00

Tlchete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

70,00

-5,00

65,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-vlata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70,00

-5,00

65,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

HILUL' Vi IHANbbhHUHi iNiHb UNH A H ALi: AUMiNfbIHAHhl HUBLiuețCOa 51.91}

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

iiilul xali tunat, tuitzu (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013 cf.H.C.L.435/1

4.11.2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat-. XRO

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cad 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

do

0,00

o,o&

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLA Ti EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

aii?

1 -A. \

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

-----

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

20,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20,00

0,00

20,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

20,00

0,00

20,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

20,00

0,00

20,00

Construcții

71.01.01

o.ocr

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

10,00

10,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

10,00

0,00

10,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

|Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Damian Cristina


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. SOS.VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269 e-mail: energetic_pl@hotmail.com


ANEXA 1


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

435/14.11.

2013

Influente +/-

f °r'i

Bfe\ rectificat.

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.624,23

130,00

-

3.754,23

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.624,23

130,00

3.754,23

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+S0+S1SF+55SF+57+59)

01

3.624,23

130,00

3.754,23

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.141,50

130,00

3.271,50

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2.472,00

86,83

2.558,83

Salarii de baza

10.01.01

1.813,00

83,73

1.896,73

Salarii da merit

10,01,02

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4,00

-1,73

2,27

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

170,00

28,00

198,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara uni tatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

485,00

-23,17

461,83

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

Aite drepturi salariale in natura

10.02.30

contribuții (cod 10.03.01 Ia10.03.06)

10.03

669,50

43,17

712,67

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

490,00

53,00

543,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13,50

-0,48

13,02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

132,50

0,00

132,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

7,90

-1,27

6,63

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

25,60

-8,08

17,52

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

449,13

0,00

449,13

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

422,13

0,00

422,13

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța moîrica

20.01.03

310,05

0,00

310,05

Apa, canal si salubritate

20.01.04

61,53

0,00

61,53

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,55

0,00

35,55

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

2,00

2,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

IMedicamente

20.04.01

0.00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 435/14.11.

2013

Influente +/-

Buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,0«

Dezinfectând

20.04.04

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

2,00

2,te

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

O,țp

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,0®

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2,00

2,00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06+02)

20.06

21,00

21,00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

21,00

0,00

21,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

0,00

Consultanta $1 expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrârl șl servicii de interes public focal. în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorltatl publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea inundațiilor sl înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

CTRT intfli

nuien judiciare si extrajudiciare derivate cin acituni in reprezentarea pwlnr ctatiihiî nntrîvH* rlicnwmHnr Innalp

20.25

Tlcbete cadou

20.27

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

4,00

0,00

4.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non*viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanlelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4,00

4,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

JJJLUL+A ALJC WIELIUIELI {CDO--------------------------------------

«             11J.SQ             17.1.50

59

33,60

0,00

33,60

Burse

59.01

33,60

0.00

33.60

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații sl fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si soclal-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor satariale

59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

TtTLUL'XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

■ 0,00

0,00

TITLUL XVITPEKTTEFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00t


>


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 435/14.11.

2013

Influente +/-

Buget rectificat

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56,07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

T

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

'%X

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

X

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

NILUL ĂVII PLA W EFECTUA Ic IN ANII PHECEucNH SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

•//

CONTABIL SEF,
ORDONATOR TERII

DIRECTOR,

ING.VLAD fLEA
MINISTERUL EDUCAȚIE NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “ ELIE RADU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI STR. SOS. VESTULUI NR.22, TEL/FAX 0244528269 e-mail: enrgetic_pl@hotmail.com

Nr.                          .


Nota de fundamentare


Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun aTMD.fi. A. P nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Pentru bugetul local:

- la cheltuieli de personal - se majoreza cu suma de 130,00 mii lei, astfel:

 • ■ la art. 10.01.01 - salarii de baza se majoreaza cu suma de 83,73 mii lei rezultând un total de 1896,73 mii lei;

 • • la art. 10.01.05 - spor pentru condiții de munca se micșorează cu suma de 1,73 mii lei rezultând un total de 2,27 mii lei;

 • • la art. 10.01.11 - fond aferent plătii cu ora se majoreaza cu suma de 28 mii lei rezultând un total de 198 mii lei;

 • •  la art. 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani se micșorează cu suma de 23,17 mii lei rezultând un total de 461,83 mii lei;

 • • la art. 10.03.01 - contribuții asigurări sociale de stat se majoreaza cu suma de 53,00 mii lei rezultând un total de 543,00 mii lei;

 • • la art. 10.03.02 - contribuții asigurări de șomaj se micșorează cu suma de 0,48 mii lei rezultând un total de 13,02 mii lei;

 • ■ la art. 10.03.04 - contribuții pentru accidente de munca si boli profesionale se micșorează cu suma de 1,27 mii lei rezultând un total de 6,63 mii lei;

 • • la art. 10.03.06 - contribuții pentru concedii si indemnizații se micșorează cu suma de 8,08 mii lei rezultând un total de 17,52 mii lei;

Pentru bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii la cheltuieli cu bunuri si servicii se modifica astfel:

 • • la art. 20.03.01 - hrana pentru oameni se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei rezultând o suma de 215,00 mii lei;

 • • la art. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii se micșorează cu suma de 5,00 mii lei rezultând suma de 65,00 mii lei.


CONTABIL SEF,

DAMIAN CRISTINA

JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIU TEHNIC ’TOMA N.SOCOLESCU


ANEXA


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget cf.

HCL407/25. 10.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.900,70

38,40

3.939,16

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.900,70

38,40

3.939,10

CHELTUIELI CURENTE (cod10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.900,70

38/10

3.939,10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.476,00

38,00

3.514,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.716,40

38,25

2.754,65

Salarii de baza

10.01.01

2.297,40

49,00

2.346,40

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

7,00

-0,61

6,39

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

211,00

-7,34

203,66

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

1,00

-1,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

200,00

-1,80

198,20

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

759,60

-0,25

759,35

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

574,60

-2,97

571,63

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11,70

1,35

13,05

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

142,30

0,55

142,85

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,30

-1,58

6,72

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

22,70

2,40

25,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

397,10

0,00

397,10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

311,00

0,00

311,00

Furnituri de birou

20.01.01

5,00

5,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

180,00

180,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40,00

40,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20,00

20,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

25,00

25,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

| Medicamente

20.04.01

0,00

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL218/27. 06.2013

Influente

(+/^ //*&■

___jjuțjet

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

j

Reactivi

20.04.03

0,00

f    X

Dezinfecta nti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

V

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

XsC

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20,00

"^^20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1,00

0,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

1,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

5,50

0,00

5,50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

55,60

0,00

55,60

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

55,60

55,60

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

llii-UL. vi ntnn^rrcHun/ mmc         Mi-cAUIVl!NH>lt4A'TKl 'b,UtiL]US~^'C00

51.04]

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

IHLULX ATIfc CHtL/UIEL1 (cod--------------------------------------

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

27,60

0,40

28,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI! PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

“i

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Trilul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL218/27.

06.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

. 0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

M (

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

[Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

X,

• . . 0,00

i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72,01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social a! societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN A NUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

35.01

I


CONTABIL SCOLEGIUL TEHNIC TOMA N.SOCOLESCU MUNICIPIUL PLOIEȘTI
NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie 2013 este impusa de necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Suma totala de 3900,70 mii lei se majoreasa cu suma de 38.00 mii lei - la cheltuieli de personal si la burse sociale cu 0.40 mii lei- ajugand astfel la nivelul sumei de 3939,10 mii lei,conform Anexei nr.l anexata.


CONTABIL SEF, Cutieru Senîca

COLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328

Tel. 0344100807/0244552251


EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL DIN DATA DE 25.11.2013 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 - Legea educației naționale, art. 19 si art. 20 prin care se impune reorganizarea rețelei școlare de invatamant astfel incat fiecare unitate de invatamant de stat sa aiba personalitate juridica iar autoritatile administrației publice locale sa asigure, in condițiile legii, buna desfășurare a activitatii invatamantului preuniversitar , deasemenea ținând cont de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2013 - Legea nr. 5/2013 si Legii privind finanjele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare. Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, este impusa de Legea nr.273/2006 cu modificările si completările ulterioare privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013.

Bugetul de cheltuieli al COLEGIULUI TEHNIC TOMA N SOCOLESCU avand ca sursa de finanțare bugetul local se constituie la nivelul sumei de 3939.10 mii lei si sunt prezentate detaliat in anexa nr. 1.

Buget aprobat

HCL407/25.10.2013

Influente

+/-

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI

3900.7

+38.40

3939.10

Cheltuieli de personal

3476.00

+38.00

3514.00

Bunuri si servicii

397.10

0

397.10

Alte cheltuieli -burse

27.60

+0.40

28.00

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea rectificării bugetului pe anul 2013.


JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI


ANEXA 10


BUGETUL PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2013

CF.HCL

399/

25.10.2013

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3,876.63

52.00

3,928.63

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3,876.63

52.00

3,928.63

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3,876.63

52.00

3,928.63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,190.00

38.00

3,228.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,452.00

38.00

2,490.00

Salarii de baza

10.01.01

1,880.00

60.00

1,940.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

20.00

-12.00

8.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

390.00

3.00

393.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

162.00

-13.00

149.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipamenl obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

738.00

738.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

520.00

3.00

523.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

15.00

-3.00

12.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

133.00

-3.00

130.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

10.00

-3.00

7.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

60.00

6.00

66.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

670.13

0.00

670.13

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

539.63

0.00

539.63

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

30.00

30.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

269.06

269.06

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

45.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20.00

20.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

15.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35.00

35.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

30.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

75.57

75.57

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2013

CF.HCL

399/

25.10.2013

Influente >

îl'1

^"BUget

e-

:'Ș>-/-■■(■ /O,' X

Hrana pentru oameni

20.03.01

iJ          |

1

Hrana pentru animale

20.03.02

țt

o.'oo

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

<22Lo:o.o‘

Medicamente

20.04.01

j". Z>'rT777-C",OtOO

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

100.00

0.00

100.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Aite obiecte de inventar

20.05.30

100.00

100.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

7.50

7.50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.0S.01

3.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4.50

4.50

Materiale de laborator

20.09

0.00

Ce rceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

3.00

Protecția muncii

20.14

0.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior (cod 20.24.01 la 20.24.0

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.:

20.30

15.00

0.00

15.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15.00

0.00

15.00

TITLUL Hi DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

IHLUL VI IRANSI-tXURUNIKb UNIi A H ALL AUlVitNIUTRA'nErPOBClCE—

51 01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TT/roTTTTnDTiXTTtT'iV/tLI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

16.50

14.00

30.50

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I                                                                                                                                    .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

2013 CF.HCL 399/ 25.10.2013

Influente (+/-)

Buget rectificat

TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UN1TATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

'I

.. -< 0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

o.dâ-'

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

o.oh,

cit          ■

% T o do

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

’Wv   0.00

TITLUL XI! ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71 01 03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01}

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CpfJTĂBIL SEF,


Niculae Gabriela


MINISTERUL EDUCAȚIEI SI CERCETĂRII COLEGIUL ECONOMIC "VIRG1L MADGEARU”

CUI 2845508; PLOIEȘTI, STR. RUDULUI NR. 24 NR.^ DIN


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


Conform Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/1 5.11.2013 si M.E.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, sumele alocate inițial la cheltuieli de personal vor fi majorate cu 38 mii lei si 14,00 mii lei la burse.

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

 • - prevederea la cheltuieli de personal (salarii + sentințe) in suma de 3.190,00 mii lei se majoreaza cu suma de 38,00 mii lei ajungând la suma de 3.228.00 mii lei;

 • - prevederea la burse in suma de 16.50 mii lei se majoreaza cu suma de 14,00 mii lei ajungând la suma de 30,50 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 399/25.10.2013 in suma de 3.876,63 mii lei cu suma de 52.00 mii lei, ajungând astfel la nivelul sumei de 3.928,63 mii lei. conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.


CONTxăi?>1-1.

Niculae Gabriela

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instiîutia publica:

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 399/25.10 .13

INFLUiENTE

+/_

BUGET^J RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4467,77

85,20

4552,97

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4467,77

85,20

4552,97

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+S0+51SF+55SF+57+59)

01

4467,77

85,20

4552,97

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4096,00

82,00

4178,00

Cheltuieli salariate In ban! (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3208,77

90,64

3299,41

Salarii de baza

10.01.01

2.469,33

184,04

2.653,37

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10,01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ta tecul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01,30

739,44

-93,40

646,04

Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.0t

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02,05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate te natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

887,23

-8,64

878,59

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

667,50

14,44

681,94

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,05

-0,14

15,91

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

166,86

2,68

169,54

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,54

-0,97

8,57

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

27,28

-24,65

2,63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

324,37

0,00

324,37

Bunuri si servicii (cod 20.01.011a 20.01.09+20.01.30)

20.01

298,12

-2,20

295,92

Furnituri de birou

20,01.01

4,12

0,00

4,12

Materiale pentru curățenie

20,01.02

5,00

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

171,00

-10,20

160,80

Apa, canal si salubritate

20.01.04

39,00

0,00

39,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

21,00

0,00

21,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

31,00

■ 0,00

31,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

9,00

0,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

18,00

8,00

26,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20,03 '

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

120.04.01

0,00MU


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 399/25.10 .13

INFLUIENTE

+■!_

BUGET RECTIFICAT

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectând

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.;

20.05

6,75

2,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

| -£■ I Q;oq j

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

A W

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6,75

2,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,50

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,50

Deplasări în străinătate                                    '

20.06.02

0.00 ■

Materiale de laborator

20.09

.....

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

0,20

0,20

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

1,00

1,00

Proiecția muncii

20.14 ■

1,00

1,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autorltatl publice loc

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 ta 20.:

20.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte

Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

17,00

0,00

17,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata                   ■

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

17,00

0,00

17,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 ta 30.03)

30

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03*40.20+40.30)

40

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod55.01+55.02)

55

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

47,40

3,20

50,60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 30.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

TITLUL XVII PLAT! EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

_

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

Titlul VII! Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+55.15+56.16+56.17+56.18)

56

. 0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (COd71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

[Construcții

71.01.01

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 399/25.10 .13

INFLUIENTE +/_

BUGET RECTIFICAT

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0.00.

Alte active fixe

71.01.30

- 0,00

Stocuri (cod 71.02.01}

71.02

0,00

0,00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

, -■

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00.

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

■ ■ Ti 0)0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I                                      ■


CONTABIL SEF,LICEUL DE ARTA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CARMEN SYLVA”


VIZA

ORDONATOR PRINCIPAL
NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie 2013 este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.2954/2013 si M.F.P. nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02,2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Bugetul instituției noastre aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.399/25.10.2013 in suma de 4467,77 mii lei se majoreaza cu suma de 85,20 mii lei ,ajungând astfel la nivelul sumei de 4552,97 mii lei, conform Anexei nr.l , după cum urmeaza:

 • •  Titlul I „Cheltuieli de personal” se majoreaza cu suma de 82,00 mii lei.

 • •  Titlul X”Alte cheltuieli” se majoreaza cu suma de 3,20 mii lei.


CONTABIL SEP,

Ec. Cristache Manuela


LICEUL DE ARTA”CARMEN SYLVA”

Str. Bobalna nr 44 Ploiești


Consiliul de Administrație al Liceului deSylva “Ploiești a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local in suma de 4467.77 mii lei ,cf. HCL 399/25.10.2013, constând in majorarea cu suma de 85.20 mii lei , suma totala fiind 4552.97 mii lei, după cum urmeaza :

- Titlul I “ Cheltuieli de personal” se majoreaza cu suma de 82.00 mii lei.

- Titlul X “ Alte cheltuieli” se majoreaza cu suma de 3.20 mii lei.

si a emis aviz favorabil.


PREȘEDINTE:

Director Prof.Tereza San

MEMBRII:

Dir. Adj. Prof. Rodi ca Radulescu Prof. Dragos Lipan qV-'

Prof. Elena Bica

Prof. Adriana Braileamn

Prof. Cristian Anghel


Reprezentant Consiliul Local - Constantin Popa Reprezentant Consiliu Local - Cristian Dumitru Reprezentant Consiliu Local - Iulian Bolocan Reprezentant Primar - Bogdan Lupu Reprezentant sindicat - Prof. Corina Cristescu Reprezentant sindicat - Prof. Daniela Vladescu Reprezentant comitet părinți - Victor Besne~ " Reprezentant părinți - Manuela Cristache Reprezentant părinți - Laura Irimescu Reprezentant elevi - Ana Vladescu V'


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU" PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2013

Influente (+/-)

Eiuget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

2,451.19

29.00

2,480.19

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,451.19

29.00

2,480.19

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+I

01

2,451.19

29.00

2,480.19

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,141.00

28.50

2,169.50

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,665.00

32.00

1,697.00

Salarii de baza

10.01.01

1,460.00

80.00

1,540.00

Salarii de merit

10.01.02

indemnizație de conducere

10.01.03

spor de vechime

10.01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

120.00

-38.00

82.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

85.00

-10.00

75.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

476.00

-3.50

472.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

345.00

8.00

353.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.00

0.50

8.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

86.00

1.00

87.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

6.00

-1.00

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

31.00

-12.00

19.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30}

20

262.19

0.00

262.19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

203.74

-2.00

201.74

Furnituri de birou

20.01.01

18.85

18.85

Materiale pentru curățenie

20:01.02

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

76.00

3.50

79.50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16.00

-1.50

14.50

Carburanți si lubrifianti

20.01.05


Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

&

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.80

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

48.09

0.,4Q

■''v48.£S'

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

14.00

Reparații curente

20.02

w L *i

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.50

^ow

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

1.50

1.50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03

20.05

15.40

2.00

17.40

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.40

2.00

17.40

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.45

2.45

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

2.60

2.60

Protecția muncii

20.14

6.00

0.00

6.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arn

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, în baza unor convenții

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pul

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.C

20.24

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3C

20.30

29.50

0.00

29.50

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silită a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

29.50

0.00

29.50

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30


!

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

3',

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.011

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FD.EXTERNE NER2

56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

48.00

0.50

48.50

Burse

59.01

48.00

0.50

48.50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01ADMINISTRATOR FINANCIAR,


ELENA DUCA

c/R.-...


LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „VICTOR SLAVESCU” MUNICIPIU!


NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 , in vederea susținerii cheltuielilor de personal si de burse ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

La cheltuieli de personal- se majoreaza cu suma de 28.50 mii lei, ajungind astfel la nivelul sumei de 2169.50 mii lei( total cheltuieli de personal-salarii+sentinte).

La alte cheltuieli - burse -se majoreaza cu suma de 0,50 mii lei, ajungind astfel la suma de 48,50 mii lei

Rectificarea avand si viramente intre articolele aceluiași capitol , conform anexei nr.1
REFERAT

Către : CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

al Liceului Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor. Slavescu” Ploiești

Prin prezenta solicit acordul consiliului de administrație pentru rectificarea bugetul de cheltuieli pe anul 2013, avand ca sursa de finanțare bugetul local,astfel: .

La cheltuieli de personal- se majoreaza cu suma de 28.50 mii lei, ajungind astfel la nivelul sumei de 2169.50 mii lei( total cheltuieli de personal-salarii+sentinte).

La alte cheltuieli - burse -se majoreaza cu suma de 0,50 mii lei, ajungind astfel la suma de 48,50 mii lei

Rectificarea avand si viramente intre articolele aceluiași capitol, conform anexei nr. 1


ADMINISTRATOR FINANCIAR, DUCA ELENA


JUDEȚUL; PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicata r

BUGET

2013

influente

+/-

BUGET RECTIFICAT 2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE)

2.253,65

99,99

2.353,64

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.253,65

99,99

2.353,64

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.253,65

99,99

2.353,64

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.772,00

105,49

1.877,49

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.377,00

90,99

1.467,99

Salarii de baza

10.01.01

1.140,00

71,55

1.211,55

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond penlru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

140,00

31,84

171,84

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocalii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocam pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

97,00

-12,40

84,60

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de ta locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

395,00

14,50

409,50

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

289,00

17,50

306,50

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

9,00

-2,20

6,80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

73,00

3,50

76,50

Contribuții de asigurări pemru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

-2,40

3,60

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

18,00

-1,90

16,10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (Cod 20.01 la 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

443,55

0,00

443,55

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

414,55

-4,00

410,55

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

5,00

9,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10,00

3,00

13,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

242,55

-40,00

202,55

Apa, canal si salubritate

20.01.04

38,00

-5,00

33,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

23,00

0,00

23,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32,00

-5,00

27,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

7,00

3,00

10,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

58,00

35,00

93,00

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana penlru oameni

20.03.01

0,00

Hrana penlru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

I Medicamente

20.04.01

_


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2013

influente +/-

BUGEJ^

RECTIEfcEAT

1! &

jf-j r +•

... _      •    <i/ \L

/        .■.                       X*

Materiale sanitare

20.04.02

pi 0.00

ty l

Zi

V-’ ' J ■'‘fy 3'

Reactivi

20.04.03

kLAo.po

Dezinfectant!

20.04.04

W*Ckoo

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1,00

6,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

< AluT*' Ci.Jr

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1,00

6,00

7,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

-5,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

Protecția muncii

20.14

0,00

0,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

23,00

3,00

26,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

23,00

3,00

26,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (COd 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

38,10

-5,50

32,60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+31.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUAȚE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (COd 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pOStaderare (COd 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

| Construcții

71.01.01

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato r

BUGET

2013

influente +/-

BUGET RECTIFICAT 2013

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

■ 0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01
DIRECTOR,

PANA


CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


ANEXA /,

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE IN/f^'RĂL.^ SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BD6n=T=! RECTIF.

2013

BUG.I NITIAL

2013

INFLUE NTE+/-

TOTAL VENITURI - din care:

500,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

500,00

500,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

100,00

100,00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

400,00

400,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

500,00

0,00

500,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

495,00

0,00

495,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

495,00

0,00

495,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

206,00

0,00

206,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30}

10.01

161,30

3,00

164,30

Salarii de baza

10.01.01

40,00

3

43,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

118,30

-2

116,30

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

2

5,00

Cheltuieli salariate In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul Ia si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

X

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03X6)

io;o3

44,70

-3,00

41,70

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

32,00

•2

30,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,90

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

9,50

-1

8,50

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,60

0,60

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1,70

1,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.13 la 20.27+20.30)

20

289,00

0,00

289,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5,00

-2,00

3,00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

0,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si forla motrica

20.01.03

Apa, canal si salubritate

20.01.04


DENUMIREA INDICATORILOR

t

Cod indicator

BUGET RECTIF.

2013

BUG.I NITIAL

INFLUE NTE+/-

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

X.

-; .

Piese de schimb

20.01.06

/7

Transport

20.01.07

UI

!'

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

■2 Xl'.\

;■    3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0,00

-A.

./ ...0,00

Reparații curente

20.02

220,00

-21

zOp199,0.0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

^tt

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5,00

20

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5,00

20

25,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

0,00

0,00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii sl cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturitor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si ahe costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

59,00

3

62,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

59,00

3

62,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSA Rl DE CREDITE (COd 81.01+81.02)

81

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00


// 4

11 c

•/ !.<?&

BUGET. RECTlF; W

*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUG.I NITÎAL

ti y

INFllțS^

NTW

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

L

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5,00

0

5,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

5,00

0

5,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+COd 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5

0

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5

0

5,00

Activefixe (cod71.01.01 la71.01.03+71.01.30)

71.01

5

0

5.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente sl mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5

0

5,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparafii capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

.........

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI


NOTA DE FUNDAMENTARE

a bugetului de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local precum și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013

Rectificarea din luna noiembrie este impusa de aplicarea Ordinului comun al M.D.R.A.P nr.2954/2013 si M.F.P nr.1346/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I nr.246/22.02.2013si Ml nisterul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii,in vederea susținerii cheltuielilor de intretinere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

Majorarea cu suma de 105,49 mii lei la TITLUL I Cheltuieli de personal

Diminuarea cu suma de 5,5 mii lei la TITLUL X Alte Cheltuieli -Burse

Prezenta rectificare consta in majorarea bugetului local inițial in suma de 2253,65 mii lei cu suma de 99,99 mii lei ajungând astfel la nivelul sumei de 2353,64 mii lei conform ANEXA NR.l atașata.

Bugetul aprobat inițial in suma de 2.253,65 mii lei compus din :

Cheltuieli de personal in suma de 1.772,00 mii lei

Bunuri si servicii in suma de 443,55 mii lei

Alte cheltuieli (Burse) in suma de 38,10 mii lei

Modificările constau in :

-majorarea bugetului de la cheltuieli de personal cu 105,49 mii lei


Bunuri si servicii- in suma de 443,55 mii lei

Alte cheltuieli(Burse) -in suma de 32,60 mii lei

Bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii suferă modificări intre articole conform anexa 2 atașata;

Fata de cele prezentate,supunem spre aprobare Consiliului Local rectificarea bugetului avand ca sursa de finanțare bugetul local precum si a bugetului activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 al Liceului Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei Ploiești.
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI", MUNICIPIUL STR. DEDIȚEL, NR.4 TEL./FAX 0244531041 email:sfantulapostolandrei_sc@yahoo.com

site:www.Iicsaa.ro


CĂTRE

PRIMĂRIA PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei intrunit in 26.11.2013, aproba rectificare bugetului instituției cu suma de 99,99 mii lei după cum urmeaza:

Majorarea la TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 105,49 mii lei repartizata pe articole conform anexa I;

Diminuarea la TITLUL X Alte Cheltuieli- Burse cu suma de 5,50 mii lei

DIRECTOR, PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituita publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul local Propunere rectificareDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF. HCL 407

725.10.2013

INFLUENTE

+/_

BUGET RECTIFICAT

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4,051.70

-80.00

3,971.70

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4,051.70

-80.00

3,971.70

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59)

01

4,051.70

-80.00

3,971.70

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,046.00

-80.00

2,966.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10,01.01 ta 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,351.00

-50.00

2,301.00

Salarii de baza

10.01.01

1.938 00

-50 00

1.888.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.0130

413.00

413.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

695.00

-30.00

665.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

'      500.00

-30.00

470.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20.00

20.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

130.00

130.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

15.00

15.00

Prime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03,06

30.00

30.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cad 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16-t-20.13 la 20.27+20.30)

20

990.10

0.00

990.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20,01

927.10

•20.00

907.10

Furnituri de birou

20.01.01

20.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

35.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

582 37

-20.00

562 37

Apa. canal si salubritate

20.01.04

140.00

140.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

T ransport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

16.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

53.73

53.73

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

80.00

80.00

Reparații curente

20.02

10.00

-5.00

5.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0S.01+20.05.03+20.05.;

20.05

18.00

30.00

48.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

30.00

48.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

2.00

(Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

2.00

I Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20,14

10.00

10.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor Fixe pentru armata

20.15


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET CF.

HCL 407

125.10.2013

INFLUENTE

+L //

L

.BUGET, RECTIFICAT

S''

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

J

no c-

Tichete cadou

20.27

Urfl’î

\ X        ■.     .

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

20.30

17.00

<\       12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

'"OM

Protocol si reprezentare

20.30.02

“i; 0'00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20 30.04

0 00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20 30 06

0 00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0 00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0 00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

17 00

-5 00

12 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0 00

TITLUL !V SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0 00

0 00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0 00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0 00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02}

57

0 00

0 00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

15.60

0.00

15.60

Burse

59.01

15 60

15.60

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.Q8+B0.30)

80

0 00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02}

51

0.00

0 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0 00

0 00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0 00

0 00

0 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0 00

0.00

0.00

Construcții

71.01 01

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71 01 03

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe

71 01 30

□ 00

Stocuri (cod 71,02.01)

71.02

0 00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71 02 01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I                                                                                                                          .

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0 00

0 00

(Active financiare (cod 72,01.01)

72.01

0.00

0.00

[Participare la capitalul social al societăților comerciale

|72 01 01

. ..

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

I                                                                                                       .

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERA TE W ANUL CURENT

84

0 00

0.00

[Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

1

1

DIRECTOR ,CONTABIL SEF,

EC. Vasile Elena


LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. PETROLULUI NR. 16, LOC. PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Rectificarea din luna octombrie este impusa de aplicarea Ordinul comun al M.D.R.A.P nr.3358/2013 si M.F.P. nr.1854/2013 pentru modificarea Ordinului comun al M.A.I. nr.246/22.02.2013 si Ministerul Finanțelor Publice nr.248/21.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al U.A.T. pentru anul 2013 si necesitatea suplimentarii alocațiilor bugetare la bunuri si servicii, in vederea susținerii cheltuielilor de întreținere ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2013.

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la armatoarele modificări:

 • 1.  Diminuarea cu suma de 80.00 mii lei a cheltuielilor de ajungând in urma rectificării la suma de 2.966 mii lei conform ANEXEI nr. 1.

 • 2.  in cadrul titlului 20 au loc modificări intre alineate prevederea inițiala ramanand neschimbata la nivelul sumei de 990.10 mii lei. după cum urmeaza: diminuarea prevederii alocate la 20.01.03 cu suma de 20 mii lei: 20.02 cu suma de 5 mii lei si 20.30.30 cu suma de 5 mii lei precum si majorarea cu suma de 30 mii lei a prevederii la 20.05.30. conform ANEXEI nr. 1.
LICEU TEHNOLOGIC »1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTIA VIZ,

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnonogic “1 Mai”, Municipiul Ploiești, întrunit in ședința din data de _ // . Jțo a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul locâl precum rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rectificare ce are la baza Ordinul comun al MDRAP nr. 2954/2013 . si adresa Serviciului Buget, împrumuturi din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.


Dir. Adj. Neacsu Camelia


Prof. Vagneti Mihaela


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY" MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET PE ANUL 2013 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf. HCL 407  /

25.10.2013

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

2,356.41

3ZOU

2,393.41

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2,356.41

37.00

2,393.41

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2,356.41

37.00

2,393.41

TITL UL 1 CHELTUIELI DE PERSONA L (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,086.00

37.00

2,123.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,630.00

24.00

1,654.00

Salarii de baza

10.01.01

1,620.00

20.00

1,640.00

Salarii de merit

40,01,02

0.00

Indemnizație de conducere

■10.01.03

0.00

Spor de vechime

10 01 Q>j

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de ta locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

10.00

4.00

14.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

456.00

13.00

469.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

338.00

7.00

345.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

8.00

1.00

9.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

85.00

2.00

87.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.00

0.00

5.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

20.00

3.00

23.00

X

X

TITLUL!! BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

256.91

0.00

256.91

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

202.63

-7.24

195.39

Furnituri de birou

20.01.01

4.01

4.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.50

1.50

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

147.97

-10.00

137.97

Apa, canal si salubritate

20.01.04

11.41

11.41

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20,01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

30.25

-3.25

27.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servîcii peritru îritretihere si furictidriăre

20.01.30

6:49

4.51

11.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03,02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20,04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

5.27

9.58

14.85

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

5.27

9.58

14.85

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00


Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări Tn străinătate

20,06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Ki      0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

// z .c

’U.fto

Pregătire profesionala

20.13

// S /W

.Soi).

Protecția muncii

20.14

3.67

i:'-L

■■W   13.6'3 j

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

1^

■&%/•   /£.0f

Studii si cercetări

20.16

^1 /Wo

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

V'o.oo

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

45.34

-2.34

43.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelul/Fondul conducătorului instituției publice

20,30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

45.34

-2.34

43.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02}

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02<