Hotărârea nr. 453/2013

Hotãrârea nr. 453 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA nr, 453


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTI

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze formata din consilierii locali : Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin, Constantin si raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;

luând in considerare prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36, alin. 4, lit. a si art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001- privind administrația publica locala , republicata si actualizata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea          

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anuPnm al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 137/08.04.2012 si rectificat prin HCL nr.245/26.07.2013 si HCL nr. 398/25.10.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru indeplinirea obiectivelor legate de activitatea de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul local a Serviciului Public Finanțe Locale si urmare aplicării Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si MFP nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, se impune rectificarea bugetului, fara modificarea bugetului aprobat inițial .

Rectificarea se efectuează in „secțiunea funcționare” si consta in suplimentarea cu 309,54 mii lei a cheltuielilor din cadrul titlului I „Cheltuieli de personal” si diminuarea cu 309,54 mii lei a cheltuielilor din titlul II „Bunuri si servicii” .

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 9.100 mii lei, raman nemodificate, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului instituției in suma de 9.100 mii lei raman nemodificate, conform anexei nr. 1.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.


Consilieri, Alexandru Paul Palas v


Ionut Cristian Ionescu

Sanda Dragulea


Nicoleta Cătălină Bozianu

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALEVIZAT PRIMAR, IULIAN BADESCU I

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2013

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130/2003 .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 137/08.04.2012 si rectificat prin HCL nr.245/26.07.2013 si HCL nr.3 98/25.10.2013.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru îndeplinirea obiectivelor legate de activitatea de colectare a taxelor si impozitelor la bugetul local a Serviciului Public Finanțe Locale si urmare aplicării Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr. 3358/15.11.2013 si MFP nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013, se impune rectificarea bugetului, fara modificarea bugetului aprobat inițial.

Rectificarea se efectuează in „secțiunea funcționare” si consta in suplimentarea cu 309,54 mii lei a cheltuielilor din cadrul titlului I „Cheltuieli de personal” si diminuarea cu 309,54 mii lei a cheltuielilor din titlul II „Bunuri si servicii” .

Bugetul de Venituri si Cheltuieli inițial aprobat este in suma de 9.100 mii lei, in urma rectificării ramane neschimbat, avand următoarea structura :

Veniturile totale sunt in suma de 9.100 mii lei, din care :

 • - venituri din activitatea proprie                        800

 • - subvenții                                          8.300


Cheltuielile totale sunt in suma de 9.100 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuielile curente sunt in suma de 8.370 mii lei, după cum urmeaza :

I. Cheltuieli de personal               6.639,54 mii lei

Cheltuielile de personal inițiale au fost de 6.330 mii lei, in urma rectificării majorandu-se cu 309,54 mii lei astfel:

 • -  10.01.01 - salarii de baza se majoreaza cu 247 mii lei;

 • -  10.01.12 - ind. plătite pers, din afara unit, se diminuează cu 0,46 mii lei;

 • -  10.03.01 - contribuții de asigurări sociale de stat se majoreaza cu 51 mii lei;

 • -  10.03.02 - contribuții de asigurări de șomaj se diminuează cu 1 mie lei;

 • -  10.03.03 - contrib. de asigurări soc. de sanatate se majoreaza cu 10 mii lei;

 • -  10.03.06 - contribuții pentru concedii medicale se majoreaza cu 3 mii lei.

II. Cheltuieli cu bunuri si servicii            1.730,46 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat a fost de 2.040 mii lei, in urma rectificării, acesta s-a diminuat cu 309,54 mii lei astfel:

 • -  20.01.04 - apa, canal, salubritate se majoreaza cu 2 mii lei;

 • -  20.01.05 - carburanți si lubrifianti se majoreaza cu 1 mie lei;

 • -  20.01.06 - piese de schimb se diminuează cu 5 mii lei;

 • -  20.01.08 - posta, telecomunicații, internet, se majoreaza cu 8,46 mii lei;

 • -  20.11   - cârti, publicații se diminuează cu 1 mie lei;

 • -  20.25   - cheltuieli judiciare se diminuează cu 2 mii lei;

 • -  20.30.09 - executarea silita a creanțelor bug. se diminuează cu 3 mii lei;

 • -  20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii, se diminuează cu 310 mii lei.

B. Cheltuieli de capital 730 mii lei

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2013 se prezintă astfel:

I. Venituri totale : 9.100 mii lei, din care :

 • - venituri proprii - 800 mii lei;

 • - venituri din subvenție - 8.300 mii lei.

II. Cheltuieli totale : 9.1 00 mii lei, din care :

 • -  Cheltuieli de personal - 6.639,54 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii - 1.730,46 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capital - 730 mii lei.


Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICA,


Director Executiv,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PUBLICA,

JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director Executiv,SIMONA ALBU

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALEBUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PEcAN WL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

'BUGET-RECTIF1CAT ? C ,

INFLUENTE?

;'i/fn'20T3?>'f'

Venituri proprii

33.10.08

800,00

u LjBjDOîOO

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8.300,00

"8.300,00

TOTAL VENITURI - din care:

9.100,00

9.100,00

Veniturile secțiunii de funcționare

8.370,00

8.370,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

730,00

730,00

TOTAITCHELTUIED (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚiUNEA DE DEZVOLTARE)       '

9.100,00

0,00

9.100,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

8.370,00

0,00

8.370,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59J

01

8.370,00

0,00

8.370,00

TITLUL 1 CHEL TUIELi DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.330,00

309,54

6.639,54

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.960,00

246,54

5,206,54

Salarii de baza

10.01.01

4.959,00

247,00

5.206,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

-0,46

0,54

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariaie in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa ”)

10,02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.370,00

63,00

1.433,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.024,00

51,00

1.075,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

27,00

-1,00

26,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

260,00

10,00

270,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

8,00

8,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

51,00

3,00

54,00

TITLUCII BUNURrsrSERVICII (cod 20)01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.040,00

-309,54

1.730,46

Bu nuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.559,00

6,46

1.565,46

Furnituri de birou

20.01.01

120,00

120,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

34,00

34,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

205,00

205,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

16,00

2,00

18,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

6,00

1,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

28,00

-5,00

23,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

550,00

8,46

558,46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600,00

600,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20,04.02

Reactivi

20.04.03


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2013

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2013

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

60,00

60'00

Uniforme si echipament

20.05.01

y$y

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

r X

--, ' A

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60,00

ff £7o.oa

( 7țț[ '.6O?o&

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

53,00

Lmj 0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

53,00

Deplasări fn străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

’•    —"--A'

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

-1,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

14,00

0,00

14,00

Protecția muncii

20.14

4,00

0,00

4,00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturllor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

*20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

15,00

-2,00

13,00

Tichete cadou

20.27

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

332,00

-313,00

19,00

Reclama si publicitate

20.30.01

12,00

12,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

10,00

-3,00

7,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

310,00

-310,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

TITLUL VrTRANSFERURI INTRETJNITATfALE ADMINISTRATIETPOBLICE (coci 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI {CGd

59.01+59.02+59.11+59.12+59J5+59.17+59.22+59.25+59,30)

59

0,00

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codBO+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

TITL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedentl sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

730,00

0,00

730,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

[TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

730,00

0,00

730,00

TITLUL XII ACTIVE NEFiNANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

730,00

0,00

730,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

730,00

0,00

730,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2013

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

* 7

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

730,00

730,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

V m C

i        i ■         ; ' /■'

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

i' . < ’

V.,

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)__

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
(.QIAR DE CREDITE, ervîeiui FubUc C\ .NANȚE LOCALE

PL.O1EȘTÎ      1


SEF SERVICIU FINANCIAR - CONTABILITATE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

si a emis:

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda Dragulea
Data: