Hotărârea nr. 450/2013

Hotãrârea nr. 450 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 450

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a consilierilor dir comisia de buget,finanțe,control,administrarea domeniului public si privat,studii,strategii si prognoze :Alexandru Paul Palas,Ionut Cristian Ionescu,Sanda Dragulea,Nicoleta Cătăline Bozianu,Silviu Sorin Constantin si Raportul de Specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1043 / 2010 - privind aprobara normeloi metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, Legii nr.95/2006 - privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, ,Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

In conformitate cu Ordinul comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P.nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul voceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului,ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013,privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pe anul 2013 ;

In temeiul art.36 alin(4) lit (a) si art. 45alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala -republicata si actualizata :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013,conform Anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Spitalul de Boli Infectioase Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrare Publica Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al SPITALULUI DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI

In conformitate cu Legea nr.5/2013-Legea bugetului de stat pe anul 2013,Legea nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012,O.M.S. nr.l043/2010-privind aprobarea Normelor Metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public,Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare si a O.U.G.nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii,Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice,Legea nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, cu Normele Metodologice de aplicare din 13 ian.2011,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,precum si a Ordinului Comun al M.A.I.nr.246/2013 si al M.F.P.nr.248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești conform HCL nr.134/08.04.2013 si rectificat conform HCL nr.176/15.05.2013 HCL nr.l86/30.05.2013 HCL 217/27.06.2013 HCL nr.333/11.09.2013 HCL 355/30.09.2013 si HCL nr.404/25.10.2013

Prezenta rectificare se face in baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum si a Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim-ministrului,ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013,si consta in diminuarea veniturilor si a cheltuielilor cu suma de 21,3 mii lei per total,iar pe titluri structura este de majorare la « cheltuieli de personal» cu 93,58 mii lei si de diminuare la « Bunuri si servicii » cu 114,88 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus,avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești,propunem aprobarea proiectului de hotarare


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești.

COMISIA DE BUGET F DOMENIULUI PUBLIC S

E,CONTROL,ADMINISTRAREAAlexandru Paul Palas Ionut Cristian Iones Sanda Dragulea

Nicoleta Cătălină Boziânu Silviu Sorin Constantin

JUDEȚUL PRAHOVA

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


VIZAT,

PRIMAR

Iulian Badescu


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Boli Infectioase Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL nr. 134/08.04.2013 si rectificat ulterior prin HCL nr,176/15.05.2013,HCL  nr.186/30.05.2013 HCL

nr.217/27.06.2013 , HCL 333/11.09.2013, HCL 355/30.09.2013 si HCL 404/25.10.2013.

In conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, a Legii nr.6/2013 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, a Ordinului nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, in baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificările si completările ulterioare, a Ordonanței de urgenta nr.32/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, Legii nr.285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 2732006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Ordinului comun al M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si al M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale si administrației


publice si al    viceprim-ministrului, ministrul    finanțelor

nr.246/248/2013,privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de aferente bugetului centralizat al unităților administrativ teritoriale pegtrtt/anijl.^ 2013, s-a procedat la prezenta rectificare astfel:

Venituri - prevederea in suma de 14 686,08 mii lei se dimin^e^zaVu suma de 21,3 mii lei,respectiv:           ....            .    ....

33.10.08 „Venituri din prestări servicii - suma de 120,33 mu lei^ diminuează cu 25,05 mii lei ca urmare a redimensionarii prognozei incasarii de venituri proprii,in funcție de incasarile pe 10 luni 2013.

33.10.21. „Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări de sanatate” - suma de 8655,73 mii lei se diminuează cu 0,95 mii lei reprezentând diminuarea sumelor prognozate la contractare pentru ambulatoriul de specialitate al spitalului.

  • 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat” - suma de 2426,87 mii lei se majoreaza cu suma de 2,97 mii lei ca urmare a majorării nivelului prognozat la cheltuieli de personal la medicii rezidenti, sursa buget de stat.

  • 33.10.31 „Venituri din contractele incheiate ci direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii” - suma de 1244 mii lei s-a majorat cu 1 mie lei reprezentând valoarea ultimului act adițional pentru consilierul HIV/SIDA, sursa accize.

37.10.01. „Donații si sponsorizări” - suma de 939,15 mii lei se majoreaza cu suma de 0,73 mii lei reprezentând cumulat inregistrarea unei sponsorizări de la un furnizor precum si dobanda Încasata la un depozit creat la Banca Transilvania din sursa „Fundația Timken”..

Cheltuieli - prevederea in suma de 14 686,08 mii lei se diminuează cu suma de 21,3 mii lei,astfel:

La titlul I - „Cheltuieli de personal” prevederea in suma de 2886 mii lei se majoreaza cu 93,58 mii lei,astfel:

-La 10.01. „Cheltuieli salariale in bani” prevederea de 2178,83 mii lei se majoreaza cu 73,83 mii lei;

-La 10.02. „Cheltuieli salariale in natura” prevederea in suma de 117,32 mii lei se majoreaza cu 13,73 mii lei;

-La 10.03. „Contribuții” prevederea in suma de 589,85 mii lei se majoreaza cu 6,02 mii lei.         ■

La Titlul II "Bunuri si servicii” prevederea de 10 649,07 mii lei se diminuează cu suma de 114,88 mii lei, la nivel de articol, astfel:

-La 20.01 „Bunuri si servicii” prevederea de 501,76 mii lei se majoreaza cu suma de 3,71 mii lei;

-La 20.04 „Medicamente si materiale sanitare” prevederea de 9692,24 mii lei se majoreaza cu suma de 3 mii lei;

-La 20.05. „Bunuri de natura obiectelor de inventar” prevederea de 70,94 mii lei se diminuează cu suma de 4,16 mii lei;

- La 20.30. „Alte cheltuieli” prevederea in suma de 253,05 mii lei se diminuează cu suma de 117,43 mii lei.

La Titlul XH -„Active nefinanciare” prevederea de 1151,01 mii lei ramane neschimbata.


1 7^

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare • ...


alaturat.


MANAGER,

Dr.ViseanjgVIZAT

ia Municipiul Ploiești,


O

- -                 V //

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec.Profira GabrWa Georgeta

r


Direcția Economica,


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios,Achiziții Publice Contracte,


DIRECTOR, Nicoleta Craciunoiu
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


BUGETUL PE ANUL 2013


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

Cf.HCL404/25.10.2 013 sl virare 07,11.2013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

TOTAL VENITURI - din care:

14,686.08

-21.30

14,664.78

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13,535.07

-21.30

13,513.77

Venituri din prestări servicii                             •

33.10.08

120.33

-25.05

95.28

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

8,655.73

-0.95

8,654.78

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2,426.87

2.97

2,429.84

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile DroDrii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

1,244.00

1.00

1,245.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

939.15

0.73

939.88

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-859.06

0.00

-859.06

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1,008.05

0.00

1,008.05

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

1,151.01

0.00

1,151.01

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

859.06

0.00

859.06

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

291.95

0.00

291.95

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14,686.08

-21.30

14,664.78

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13,535.07

-21.30

13,513.77

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

13,535.07

-21.30

13,513.77

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,886.00

93.58

2,979.58

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,178.83

73.83

2,252j66

Salarii de baza

10.01.01

1,451.83

149.70

1 JȘ0W

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

299.30

-5.55

Alte sporuri

10.01.06

218.00

-40.25

Ore suplimentare

10.01.07

X

I        /x

Fond de premii

10.01.08

XDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL404/25.10.2 013 si virare 07.11.2013

Influente       (+/■)

PREVEDERI 2013

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

171.00

-23.34

147.66

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

13.00

-3.00

10.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25.70

-3.73

21.97

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

117.32

13.73

131.05

Tichete de masa *)

10.02.01

117.32

13.73

131.05

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

589.85

6.02

595.87

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

454.25

13.98

468.23

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

11.64

0.08

11.72

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

101.79

0.95

102.74

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale -

10.03.04

■         5.02

1.46

6.48

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17.15

-10.45

6.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ia 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10,649.07

-114.88

10,534.19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

501.76

3.71

505.47

Furnituri de birou

20.01.01

17.77

0.00

17.77

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

0.00

22.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

113.05

0.00

113.05

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36.90

0.00

36.90

Carburanți si lubrifia nti

20.01.05

15.50

0.00

15.50

Piese de schimb

20.01.06

47.05

0.00

47.05

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.73

0.00

25.73

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.60

0.00

6.60

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

217.16

3.71

220.87

Reparații curente                           '

20.02

20.35

0.00

20.35

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

94.91

0.00

94.9.1:

Hrana pentru oameni

20.03.01

94.91

0.00

^.-911

Hrana pentru animale

20.03.02

'<W

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

9,692.24

3.00

//9Î695.24

Medicamente

20.04.01

9,456.42

0.00

«9,456.42

Materiale sanitare

20.04.02

47.30

0.00

;'47<3'0DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL404/25.10.2 013 si virare 07.11.2013

Influente       (+/■)

PREVEDERI 2013

Reactivi

20.04.03

174.20

3.00

177.20

Dezinfectant!

20.04.04

14.32

0.00

14.32

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

70.94

-4.16

66.78

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

70.94

-4.16

66.78

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.30

0.00

0.30

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.30

0.00

0.30

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

12.12

0.00

12.12

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.40

0.00

1.40

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.50

0.00

1.50

Protecția muncii

20.14

0.50

0.00

0.50

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, Tn baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 ta 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

253.05

-117.43

135.62

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedinteiui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

^>"o:oo'-

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

253.05

■117.43

106.62 r

'

TITLUL III DOBÂNZI (cod30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

/Zv7 ÎW..

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BVC

cf.HCL404/25.10.2 013 si virare 07.11.2013

Influente       (+/-)

PREVEDERI 2013

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITL UL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1,151.01

0.00

1,151.01

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,151.01

0.00

1,151.01

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,151.01

0.00

1,151.01

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

721.50

0.00

721.50

Construcții

71.01.01

112.50

0.00

112.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

572.00

0.00

572.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

37.00

0.00

37.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

429.51

0.00

429.51

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

......

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

l

•   >-------*-r-i---%

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

MANAGER,

Dr.VISEAN CATAL1J

DIR.FiN.-CONȚTfelL,

EC.PROFIRA GABRIEL4ffl3EORGETA


TCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești pe anul 2013 și estimări pe anii 2014-2016

si a emis:

PREȘEDINTE, Paul Alexandru Palas

SECRETAR,

Sanda Dragulea


Data:    7//