Hotărârea nr. 446/2013

Hotãrârea nr. 446 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 446

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a d-lui primar Iulian Badescu si a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii strategii si prognoze: Alexandru Paul Pals, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Silviu Sorin Constantin, Nicoleta Cătălină Bozianu, precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ;

avand in vedere prevederile Legii nr.5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legii nr.273/2006- Legea privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare;

conform Ordinului comun MDRAP nr.3358/2013 si MFP nr.1854/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice nr. 246/248/2013,privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general centralizat al unităților administrative teritoriale.

in temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba rectificarea listei de investiții inițiale pe anul 2013 conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotarare±

Art.3 Teatrul ”Toma Caragiu” si Direcția Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de Iulian BolocataContrasemnează Secretar, Oana Cristina Iacei/

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de


venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești


Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului Toma Caragiu Ploiești pe anul 2013 a fost fundamentat si elaborat in conformitate cu Legea nr. 5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.6/2013- Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 si aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.130/8.04.2013.

De asemenea , Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările si completările ulterioare ,stabilește principii,reguli si responsabilități ale procesului elaborării,aprobării si execuției bugetelor locale pentru anul 2013.

La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2013 s-au avut in vedere realizările la 20.11.2013 si previziunile pana la sfârșitul anului, astfel se preconizează o depășire a veniturilor din sponsorizări in baza contractelor Încheiate cu diverși parteneri.

Fața de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu» Ploiești propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.


CONSILIERI,Alexandru Paul Pal Sanda Dragulea Ionut Cristian Ioneșcu Silviu Sorin Constanți Nicoleta Cătălină BozianuTEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2013 a fost aprobat prin HCL 130/08.04.2013 la nivelul sumei de 5690,00 mii lei si este structurat astfel:

A. Venituri totale in cuantum de 5690,00 mii lei, formate din:

- venituri proprii din activitatea de baza

475,00

mii

lei

- venituri din sponsorizări

15,00

mii

lei

- transferuri de la bugetul local

5200,00

mii

lei.

B. Cheltuieli totale in cuantum de 5690,00

mii lei, reprezentind:

- cheltuieli cu personalul

3700,00

mii

lei

- cheltuieli cu bunuri și servicii

1887,00

mii

lei

- active fixe

103,00

mii

lei

Rectificarea consta in:

 • - majorarea veniturilor din sponsorizări si a cheltuielilor de protocol si reprezentare cu suma de 6 mii lei

 • - majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 193 mii lei

 • -  diminuarea cheltuielolor cu bunuri si servicii cu suma de 163 mii lei

 • - diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 24 mii lei

După aprobarea prezentei rectificări, bugetul de venituri si cheltuieli va avea următoarea stuctura:

A. Venituri totale in cuantum de 5696,00 mii lei, formate din:

 • - venituri proprii din activitatea de baza                               475,00 mii lei

 • - venituri din sponsorizări                                                21,00 mii lei

 • - transferuri de la bugetul local                                       5200,00 mii lei.

Suma primita de la bugetul local sub forma de subvenție ramane nemodificata.

B. Cheltuieli totale in cuantum de 5696,00 mii lei, reprezentind:

 • - cheltuieli cu personalul

 • - cheltuieli cu bunuri și servicii

 • - active fixe

  3893,00 , mii k

  1724,00 miile

  79,00 mii lei
  Contabil Șef, Gabriela Alexe  PRIMĂRIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI,Direcția Administrație Publica,Juridic

Contegios,Achiziții Publice,Contracte,

Director

Simona Albu

Direcția Economica, Director,

Nicoleta Craciunoiu /JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 20 W

J.lnfluente +/-

- Buget rectificat an

/2013

Venituri din prestări servicii

33.10.08

475,00

475,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15,00

6,00

21,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5.200,00

0,00

5.200,00

TOTAL VENITURI - din care:

5.690,00

6,00

5.696,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

5.587,00

30,00

5.617,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

103,00

-24,00

79,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5.690,00

6,00

5.696,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+804-81+84)

5.587,00

30,00

5.617,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5.587,00

30,00

5.617,00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.700,00

193,00

3.893,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 410.01.30)

10.01

2.949,00

195,00

3.144,00

Salarii de baza

10.01.01

2.289,00

197,00

2.486,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

160,00

1,00

161,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

500,00

-3,00

497,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

751,00

-2,00

749,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

569,00

-2,00

567,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,00

0,00

14,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

139,00

0,00

139,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

6,00

0,00

6,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

23,00

0,00

23,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.887,00

-163,00

1.724,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.308,00

0,00

1.308,00

Furnituri de birou

20.01.01

16,00

0,00

16,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17,00

0,00

17,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

240,00

-15,00

225,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

22,00

-2,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

46,00

-6,00

40,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32,00

0,00

32,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

425,00

23,0Q

448,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

480,00

0,00

480,00

Reparații curente

20.02

36,00

0,00

36,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

150,00

0,00

150,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150,00

0,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

14,00

-1,00

13,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

14,00

-1,00

13,00

Deplasări in străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

1,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

1,00

0,00

1,00

Protecția muncii

20.14

18,00

2,00

20,00

Alte Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

360,00

-165,00

195,00

Reclama si publicitate

20.30.01

42,00

0,00

42,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

6,00

21,00|

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2013

Influente +/-

Buget rectificat an 2013

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

X

Chirii

20.30.04

134,00

-2,00

132,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

169,00

-169,00

• 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

103,00

-24,00

j "j 79,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71 I

103,00

-24,00

. •‘'IJ 79,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

103,00

-24,00

79,00

Construcții

71.01.01

.

■ //

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

V

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

103,00

i 424W

79,00

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71 .D3

0,00

0,00

I                                                                                                                                                    '

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

J

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

TEATRUL “TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


ANEXA NR.2.

PROGRAM DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2013

INFORMAȚII FINANCIARE

Nr Crt

Denumire

Cod CPV

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Influente (mii lei)

Valoarea ramasa (mii lei)

Procedura/ Modalitatea de achiziție ce urmeaza a fi aplicata

Data estimativa pentru începerea proceduri i/ modalitati i de ach

Sursa de finanțare

ACTIVE FIX!

E: DOTĂRI INDEPJ

ENDENTE

1.

Pachet Moving

Head Stairville

MH575S

31518600-6

1

11

11

-11

0

Cumpărare directa

15.05.13

Buget local

2.

Licența calculator

48624000-8

3

2

6

-2,5

3,5

Cumpărare directa

01.05.13

Buget local

3.

Pompa de căldură

42122000-0

1

7

7

-7

0

Cumpărare directa

15.09.13

Buget local

4.

Head set

32341000-5

6

5

30

0

30

Cumpărare directa

15.04.13

Buget local

5.

Subwoofer

32342412-3

2

19

38

0

38

Cumpărare directa

15.04.13

Buget local

6.

Orga

37311000-1

1

6

6

-1

5

Cumpărare directa

20.04.13

Buget local

7.

Monitorizare toba Fischer Amps Drum InEar Amp - Paket /

37321500-9

1

2

2

-2

0

Cumpărare directa

20.04.13

Buget local

e.

ivnxer tsenrmger

PMP

1

J

J

-U,J

^,uinjjuraic directa

VJ.VJ .1J

DUgCl local

TOTAL PROGRAM INVESTII

ni 2013

103

-24

79


Director adjunct,  Adriana GodescuContabil sef,

Gabriela AlexeCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești

si a emis:

PREȘEDINTE, Paul Alexandru PalasSECRETAR, Sanda DraguleaData: