Hotărârea nr. 45/2013

Hotãrârea nr. 45 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T A R A R E A Nr. 45

privind aprobarea organigramei si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești dl Iulian Badescu si Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune modificarea organigramei si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificata si completata ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36(3) lif’b” din legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aproba organigrama si statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr. 1 -4 ce fac parte integranta din prezenta hotarare incepand cu data de 01.03.2013.

Art.2 - începând cu aceeași data, anexele nr. 1-4 la Hotararea Consiliului Local nr. 108/28.02.2012, anexele nr. 1-2 la Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 222/31.05.2012, precum si anexele nr. 1-2 la Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 417/22.11.2012 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla hotararea privind aprobarea organigramei si a statelor^ ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploies

Pentru eficientizarea activitatii Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, se impune modificarea organigramei prin reorganizarea instituției cu Încadrarea in numărul total de posturi aprobate.

LSchimbarea denumirii unor compartimente, activitatea acestora ramanand aceeași:

 • - la Serviciul “Locuințe Sociale, Așezăminte Sociale, PSI si Prot. Muncii” se propune noua denumire “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe”

 • - la Serviciul “Persoane Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-

□ uri si Mass-Media” se propune noua denumire “Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri”

 • - la Secția “Preparare si Distribuire Hrana” se propune noua denumire “Cantina Sociala”

 • -  la Serviciul “Administrativ si Secretariat” se propune noua denumire “Administrativ si întreținere Patrimoniu”

 • - la compartimentul “Asistenți Personali si îngrijitori la Domiciliu” se propune noua denumire “Asistenți Personali”

 • - la Serviciul “Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelara” se propune noua denumire “ Juridic, Autoritate Tutelara”

 • - la Serviciul “Ajutoare Sociale, Alocații si Anchete Sociale” se propune noua denumire “Prestații Sociale”

ILinfiintarea unui compartiment numit “Birou Securitatea Muncii, Situații de Urgenta, Resurse Umane”

Q‘          Având in vedere prevederile Legii nr.319/2006 - Legea securității si sanatatii in

munca, conform carora angajatorul este obligat sa ia toate masurile in vederea asigurării condițiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, inclusiv sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecție si ca urmare este absolut necesara infnntarea unui compartiment specific acestei activitati. In acest sens in conformitate cu prevederile art. 112(1) din Legea nr.188/1999, coroborata cu prevederile art.XVI din Legea nr. 161/2003, se propune infiintarea unui compartiment numit “Birou Securitatea Muncii, Situații de Urgenta, Resurse Umane” in cadrul caruia se va desfasura si activitatea de resurse umane din cadrul Serviciului “Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelara”, cu un total de 6 posturi, din care 4 funcții publice ;

o 1 funcție publica de conducere : 1 post de sef birou (post nou infiintat) o 3 funcții publice de execuție :


prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nril^gț^^^^Statutul Funcționarilor Publici,)

si 2 funcții contractuale de execuție'.

o 2 de inspector de specialitate nivel studii superioare gradul IA ( 2 posturi

nou infiintate)


De asemenea se propune infiintarea următoarelor funcții publice de execuție, prin trasformarea unor posturi contractuale vacante:

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional superior (funcție publica de execuție) la Serviciul Prestații Sociale - deoarece instituția are ca activitate si distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeana pentru un număr de aproximativ 15000 beneficiari de pe raza municipiului Ploiești.

 • - 2 posturi de consilier clasa I grad profesional principal (funcții publice de

  J execuție) la Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara - avand in vedere ca in cadrul autoritatii tutelare se vor desfasura activitati noi ca: efecturea anchetelor sociale conform prevederilor art.l(3) din HG nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, precum si implementarea sistemului de inregistrare, raportare si management al cazurilor de violenta in familie in conformitate cu prevederile art.7 si art.13 din Legea nr.217/2003 republicata - pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.

  - 1 post de referent de specialitate clasa II grad profesional superior la Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara, necesar in vederea aplicării prevederilor HG nr. 1.252/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, conform careia serviciul public de asistenta sociala indeplineste o serie de atribuții menite sa diminueze riscul de separare a copiilor inscrisi in unitati de educație anteprescolara de părinții lor.


 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional superior (funcție publica de execuție) la Serviciul „Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri” - deoarece lunar se efectuează in medie 600 de anchete sociale necesare la comisia de expertiza medicala si pentru acordarea unor ajutoare sociale, precum si verificarea periodica a activitatii desfasurata de cei 460 de asistenți personali angajați pentru persoane cu handicap grav.

-1 post de consilier clasa I grad profesional asistent (funcție publica de execuție) la Serviciul Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe.

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional principal (funcție publica de execuție la Serviciul Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe.

IILtransformarea unor posturi de natura contractuala in funcții publice

Analizând atribuțiile unor posturi de natura contractuala dinTrcadrul Serviciului F6j|Ep|Șfe^ea implica ’ 1 funcții

Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe, avand in ve exercitarea prerogativelor de putere publica se propune tr publice de execuție, in conformitate cu prevederile art.2(3) si dM^^ - Statutul Funcționarilor Publici - actualizata:                    'Funcția contractuala

1 post - Referent grad IA -


1 post -Inspector de specialitate grad IA -


1 post - referent de specialitate clasa II grad profesional superior;

1 post - consilier clasa I

grad profesional principal;

Propunerile privind Serviciul “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe” au in vedere faptul ca in acest compartiment se aplica prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, precum si a HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, modificata si completata prin HG nr.93 8/2011, respectiv acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, ceea ce implica un volum foarte mare de lucrări, dar si resurse umane.

 • IV. transformarea unei funcții publice vacanta in funcție publica de nivel superior in conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 — Statutul Funcționarilor Publici, la Serviciul Financiar Contabilitate:

- funcția publica de execuție referent clasa III grad profesional superior este propusa pentru a fi transformata in funcție publica de execuție consilier clasa I grad profesional debutant.

Ca urmare numărul total al funcțiilor publice in instituție va fi de 69, din care 8 funcții publice de conducere si 61 funcții publice de execuție.

 • V. promovarea funcționarilor publici de execuție in gradul profesional imediat următor prin examen organizat conform prevederilor Legii nr. 188/1999 republicata, cu modificările si completările ulterioare, presupune transformarea posturilor:

 • -  la Serviciul Financiar Contabilitate - 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

 • -  la Serviciul Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri - 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

 • -  la Serviciul Prestații Sociale - 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent in consilier clasa I, grad profesional principal

In ceea ce privește funcțiile contractuale, se propun următoarele:

VLtrecerea unor funcții contractuale in alte compartimente :

trecerea postului contractual de referent tr.IA de la Centrul Social de Urgenta la Serviciul “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe”;

trecerea postului de magaziner de la Serviciul ” Administrativ si întreținere Patrimoniu” la “Cantina Sociala”.

trecerea postului contractual vacant de muncitor calificat-bucatar de la “Cantina Sociala” la “Centrul de zi pentru copii preșcolari”.


VILtransformarea unor funcții contractuale avand in vede acestora pentru buna desfășurare a activitatilor in instituție: transformarea postului de educator principal (studii s “Centrul de zi pentru copii preșcolari” in inspector de specialit superioare) si trecerea lui in cadrul Serviciului “Administrativ si Intretin transformarea postului de muncitor necalificat din cad) “Administrativ si întreținere Patrimoniu” in muncitor calificat — zugrav", cadrul aceluiași compartiment, in scopul igienizării spatiilor pe care le deține instituția;

transformarea postului de muncitor calificat — mecanic din cadrul “Serviciului Administrativ si întreținere Patrimoniu” in șofer, in cadrul aceluiași compartiment, in scopul exploatării in bune condiții a parcului auto al instituției;

transformarea postului de muncitor necalificat din cadrul “Cantinei Sociale” in referent tr.IA - nivel studii medii, in cadrul aceluiași compartiment, in scopul unei mai bune evidente a beneficiarilor de hrana.


 • VIII, promova rea personalului contractual de execuție in grade sau trepte de salarizare, prin examenul desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 coroborata cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare, presupune transformarea postului de inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciul Administrativ si întreținere Patrimoniu in inspector de specialitate gradul IA.

IX. Reorganizarea compartimentului “cabinete medicale școlare” si transformarea acestuia in doua servicii de specialitate

Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are responsabilitatea de a asigura asistenta medicala in unitățile de invatamant de pe raza municipiului Ploiești pentru un număr aproximativ de 41000 de preșcolari, elevi si studenti. Pentru asigurarea in condiții optime a activitatii de medicina școlara, in temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr.653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților se propune transformarea compartimentului “Cabinete Medicale Școlare” in doua servicii de specialitate:

 • 1. - Serviciul “Cabinete medicale școlare stomatologie” cu un număr total de 20 posturi, după cum urmeaza:

 • -  1 post de sef serviciu - medic stomatologie

 • -  9 posturi de medici stomatologi

 • -  10 posturi de asistenți medicali

 • 2. - Serviciul “Cabinete medicale școlare medicina generala”c\i un număr total de 109 posturi, după cum urmeaza:

 • - 1 post de sef serviciu - medic medicina generala

 • - 17 posturi de medici generalisti

 • - 91 posturi de asistenți medicali

Tansformarea a doua funcții de execuție de medic vacante in doua funcții de conducere de sef serviciu, este absolut necesara deoarece coordonarea acestei activitati

.        '4 R O '

trebuie sa fie specific medicala, fiind in conformitate cu prevederile/legislative mai sus menționate, precum si cu practica altor instituții de profil din tara, cum ar fi >Craiova, Cluj-Napoca.                                                                    ;

La Serviciul “Cabinete medicale școlare medicina generala” se propune transformarea postului vacant de “sora medicala” in “asistent medical genei$list’’miyel de studii postliceale precum si trecerea unui post de asistent medical generaItstLvacant din cadrul Centrului Social de Urgenta.

La Serviciul “Cabinete medicale școlare stomatologie” se propune transformarea posturilor de “registrator medical principal” in “asistent medical generalist - debutant” nivel de studii postliceale, avand in vedere solicitarea salariatelor care au absolvit școala postliceala sanitara si au obtinut certificate de competente profesionale in domeniul sanatatii, fiind declarate “asistente medicale generalist”.

Avand in vedere toate aceste masuri de reorganizare a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, propun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,

IAN BADESCU


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PUCMESW

RAPORT DE SPECIALITATE


I \v

la hotararea privind aprobarea organigramei si a statelor d^funffi^

ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Având in vedere complexitatea si diversitatea domeniilor de activitate pe care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești le desfasoara, precum si numărul mare de salariati ai instituției, pentru eficientizarea activităților, se impune modificarea organigramei prin reorganizarea instituției, după cum urmeaza:

 • I. Schimbarea denumirii unor compartimente, fara a se modifica esențial activitatea acestora:

 • - la Serviciul “Locuințe Sociale, Așezăminte Sociale, PSI si Prot. Muncii” propunem noua denumire “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe”

O          - la Serviciul “Persoane Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-

uri si Mass-Media” propunem noua denumire “Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri”

 • - la Secția “Preparare si Distribuire Hrana” propunem noua denumire “Cantina Sociala”

 • -  la Serviciul “Administrativ si Secretariat” propunem noua denumire “Administrativ si întreținere Patrimoniu”

 • - la compartimentul “Asistenți Personali si îngrijitori la Domiciliu” propunem noua denumire “Asistenți Personali”

 • - la Serviciul “Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelara” propunem noua denumire “ Juridic, Autoritate Tutelara”

 • - - la Serviciul “Ajutoare Sociale, Alocații si Anchete Sociale” se propune noua denumire “Prestații Sociale”

 • II. infiintarea unui compartiment numit “Birou Securitatea Muncii, Situații de O Urgenta, Resurse Umane”

In conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 - Legea securității si sanatatii in munca, angajatorul are obligația sa ia toate masurile in vederea asigurării condițiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale. Conform art.19 din legea mai sus menționata, in instituțiile care au peste 250 de lucratori angajatorul este obligat sa organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire si protecție. Deoarece activitatea instituției este desfasurata in multe puncte de lucru pe raza municipiului Ploiești, cu un număr mai mare de 250 de lucratori - salariati, este imperios necesar a se infiinta un compartiment specific acestei activitati. In acest sens in conformitate cu prevederile art.l 12(1) din Legea nr.188/1999, coroborata cu prevederile art.XVI din Legea nr. 161/2003, propunem infiintarea unui compartiment numit “Birou Securitatea Muncii, Situații de Urgenta, Resurse Umane” in cadrul caruia se va prelua si activitatea de resurse umane din cadrul Serviciului “Juridic, Resurse Umane, Autoritate

Tutelara”, respectiv un număr de 3 posturi funcții publice de ^e^eăitiSf^pest compartiment va avea un total de 6 posturi, după cum urmeaza:      /    o,. 4X

-   4 funcții publice;

o 1 funcție publica de conducere :  1 post de sef birdU> (T^poj|#n6u

înființat)

o 3 funcții publice de execuție :

 • ■  2 posturi de consilier clasa I grad profesional superior (posturi preluate de la activitatea resurse umane)

 • ■  1 post de consilier clasa I grad profesional principal (post vacant preluat de la activitatea resurse umane ca “‘referent clasa III, grad profesional superior” si pe care il propunem pentru a fi transformat in “consilier clasa I, grad profesional principal” in conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici,)

-  2 funcții contractuale de execuție'.


o 2 posturi de inspector de specialitate nivel studii superioare gradul IA ( 2 posturi nou înființate)

Ca urmare, pentru cele 3 posturi nou infiintate propunem diminuarea numărului de posturi vacante de asistenți personali cu 3 posturi si transformarea lor asa cum am prezentat mai sus.

Propunem de asemenea înființarea unui număr de 7 (șapte) funcții publice de execuție, după cum urmeaza:

7. lei Serviciul Prestații Sociale - 1 post

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional superior (funcție publica de execuție) Facem aceasta propunere având în vedere ca instituția are ca activitate si

distribuirea ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeana pentru un număr de aproximativ 15000 beneficiari de pe raza municipiului Ploiești.

2.la Serviciul „Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri”— 1 post

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional superior (funcție publica de execuție) Facem aceasta propunere deoarece lunar se efectuează in medie 600 de anchete sociale necesare la comisia de expertiza medicala si pentru acordarea unor ajutoare sociale. De asemenea periodic se verifica activitatea celor circa 460 de asistenți personali angajați pentru persoane cu handicap grav.

3. la Serviciul Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe - 2 posturi

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional asistent (funcție publica de execuție)

 • - 1 post de consilier clasa I grad profesional principal (funcție publica de execuție) 4.1a Serviciul Juridic, Autoritate Tutelara -3 posturi

 • - 2 posturi de consilier clasa I grad profesional principal (funcții publice de execuție)

Aceste posturi sunt absolut necesare deoarece in cadrul autoritatii tutelare trebuie sa se efectueze o serie de anchete sociale conform prevederilor art.l(3) din HG nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea c< parte, in conformitate cu prevederile art.7 si art.13 din Legea nr.21jLvv^            -

pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, autoritatea tuteffia v.^ihț^menta sistemul de inregistrare, raportare si management al cazurilor de violenfa in^fâ^lîe.y >

1 post de referent de specialitate clasa II grad profesion^^upe&r,^ in vederea aplicării prevederilor HG nr. 1.252/2012 pentru aprobarea^^^ organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara, conform careia serviciul public de asistenta sociala indeplineste o serie de atribuții menite sa diminueze riscul de separare a copiilor inscrisi in unitati de educație anteprescolara de părinții lor.

Pentru infiintarea funcțiilor publice prezentate mai sus propunem;

 • -  diminuarea numărului de posturi vacante de asistent personal cu handicap grav cu un număr de 5 posturi, ramanand in organigrama un număr de 490 posturi de asistent personal;

 • -  desființarea unui post vacant de psiholog din cadrul “Centrului Social de Urgenta”;

 • -  desființarea si transformarea unui post vacant de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Serviciului Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe.

IILtransformarea unor posturi de natura contractuala in funcții publice

Analizând atribuțiile unor posturi de natura contractuala, consideram ca acestea implica exercitarea prerogativelor de putere publica si ca urmare propunem transformarea lor in funcții publice de execuție, in conformitate cu prevederile art.2(3) si 111 din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici - actualizata. Posturile la care facem referire sunt următoarele:

Funcția contractuala__________________________funcția publica propusa

La Serviciul Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe:

1 post - Referent grad IA -                     1 post - referent de specialitate clasa II

grad profesional superior;

1 post -Inspector de specialitate grad IA -       1 post - consilier clasa I

grad profesional principal;

Toate aceste propuneri privind Serviciul “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe” se intemeiaza pe faptul ca in acest compartiment se aplica prevederile OUG nr.70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, precum si a HG nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia, modificata si completata prin HG nr.93 8/2011, respectiv acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței. Aceasta implica un volum foarte mare de lucrări, dar si resurse umane pentru executarea lor, mai ales ca pe raza municipiului Ploiești sunt in medie anual un număr de 12500 beneficiari, iar pentru cel puțin 60% dintre aceștia instituția este obligata sa efectueze anchete sociale de verificare.

IV.transformarea unei funcții publice vacanta in funcție publica de nivel superior in conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr.188/1999 -Statutul Funcționarilor Publici,:

1. la Serviciul Financiar Contabilitate

- funcția publica de execuție referent clasa III grad profesioriâl^superior'/eSțe propusa pentru a fi transformata in funcție publica de execuție consilier clasa/'T^gifâj profesional debutant.                                                         \ /z )


Fata de propunerile de mai sus, numărul total al funcțiilor public^yiLinstiiutiș^a^i de 69, din care 8 funcții publice de conducere si 61 funcții publice de execufi&^j^

 • V. promovarea funcționarilor publici de execuție in gradul profesional imediat următor in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 republicata, cu modificările si completările ulterioare, prin examen organizat semestrial, cu indeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

 • -  sa aiba cel puțin 3 ani vechime in gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • -  sa fi obtinut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii doi ani calendaristici;

 • -  sa nu aiba in cazierul administrativ o sancțiune neradiata in condițiile legii.

Urmare solicitării Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a verificat in baza de date indeplinirea cumulativa a condițiilor de către funcționarii publici propuși pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut si a eliberat adresa nr.2929/2013, anexata, in care a nominalizat membrii in comisiile de concurs si de soluționare a contestațiilor. Având in vedere ca toti funcționarii publici de execuție au promovat examenul ce s-a desfasurat in data de 20.02.2013, conform raportului final anexat, propunem transformarea posturilor, după cum urmeaza:

 • -  la Serviciul Financiar Contabilitate - 1 post de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

 • -  la Serviciul Protecția Persoanelor Aflate in Dificultate, Programe Sociale, Relații cu ONG-uri - 2 posturi de consilier clasa I, grad profesional principal in consilier clasa I, grad profesional superior;

 • -  la Serviciul Prestații Sociale - 1 post de consilier clasa I, grad profesional asistent in consilier clasa I, grad profesional principal.

Toate propunerile privind funcțiile publice sunt avizate de Agenția Naționala a Funcționarilor Publici prin avizul nr.5441/2013, anexat.

In ceea ce privește funcțiile contractuale, propunerile sunt următoarele:

 • VI. trecerea unor funcții contractuale in alte compartimente :

trecerea postului contractual de referent tr.IA de la Centrul Social de Urgenta la Serviciul “Locuințe Sociale si Ajutoare încălzire Locuințe”:

trecerea postului de magaziner de la Serviciul ” Administrativ si întreținere Patrimoniu” la Cantina Sociala.

trecerea postului contractual vacant de muncitor calificat-bucatar de la Cantina Sociala la Centrul de zi pentru copii preșcolari.

Vll.transformarea unor funcții contractuale avand in vedere necesitatea acestora pentru buna desfășurare a activitatilor in instituție:

transformarea postului de educator principal (studii superioarele la Centrul  de zi in inspector de specialitate gr.IA (studii superioare) si                  cadrul

Serviciului Administrativ si întreținere Patrimoniu;erviciului

uiasitransformarea postului de muncitor necalificat \cadi*ul Administrativ si întreținere Patrimoniu in muncitor calificat — zu compartiment, in scopul igienizării spatiilor pe care le deține insti

transformarea postului de muncitor calificat - mecanic V            iciului

Administrativ si întreținere Patrimoniu in șofer, in cadrul aceluiași compartiment, in scopul exploatării in bune condiții a parcului auto al instituției;

transformarea postului de muncitor necalificat din cadrul Cantinei Sociale in referent tr.IA - nivel studii medii, in cadrul aceluiași compartiment, in scopul unei mai bune evidente a beneficiarilor de hrana. Precizam ca in prezent sunt 1200 de beneficiari, dar mai sunt sunt circa 300 de solicitări in așteptare.

VlII.promovarea personalului contractual de execuție in grade sau trepte de salarizare se realizează in conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 coroborata cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare, cu condiția de a fi obtinut calificativul “foarte bine “ la evaluarea performantelor profesionale individuale cel puțin de doua ori in ultimii 3 ani. Astfel, in cadrul instituției, un salariat din Serviciul Administrativ si întreținere Patrimoniu a indeplinit condițiile si a participat la examenul organizat in acest sens in data de 18.02.2013, conform raportului final anexat, fapt pentru care propunem transformarea postului de inspector de specialitate gradul I in inspector de specialitate gradul IA.

IX.Reorganizarea compartimentului “cabinete medicale școlare” si transformarea acestuia in doua servicii de specialitate

Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești are responsabilitatea de a asigura asistenta medicala in unitățile de invatamant de pe raza municipiului Ploiești pentru un număr aproximativ de 41000 de preșcolari, elevi si studenti. Pentru asigurarea in condiții optime a activitatii de medicina școlara, in temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr.653/2001 privind asistenta medicala a preșcolarilor, elevilor si studenților propunem transformarea compartimentului “Cabinete Medicale Școlare” in doua servicii de specialitate:

 • 1. - Serviciul “Cabinete medicale școlare stomatologie” cu un număr total de 20 posturi, după cum urmeaza:

 • -  1 post de sef serviciu - medic stomatologie

 • -  9 posturi de medici stomatologi

 • -  10 posturi de asistenți medicali

 • 2. - Serviciul “Cabinete medicale școlare medicina generala”cu un număr de 109 posturi, după cum urmeaza:

 • - 1 post de sef serviciu - medic medicina generala

  • - 17 posturi de medici generalisti

  • - 91 posturi de asistenți medicali

De asemenea, avand in vedere ca prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr.6555/2012, s-a stabilit normarea personalului medical din unitățile de invatamant, propunem ca postul vacant de “sora medicala” sa fie transformat in “asistent medical generalist” nivel de studii postliceale in cadrul Serviciului “Cabinete medicale școlare medicina generala”. Tot in cadrul acestui serviciu propunem trecerea unui post de asistent medical generalist vacant din cadrul Centrului Social de Urgenta.

Totodată, avand in vedere ca doua salariate ce au funcția de “registrator medical principal” au absolvit școala postliceala sanitara si au obtinut certificate de competente profesionale in domeniul sanatatii, fiind declarate “asistente medicale generalist”, ținând seama si de cererile lor, propunem transformarea posturilor pe care le ocupa in prezent in “asistent medical generalist - debutant” nivel de studii postliceale, urmând sa isi desfasoare activitatea la Serviciul “Cabinete medicale școlare stomatologie “.

Ca urmare a propunerilor de reorganizare a instituției prezentate mai sus, va supunem spre aprobare organigrama si statul de funcții anexate, cu precizarea incadrarii in numărul total de posturi aprobat anterior, respectiv 742.

Administrația Serviciilor Sociale ComunitarePloieșți


Sef Serviciu Juridic, Resurse Umane,

Chiva


Autoritate Tutelara,

Chiva Daniela Simona

Primăria Municipiului Ploiești

Direcția Administrație Publica,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Alexandru lulia-Alina

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

H        Agenția Națională a Funcționarilor Publici

--------- ------------------- — ......-— — — --------------------T~~‘—.jL '> 3““

f          Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub rir. 512^,

ta ■' '


Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu (


AVIZ


NR 5441/ 2013


Având în vedere:

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

adresa Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova nr. 1521/2013 de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 5441/2013

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă

aviz favorabil

pentru funcțiile publice din cadrul

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, județul Prahova


Președinte - Secretar de Stat

Eugen COIFAN


Q DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC


conform legii 455/2001


Secretar General

Carmen DRĂGAN

Director General D.G.M.F.P.

Mihaela BACIU


Avizat pentru legalitate

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Consilier juridic

Șef Serviciu Coordonare Metodologică

Consilier
Conducere Execuție


STAT DE FUNCȚII

APARATUL PROPRIU


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel

fl»-o / GJăsa/grad/treâpta

studii

Ii ..:,4 \    - M'/ K hCONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

Funcționar public de conducere

s

2

DIRECTOR GEN. ADJUNCT

Funcționar public de conducere

s

I


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

3

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE SI AJUTOARE ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

6

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

8

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

11

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

13

REFERENT DE SPECIALIT.

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

14

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

15

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

16

REFERENT

Personal contractual

M

IA

BIROU SECURITATEA MUNCII, Sil

rUATH URGENTA, RESURSE UMANE

17

SEF BIROU

Funcționar public de conducere

S

I

18

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

19

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

21

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

S

IA

22

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

S

IA

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATI

E TUTELARA

23

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

24

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

s

I principal

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

32

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

33

REFERENT DE SPECIALIT

Funcționar public de execuție

SSD

II superiorNR. CRT


STAT DE FUNCȚII


APARATUL PROPRIUJDenumirecompartiment si_functie_


categorie


____Nivel.

studii


^\_Clasa/grad/țrea^t.a>^-/7__SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE,

PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-URI

34

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

35

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

36

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

37

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

38

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

39

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

40

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

41

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

42

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

43

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

44

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

45

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

46

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent


SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

47

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

48

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

49

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

50

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

51

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

52

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

53

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

54

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

55

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

56

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

57

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

58

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

59

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

60

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

61

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

62

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

63

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

64

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior


SERVICIUL FINANACIAR CONTABILITATE

65

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

66

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

67

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

68

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

69

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

70

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

71

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

72

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant


Denumire compartiment si funcție


STAT DE FUNCȚII

APARATUL PROPRIU


categorie
SERVICIUL ADMINISTRATIV SI ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

NR. CRT

73

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

i

74

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

S

IA

75

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

S

IA

76

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

s

IA

77

REFERENT

Personal contractual

M

IA

78

REFERENT

Personal contractual

M

IA

79

ȘOFER

Personal contractual

I

80

ȘOFER

Personal contractual

I

81

ȘOFER

Personal contractual

I

82

ȘOFER

Personal contractual

I

83

MANIPULANT BUNURI

Personal contractual

84

MUNC. CALIF.-INSTALATOR

Personal contractual

I

85

MUNC.CALIF.-LACATUS

Personal contractual

I

86

MUNC.CALIF.-ZID AR

Personal contractual

I

87

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

88

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


CEN1

fRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

89

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

I

90

PSIHOLOG

Personal contractual

S

Principal

91

PSIHOLOG

Personal contractual

S

Principal

92

EDUCATOR

Personal contractual

S

Principal

93

EDUCATOR

Personal contractual

S

Principal

94

MUNC.CALIF. -BUCATAR

Personal contractual

I

95

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

CEN1

PRUL SOCIAL DE URGENTA

96

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

I

97

INSPECTOR SPECIALIT.

Personal contractual

S

IA

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

99

INFIRMIERA

Personal contractual

G

100

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

101

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

102

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

103

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

104

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


STAT DE FUNCȚII

APARATUL PROPRIU


NR.

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel

\\ 'Clasa/grâd/irSapIa' /;

CRI

studii

v    y

XCANTINA SOCIALA

105

SEE SERVICIU

Personal contractual

S

I

106

REFERENT

Personal contractual

M

IA

107

MAGAZINER

Personal contractual

M

I

108

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

Personal contractual

I

109

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

110

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

111

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

112

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

113

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

114

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

115

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

116

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

117

MUNC.CALIF.- BUCATAR

Personal contractual

I

118

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

--

I

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

119

MEDIATOR SANITAR

Personal contractual

M

principal

120

MEDIATOR SANITAR

Personal contractual

M

principal

121

MEDIATOR SANITAR

Personal contractual

M

principal

122

MEDIATOR SANITAR

Personal contractual

M

principal

123

MEDIATOR SANITAR

Personal contractual

M

principal


STAT DE FUNCȚII


ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARANR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel stilblH’/

ad/t ijjea pta

SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE^ --

1

SEP SERVICIU

Personal contractual

s

2

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

3

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

4

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

5

MEDIC

Personal contractual

s

6

MEDIC

Personal contractual

s

7

MEDIC

Personal contractual

s

8

MEDIC

Personal contractual

s

9

MEDIC

Personal contractual

s

10

MEDIC

Personal contractual

S

11

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

principal

12

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

principal

13

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

14

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

15

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

16

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

17

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

18

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

debutant

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

debutant


SERVICIUL CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

1

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

I

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

4

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

6

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

8

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

9

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

10

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

11

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

12

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

13

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

14

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

15

MEDIC

Personal contractual

s

16

MEDIC

Personal contractual

s

17

MEDIC

Personal contractual

s


Anexa nr. y. ......

La HCL nr: JgA

STAT DE FUNCȚII


ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA

O'

NR.

- CRT—

Denumire compartiment si funcție

categorie

U         \ X ■

Nivel stucliiT

* Gla'sa/grad/treapta

Xx V

18

MEDIC

Personal contractual

s

L T,"

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

22

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

■ o

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

29

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

30

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

31

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

32

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

n n

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

34

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

35

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

36

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

37

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

38

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

39

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

40

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

41

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

42

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

43

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

- o

44

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

45

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

46

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

47

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

48

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

49

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

50

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

51

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

52

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

53

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

54

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

55

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

56

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

Anexa nr. ..........

La HCL

STAT DE FUNCȚII

ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARA

NR. —CRT—

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel sti

WW"’*’

A—"x Vff

58

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

^4

spririGipm

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

O

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

74

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

78

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

79

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

o

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

86

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

89

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

93

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

94

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

principal

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

STATDEFUNCTII


ASISTENTA MEDICALA ȘCOLARANR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studiil

\\ 9/

'^lasă/gr^d^țf^pta

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL          "<

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

105

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

106

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

108

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

109

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel st

icQi 1    $

I c-

1

Asistent personal

Personal contractual

M

2

Asistent personal

Personal contractual

M

3

Asistent personal

Personal contractual

M

4

Asistent personal

Personal contractual

M

5 ■

Asistent personal

Personal contractual

M

6

Asistent personal

Personal contractual

M

7

Asistent personal

Personal contractual

M

8

Asistent personal

Personal contractual

M

9

Asistent personal

Personal contractual

M

10

Asistent personal

Personal contractual

M

11

Asistent personal

Personal contractual

M

12

Asistent personal

Personal contractual

M

13

Asistent personal

Personal contractual

M

14

Asistent personal

Personal contractual

M

15

Asistent personal

Personal contractual

M

16

Asistent personal

Personal contractual

M

17

Asistent personal

Personal contractual

M

18

Asistent personal

Personal contractual

M

19

Asistent personal

Personal contractual

M

20

Asistent personal

Personal contractual

M

21

Asistent personal

Personal contractual

M

22

Asistent personal

Personal contractual

M

23

Asistent personal

Personal contractual

M

24

Asistent personal

Personal contractual

M

25

Asistent personal

Personal contractual

M

26

Asistent personal

Personal contractual

M

27

Asistent personal

Personal contractual

M

28

Asistent personal

Personal contractual

M

29

Asistent personal

Personal contractual

M

30

Asistent personal

Personal contractual

M

31

Asistent personal

Personal contractual

M

32

Asistent personal

Personal contractual

M

33

Asistent personal

Personal contractual

M

34

Asistent personal

Personal contractual

M

35

Asistent personal

Personal contractual

M

36

Asistent personal

Personal contractual

M

37

Asistent personal

Personal contractual

M

38

Asistent personal

Personal contractual

M

39

Asistent personal

Personal contractual

M

40

Asistent personal

Personal contractual

M

41

Asistent personal

Personal contractual

M

42

Asistent personal

Personal contractual

M

43

Asistent personal

Personal contractual

M

44

Asistent personal

Personal contractual

M

45

Asistent personal

Personal contractual

M

46

Asistent personal

Personal contractual

M

47

Asistent personal

Personal contractual

MLa HCL nr


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALINR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii

\\ r>

48

Asistent personal

Personal contractual

M    ''M

49

Asistent personal

Personal contractual

M

50

Asistent personal

Personal contractual

M

51

Asistent personal

Personal contractual

M

52

Asistent personal

Personal contractual

M

53

Asistent personal

Personal contractual

M

54

Asistent personal

Personal contractual

M

55

Asistent personal

Personal contractual

M

56

Asistent personal

Personal contractual

M

57

Asistent personal

Personal contractual

M

58

Asistent personal

Personal contractual

M

59

Asistent personal

Personal contractual

M

60

Asistent personal

Personal contractual

M

61

Asistent personal

Personal contractual

M

62

Asistent personal

Personal contractual

M

63

Asistent personal

Personal contractual

M

64

Asistent personal

Personal contractual

M

65

Asistent personal

Personal contractual

M

66

Asistent personal

Personal contractual

M

67

Asistent personal

Personal contractual

M

68

Asistent personal

Personal contractual

M

69

Asistent personal

Personal contractual

M

70

Asistent personal

Personal contractual

M

71

Asistent personal

Personal contractual

M

72

Asistent personal

Personal contractual

M

73

Asistent personal

Personal contractual

M

74

Asistent personal

Personal contractual

M

75

Asistent personal

Personal contractual

M

76

Asistent personal

Personal contractual

M

77

Asistent personal

Personal contractual

M

78

Asistent personal

Personal contractual

M

79

Asistent personal

Personal contractual

M

80

Asistent personal

Personal contractual

M

81

Asistent personal

Personal contractual

M

82

Asistent personal

Personal contractual

M

83

Asistent personal

Personal contractual

M

84

Asistent personal

Personal contractual

M

85

Asistent personal

Personal contractual

M

86

Asistent personal

Personal contractual

M

87

Asistent personal

Personal contractual

M

88

Asistent personal

Personal contractual

M

89

Asistent personal

Personal contractual

M

90

Asistent personal

Personal contractual

M

91

Asistent personal

Personal contractual

M

92

Asistent personal

Personal contractual

M

93

Asistent personal

Personal contractual

M

94

Asistent personal

Personal contractual

MSTAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel i'tudii '


95

Asistent personal

Personal contractual

-------------------------------------k "■------------

96

Asistent personal

Personal contractual

M

97

Asistent personal

Personal contractual

M

98

Asistent personal

Personal contractual

M

99

Asistent personal

Personal contractual

M

100

Asistent personal

Personal contractual

M

101

Asistent personal

Personal contractual

M

102

Asistent personal

Personal contractual

M

103

Asistent personal

Personal contractual

M

104

Asistent personal

Personal contractual

M

105

Asistent personal

Personal contractual

M

106

Asistent personal

Personal contractual

M

107

Asistent personal

Personal contractual

M

108

Asistent personal

Personal contractual

M

109

Asistent personal

Personal contractual

M

110

Asistent personal

Personal contractual

M

111

Asistent personal

Personal contractual

M

112

Asistent personal

Personal contractual

M

113

Asistent personal

Personal contractual

M

114

Asistent personal

Personal contractual

M

115

Asistent personal

Personal contractual

M

116

Asistent personal

Personal contractual

M

117

Asistent personal

Personal contractual

M

118

Asistent personal

Personal contractual

M

119

Asistent personal

Personal contractual

M

120

Asistent personal

Personal contractual

M

121

Asistent personal

Personal contractual

M

122

Asistent personal

Personal contractual

M

123

Asistent personal

Personal contractual

M

124

Asistent personal

Personal contractual

M

125

Asistent personal

Personal contractual

M

126

Asistent personal

Personal contractual

M

127

Asistent personal

Personal contractual

M

128

Asistent personal

Personal contractual

M

129

Asistent personal

Personal contractual

M

130

Asistent personal

Personal contractual

M

131

Asistent personal

Personal contractual

M

132

Asistent personal

Personal contractual

M

133

Asistent personal

Personal contractual

M

134

Asistent personal

Personal contractual

M

135

Asistent personal

Personal contractual

M

136

Asistent personal

Personal contractual

M

137

Asistent personal

Personal contractual

M

138

Asistent personal

Personal contractual

M

139

Asistent personal

Personal contractual

M

140

Asistent personal

Personal contractual

M

141

Asistent personal

Personal contractual

M
NR.

CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii F

142

Asistent personal

Personal contractual

M

143

Asistent personal

Personal contractual

M

144

Asistent personal

Personal contractual

M

145

Asistent personal

Personal contractual

M

146

Asistent personal

Personal contractual

M

147

Asistent personal

Personal contractual

M

148

Asistent personal

Personal contractual

M

149

Asistent personal

Personal contractual

M

150

Asistent personal

Personal contractual

M

151

Asistent personal

Personal contractual

M

152

Asistent personal

Personal contractual

M

153

Asistent personal

Personal contractual

M

154

Asistent personal

Personal contractual

M

155

Asistent personal

Personal contractual

M

156

Asistent personal

Personal contractual

M

157

Asistent personal

Personal contractual

M

158

Asistent personal

Personal contractual

M

159

Asistent personal

Personal contractual

M

160

Asistent personal

Personal contractual

M

161

Asistent personal

Personal contractual

M

162

Asistent personal

Personal contractual

M

163

Asistent personal

Personal contractual

M

164

Asistent personal

Personal contractual

M

165

Asistent personal

Personal contractual

M

166

Asistent personal

Personal contractual

M

167

Asistent personal

Personal contractual

M

168

Asistent personal

Personal contractual

M

169

Asistent personal

Personal contractual

M

170

Asistent personal

Personal contractual

M

171

Asistent personal

Personal contractual

M

172

Asistent personal

Personal contractual

M

173

Asistent personal

Personal contractual

M

174

Asistent personal

Personal contractual

M

175

Asistent personal

Personal contractual

M

176

Asistent personal

Personal contractual

M

177

Asistent personal

Personal contractual

M

178

Asistent personal

Personal contractual

M

179

Asistent personal

Personal contractual

M

180

Asistent personal

Personal contractual

M

181

Asistent personal

Personal contractual

M

182

Asistent personal

Personal contractual

M

183

Asistent personal

Personal contractual

M

184

Asistent personal

Personal contractual

M

185

Asistent personal

Personal contractual

M

186

Asistent personal

Personal contractual

M

187

Asistent personal

Personal contractual

M

188

Asistent personal

Personal contractual

M
NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel *

-«i

189

Asistent personal

Personal contractual

1^

190

Asistent personal

Personal contractual

191

Asistent personal

Personal contractual

M

192

Asistent personal

Personal contractual

M

193

Asistent personal

Personal contractual

M

194

Asistent personal

Personal contractual

M

195

Asistent personal

Personal contractual

M

196

Asistent personal

Personal contractual

M

197

Asistent personal

Personal contractual

M

198

Asistent personal

Personal contractual

M

199

Asistent personal

Personal contractual

M

200

Asistent personal

Personal contractual

M

201

Asistent personal

Personal contractual

M

202

Asistent personal

Personal contractual

M

203

Asistent personal

Personal contractual

M

204

Asistent personal

Personal contractual

M

205

Asistent personal

Personal contractual

M

206

Asistent personal

Personal contractual

M

207

Asistent personal

Personal contractual

M

208

Asistent personal

Personal contractual

M

209

Asistent personal

Personal contractual

M

210

Asistent personal

Personal contractual

M

211

Asistent personal

Personal contractual

M

212

Asistent personal

Personal contractual

M

213

Asistent personal

Personal contractual

M

214

Asistent personal

Personal contractual

M

215

Asistent personal

Personal contractual

M

216

Asistent personal

Personal contractual

M

217

Asistent personal

Personal contractual

M

218

Asistent personal

Personal contractual

M

219

Asistent personal

Personal contractual

M

220

Asistent personal

Personal contractual

M

221

Asistent personal

Personal contractual

M

222

Asistent personal

Personal contractual

M

223

Asistent personal

Personal contractual

M

224

Asistent personal

Personal contractual

M

225

Asistent personal

Personal contractual

M

226

Asistent personal

Personal contractual

M

227

Asistent personal

Personal contractual

M

228

Asistent personal

Personal contractual

M

229

Asistent personal

Personal contractual

M

230

Asistent personal

Personal contractual

M

231

Asistent personal

Personal contractual

M

232

Asistent personal

Personal contractual

M

233

Asistent personal

Personal contractual

M

234

Asistent personal

Personal contractual

M

235

Asistent personal

Personal contractual

M


Z Anexa nr.

La HCLnr...


NR, CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii Z z

!.l u'

236

Asistent personal

Personal contractual

M V*:.

237

Asistent personal

Personal contractual

M

238

Asistent personal

Personal contractual

M

239

Asistent personal

Personal contractual

M

240

Asistent personal

Personal contractual

M

241

Asistent personal

Personal contractual

M

242

Asistent personal

Personal contractual

M

243

Asistent personal

Personal contractual

M

244

Asistent personal

Personal contractual

M

245

Asistent personal

Personal contractual

M

246

Asistent personal

Personal contractual

M

247

Asistent personal

Personal contractual

M

248

Asistent personal

Personal contractual

M

249

Asistent personal

Personal contractual

M

250

Asistent personal

Personal contractual

M

251

Asistent personal

Personal contractual

M

252

Asistent personal

Personal contractual

M

253

Asistent personal

Personal contractual

M

254

Asistent personal

Personal contractual

M

255

Asistent personal

Personal contractual

M

256

Asistent personal

Personal contractual

M

257

Asistent personal

Personal contractual

M

258

Asistent personal

Personal contractual

M

259

Asistent personal

Personal contractual

M

260

Asistent personal

Personal contractual

M

261

Asistent personal

Personal contractual

M

262

Asistent personal

Personal contractual

M

263

Asistent personal

Personal contractual

M

264

Asistent personal

Personal contractual

M

265

Asistent personal

Personal contractual

M

266

Asistent personal

Personal contractual

M

267

Asistent personal

Personal contractual

M

268

Asistent personal

Personal contractual

M

269

Asistent personal

Personal contractual

M

270

Asistent personal

Personal contractual

M

271

Asistent personal

Personal contractual

M

272

Asistent personal

Personal contractual

M

273

Asistent personal

Personal contractual

M

274

Asistent personal

Personal contractual

M

275

Asistent personal

Personal contractual

M

276

Asistent personal

Personal contractual

M

277

Asistent personal

Personal contractual

M

278

Asistent personal

Personal contractual

M

279

Asistent personal

Personal contractual

M

280

Asistent personal

Personal contractual

M

281

Asistent personal

Personal contractual

M

282

Asistent personal

Personal contractual

MNR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel stuc

------------------------rr

II

——

283

Asistent personal

Personal contractual

M V

c =:;

284

Asistent personal

Personal contractual

M

VX

285

Asistent personal

Personal contractual

M

Zi

286

Asistent personal

Personal contractual

M

287

Asistent personal

Personal contractual

M

288

Asistent personal

Personal contractual

M

289

Asistent personal

Personal contractual

M

290

Asistent personal

Personal contractual

M

291

Asistent personal

Personal contractual

M

292

Asistent personal

Personal contractual

M

293

Asistent personal

Personal contractual

M

294

Asistent personal

Personal contractual

M

295

Asistent personal

Personal contractual

M

296

Asistent personal

Personal contractual

M

297

Asistent personal

Personal contractual

M

298

Asistent personal

Personal contractual

M

299

Asistent personal

Personal contractual

M

300

Asistent personal

Personal contractual

M

301

Asistent personal

Personal contractual

M

302

Asistent personal

Personal contractual

M

303

Asistent personal

Personal contractual

M

304

Asistent personal

Personal contractual

M

305

Asistent personal

Personal contractual

M

306

Asistent personal

Personal contractual

M

307

Asistent personal

Personal contractual

M

308

Asistent personal

Personal contractual

M

309

Asistent personal

Personal contractual

M

310

Asistent personal

Personal contractual

M

311

Asistent personal

Personal contractual

M

312

Asistent personal

Personal contractual

M

313

Asistent personal

Personal contractual

M

314

Asistent personal

Personal contractual

M

315

Asistent personal

Personal contractual

M

316

Asistent personal

Personal contractual

M

317

Asistent personal

Personal contractual

M

318

Asistent personal

Personal contractual

M

319

Asistent personal

Personal contractual

M

320

Asistent personal

Personal contractual

M

321

Asistent personal

Personal contractual

M

322

Asistent personal

Personal contractual

M

323

Asistent personal

Personal contractual

M

324

Asistent personal

Personal contractual

M

325

Asistent personal

Personal contractual

M

326

Asistent personal

Personal contractual

M

327

Asistent personal

Personal contractual

M

328

Asistent personal

Personal contractual

M

329

Asistent personal

Personal contractual

MSTAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALI


NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii c?/

II P

330

Asistent personal

Personal contractual

M

331

Asistent personal

Personal contractual

irv?

332

Asistent personal

Personal contractual

M

333

Asistent personal

Personal contractual

M

334

Asistent personal

Personal contractual

M-

335

Asistent personal

Personal contractual

M

336

Asistent personal

Personal contractual

M

337

Asistent personal

Personal contractual

M

338

Asistent personal

Personal contractual

M

339

Asistent personal

Personal contractual

M

340

Asistent personal

Personal contractual

M

341

Asistent personal

Personal contractual

M

342

Asistent personal

Personal contractual

M

343

Asistent personal

Personal contractual

M

344

Asistent personal

Personal contractual

M

345

Asistent personal

Personal contractual

M

346

Asistent personal

Personal contractual

M

347

Asistent personal

Personal contractual

M

348

Asistent personal

Personal contractual

M

349

Asistent personal

Personal contractual

M

350

Asistent personal

Personal contractual

M

351

Asistent personal

Personal contractual

M

352

Asistent personal

Personal contractual

M

353

Asistent personal

Personal contractual

M

354

Asistent personal

Personal contractual

M

355

Asistent personal

Personal contractual

M

356

Asistent personal

Personal contractual

M

357

Asistent personal

Personal contractual

M

358

Asistent personal

Personal contractual

M

359

Asistent personal

Personal contractual

M

360

Asistent personal

Personal contractual

M

361

Asistent personal

Personal contractual

M

362

Asistent personal

Personal contractual

M

363

Asistent personal

Personal contractual

M

364

Asistent personal

Personal contractual

M

365

Asistent personal

Personal contractual

M

366

Asistent personal

Personal contractual

M

367

Asistent personal

Personal contractual

M

368

Asistent personal

Personal contractual

M

369

Asistent personal

Personal contractual

M

370

Asistent personal

Personal contractual

M

371

Asistent personal

Personal contractual

M

372

Asistent personal

Personal contractual

M

373

Asistent personal

Personal contractual

M

374

Asistent personal

Personal contractual

M

375

Asistent personal

Personal contractual

M

376

Asistent personal

Personal contractual

M


La HCL nr


Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel studii

NR. CRT

377

Asistent personal

Personal contractual

M

V/.

378

Asistent personal

Personal contractual

M

NN

379

Asistent personal

Personal contractual

M

380

Asistent personal

Personal contractual

M

381

Asistent personal

Personal contractual

M

382

Asistent personal

Personal contractual

M

383

Asistent personal

Personal contractual

M

384

Asistent personal

Personal contractual

M

385

Asistent personal

Personal contractual

M

386

Asistent personal

Personal contractual

M

387

Asistent personal

Personal contractual

M

388

Asistent personal

Personal contractual

M

389

Asistent personal

Personal contractual

M

390

Asistent personal

Personal contractual

M

391

Asistent personal

Personal contractual

M

392

Asistent personal

Personal contractual

M

393

Asistent personal

Personal contractual

M

394

Asistent personal

Personal contractual

M

395

Asistent personal

Personal contractual

M

396

Asistent personal

Personal contractual

M

397

Asistent personal

Personal contractual

M

398

Asistent personal

Personal contractual

M

399

Asistent personal

Personal contractual

M

400

Asistent personal

Personal contractual

M

401

Asistent personal

Personal contractual

M

402

Asistent personal

Personal contractual

M

403

Asistent personal

Personal contractual

M

404

Asistent personal

Personal contractual

M

405

Asistent personal

Personal contractual

M

406

Asistent personal

Personal contractual

M

407

Asistent personal

Personal contractual

M

408

Asistent personal

Personal contractual

M

409

Asistent personal

Personal contractual

M

410

Asistent personal

Personal contractual

M

411

Asistent personal

Personal contractual

M

412

Asistent personal

Personal contractual

M

413

Asistent personal

Personal contractual

M

414

Asistent personal

Personal contractual

M

415

Asistent personal

Personal contractual

M

416

Asistent personal

Personal contractual

M

417

Asistent personal

Personal contractual

M

418

Asistent personal

Personal contractual

M

419

Asistent personal

Personal contractual

M

420

Asistent personal

Personal contractual

M

421

Asistent personal

Personal contractual

M

422

Asistent personal

Personal contractual

M

423

Asistent personal

Personal contractual

M


,____________ ZsZ-

« M rt A                                                                      TVTZ_              1 t-’J f

NR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel stujlii^

424

Asistent personal

Personal contractual

M \ '

425

Asistent personal

Personal contractual

M

426

Asistent personal

Personal contractual

M

427

Asistent personal

Personal contractual

M

428

Asistent personal

Personal contractual

M

429

Asistent personal

Personal contractual

M

430

Asistent personal

Personal contractual

M

431

Asistent personal

Personal contractual

M

432

Asistent personal

Personal contractual

M

433

Asistent personal

Personal contractual

M

434

Asistent personal

Personal contractual

M

435

Asistent personal

Personal contractual

M

436

Asistent personal

Personal contractual

M

437

Asistent personal

Personal contractual

M

438

Asistent personal

Personal contractual

M

439

Asistent personal

Personal contractual

M

440

Asistent personal

Personal contractual

M

441

Asistent personal

Personal contractual

M

442

Asistent personal

Personal contractual

M

443

Asistent personal

Personal contractual

M

444

Asistent personal

Personal contractual

M

445

Asistent personal

Personal contractual

M

446

Asistent personal

Personal contractual

M

447

Asistent personal

Personal contractual

M

448

Asistent personal

Personal contractual

M

449

Asistent personal

Personal contractual

M

450

Asistent personal

Personal contractual

M

451

Asistent personal

Personal contractual

M

452

Asistent personal

Personal contractual

M

453

Asistent personal

Personal contractual

M

454

Asistent personal

Personal contractual

M

455

Asistent personal

Personal contractual

M

456

Asistent personal

Personal contractual

M

457

Asistent personal

Personal contractual

M

458

Asistent personal

Personal contractual

M

459

Asistent personal

Personal contractual

M

460

Asistent personal

Personal contractual

M

461

Asistent personal

Personal contractual

M

462

Asistent personal

Personal contractual

M

463

Asistent personal

Personal contractual

M

464

Asistent personal

Personal contractual

M

465

Asistent personal

Personal contractual

M

466

Asistent personal

Personal contractual

M

467

Asistent personal

Personal contractual

M

468

Asistent personal

Personal contractual

M

469

Asistent personal

Personal contractual

M

470

Asistent personal

Personal contractual

M

La HCL nr


STAT DE FUNCȚII

ASISTENT! PERSONALINR. CRT

Denumire compartiment si funcție

categorie

Nivel filudii

llo C:.

471

Asistent personal

Personal contractual

-ii’ ■  ■

472

Asistent personal

Personal contractual

473

Asistent personal

Personal contractual

M

474

Asistent personal

Personal contractual

M

475

Asistent personal

Personal contractual

M

476

Asistent personal

Personal contractual

M

477

Asistent personal

Personal contractual

M

478

Asistent personal

Personal contractual

M

479

Asistent personal

Personal contractual

M

480

Asistent personal

Personal contractual

M

481

Asistent personal

Personal contractual

M

482

Asistent personal

Personal contractual

M

483

Asistent personal

Personal contractual

M

484

Asistent personal

Personal contractual

M

485

Asistent personal

Personal contractual

M

486

Asistent personal

Personal contractual

M

487

Asistent personal

Personal contractual

M

488

Asistent personal

Personal contractual

M

489

Asistent personal

Personal contractual

M

490

Asistent personal

Personal contractual

M/W


RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7)

Funcția contractuala sau funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul

L-t-

I.SERVICIUL ADMINISTRATIV SI SECRETARIAT

- INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul IA


Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 14.02.2013

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1. CRISTEA AURORA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei: nu este cazul

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise .18.02.2013 ora 9.30

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu s-au înregistrat

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

CRISTEA AURORA

300

100- ADMIS

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului :7&02.2075, Ora 13.00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

CRISTEA AURORA

296

98.67 - ADMIS

Rezultatul final al concursuluiFuncția contractuala: INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul IA

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

CRISTEA AURORA

198.67:2 = 99.34

ADMIS


Funcția contractuala:

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)


Funcția contractuala:

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)isia de

Numele si prenumele

1 * 1

sei^n^uîa

CHIVA DANIELA SIMONA

W P"

BĂLĂCI CRISTIAN

GEORGESCU MIHAELASecretarul comisiei ...Stanescu Zenovia

Semnătură..       ..............................

V1

 • 7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

 • 8) Se vor menționa : denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».


• il


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMIMSTRAȚIEIPLBLICE |

_______Agenția Națională a Funcționarilor Publici .

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor pifCaracter Personal sub nț 5129." U B lloc '     '</' -’Jj 1ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI,

JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL DINU ION DAN


Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 361/2013, înregistrată la Agenția Națională Funcționarilor Publici cu nr. 2929/2013, vă comunicăm următoarele:


în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 20 februarie 2013 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:


Comisia de concurs:

Ana Ariciu, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Comisia de soluționare a contestațiilor:

Nicușor Dumitru, consilier juridic, Instituția prefectului județul Prahova


Cu stimă,


Președinte - Secretar de Stat Eugen COIFAN


fi ~~ conform legii 455/2001


Secretar General

Carmen DRĂGAN


Director General D.G.M.F.P. Mihaela BACIU


I

rS

%

%

I

£


Felicia Stan

Daniela Pandelaș întocmit: lulia Popescu


Director D.G.P.A

Șef Serviciu Coordonare Metodologică.

Consilier


I

ww.anfp.gozro; Jet 0374 112 714; fax. 021312 44 04 j

’hRAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI 7)

Funcția publica sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul 8): l.SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU MASS-MEDIA:

 • - consilier grad profesional superior - 2 posturi 2.SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE:

 • - consilier grad profesional superior — 1 post

3.SERVICIUL AJUTOARE SOCIALE, ALOCAȚII SI ANCHETE SOCIALE:

 • - consilier grad profesional principal - 1 post

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 15.02.2013

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului

l.TRIFAN ILEANA

ADMIS

2.CRISTEA RITA

ADMIS

3.OANCEA LILIANA MARINELA

ADMIS

4.NEACSU GEORGETA

ADMIS

1

Observații formulate de către membrii comisiei: .. .nu este cazul.

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise : 20.02.2013 ; ora 9.30

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu este cazul

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul ***)

l.TRIFAN ILEANA

96

admis

2.CRISTEA RITA

96

admis

3.OANCEA LILIANA MARINELA

96

admis

4.NEACSU GEORGETA

96

admis

Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului:20.02.2013 ora 14.00

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul***)

l.TRIFAN ILEANA

100

admis

2.CRISTEA RITA

100

admis

3.OANCEA LILIANA MARINELA

100

admis

4.NEACSU GEORGETA

100

admis

Rezultatul final al concursului

Funcția publica:.- SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE,RELAȚII, CU ONG-uri SI MASS-MEDIA:                                             |        ;

- consilier grad profesional superior - 2 posturi                                       " 7 ^; J /

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rczultatu

l.TRIFAN ILEANA

196

admis-^^

2.NEACSU GEORGETA

196

admis

Funcția publica;.- SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE:

consilier grad profesional superior - 1 post

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

l.CRISTEARITA

196

admis

Funcția publica:. - SERVICIUL AJUTOARE SOCIALE, ALOCAȚII SI ANCHETE SOCIALE:

- consilier grad profesional principal - 1 post

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final al concursului

Rezultatul***)

l.OANCEA LILIANA MARINELA

196

admis

Comisia de concurs:

Numele si prenumele

)     semnătură

Tabîrca Raluca Valentina

Chiva Daniela Simona

fx/XTi /

Ariciu Ana

r 23Î-O

Secretarul comisiei.. .Zenovia Stanescu Semnătură...            ...................

 • 7) Se va completa de către secretarul comisiei de concurs.

 • 8) Se vor menționa : denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

***) Se va completa cu mențiunea « admis », respectiv « respins ».


O Â N î A

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

WIÎHAIV. ELENA S1MONA

,      ...........................“r'-?tsc6Hi:pbsfucEAiL^^.....................j........

care a absolvit cursurile ........: ..............;........./r..rr....:..:....:.........., cu durata

.    3    . _     .^12.      ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA-’SF. VASILE CEL MARE”

ae ......... am, in anul 20......., la. ...............................;.................... ...............................,

' j                 ; PLOIEȘTI

, tocahtal^g///^............................

’   ;•PRAHOVA

.. ■.'.■Șyr.


cod SIRUES

2 s

■ i

6

â 7

0

i -ii

• T


C.N.P. ‘

2 7

5 p •

1 9

rfT

î :t-J


..., Județul ............. \ i se acordă^

-la" ' TȚț. -a?   :

CEETSFSCATUL EE COMPETENȚ&^ii&țEESONALE

m urma rezultatelor obunute la..............„“B;..; din sesiunea

I l/“M IQȚ             d Q                            <

.............._..._?.£ 20........../ organizat la ..„..5

.......dm iddd^a..

...i        PRAHOVA

" - - '" ----£_•*:J V<LILJ ft,        <7€U4 1»*»* Wfc

ȘCOALA POSTLICEALA.SANITARA "SF. VAS1LE CEL MARE" ~ W^diiSn:.................-.............

......â'ASISTENT MEDicAL GENE


, domeniul .....


L.s:

-’S*X

';. Nr_../.AdC


ROMÂNIA


GOMPETENTEOtOFESIO-NAUc -

GĂDĂU P. ROblCA MiHAELA

..........................

................................ cu durata

2

9

6

00

7

3

0

. 1

'■ ■?:

^localitatea


ț. *

i ■

6 (

' (

» .] <

>9


CERTIFICATUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE'

M         x , EXAMENUL DE ABSOLVIRE ,

in urma rezultatelor obținute la..........................................................din. sesiunea ’

AUGUST ■    12'              ,    . SCOALĂ postliceala SANITARA "SF. VASILE CEL MARE"

......................................20.........., organizat la.............................................................

ȘCOALAPOSTLICEALA , . ... .              PLOIEȘTI

...............i dm localitatea ........■................................................................../ PRAHOVA        zj. j j - , x â ASISTENT MEDICAL GENERALEI

.....-.................: tuna declarat ........

. 1 SANATATE SI. ASISTENT A PEDAGOGICA .............., domeniul .........................................................................................


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORD

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTIPETIȚII ȘI

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

PREȘEDINTE,

George Pană

Data:_________'_______


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

și a emis:

Data: