Hotărârea nr. 452/2013

Hotãrârea nr. 452 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 452


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a domnlui Primar Iulian Badescu si a consilierilor din Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, lonut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. - Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 6 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr.l, rectificarea bugetului Cabinete medicale școlare, conform Anexa 3, precum si rectificarea bugetului Asistenta Sociala, conform Anexa nr. 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2013, conform Anexa nr.2, pentru activitatea proprie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2013, conform Anexa nr.3.1, pentru bugetul Cabinetelor medicale școlare, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5: Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesat! prevederile prezentei hotarari.ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5- Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr.6 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

BUGET ANEXA NR.l - ACTIVITATEA PROPRIE 68.10.50 ASSC

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

 • I. VENITURI

Fata de prevederea inițiala in suma de 14.351 mii lei, se propune diminuare in suma de 16 mii lei, suma necesara 14.335 mii lei, atfel:

 • -   transferuri — 14.333 mii lei;

 • -   alte venituri - 2 mii lei;                                                                                   '

II. CHELTUIELI

Fata de prevederea inițiala in suma de 14.351 mii lei, se propune diminuare in suma de 16 mii lei, suma necesara 14.335 mii lei, atfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL - avand in vedere execuția de casa la data de 22.11.2013, in suma de 2.344 mii lei, fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 2.434 mii lei, se propune majorare in suma de 147 mii lei, necesarul estimat fiind de 2.581 mii lei, astfel:

A.Cheltuieli salariate in bani - 10.01 :

 • a) Salarii de baza — fata de prevederea inițiala in suma de 1.684 mii lei, se propune majorare cu

suma de 134 mii lei, necesar 1.818 mii lei;

 • b) Alte sporuri — ore de noapte - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune

diminuare cu suma de 3 mii lei, necesar 7 mii lei;

 • c) Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii - fata de prevederea inițiala in suma de 7 mii lei, se propune diminuare in suma de 7 mii lei;


Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata. Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata, Legea 114/1996 privind locuințele, republicata, Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, s-a procedat la rectificarea bugetulului de venituri si cheltuieli al ASSC Ploiești.

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/19.12.2002, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

Pe langa acestea, instituția coordonează activitatea personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare din invatamantul preuniversitar de stat (grădinițe, scoli, licee), precum si activitatea a 4 mediatori sanitari.

In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege, precum si pentru buna desfășurare a activitatii instituției, bugetul de venituri si cheltuieli al ASSC PLOIEȘTI este in suma de 33.805, fiind structurat astfel:

 • 1. Pentru activitatea proprie, Anexa nr. 1, bugetul se fundamentează pe venituri proprii — 2 mii lei si subvenții (transferuri de la bugetul local) - 14.333 mii lei, total 14.335 mii lei;

 • 2. Pentru funcționarea cabinetelor medicale școlare Anexa nr.3 - bugetul este in suma de 3.571 mii lei, si se fundamentează atat pe transferuri primite de la Ministerul Sanatatii, prin bugetul local, pentru salarii personal, medicamente si materiale sanitare, cat si pe credite primite de la bugetul local pentru asigurarea necesarului pentru buna desfășurare a activitatii.

 • 3. Pentru asistenta sociala, Anexa nr. 4 - 15.899 mii lei - bugetul se fundamentează pe sume primite ca transferuri de la bugetul de stat, către bugetul local, cat si din bugetul local;

Urmare celor de mai sus se asigura:

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - cheltuieli privind asistenta sociala;

 • - cheltuieli de capital.

Pentru aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 33.805 mii lei, astfel:

 • - transferuri (subvenții) - pentru activitatea ASSC - se menține prevederea inițiala in suma de 14.333 mii lei;

 • - repartizări de credite - cabinete medicale școlare - fata de prevederea inițiala in suma de 3.638 mii lei, se propune diminuare in suma de 67 mii lei, necesarul estimat fiind de 3.571 mii lei;

 • - repartizări de credite - asistenta sociala-fata de prevederea inițiala in suma de 15.167 mii lei, se propune majorare in suma de 732 mii lei, necesar 15.899 mii lei, pentru plata indemnizații persoane cu handicap grav de grad I, conform Lege 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - donații si sponsorizări - fata de prevederea inițiala in suma de 16 mii lei, se propune diminuare in suma de 16 mii lei;

 • - alte venituri - 2 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,

IULIAN BADESCU


Comisia de buget, finanțe, control administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoziAlexandru Paul Pal.

Ionut Cristian Icnesc


Sanda Dragulea,Nicoleta Cătălină Bozianu,^ L Silviu Sorin Constantin*


 • d) Alte drepturi salariale in bani - - fata de prevederea inițiala in


  țîmajde. 397;mii


propune majorare in suma de 2 mii lei, necesar 210 mii lei;

B. Contribuții —10.03

 • a) Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) - fata de preved

lei, se propune majorare cu suma de 24 mii lei, necesar 421 mii lei;

 • b) Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune majorare in suma de 1 mii lei, necesar 11 mii lei;

 • c) Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - fata de prevederea inițiala in suma de 99 mii Iei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesar 104 mii lei;

 • d) Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - fata de prevederea inițiala in suma de 3 mii lei, se propune majorare in suma de 1 mii lei, necesar 4 mii lei;

 • e) Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - fata de prevederea inițiala in suma de 16 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, necesar 6 mii lei.

2.BUNURI SI SERVICII—fata de prevederea inițiala in suma de 5.277 mii lei, se propune diminuare cu suma de 124 mii lei, suma necesara fiind de 5.153 mii lei, astfel:

Având in vedere ca A.S.S.C. Ploiești isi desfasoara activitatea in mai multe sedii precum si primirea in administrare a unor clădiri, după cum urmeaza:

 • 1. Str. Poștei nr. 6 - sediul instituției;

 • 2. Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46 - sediul instituției;

 • 3. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 4. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 5. Centru Social de Urgenta — Bd Petrolului nr.8;

 • 6. Centrele pentru pensionari;

 • 7. Blocurile de locuințe sociale:

s-a considerat a fi necesare următoarele cheltuieli materiale, fundamentate astfel:

La art. 20.01.03 — încălzit, iluminat si forța motticafata de execuția de casa incheiata la data de 22.11.2013, in suma de 133 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 200 mii lei, se propune diminuare in suma de 25 mii lei, necesarul fiind de 175 mii lei.

La art. 20.01.04 — Apa, canal, salubritatefata de execuția de casa incheiata la data de 22.11,2013, in suma de 22 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 24 mii lei, se propune majorare in suma in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 29 mii lei.

> La art. 20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - fata de execuția de casa incheiata la data de 22.11.2013, in suma de 30 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 30 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, necesarul fiind de 35 mii lei.

La art, 20.01,08 - Posta, telecomunicații, radio tv, internet - fata de execuția de casa incheiata la data de 22.11.2013, in suma de 115 mii lei, si avand in vedere prevederea bugetară in suma de 150 mii lei, se propune majorare in suma de 10 mii lei, necesarul fiind de 160 mii lei.

 • > La art, 20.04.02 - Materiale sanitare - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 22.11.2013 in suma de 0,40 mii lei, fata de prevederea ini dala in suma de 1 mii lei, se propune majorare in suma de 0,5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 1,50 mii lei.

 • > La art. 20.05.01 - Uniforme si echipament - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara estimată este de 7 mii lei.

 • > La art. 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat - fata de prevederea inițiala in suma de 5 mii lei, se propune majorare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara estimată este de 8 mii lei.

La art. 20.30.30 — Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.11.2013, in suma de 14 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 140 mii lei, se propune diminuare in suma de 124 mii lei, prevederea necesara estimată este de 16 mii lei.

3. ASISTENTA SOCIALA

Fata de prevederea inițiala in suma de 6.330 mii lei, se propune diminuare in suma de 39 mii lei, suma necesara 6.291 mii lei, atfel:

 • > Titlul IX - 57/57.02.01 - AJUTOARE SOCIALE IN NUMERARcentre pentru asistenta sociala a bătrânilor fara sprijin - avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 388 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 600 mii lei, se propune diminuare in suma de 39 mii lei, prevederea necesara estimată este de 561 mii lei.

4. CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.2 LA BUGETUL PROPRIU

Prevederea inițiala in suma de 310 mii lei, se menține, in structura producandu-se următoarele modificări:

 • > La art. 71.01.03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale - avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 93 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 131 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara estimată este de 128 mii lei.

 • >  La art 71.01.30 - Alte active fixe - avand in vedere executia de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 25 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei, se propune majorare in suma de 3 mii lei, prevederea necesara estimată este de 33 mii lei, pentru realizare obiectiv „Sistem de

supraveghere video Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapaost si Cantinj^faffreipjda:


— suma necesara 6 mii lei;

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE - ANEXA AR.3 L           -

SURSA DE FINANȚARE MINISTERUL SANATATII SI BUGET^LOCÂ&i ^ J

Fata de prevederea inițiala in suma de 3.638 mii lei, se propune diminuare in suma cre^^iîîOe^ VjX’ suma necesara 3.571 mii lei, astfel:                                                        ""--

1, CHELTUIELI DE PERSONAL - avand in vedere execuția de casa la data de 22.11.2013, in suma de 3.004 mii lei, prevederea inițiala in suma de 3.260 mii lei, este necesara majorare in suma de 35 mii Iei, astfel:

A.Cheltuieli salariale in bani - 10.01

 • a) Salarii de baza — fata de prevederea inițiala in suma de 2.162 mii lei, se propune majorare cu suma de 91 mii lei, necesar 2.253 mii lei;

 • b) Alte drepturi salariale in bani - fata de prevederea inițiala in suma de 395 mii lei, se propune diminuare in suma de 55 mii lei, necesar 340 mii lei;

B.Contributii -10.03

 • a) Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) — fata de prevederea inițiala in suma de 532 mii lei, se propune majorare cu suma de 5 mii lei, necesar 537 mii lei;

 • b) Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - fata de prevederea inițiala in suma de 13 mii lei, nu sunt modificări.

 • c) Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - fata de prevederea inițiala in suma de 141 mii lei, se propune diminuare in suma de 6 mii lei, necesar 135 mii lei;

 • d) Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - fata de prevederea inițiala in suma de 4 mii lei, nu sunt modificări;

 • e) Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - fata de prevederea inițiala in suma de 13 mii lei, nu sunt modificări.

 • 2.BUNURI SI SERVICII

Fata de prevederea inițiala in suma de 198 mii lei, se propune diminuare cu suma de 82 mii lei, suma necesara fiind de 116 mii lei, astfel:

S-a considerat a fi necesare următoarele cheltuiefi materiale, fundamentate astfel:

 • > La art, 20.01.02 — Materiale pentru curățenie - avand in vedere prevederea bugetară inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 9 mii lei, necesarul fiind de 1 mii lei.

 • > La art. 20,01,09 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - avand in vedere

execuția de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 11 mii lei, fata de prevederea inițiala in


suma de 20 mii lei, se propune diminuare in suma de 4 mii lei, prevederea necesara estim

16 mii lei.

■avana-;

c-, \


La art. 20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare execuția de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 3 mii lei, fata de pre suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara 5 mii lei.

 • >  La art. 20.04.02 — Materiale saniatare - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de

22.11.2013 in suma de 19 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei, se propune majorare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara estimată este de 25 mii lei.

 • > La art. 20.05.01 - Uniforme si echipament - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei, prevederea necesara estimată este de 0 mii lei.

La art. 20.05,03 - Lenjerie si accesorii de pat - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei,.

 • > La art. 20.14 Protecția muncii - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei, se propune diminuare in suma de 10 mii lei.

La art . 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - __avand in vedere execuția de casa

intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 13 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 53 mii lei, se propune diminuare in suma de 39 mii lei, prevederea necesara estimată este de 14 mii lei.

3. CHELTUIELI DE CAPITAL - ANEXA NR.3.1

Fata de prevederea inițiala in suma de 155 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, suma necesara 135 inii lei, atfel:

> La art. 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 135 mii lei, fata de prevederea inițiala in suma de 155 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, prevederea necesara estimată este de 135 mii lei.

BUGET ANEXA NR. 4 - ASISTENTA SOCIALA - 68.02.05.02

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Fata de prevederea inițiala in suma de 15.167 mii lei, se propune majorare in suma de 732 mii lei, suma necesara 15.899 mii lei, atfel:

1, CHELTUIELI DE PERSONAL

Avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 22.11.2013 in suma de 4.582 mii lei, se propune majorare in suma de 942 mii lei, prevederea necesara estimată este de 5.524 mii lei, astfel:

A.Cheltuieli salariate in bani - 10.01

A. N

 • a) Salarii de baza - avand in vedere prevederea inițiala in suma de 3.250 mii lei, se propune majorare in suma de 630 mii lei, necesar 3.880 mii lei;


 • b) Alte drepturi salariale in bani — avand propune majorare in suma de 105 mii lei, necesar 457.10 mii lei;

  B.Contributii - 10.03


 • a) Contribuțiile la asigurările sociale de stat (20.8%) — avand in vedere prevederea inițiala in suma 749.80 mii lei, se propune majorare in suma de 155 mii lei, necesar 904.80 mii lei;

 • b) Contribuții pentru asigurările de șomaj (0.5%) - avand in vedere prevederea inițiala in suma 18 mii lei, se propune majorare in suma de 4 mii lei, necesar 22 mii lei;

 • c) Contribuții de asigurări sociale de sanatate (5.2%) - avand in vedere prevederea inițiala in suma 187 mii lei, se propune majorare in suma de 40 mii lei, necesar 227 mii lei;

 • d) Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale (0.15%) - avand in vedere prevederea inițiala in suma 5.50 mii lei, se propune majorare in suma de 1.50 mii lei, necesar 7 mii lei;

 • e) Contribuții pentru concedii si indemnizații (0.85%) - avand in vedere prevederea inițiala in suma 19.60 mii lei, se propune majorare in suma de 6.50, necesar 26.10 mii lei.

 • 2.BUNURI SI SERVICII

Fata de prevederea inițiala in suma de 1.160 mii Ici, se propune diminuare cu suma de 1.080 mii lei, suma necesara fiind de 80 mii lei, astfel:

> La art . 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 1.160 mii lei, se propune diminuare in suma de 1.080 mii lei, suma care se va aloca parțial la cheltuielile de personal, respectiv 942 mii lei, si parțial la plata indemnizații, respectiv 138 mii lei, prevederea necesara estimată este de 80 mii lei.

3.ASISTENTA SOCIALA - Ajutoare sociale in numerar - art. 57.02.01 - Indemnizații persoane cu handicap plătite conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - fata de prevederea inițiala in suma de 9.222 mii lei, se propune majorare cu suma de 870 mii lei, 732 mii lei reprezentând credite acordate de la bugetul local si 138 mii lei, redistribuiti de la art.20.30.30, suma necesara fiind de 10.092 mii lei.


SEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTIVIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica,BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE;68,10,50 ASSC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET2013

BUGET-/ r^dfrjșspfiE TifGTlFrtARE

Venituri proprii

18.00

■16.00

2.00

Subvenții pentru instituții publice

14.333.00

0.00

14.333.00

VENITURI - din care:

14.3S1.00

■16.00

14.335.00

Veniturile secțiunii de funcționare

14.041.00

-16.00

14.025.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

310.00

0.00

310.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE]

14.351.00

-16.00

14335.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.041.00

-16.00

14025.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+555F+57+59)

01

14.041.00

-16.00

14025.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.434.00

147.00

2581.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1.909.00

126.00

2035.00

Salarii de baza

10.01.01

1.684.00

134.00

1818.00

SelarIFde merit

f)?

X. IZ* l/X* (ZC

Indemnizatie-de eenducare

1M-1.03

Spor de vechime

10,01.04

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

10.00

-3.00

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

7.00

-7.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

208.00

2.00

210.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

Tichete de masa *J

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de ia locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

525.00

21.00

546.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

397.00

24.00

421.00

Contribuții de asigurări de soma)

10.03.02

10.00

1.00

11.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

99.00

5.00

104.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

1.00

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

16.00

-10.00

6.00

Contribuții ia Fondul-degarantare a c-reanteter salariate

10.03.03

Q_QQ

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

5.277,00

-124.00

5153.00


Bunuri si servicii (cad 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

1.239.00

0.00

1239.00

Furnituri de birou

20.01.01

275.00

0.00

275.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

0.00

50.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

200.00

mV'-'x175-00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

24.00

—?29.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

30.00

fi    Ub*' '

1’35.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00;

k:     ' ifqb

j?.ob

Transport

20.01.07

0.001

\ 0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

150.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

380.00

^385-00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

130.00

'"Socr

130.00

Reparații curente

20.02

900.00

0.00

900.00

Hrana (cod20.03.01+20.03.02}

20.03

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.700.00

0.00

2700.00

Hrana pentru animale

20.03,02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la20.04.04)

20.04

2.00

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

1.00

-0.50

0.50

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

0.50

1.50

Reactivi            "

20.04.03

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05,30}

20.05

100.00

0.00

100.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

-3.00

7.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

5.00

3.00

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

85.00

0.00

85.00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02}

20.06

42.00

0.00

42.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

42.00

0.00

42.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4.00

0.00

4.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

23.00

0.00

23.00

Protecția muncii

20.14

■        85.00

0.00

85.00

Muniție,furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale Ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea in tereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

182.00

-124.00

58.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

0.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

39.00

0.00

39.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02,04)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+75)

TITLULXII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 Ia 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

iiuwxnirc/tn e^eli u/ii a uvimnrmstsisifBNTrsilacorinmie urfflvuL.

curent ____

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent57.02

57.02.01

soț

:6o

A

39.00

M1.00

57.02.02

5.73(3

£ Așfco.OO

57.02.03


310.00


131.00


.30.00


78.00


71.03


*)


Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anu!2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea fn anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice


Detalierea se va face numai in execuție


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlu! XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus1ȚOR TERTIAR DE CREDITE,


SEF SER V FINA NC IAR CONTA BILITA TE

FLORfN^INA WWEA A


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR.2

zz <' Ordonator de credite.


LISTA INVESTIȚII

PROPUSA SPRE RECTIFICAREAlte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli .. ... _   ....      ...

, .     .....                     U / M Cantitatea   Valoarea

              de Investiti                        Influente+/-Rectificat


1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

li. Dotări independente

TOTAL 2

232000

0

232000

1. Centrala telefonica

2

5000

0

5000

2. Statii de lucru

31

111000

-3000

108000

3. Sistem securitate Cantina Municipala, sediu ASSC Str Poștei nr.6, str. Gh Gr Cantacuzino nr.46

3

30000

-3000

27000

4.Autoutilitara

1

71000

0

71000

5.Containere pentru depozitare acte (arhiva)

2

15000

0

15000

6.Sistem de supraveghere video Centru Social de Urgenta pentru persoane fara adapcst si Cantina Municipala

0

6000

6000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

78000

0

78000

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

78000

0

78000

1. Realizare termosistem locuințe sociale, str. Industriei

65000

0

65000

2. Realizare termosistem Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-du! Petrolului, nr. 8 A

0

0

0

3. Amenajare spațiu completare acte pentru servicii din cadrul ASSC Ploiești, str. Poștei, nr. 6

13000

0

13000

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

0

0

1. Extindere rețea termoficare și alimentare cu energie termică a blocului social și a Cantinei ASSC, modernizare instalație de încălzire, str. Mihai Bravu, nr. 231

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

0

0

0

a) Cheltuieli pentru auditare energetica si realizare proiect tehnic pentru termosistem Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adăpost, B-dul Petrolului, nr. 8 A

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

310000

0

310000
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENANEXA NR.3


BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2013 PROPUS SPRE RECTIFICARE j66,02,08 CABINETE MEDICALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2013

INFLUENTE +/-

RECTIFICARE

Venituri proprii

0.00

0.00

0.00

Alocații din bugetul loca!

3.638.00

•67.00

3571,00

VENITURI - din care:

3.638.00

■67,00

3571.00

Veniturile secțiunii de funcționare

3.458.00

•47.00

3411.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

180.00

-20.00

160.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DEFUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.613.00

■67.00

3546.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.458.00

■47.00

3411.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

3.458.00

•47.00

3411.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.260.00

35.00

3295.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.557.00

36.00

2593.00

Salarii de baza

10.01.01

2.162.00

91.00

2253.00

Salarii-de merit

10.01.02

QQQ

0.00

0.00

tedemn-teetie de-eondueero

10.01-4)3

QQQ

0.00

0.00

Spor de vechime

40.01.04

QQQ

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10,01.15

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

395.00

-55.00

340.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariatei familia sa

10.02.04

0.00

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

X

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

703.00

-1.00

702.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

532.00

5.00

537.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

0.00

13.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

141.00

■6.00

135.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

0.00

4.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13.00

0.00

13.00

1fl n?

QQQ

QQQ

0.00

TITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 la 20.16+20.18 Ia 20.27+20.30)

20

198.00

-82.00

/

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30}

20.01

50,00

■18.00

32.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

(/.Oă.

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

&(&

7 1 pl.oo

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

, ' ‘ ' 0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

> ?    hop*

Carburanți si lubrifîanti

20.01.05

0.00

0.0

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

'^===:^8'oo

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

-4.00

16.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

■5.00

5.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04}

20.04

40.00

5.00

45.00

Medicamente

20.04.01

20.00

0.00

20.00

Materiale sanitare

20.04.02

20.00

5.00

25.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

45.00

-20.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

-10.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

-10.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

25.00

0.00

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02}

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

0.00

0.00

Protecția muncii

20.14

10.00

-10.00

0.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice loca

20.20

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea in tereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.-

20.30

53.00

■39.00

14.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00,

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

— (fOO

Chirii

20.30.04

0.00

°-00-

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

. o.oo

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

< 0.00 '

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

'6.00:,

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

53.00

s

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+ 75)

70

155.00

-20.00

135.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

155.00

-20.00

135.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

155.00

-20.00

135.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

155.00

-20.00

135.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

illLUL A VII FL/llI ZrilLl U/ilE I1V filVll rKELEUUNII   iUiLUFEK/i i E IN

ANUI rilRPMT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

*)

Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice


Detalierea se va face numai in execuție**)

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației ORDONATOR TER/flA# DE CREDITE, indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului fim DINU ION DA publice, nr.1954/2005 iumeie prevăzute ia tittut avu riati efectuate manii preceaenti si

rprunprrtf'P in nnul rnrpnt" vnr Ei pviripnf-iftt'fi» ru wmniil minus


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                      ANEXA NR.3.1


Ordonator de credite,

LISTA INVESTIȚII PROPUSA SPRE RECTIFICARE

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2013

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

0


U / M Cantitatea Valoarea            Valoare

Influente rectificată

1         2            3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

155.000

-20.000

135.000

1. Echipament de lucru pentru dotarea cabinetelor medicale

155.000

-20.000

135.000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

Subtotal 1

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal 2

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

0

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

155.000

-20.000

135.000ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ASSC PLOIEȘTI PRIVIND


PLATA AJUTOARELOR SOCIALE PE ANUL 2013 PROPUS SPRE


RECTIFICARENR.C

RT.

INDICATOR

COD

CLASI FICAȚI E

BUGET 2013

xu

INFLUENTE +/-

, BUGET

PROPUS SPRE

RECTIFICARE

68.02 ■ ASISTENTA SOCIALA - TOTAL

63.02

15.167.00

732.00

15.899.00

ALOCAȚII DE LA BUGETUL LOCAL

15.167.00

732.00

15.899.00

1

ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

68.02.05.02

14.964.00

732.00

15.696.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14.964.00

732.00

15.696.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - Salarii plătite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

10

4.582.00

942.00

5524.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3.602.10

735.00

4337.10

Salarii de baza

10.01.01

3.250.00

630.00

3880.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

352.10

105.00

457.10

Contribuții

10.03

979.90

207.00

1186.90

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

749.80

155.00

904.80

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

18.00

4.00

22.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

187.00

40.00

227.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5.50

1.50

7.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

19.60

6.50

26.10

11

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.160.00

-1.080.00

80.00

Alte cheltuieli

20.30

1.160.00

-1.080.00

80.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Fond pentru neincadrare persoane cu handicap)

20,30,30

1.160.00

-1.080.00

80.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA - Indemnizații plătite reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I cf Lege 448/2006

57

9.222.00

870.00

10092.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

9.222.00

870.00

10092.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9.222.00

870.00

10092.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

II

AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE

68.02.10

178.00

0.00

178.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

178.00

0.00

178.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare pentru incalzire locuințe acordate populației defavorizate

57.02.01

178.00

0.00

178.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

III

AJUTOARE DE URGENTA

68.02.50

25.00

0.00

25.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

25.00

0.00

25.00

Asigurări sociale

57.01

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale

57.02

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in numerar -Ajutoare de urgenta

57.02.01

25.00

0.00

25.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00
DIRECT

DINU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si a emis:

ckmq laVol'Q.k//

i

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda Dragulea