Hotărârea nr. 447/2013

Hotãrârea nr. 447 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 447 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Iulian Badescu si a consilieriloi Alexandru Paul Palaș, Ionuț Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Boziant și Silviu Sorin Constantin precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Pan Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2013;

Având in vedere prevederile Legii nr. 293/2011, privind bugetul de stat pe ann 2013, precum si a Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările s: completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile OUG 19/2002, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001-republicată si actualizată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art 1. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederilor prezentei hotarari.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2013

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013, s-a făcut in conformitate cu Legea nr. 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012, Legea nr. 294/2011- Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, Legea 285/2010 privind salarizarea in 2011 a personalului plătit din fonduri publice si a fost aprobat, prin Hotararea Consiliului Local nr. 155/27.04.2012.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli este impusa de Ordinul comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.203 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim - ministrului, ministerul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Bugetul de venituri si cheltuieli ramane neschimbat, rectificarea constând in majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 61,78 mii lei si diminuarea cu aceeași suma a bunurilor si serviciilor.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2013

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești, pe anul 2013 a fost aprobat conform HCL 155/2012, la nivelul sumei de 3.433,5 mii lei.

 • A. Venitui totale in cuantum de : 3433,5 mii lei formate din :

-venituri proprii                                                         133,5 mii lei

-transferuri de la bugetul local                                          3.300 mii lei

 • B. Cheltuieli totale in cuantum de : 3.433,5 mii lei formate din :

-cheltuieli cu personalul                                           2.836,78 mii lei

-bunuri si servicii                                                      596,72 mii lei

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli este impusa de Ordinul comun M.D.R.A.P. nr.3358/15.11.203 si M.F.P. nr. 1854/13.11.2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim -ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice si al viceprim - ministrului, ministerul finanțelor publice nr. 246/248/2013, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrativ teritoriale pentru anul 2013 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Fată de bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 aprobat inițial, la aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs, propunem modificarea intre alineate, după cum urmeaza:

 • - majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 61,78 lei

 • - diminuarea cheltuielilor la bunuri si servicii cu suma de 61,78 mii lei (art. 20.30.30)


  Corneliu Niiolae Irim  VIZAT

  Primăria Municipiului Ploiești


  Direcția Economica

  Director Executiv : Nicoleta Craciunoiu

  Direcția Administrație Publica


  Juridic- Contencios Contracte

  Director Executiv

  Simonai Albu


A-'


X

FILARMONICA „Paul Cons\atyqiescu„ /

PLOIEȘTI

Str, Anton

Tel.:+40 - 244 -5$75'6?T

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

RECTIFICAT

Mii lei

Explicații

COD

Buget 2013

Dif. +

Dif.-

Buget 2013 rectificat

Venituri proprii

0

133,5

133,5

Alocații de la buget

0

3.300

3.300

TOTAL

3.433,5

3.433,5

CHELTUIELI TOTAL

3.433,5

3.433,5

CHELT. CURENTE

3.433,5

3.433,5

Cheltuieli de personal

2.775

61,78

2.836,78

Cheltuieli cu salariile

10.01

2.150

2.150

salarii de baza

10.01.01

1.700

1.700

salarii de merit

10.01.02

Ind. sef.P. + sol. Ins.

10.01.03

spor vchime

10.01.04

spor cond.grele

10.01.05

150

150

fond de premiere

10.01.08

indemnz. pt. colab

10.01.12

300

300

CONTRIBUȚII

10.03

625

625

CAS

10.03.01

450

450

chelt. prt. fond șomaj

10.03.02

15

15

fond de sanatate

10.03.03

100

100

fond de risc

10.03.04

40

40

contrib. fond .garant. salar iale

10.03.07

20

20

BUNURI SI SERVICII

20

658,5

61,78

596,72

BUNURI SI SERVICII

20.01

498,5

436,72

Furnituri de birou

20.01.01

5,5

5,5

Materiale curățenie

20.01.02

9

9

încălzit, iluminat

20.01.03

80

80

Apa, canal, salub.

20.01.04

30

30

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15

15

Posta telecomunicații

20.01.08

25

25

Alte bunuri si servicii interne

20.01.09

114

114

Alte materiale si prestări serv.

20.01.30

100

100

Alte cheltuieli

20.30.30

120

61,78

58,22

Alte obiecte de inventar

20.05

10

10

Deplasări detasari transport

20.06

70

777

//X.......70

Pregătire profesionala

20.13

5

XX< ,;5

Prestări servicii SSM

20.14

15

15

Cheltuieli de capital

70

60

■V V/

60

Instrumente musicale

60

X'-,

1 . 60

Mijloace de transport

Ansamblu scaune

Acesorii sala de spectacole

CONTABIL SEF,


Emilia iLupu X

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Filarmonicii “Paul Constantînescu” Ploiești

si a emis:


SECRETAR,

Sanda Dragulea

Data:             .