Hotărârea nr. 449/2013

Hotãrârea nr. 449 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2013

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA nr. 449

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL

« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Iulian Badescu si a comisiei de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălină Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ;

in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 - Legea Bugetului de stat pe anul 2013;

in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

conform Ordinului comun M.D.R.A.P, nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unitarilor administrativ teritoriale pentru anul 2013;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotar are.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

A z -'<■>. v\

EXPUNERE DE MOTIVE     p/ (tMa 14

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul Ur 2013 al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL 7 '

- o/

-.//


« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI        \

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08,04.2013, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 185/30.05.2013, Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 215/27.06.2013 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.402/25.10.2013.

Conform Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, suma alocata inițial la cheltuieli de personal de 1.753,00 mii lei se majoreaza cu suma de 87,28 mii lei, suma cu care se va diminua articolul bugetar (20.30.30) reprezentând diferența dintre necesarul cheltuielilor de personal si nivelul maxim inițial.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate si pentru îndeplinirea unor serii de obiective legate de încadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune rectificarea prin reașezarea in structura a bugetului.

Fata de cele menționate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești.

PRIMAR,

iulian BADESCU


ONSILIERI: Alexandru Paul PalasSanda DraguleaADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 privind Bugetul de stat pe anul 2013 si a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 133/08.04.2013, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 185/30.05.2013, Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 215/27.06.2013 si Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.402/25.10.2013.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

> TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

-subvenții

> TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

5.960,00 mii lei

600,00 mii lei

5.360,00 mii lei


5.960,00 mii lei

1.753,00 mii lei

3.306,00 mii lei 901,00 mii lei.


Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2013 in sensul reașezării in structura a bugetului.

In urma acestei modificări bugetul se prezintă după cum urmeaza:

  • > TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

-subvenții

  • > TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

5.960,00 mii lei

600,00 mii lei

5.360,00 mii lei

5.960,00 mii lei

1.840,28 mii lei

3.218,72 mii lei 901,00 mii lei.La partea de cheltuieli, solicitam reașezarea in structura, conform Ordinului comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.2013 si M.F.P. nr.1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim- ministrului,ministrul finanțelor publice nr.246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013, suma alocata inițial la cheltuieli de personal de 1.753,00 mii lei se majoreaza cu suma de 87,28 mii lei, suma cu care veți diminua articolul bugetar (20.30.30) reprezentând diferența dintre necesarul cheltuielilor de personal si nivelul maxim inițial.

Prezentam in anexa nr.l structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.

DIRECTOR,

Laura Mihaela M^âgherSEF SERV.FIN.-CONTAB., Liliana TataruCONSILIER JURIDIC NicoJae Grigor


IMENT ACHIZIȚII SICO

Razvan Manea.anea


VIZAT,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA.

Director executiv: Nicoleta Craciunoiu / Z7 r

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE,

Director executiv: Simona Albu

JUDEȚUL: PRAHOVA                   '  ■

ANEXA nr.1 la H.C.L.nr.____12013Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1 instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOÎESTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2013

Bugete aprobat

^Influentei

-■^Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.08

600.00

600.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,360.00

0.00

5,360.00

TOTAL VENITURI - din care:

5,960.00

0.00

5,960.00

Veniturile secțiunii de funcționare

5,059.00

0.00

5,059.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

901.00

0.00

901.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5,960.00

0.0D

5,960.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5,059.00

0.00

5,059.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5,059.00

0.00

5,059.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1,753,00

87,28

1,840.28

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

1,385.00

68.50

1,453.50

Salarii de baza

10.01.01

1,220,00

92.50

1,312.50

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri                                                    ■

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01,10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01,12

Indemnizații de delegare

10.01.13

5.00

-3.00

2.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul ta si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

160.00

-21.00

139.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa")

10.02:01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul Ia si de la locul de munca                                                             '

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

368.00

18.78

386.78

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

280.00

21.00

301.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

6.00

1.28

7.28

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03;03

70.00

5.00

75.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale                                      ■

10.03.04

2.00

0.50

2.50

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

-9.00

1.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (Cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3,306.00

-87.28

3,218.72

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,146.00

0.00

1,146.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

15.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01,03

350.00

350.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

220.00

220.00

Piese de schimb

20.01.06

50.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

45.00

45.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

406.00

406.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

550.00

0.00

550.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

550.00

550.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

60.00

0.00

60.00

Medicamente

20.04.01

25.00

25.00

Materiale sanitare                                                                      '

20.04.02

35,00

35.00

Reactivi

20.04.03

. \    '     C-. ■

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

| Dezinfectant

20.04.04

'Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

385.00

,...0.00

385.00

Uniforme si echipament

20.05.01

.-85.00.

Î A

%  85.00

Lenjerie si accesorii de pat                                             •                    -                     •

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

// MJod.oo

x'S Jpo.oo

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06 . ;

154'00

0 00

*4(4.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01 !

,1j' '50.00

M0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

«2&.00

Materiale de laborator

20.09

'c—"5^

Cercetare-dezvoltare

20.10

F'KB.P0, \ ș 1

Cârti, publicații st materiale documentare

20.11

10.00

10.00

Consultanta sl expertiza

20.12

10.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

5.00

5.00

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale ta realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si înghețurilor                 -                 .                  ■

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli Judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale '

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ta 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,086.00

-87.28

998.72

Reclama si publicitate                                        •

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25.00

25.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cirbunuri si servicii

20.30.30

1,061.00

-87.28

973.72

TITLUL III DOBÂNZI ' (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)           ■

30.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului                                       .

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administnativ-teritoriale in situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

/Tx

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

//

/f        .

z"

Transferuri din bugetele consiliilor locale și Județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

\

w

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

\u

Transferuri din bugetele tocate pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

X

.........

7 Psutr

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiitorrestante ale centralelor de termoficare

51.01.50

J L

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 ♦ 55.02)

55

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

I Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate                                                       .

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Aiutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11*59.12+50.15+59.17+59.22+59.25*59.30)

59

0.00

Burse

59.01

Aiutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații                                                                                              ■

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salarlaie

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

......

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02 .

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti sl recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

901.00

0.00

901.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

51.02.23

Transferuri de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în uigen(ă în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate                                        '

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanfarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

o.oc

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

o.oc

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și aite programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

- ■■ •

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neelișibile ISPA

55.01.28

' •'

• A \

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

■- \\

IȘ-jîl

K

l

L-Jj

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18J

V

56

\ ■‘-*0.00

'JL

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

Xl.OO

V •] ;.,>A

z

Finanțarea națională **)

56.01.01

■'--i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile ")

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

Finanțarea națională ’*)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.06.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0.00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile ’)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0.00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile ’)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0.00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabiia ’)

56.17.02

Cheltuieli neeligibite *')

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0.00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHEL TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

001.00

0.00

901.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

901.00

0.00

901.00

Activefixe (cod71.01.D1 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

901.00

0.00

901.00

Construcții

71.01.01

674.00

674. DO

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

80.00

80.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

147.00

147.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

_

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

_

TITL UL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

I


SEF SERV. FIN.-CONTAB., TATARU LILIANA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2013

si a emis:

_

PREȘEDINTE,

Paul Alexandru Palas


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data: